Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastructure investment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono analizę aktywności interesariuszy w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w latach 2019-2022 r. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych z 10 gmin obejmujących ponad 2500 właścicieli nieruchomości, na których prowadzone były inwestycje infrastrukturalne. Analiza obejmowała aktywność interesariuszy począwszy od przekazania informacji o rozpoczęciu budowy, przejęciu i odbiorze nieruchomości, jak również w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Przedstawiono odpowiednie korelacje wielkości i rodzaju nieruchomości objętych inwestycją do podjętych działań i udziału w procesie budowlanym.
EN
The article analyzes the activity of stakeholders in the process of implementing infrastructure investments carried out in 2019-2022. The analysis was carried out based on data collected from 10 communes covering over 2500 owners of real estate where infrastructure investments were carried out. The analysis included the activity of stakeholders, starting from providing information about the commencement of construction, takeover and acceptance of the property, as well as during construction works. Appropriate correlations between the size and type of real estate covered by the investment and the actions taken and participation in the construction process were presented.
EN
In the context of China’s new infrastructure construction developing rapidly, this paper explores the sustainable new infrastructure green development pattern. We establish qualitative and quantitative indicators for green technology innovation (GTI) at both the societal macro level and enterprise micro level, capturing the multidimensional nature of China’s green innovation dynamic. Additionally, we create an indicator system for China’s new infrastructure investment intensity (NTI) across three areas: information infrastructure, integration infrastructure, and innovation infra-structure. Using provincial panel data from 2010 to 2020, we construct a coupling coordination degree model (CCDM) to examine the level of coordination between NTI and GTI. Our findings reveal that: the degree of coordination between NTI and GTI follows a U-shaped curve, with both subsystems remaining far from highly coordinated during rapid development; the coupling level of NTI and GTI in China is currently at a near dissonance level overall; the degree of coupling and coordination between NTI and GTI is mainly influenced by policies, and the coupling level is higher on the enterprise side than on the societal side; the two parameters (α-NTI and β-GTI) widely used in prior studies have less of an effect on the coordinated coupling system than other factors considered herein.
PL
Jedną z najważniejszych inicjatyw z początku XXI wieku jest Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI), początkowo zaproponowana przez Chiny krajom Azji i Europy, ale z potencjałem rozszerzenia jej projektów na cały świat. Została ogłoszona w 2013 roku przez prezydenta Chin Xi Jinpinga w Kazachstanie i szybko przeszła do dużych inwestycji głównie na szlakach lądowych i morskich, zwiększając liczbę infrastruktury. Inicjatywa spotkała się z wieloma pozytywnymi opiniami, wskazującymi, że jest korzystna zarówno dla Chin, jak i innych zaangażowanych krajów. Jednak kolejne lata pokazały, że BRI to nie tylko sukces, ale także porażka i zagrożenie, zwłaszcza dla małych i biedniejszych krajów, które zdecydowały się na udział w Inicjatywie Pasa i Szlaku. Bliższe przyjrzenie się sytuacji w krajach takich jak Malezja, Pakistan czy Mjanma pokazuje, że BRI wiązało się z korupcją, wysokim ryzykiem finansowym i wieloma zagrożeniami gospodarczymi wynikającymi z faktu, że strona chińska często zawierała kontrakty i udzielała pożyczek innym krajom w taki sposób, że tylko interesy chińskie były dobrze chronione, a partnerzy ChRL ponosili straty. Artykuł szczegółowo opisuje udział w rozwoju Pasa i Drogi Morskiej na Sri Lance, która w wyniku tego zaangażowania ponosi poważne straty ekonomiczne. Nie mogąc wyjść z długów, musiała wydzierżawić swój port na 99 lat, co nie zwalnia kraju ze spłaty całego chińskiego kredytu w przyszłości. Artykuł nie neguje możliwości, jakie daje Inicjatywa Pasa i Szlaku, ale przede wszystkim pokazuje na przykładzie Sri Lanki, że BRI oznacza również zagrożenia dla krajów uczestniczących w inicjatywie i pokazuje, jak ważna jest właściwa ocena ryzyko przy zaciąganiu pożyczek z Chin na inwestycje związane z BRI. Pokazuje też, że w tej bardzo ważnej dla Chin inicjatywie strona chińska często nie kieruje się hasłami głoszonymi przez chińskie władze, ale przede wszystkim realizuje interesy Chin, czasami lekceważąc interesy innych krajów lub działając na ich niekorzyść.
EN
One of the most important initiatives from the beginning of the 21st century is the Belt and Road Initiative (BRI), initially proposed by China to countries in Asia and Europe, but with the potential to extend its projects to the whole world. It was announced in 2013 by China's President Xi Jinping in Kazakhstan and quickly moved on to make major investments mainly on land and sea routes increasing the number of infrastuctures. The initiative has received a great deal of positive feedback, indicating that it is beneficial for both China and the other countries involved. However, following years have shown that the BRI is not only a success, but also a failure and a threat, especially for the small and poorer countries that have decided to participate in the Belt and Road Initiative. A closer look at the situation in countries such as Malaysia, Pakistan and Myanmar reveals that the BRI was associated with corruption, high financial risk and many economic risks resulting from the fact that the Chinese party often concluded contracts and provided loans to other countries in such a way that only Chinese interests were well protected and the PRC's partners suffered losses. The article details the participation in the development of the Maritime Belt and Road in Sri Lanka, which has suffered severe economic losses as a result of this engagement. With no possibility to getting out of the debt, it had to lease its port for 99 years, which does not release the country from repaying the entire Chinese loan in the future. The article does not deny the opportunities resulting from the Belt and Road Initiative, but especially by presenting the example of Sri Lanka, it shows that BRI also means threats for the countries participating in the initiative and indicates how important it is to properly assess the risk when loan-taking from China for investments related to BRI. It also shows that in this initiative, which is very important for China, the Chinese side often does not comply with the slogans proclaimed by the Chinese authorities, but mainly pursues the interests of China, sometimes disregarding the interests of other countries or acting to their disadvantage.
PL
Przerwanie tras migracji zwierząt lub znaczne utrudnienie tych migracji podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest niemal nieuniknione. Zaplanowanie ochrony tych tras powinno zostać ustalone już na etapie projektowania inwestycji. W artykule opisano aspekty prawne i merytoryczne związane z budową przejść dla zwierząt. Uwzględniono również kwestie nowych trendów w projektowaniu systemów odwadniających wynikających z konieczności adaptacji do zmian klimatu.
Mosty
|
2019
|
nr 1
46--50
PL
W Krakowie powstaje największa dotychczas inwestycja infrastrukturalna. Trasa Łagiewnicka połączy osiedla Ruczaj i Kurdwanów oraz jako element trzeciej obwodnicy odmieni transportowe oblicze południa miasta.
PL
Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu to inwestycja zakładająca budowę nowego połączenia komunikacyjnego. Położona jest we wschodniej części Wrocławia w rejonie osiedli: Bierdzany, Rakowiec, Dąbie Biskupin i Sępolno. Jej początek ma stanowić skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Armii Krajowej, a zakończenie – skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Paderewskiego.
PL
Transport jest złożonym systemem, warunkowanym wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jego kondycja wpływa na sposób funkcjonowania państwa, determinując możliwości rozwoju gospodarczego i potencjał obronny. Celem artykułu jest wykazanie, że prawidłowo prowadzona polityka inwestycyjna w transporcie ma ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale i dla obronności państwa. Cel realizowano poprzez przeprowadzenie analizy teoretycznej w odniesieniu do pojęcia systemu transportu i jego uwarunkowań, a następnie analizy empirycznej głównych gałęzi transportu z punktu widzenia obronności: transportu drogowego i kolejowego. Pozwoliło to sformułować kilka wniosków. Polska po latach dostosowywania swego systemu transportowego do minimalnych wymagań współczesnego państwa powinna, współtworząc europejski system transportowy, jasno określić swe priorytety i dążyć do ich realizacji. Należy poważnie rozważać konsekwencje każdej decyzji w zakresie modelowania przebiegu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, ponieważ są to decyzje nieodwracalne, które rzutują na sytuację geopolityczną przez wiele dziesiątków lat.
EN
Transport is a complex system, conditioned by many factors both internal and external. This condition affects the functioning of the state, thus determining opportunities for economic development and defence potential. The purpose of this article is to demonstrate that a properly conducted policy of investment in transport is of great importance, not only for the economy but also for the defence of the state. The aim was achieved by carrying out theoretical analysis in relation to the concept of the transport system and its determinants, and empirical analysis of the main modes of transport from the point of view of defence: road and rail transport. This made it possible to formulate some conclusions. Poland, after years of adapting its transport system with the minimum requirements of the modern state, co-created a European transport system to clearly define its priorities and strive to achieve them. These issues need serious consideration in any decision regarding modelling the course of international routes, as this can have serious consequences due to irreversible decisions which affect the geopolitical situation for many decades.
EN
Investments made by local government units, especially inputs into infrastructure, are a major factor of sustainable socio-economic development. These are the most important tasks faced by local governments. Investments in infrastructure are necessary for people, for the proper functioning of economy, and to facilitate the circulation of goods and capital. A decision to carry out an investment project requires skillful financial management by a given local government and should generate some socio-economic benefits. The execution of investment projects in rural areas mainly involves the construction and modernisation of technical and social infrastructure. As a rule, high costs incurred by such investments will be covered in part by the local government unit where they are implemented. The local government has to seek additional funds from external sources. The aim of the study was to analyse the sources of financing of infrastructure investments and to evaluate their implementation in a selected rural community. The rural commune of Lidzbark Warmiński, located in the district of Lidzbark Warmiński, was used in this case study.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące wytycznych, zaleceń i metodyki szacowania kosztów operacyjnych na potrzeby oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Na tle rozważań teoretycznych przedstawiono zróżnicowane podejścia do szacowania tego strumienia pieniężnego oraz ich wpływ na wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji oraz poziom dofinansowania z funduszy UE.
EN
The paper presents the issues concerning the guidelines and estimation methodology of the operating costs in project appraisal of rail infrastructure investments. On the basis of theoretical deliberations, different approaches to estimating operating costs generated by the project were introduced along with their impact on financial and economic performance indicators and level of EU assistance.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
2266--2272
PL
W referacie prezentuje się przykładowe rodzaje ryzyka, związanego z realizacją inwestycji infrastrukturalnych wg modelu Design-Build-Operate oraz wskazuje ich możliwy podział pomiędzy partnera publicznego i prywatnego.
EN
The paper presents an example of the risks related to infrastructural investments by model Design-Build-Operate and points possible separation between public and private partners.
14
Content available Koszty utopione w działalności telekomunikacyjnej
PL
W artykule przedstawiono problematykę kosztów utopionych, będących barierą wejścia/wyjścia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z rynków usług telekomunikacyjnych. Zarysowano politykę państwa, w tym rolę regulatora sektora telekomunikacyjnego w Polsce w odniesieniu do kosztów utopionych.
EN
The paper is a presentation of the problem of sunk cost in telecommunications. The first part of the paper describes the essence of the sunk cost. Then, sunk costs are shown as an entry/exit barrier in telecommunications markets. At the end, the role of public policy is highlighted in terms of its function as the guard of the well-being of telecommunications service consumers in the context of sunk cost problem.
PL
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie zaostrzono przepisy regulujące wpływ inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne. Pokazujemy, jakie konsekwencje ma ten fakt w przypadku budowy i modernizacji dróg wojewódzkich.
EN
After the Polish accession to the European Union significantly strengthens the provisions governing the impact of infrastructure investments on the environment. We present, the consequences of this fact in the case of the construction and modernization of provincial roads.
PL
Liczba inwestycji infrastrukturalnych realizowanych dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - największego programu operacyjnego w historii Unii Europejskiej jest ogromna. Dla większości z nich o sposobie opisania przedmiotu zamówienia, trybie ogłoszenia i prowadzenia procedury wyboru wykonawcy, a także płynących z tego tytułu konsekwencjach w zakresie rozliczania robót przesądzają przepisy ustawy z dnia 24.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zgodność z tymi przepisami stanowi jednocześnie warunek sine qua non kwalifikacji zarówno projektu, jak i pojedynczego wydatku ponoszonego w trakcie jego realizacji.
EN
Article is devoted to assessing the qualifications of changes in contracts for projects based on FIDIC Conditions of Contract. The issue is shown on four examples.
PL
Przedstawiamy kompleksową analizę funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, obejmującą m.in. definicję pojęcia, modele współpracy państwa z podmiotem prywatnym oraz najczęściej występujące błędy w postrzeganiu PPP.
EN
The authors present comprehensive analysis of the functioning of public-private partnership in Poland compared to the experience of EU countries, including among others definition, models of cooperation between countries with a private entity and the most common errors in perception of such partnership.
PL
W materiale na temat ogólnych zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), który ukazał się w październikowym numerze Dróg, wskazywaliśmy między innymi, co należy rozumieć pod pojęciem PPP, jakie są możliwe rodzaje współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym i jakie modele współpracy w ramach PPP przyjęte są w różnych krajach. W związku z powyższym zasadnym jest przyjrzeć się szczegółowym regulacjom prawa polskiego odnoszącym się do kwestii PPP, a przede wszystkim uregulowaniom dotyczącym wyboru partnera prywatnego.
EN
This is the second part of an article refering to the issue of functioning of public-private partnership in Poland. The authors describe detailed regulations of Polish law as far as the public-private partnerships concerned.
PL
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej warunkuje jakość i tempo procesu inwestycji w infrastrukturę kolejową. Proces obejmuje wiele czynności prawnych i materialno-technicznych, w wyniku których właściwy organ administracji publicznej wydaje zgodą na lokalizację linii kolejowych o konkretnym przebiegu i parametrach technicznych. Uchwycenie istoty tego procesu wymaga podejścia szerszego, obejmującego całokształt działań inwestycyjnych. Tylko z tej perspektywy można określić paradygmat do uzyskania lokalizacji, co nie jest wyizolowanym procesem istniejącym tylko i wyłącznie dla samego siebie, ale stanowi ogniwo w ciągu czynności, które w efekcie materializują wolę dysponentów środków publicznych.
PL
Omówiono pakiet reform regulacyjnych 2007 według stanu na wrzesień 2008 r. Scharakteryzowano podstawowe propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, które przygotowała Komisja Europejska na podstawie materiałów własnych z uwzględnieniem wniosków z konsultacji publicznej, a także stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec proponowanych zmian. Szczególną uwagę zwrócono na propozycje zmian o istotnym znaczeniu dla postępowania regulacyjnego. W szczególności przedstawiono podejście europosłów do sprawy prawa weta Komisji Europejskiej wobec środków zapobiegawczych zgłoszonych przez regulatora krajowego, sprawy powołania Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej oraz kwestii separacji funkcjonalnej jako środka regulacyjnego. Analiza wykazała wpływ konsultacji publicznych na kierunek proponowanych zmian w kwestii konkurencji infrastrukturalnej, nowych inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego.
EN
The paper discusses 2007 regulatory package status as of September 2008. Main changes to 2002 regulatory package have been described as prepared by the European Commission based on own materials, public consultancy results and the European Parliament opinion. Special attention has been paid to changes proposed to regulatory proceedings, namely: Members of Parliament approach towards the right to veto of the European Commission against preventive measures undertaken by the national regulatory body, the case of foundation of the European Electronic Communications Market Authority and the issue of functional separation as a means of regulation. The analysis has revealed the impact of public consultancy on the direction of proposed changes in the areas of infrastructure competition, new investments and investment risk.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.