Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szklana fasada
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Obraz na szkle - strategie tworzenia metafory w architekturze
PL
Celem publikacji jest wstępna analiza strategii tworzenia przekazu w architekturze, którego nośnikiem jest fasada szklana. Na kilku przykładach zostaną zaprezentowane sposoby tworzenia języka obrazu przy użyciu metafory oraz przy wykorzystaniu kodów wizualnych w tworzeniu określonej treści. Poddane analizie zostaną powtarzające się zabiegi plastyczne związane z budową obrazu, charakterystyczne dla fasadowego szkła artystycznego. Przeanalizowany zostanie także ich wpływ na siłę przekazu. Zgromadzony materiał obejmuje realizacje o różnorodnej tematyce i obrazowości. Wśród 40 realizacji wyodrębniono realizacje szklane reprezentatywne, w których autorzy używają metafory jako jednej z form wypowiedzi. Przenośnia została użyta w tekście, materiale figuratywnym, abstrakcji. Zauważono formy pośrednie istniejące pomiędzy wymienionymi grupami takie jak obraz figuratywny (stworzony z elementów literniczych) i obraz o charakterze abstrakcyjnym (utworzony z elementów figuratywnych). Analizy dokonano w pięciu podrozdziałach. Ze względu na globalny charakter zjawisk plastycznych nie wydzielono ograniczonego terytorium badań.
EN
The aim of the publication is a preliminary analysis of the strategy of creating a message in architecture with a glass facade as the carrier. Several examples will present: ways of creating an image language using a metaphor and the use of visual codes in creating specific content. Repeated plastic treatments related to the construction of the image, and characteristic of facade art glass, will be analyzed. Their impact on the strength of the message will be analyzed. The collected material includes realizations of various themes and pictures. Among 30 projects, representative glass projects were distinguished, in which the authors use metaphor as one of the forms of expression. The metaphor was used in the text, figurative material, abstraction. Intermediate forms existing between the above-mentioned groups were noticed, i.e. a figurative image made of lettering elements, an abstract image created in figurative elements. The analysis was made in five sections. Due to the global nature of plastic phenomena, there is no limited area of research.
PL
Pozyskiwanie energii (energii elektrycznej czy ciepła) z wykorzystaniem szkła kojarzy się głownie z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Natomiast wiele szklanych biurowców boryka się z problemem naporu wiatru na powierzchnie. Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych rozwiązania, które pozwala na odzyskanie części energii wynikającej właśnie z tego naporu. Ilość uzyskanej energii jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku zastosowania fotowoltaiki, czy chociażby turbin wiatrowych dlatego mówi się raczej o mikrogeneracji czy mikropozyskaniu. Nie mniej jednak artykuł pokazuje, że istnieje potencjał wykorzystania fasad szklanych do generacji energii elektrycznej w inny sposób niż wykorzystując zjawiska fotowolticzne.
EN
Energy generation (electricity or heat) using glass is mainly connected with photovoltaics and solar collectors. On the other hand, many glass office buildings struggle with the problem of wind pressure on the surfaces. The article presents the results of experimental research on a solution that allows to recover some of the energy resulting from this pressure. The amount of energy obtained is incomparably smaller than in the case of the use of photovoltaics or even wind turbines, therefore it is rather referred to as microgeneration or micro-acquisition. Nevertheless, the article shows that there is a potential for using glass facades to generate electricity in a different way than using photovoltaic phenomena.
EN
Over the last two decades, new trends have emerged in the design of translucent façades. Those trends result from the dynamic technological progress and achievements in material engineering. The trends that are associated with the use of envelopes that interfere with the transmission of light through the façade are particularly interesting. This is strongly related to the significant transformation that took place in the dialectic of the building, the transformation of the “façade” into an “envelope”. The paper presents the author’s original distinction between the two most characteristic main sub-trends, distinguished based on optical phenomena occurring within the façade. The proposed division includes two main groups of disturbances: homogenous and heterogeneous. The former is present where panes of glass are used to disperse/diffuse light evenly, while the latter in façades with strong – usually printed – ornamentation. The article systematizes the issues of transparency disturbance in contemporary architecture and presents the typology of light-transmitting façades, in which this phenomenon takes place. The author also presents a matrix of relations that systematizes the presented case studies. Only this type of matrix makes it possible to illustrate an issue in which more than one variable is present. An assignment of the case studies to the trends and the determination of trend models are also included in the paper. The first part of the paper presents the introduction, methodology and simplified typology, the second one presents case studies, discussion and conclusions.
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych fasad. Są one wynikiem dynamicznego postępu technologicznego i osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa. Szczególnie manifestują się te nurty, które związane są z zastosowaniem powłok zakłócających przenikanie światła przez fasadę. Wiąże się to silnie z istotną przemianą, która dokonuje się w dialektyce budynku, z przemianą fasady (ang. façade) w obudowę/powłokę (ang. envelope). W artykule przedstawiono dokonane przez autora rozróżnienie zjawisk optycznych, które zachodzą w obrębie fasady. Proponowany podział obejmuje dwie główne grupy: jednorodne i niejednorodne zniekształcenia przezroczystości. Te pierwsze występują tam, gdzie zastosowano tafle równomiernie rozpraszające światło, te drugie natomiast w fasadach o silnej – zazwyczaj nadrukowanej – ornamentacji. Artykuł systematyzuje zagadnienia zniekształcenia przezroczystości w architekturze współczesnej i przedstawia typologię tych fasad przepuszczających światło, w których występuje to zjawisko. W artykule przedstawiono też macierz relacyjną, która systematyzuje opisywane studia przypadków. Jedynie ten typ macierzy pozwala na pokazanie zagadnienia, w którym obecna jest więcej niż jedna zmienna. W tekście dokonano również przypisania studiów przypadków do nurtów, a także charakterystyki samych nurtów – stworzenia ich modeli. Pierwsza część tekstu zawiera wstęp, opis metodologii oraz uproszczoną typologię, a w drugiej znajdą się studia przypadków, dyskusja oraz wnioski.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady tworzącej przeciwprądowy wymiennik ciepła, na przykładzie ośmiokondygnacyjnego budynku biurowego. Fasada ta jest zorientowana w kierunku zachodnim. Model obliczeniowy analizowanego budynku zbudowano jako układ pięciu stref cieplnych: dwie klatki schodowe, komunikacja pozioma, toalety oraz strefy pomieszczeń biurowych. Do szczegółowej analizy przyjęto strefę pomieszczeń biurowych zlokalizowaną na 4. kondygnacji, złożoną z pięciu pomieszczeń biurowych o wymiarach 4,0×5,0×3,3 m. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych – stacja meteorologiczna Katowice. Obejmowały one określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych oraz temperatury powietrza w fasadzie – w strefie zewnętrznej oraz wewnętrznej. Rozpatrywano trzy warianty analiz: W0 – bez obiegu powietrza, W1 – z obiegiem powietrza oraz W2 – z odwróconym obiegiem powietrza w lipcu. W artykule zaprezentowano wyniki dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade forming a countercurrent heat exchanger on the example of an 8-storey office building. The facade has been oriented westwards. The building was modeled as a layout of five zones: 2 staircases, horizontal communication, toilets and office rooms. The above system on 4 floors – 5 office rooms with dimensions of 4.0×5.0×3.3 m was adopted for detailed analysis. Numerical tests using ESP-r and Windows programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data – meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the working time of the installation systems under consideration and the air temperature in the facade – external and internal zones. Three analysis variants were considered: W0 – without air circulation, W1 – with air circulation and W2 – with reverse air circulation in July. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
5
Content available Solar collectors integrated into transparent facades
EN
Due to the fact that the number of natural disasters in the world has increased in recent years, experts note that climate change is the cause. As a consequence of the nature of the needs to improve the fuel and energy complex in the countries in world. This solution could be solar energy and similar energy sources. The paper presents the classification of energy-efficient houses proposed by international standards and its critical analysis. Emphasis is placed on the problem of improving solar collectors integrated into the construction of buildings. The paper presents the temperature characteristics of an experimental solar collector. For the experimental solar collector combined with the translucent facade of the building, thermal characteristics are set, in particular, such as thermal capacity and thermal efficiency.
6
Content available remote Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny
PL
W artykule autorzy podjęli próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady tworzącej przeciwprądowy wymiennik ciepła na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego. Przedmiotowa fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Model obliczeniowy budynku, w którym usytuowano fasadę, zbudowano jako układ pięciu stref cieplnych: dwie klatki schodowe, komunikacja pozioma, toalety oraz strefy pomieszczeń biurowych. Do szczegółowej analizy przyjęto strefę pomieszczeń biurowych zlokalizowaną na czwartej kondygnacji złożoną z 5 pomieszczeń biurowych o wymiarach 4,0×5,0×3,3 m. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych – stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych oraz temperatury powietrza w fasadzie – strefa zewnętrzna oraz wewnętrzna. Rozpatrywano trzy warianty analiz: W0 – bez obiegu powietrza, W1 – z obiegiem powietrza oraz W2 – z odwróconym obiegiem powietrza w miesiącu lipcu. W artykule zaprezentowano wyniki dla miesiąca stycznia i lipca jako reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass façade forming a counter-flow heat exchanger on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. A computational model of the building with the façade was created as a layout of five heat zones: two staircases, horizontal communication, toilets and office space. The office space on the 4th floor consisting of 5 office rooms with dimensions of 4.0×5.0×3.3 m analyzed in detail using the numerical tests as a research method with the help of ESP-r and Windows programs. Analyzes were carried out for real climate data – meteorological station in Katowice. The considerations included determining energy consumption for heating and cooling, operating time of the installation systems as well as air temperature in the façade - external and internal zones. Three analysis variants were considered: W0 – without air circulation, W1 – with air circulation and W2 – with reverse air circulation in July. The article presents the results obtained in January and July as the representative results – from the point of view of the research objective.
PL
W artykule omówiono zagadnienia z zakresu integracji sztuki i architektury powiązane z implementacją szkła artystycznego w przegrodzie zewnętrznej budynku. Podjęto kwestie kompozycyjne i plastyczne dotyczące budowy przegrody szklanej wynikającej z usytuowania i relacji warstw plastycznych. W publikacji poruszono również temat właściwości funkcyjnych powłoki szklanej będących następstwem wyżej wymienionych czynników oraz faktu umieszczenia przeszklenia w powłoce zewnętrznej. Materiał badawczy stanowiło siedem realizacji z przełomu XX i XXI w.: Ratusz Miejski w Alphenaan den Rinn (Holandia); Ryerson University w Toronto (Kanada); Forum Confluentes w Koblencji (Niemcy); budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Cottbus (Niemcy); Institute for Hospital Pharmaceuticals w Bazylei (Szwajcaria); budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Utrechcie (Holandia); Saxon State Baths w Bad Elster (Niemcy). Ze względu na lokalizację warstwy plastycznej wyłoniono następującą typologię: przeszklenia jednopowłokowe, w których warstwa artystyczna została umieszczona na jednej płaszczyźnie szkła; przeszklenia jednopowłokowe występujące w postaci skóry budynku; przeszklenia dwupowłokowe, w których obraz został umiejscowiony na dwóch warstwach szkła; szkło artystyczne w postaci okładziny ściennej i powłoki mobilne występujące w formie żaluzji lub ruchomych paneli. Zaobserwowano, że szkło artystyczne ulokowane w przegrodzie zewnętrznej ma znaczący wpływ na wiele aspektów funkcjonowania obiektu architektonicznego. Zewnętrzna powłoka stanowi granicę pomiędzy dwoma przestrzeniami: zewnętrzem i wnętrzem. Lokalizacja ta określa rolę fasady w obu przestrzeniach. Jako element plastyczny wpływa na odbiór estetyczny budynku, decydując o jego wyrazie, symbolice, charakterze i kolorystyce, jest elementem integrującym elewację. Jako przegroda wpływa na zmianę właściwości przenikającego przez nią światła, co może być wykorzystywane w określonych celach związanych z ochroną przeciwsłoneczną. We wnioskach stwierdzono, że aby w pełni wykorzystać możliwości szkła artystycznego, architekt i projektant szkła powinni zmierzać nie tylko do opracowania grafiki na szkle i jej integracji z przestrzenią architektoniczną, ale również do świadomego kształtowania określonych właściwości funkcyjnych szklanej powłoki.
EN
The article discusses issues relating to the integration of art and architecture in the context of the implementation of art glass in the outer shell of a building. Compositional and artistic issues related to the construction of the glass partition resulting from the location and relation of plastic layers were adressed. The publication also deals with the topic of functional properties of the glass coating resulting from the above-mentioned factors and the fact of placing the glazing in the outer coating. The research material consisted of seven projects from the turn of the 20th and 21st centuries: City Hall in Alphenaan den Rinn (The Netherlands); Ryerson University in Toronto (Canada); Forum Confluentes in Koblenz (Germany); building of the University Library in Cottbus (Germany); Institute for Hospital Pharmaceuticals in Basel (Switzerland); building of the University Library in Utrecht (the Netherlands); Saxon State Baths in Bad Elster (Germany). Due to the location of the plastic layer, the following typology emerged: single-layer glazing, in which the artistic layer was placed on one plane of the glass; single-layer glazing in the form of a building skin; double-layer glazing in which the image was placed on two layers of glass; art glass in the form of wall cladding; mobile coatings as blinds or moving panels.It has been observed that art glass located in the external partition has a significant impact on many aspects of the architectural object. The outer shell is the border between two spaces: the outside and the inside of the architectural object. This location defines the role of the glazing in both spaces. As an artistic element, it influences the aesthetic reception of a building, deciding on its expression, symbolism, character and color, it is an element that integrates the facade. As a barrier, it changes the properties of light penetrating through it, which can be used for specific purposes related to sun protection. The publication concludes, that both the architect and the glass designer should work not only on visual aspects of the glass coating but very consciously on its specified functional properties.
EN
In this paper the shape optimization of mechanical one-armed spider connector utilized in realization of glass facades in view of obtained Misses stress and displacement result values was discussed. Following elements in considered connector were assumed as varying: shape and dimensions of arm cross section and arm curvature direction. According to above, three different shapes of cross section were assumed: C-shape, T- shape and cross section formed from two parallel welded sheet metals on the offset from the longitudinal symmetry axis. In the performed analysis two different types of loading were investigated – maximum value of pressure and wind suction transferred via the glass element on the connector. Moreover, it was assumed that the glass plate had dimensions of 1.50 x 1.50 m. Whole analysis was performed with the use of finite element method based software.
PL
Współczesne szklane fasady mają za zadanie nie tylko ochraniać budynek przed stratami ciepła, ale mają zapewniać również jego zyski z niekonwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii cieplnej pełniąc rolę elementu regulującego przepływ energii słonecznej. Odgrywają również ważną rolę w procesie wymiany powietrza pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wnętrzem budynku, pełniąc jednocześnie określone zadania w procesie kształtowaniu przestrzeni architektonicznej.
EN
The purpose of modern glass facades is not only to protect the building against heat losses, but also to benefit from non-conventional sources of thermal energy by acting as an element controlling the flow of solar energy. Modern glass facades also play an important role in the exchange of air between the external environment and the interior of the building, simultaneously carrying out the specific tasks in the process of shaping the architectural space.
PL
Rola, jaką pełni współczesna szklana fasada w procesie zapewnienia zysków ciepła, ochrony przed jego stratami, dostarczeniem odpowiedniego oświetlenia, redukcji hałasu i innych zależności wynikających wprost z fizyki budowli, potwierdza dobitnie ścisły związek pomiędzy doborem konkretnych rozwiązań technicznych a końcowym efektem wizualnym obiektu.
EN
The role the contemporary glass facade plays in the process of assurance of i.a. heat gains, protection against heat loss, provision of adequate lighting, noise reduction and the other complexities arising directly from the building physics, clearly confirms close relationship between the selection of specific technical solutions and the final visual effect of an object.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.