Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar optyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono metodykę przeprowadzania pomiarów optycznych dostosowaną do zastosowań medycznych. Ze względu na specyficzne wymagania zaproponowane zostały rozwiązania ułatwiające i przyspieszające proces digitalizacji modeli o skomplikowanej budowie. Przygotowano i wykonano za pomocą metod szybkiego prototypowania dodatkowy uchwyt mocujący, poszerzający możliwości standardowego urządzenia pomiarowego. Przedstawiono również możliwości usprawnienia procesu pomiarowego oraz obróbki wyników numerycznych przez automatyzację wybranych zadań i zastosowanie zaawansowanych funkcji w programach inspekcyjnych.
EN
The publication presents methodology for performing optical measurements adapted to medical applications. Due to the specific requirements were proposed solutions to facilitate and accelerating the process of digitizing models with a complex structure. Using rapid prototyping methods, an additional mounting bracket has been prepared which extends the capabilities of a standard measuring device. It also presents the possibility of streamlining the process of measuring and processing of numerical results by automating some tasks and functions in the application of advanced inspection programs.
PL
W artykule omówiono optyczną metodę pomiaru odkształceń DIC (Digital Image Correlation). Zastosowano ją do pomiaru odkształceń stalowych belek teowych poddanych gięciu na zimno. Odwzorowano proces nadawania podniesienia wykonawczego w stalowych belkach mostowych z wyciętym środnikiem o kształcie linii MCL. Otrzymane rezultaty badań doświadczalnych porównano z wynikami analiz numerycznych.
EN
The paper presents non-contact optical technique for measuring strains DIC (Digital Image Correlation). The method was used to measured cold strains of steel T-beams during cold bending. The process of cambering of bridge beams with steel shape MCL dowel was simulated. The obtained results were compared to numerical analysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki uzyskane w trakcie badań będących kontynuacją prac nad wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do określania relacji między widokiem membrany wiotkiej i objętością wyrzutową komory krwi mechanicznej, pozaustrojowej pompy wspomagania serca. Celem pracy było zbadanie możliwości zwiększenia dokładności obliczeń podczas wyznaczania objętości wyrzutowej przez sztuczną sieć neuronową. Badania koncentrowały się na technice ekstrakcji cech z obrazu. W ich trakcie użyto transformatę falkową. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi uprzednio przez inne metody. Badania przeprowadzono na modelu pompy wspomagania serca, który był używany także w poprzednich doświadczeniach.
EN
The paper presents results obtained during research, which are the continuation of work on the use of artificial neural networks to determine the relationship between the view of membrane and the stroke volume of the blood chamber of the mechanical pneumatic prosthetic heart. The purpose of the research was to increase the accuracy of determination the stroke volume of the blood chamber. Therefore, the study was focused on the technique of the features extraction from the image. Received results were compared to the results obtained previously using other methods. Tests were conducted on the same model of mechanical prosthetic heart, which have been used in previous experiments.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia oraz wyniki prac związane z określeniem dokładności geometrii powierzchni bocznej zębów walcowego koła zębatego, wytworzonego z zastosowaniem przyrostowej techniki SLS (ang. Selective Laser Sintering). Przedstawione wyniki badań dotyczą prototypu zębnika, którego geometrię zamodelowano z zastosowaniem metody symulacji obróbki w środowisku oprogramowania Autodesk Inventor. Model fizyczny poddano procesowi pomiarowemu przeprowadzonemu z użyciem optycznego skanera 3D Atos II Triple Scan. Na podstawie otrzymanych danych pomiarowych przeprowadzono analizy dokładności otrzymanej geometrii, wykonane w odniesieniu do nominalnego modelu 3D-CAD. Analizie poddane zostało koło przed procesem piaskowania.
EN
The paper presents the issues and results of the work on determining the geometry accuracy of the teeth side surface of cilindrical gear manufactured using the Selective Laser Sintering (SLS) technique. The results of this study refer to a pinion prototype whose geometry has been modeled using the machining simulation method in an Autodesk Inventor software environment. The physical model was subjected to a measuring process carried out using the Atos II Triple Scan Optical Scanner. The accuracy analysis of the obtained geometry were performed on the basis of the received measurement data in refers to the nominal 3D-CAD model. The analysis was done before the sandblasting process.
5
Content available remote Pomiar dokładności kształtu pióra łopatki wirnika ramieniem pomiarowym
PL
Przedstawiono wyniki badań dokładności pomiaru kształtu pióra łopatki wirnika ramieniem pomiarowym wyposażonym w głowicę laserową. Wyniki pomiarów zostały porównane z teoretycznym modelem CAD w programie GOM Inspect.
EN
The paper presents comparative study of analysis the accuracy of geometry rotor blade. Measurements was preformed using coordinate measuring arm with optical system. The results of measurements was compared with the theoretical CAD model in GOM Inspect software.
PL
W publikacji przedstawiono metodę szybkiej oceny dokładności wykonania korpusów odlewanych z wykorzystaniem bezdotykowego skanera optycznego, a także propozycję metody ustawienia korpusu w przestrzeni obróbczej wykorzystującej wyniki pomiaru geometrii korpusu. Obie metody zostały zweryfikowane w warunkach przemysłowych.
EN
The paper presents a method of rapid evaluation of geometric accuracy of cast iron bodies with the use of optical scanner as well as a concept of cast iron body orienting within the machine tool space. Both methods were verified in the machine tool industry.
7
Content available remote Analiza porównawcza badań pól powierzchni przekrojów
PL
Celem pracy było porównanie pól powierzchni trzech różnych elementów za pomocą dwóch maszyn: tomografu komputerowego Metrotom 800 oraz maszyny optycznej OGP Zip. We wszystkich przypadkach zauważono istotny wpływ kroku próbkowania na wyniki największy wpływ podczas pomiaru elementów krzywoliniowych. Przeprowadzona analiza MANOVA wykazała ponadto, że istnieją istotne różnice w wynikach pomiarów uzyskanych na obu maszynach pomiarowych.
EN
The aim of the study was to compare the surface areas of three different elements using two machines: com-puter tomograph Metrotom 800 and optical machine OGP Zip. In all cases, significant influence of the sampling step on the results was noted. The greatest impact was noticed when measuring the curvilinear elements. The MANOVA analysis also revealed that there are significant differences in the results of measurements obtained from both measuring machines.
8
Content available remote Badania wad head checking w szynach kolejowych metodą optyczną
PL
W artykule przedstawiono wyniki precyzyjnych pomiarów próbek szyn z wadami head checking (HC) optyczną metodą interferometrii CCI (ang. Coherence Correlation Interferometry). Zaprezentowano obiekt badań i uzasadniono potrzebę jego pomiarów. Omówiono zasadę pomiaru i parametry systemu badawczego opartego na profilometrze Talysurf CCI Lite firmy Taylor-Hobson. Dokonano pomiarów geometrycznych wycinków szyn z wadami HC o różnych parametrach oraz zarejestrowano ich obrazy 2D i 3D na tle tekstury powierzchni tocznej szyny. Wzbogacono wiedzę z otoczenia tych wad, wyznaczając miary podobieństwa ich obrazów z obrazami wzorców wad.
EN
The paper presents measurement results of head checking flaws occurring in the railway rail. The measurement was carried out by Coherence Correlation Interferometry (CCI). Research object and justification for measurement of its parameters were presented. The principle of operation and parameters for Talysurf CCI Lite Taylor-Hobson surface topography measuring device were given. The measurements of head checking flaws of different parameters and their 2D and 3D images were also presented. Calculation of similarity measure among head checking flaws and their patterns allowed for an enrichment of the research.
PL
Praca poświecona jest zastosowaniu nowoczesnych optycznych technik pomiarowych do analizy stanu deformacji próbki podczas testu jednoosiowego ściskania. W ramach badań wykonano serie testów jednoosiowego ściskania na próbkach prostopadłościennych, podczas których wyznaczano odkształcenia lokalne i globalne badanej próbki z zastosowaniem metod tradycyjnych (tensometry elektrooporowe, indukcyjne czujniki przemieszczeń) oraz metody fotogrametrycznej bazującej na analizie wykonanych podczas eksperymentu zdjęć próbki. Badania wykazały, iż możliwym jest uzyskanie dobrej zgodności wyników pomiarów odkształceń lokalnych prowadzonych tensometrem elektrooporowym i metodą fotogrametryczną oraz duże rozbieżności wyniku pomiarów globalnych prowadzonych czujnikiem indukcyjnym i metoda fotogrametryczną. Przedyskutowano możliwe przyczyny zaistniałego stanu rzeczy i wskazania dla ewentualnych przyszłych badań.
EN
The work is devoted to the application of modern optical measurement techniques for the analysis of the deformation of the sample during uniaxial compression test. In the study a series of uniaxial compression tests on rectangular rock specimens was made. During the tests the local and global deformation of the sample were measured using traditional methods (strain gauges, inductive displacement sensors) and photogrammetric method based on the analysis of samples’ images taken during the experiments. Studies have shown that it is possible to obtain a good agreement between the results of local strain measurements conducted by strain gauges and photogrammetric method and large discrepancies between results of global measurements conducted by an inductive sensor and photogrammetric method. The possible causes of a given set of things were discussed as well as some indications for possible future research were formulated.
10
Content available Pomiary odkształceń lokalnych w przestrzeni
PL
W pracy przeanalizowano dokładność optycznych systemów pomiaru deformacji. Opisano sposób kodowania wielu punktów pomiarowych, budowę systemu do analizy odkształceń, a także dynamikę przyrządu i dostępne zakresy pomiarowe. Zbadano wpływ wielkości próbki na dokładność pomiaru. Porównano wyniki z efektem symulacji z wykorzystaniem MES. Wprowadzono pojęcie naprężeń lokalnych. W ostatniej części wskazano ograniczenia metody i sposoby ich usunięcia. We wnioskach pojawiają się potencjalne aplikacje dla systemu pomiarowego.
EN
Optical systems are becoming more and more popular in quality control, even if there are some physical limitations coming form the light nature. New instruments, that are built by people who can accept those boundaries, are very versatile measuring system. In the first section of this paper a concept of local deformation measurements is presented. The name "local deformation" is used to distinguish it from global deformation [8, 10] occurring between two clearly distant points of any specimen characteristic for typical, mechanical extensometer (Fig. 1). The method for quick marking many measuring points [5] on the surface (Fig. 2) as well as construction and advantages of the system making use of the light reflection to analyze deformation are described. There is also given an answer to the question how to characterize the shape change in dynamic systems. The relationship between the recorder optical configuration and available measuring range as well as the influence of specimen dimensions on the instrument accuracy are characterized [1, 9]. Next, the difference between FEM results and those obtained from real measurements is explained [2, 3]. The notion of local strain [4] was introduced (based on the static deformation of specimen for strength test), which means that the deformation signal was completed by the force signal from a universal testing machine. In the last section of this paper there are considered limitations of the measuring system and a possible way of their elimination. To sum up, the direction of future research is given and the field of deformation (or strain) measuring applications [6,7], including those in which 3D distribution of stress or strain will be necessary, is described.
11
Content available remote Optyczne metody pomiarowe w rekonstrukcji geometrii kół zębatych
PL
Omówiono możliwości odtworzenia uzębień o nieznanej geometrii. Zademonstrowano identyfikację geometrii zarysu zęba koła walcowego oraz powierzchni bocznej koła stożkowego z wykorzystaniem optycznych metod pomiarowych.
EN
Is it possible to trace tooth profiles of unknown geometric features? Presented is a method of identification of geometric tooth profile of cylindrical gear and that of the outside cone of a bevel gear by means of the optical measurement methods.
PL
W pracy skupiono się na uzyskaniu pełnej informacji wymiarowej o wyprasce wtryskowej. Omówiono szczegółowo wpływ czynników zewnętrznych na dokładność pomiaru, wskazano również cechy wyrobu niekorzystnie z metrologicznego punktu widzenia. W dalszej części opisano zagadnienia modelowania, które pozwala skrócić czas opracowania narzędzi. Podsumowanie uzupełniono perspektywą rozwoju optycznych systemów skanowania 3D.
EN
This paper is focused on gathering full geometrical information about molding specimen. Details about the influence of environment end external factors on measuring accuracy are given, so as specimen features disadvantageous from metrological point of view. Next part refers to the problem of modeling that makes time of new molding tool work out much shorter. To sum up a possible, future researches on optical 3-D scanning systems is described.
PL
Przedstawiono wyniki badań różnych wariantów szybkiego pomiaru elementów obrotowo - symetrycznych z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz specjalizowanych urządzeń pomiarowych stykowych i optycznych. Skrócenie czasu pomiaru, przy jednoczesnym zapewnieniu metrologicznej poprawności uzyskiwanych rezultatów, możliwe jest dzięki opracowaniu odpowiedniej strategii pomiarowej oraz wprowadzeniu własnych rozwiązań np. konstrukcja kła mocującego.
EN
The goal of the presented paper is to work out the measurement strategy with a shortened measurement time but ensuring the required measurements accuracy of round symmetrical details. Nowadays the customer requirements are very high and they force the producers to improve the manufacturing methods and quality control systems. It refers also to the motor and aerospace industry. All details of a truck or a plane have to work long without failures. Therefore, the attention is paid to the accuracy of each responsible detail. The Company FOS POLMO Łódź SA and the Institute of Mechanical Engineering (Poznan University of Technology) have started the joined research program on the strategies of quick and accurate measurements of round symmetrical details. The research is based on the CMM and specialized measuring devices. The appropriate software provides the processing of the obtained data and the possibility to create a correction file for the machining center. It is crucial, however, to work out the measurement strategy with shorter measuring time but ensuring the needed accuracy. As a result of the investigations, the recommendations are formulated, which will lead to rise in the effectiveness and competitiveness of the POLMO Company.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz dynamicznych drgań płyty wykonanej z tektury falistej. Rezultaty obliczeń teoretycznych częstości drgań własnych płyty, w których wykorzystano model kompozytowy tektury, porównano z wynikami badań doświadczalnych. Do badań doświadczalnych opracowano metodę wyznaczania częstości własnych w oparciu o pomiar optyczny z wykorzystaniem kamery cyfrowej. Ze względu na własności fizyczne materiałów papierniczych, pomiar optyczny jest szczególnie użyteczny przy prowadzeniu badań dynamicznych. Pomiary z użyciem kamery do przebiegów szybkozmiennych pozwalają na wyznaczenie częstości i odpowiadających im postaci drgań z dużą dokładnością.
EN
Theoretical and experimental results of dynamic analysis of rectan-gular plate made of corrugated board were presented in this paper. The composite model of corrugated board was applied to theoretical calculations. In order to determine physical parameters of cardboard, papers of wave from central layers were subjected to homogenization process. Due to the fact that corrugated board and paper have small bending stiffness, a method based on optical measurement of determination the natural frequencies of the plate was used in experimental investigations. Rectangular plate with two straight supported and two free edges was fixed to the vibrating table. Analysis of natural modes enables the observation of vibrations in the vicinity of resonance frequencies. Using optical measurement of fast motion the natural frequency of the plate and amplitudes of vibrations can be measured with high precision. Three films for three different frequencies near the resonance peak are performed to allocate the top of parabola. Optical measurement precisely records dynamic behaviour of the plate made of corrugated board. The introduced results of dynamic investigations show that composite model of corrugated board is not enough precise, especially for higher frequencies.
EN
The article discusses the possibilities of using optical measurements for defining the geometric accuracy of gear wheels casts manufactured in the rapid prototyping process. The tested gear wheel prototype was cast using an aluminum alloy. The casting mould was made by means of the three-dimensional print method (3DP) with the use of a Z510 Spectrum device. The aim of the tests was to determine the geometric accuracy of the cast made by the ZCast technology in the rapid prototyping process. The tests were conducted with the use of the coordinate optical measuring method and a GOM measuring device. The prototype measurements were made in the scanning mode. The results of the measurements, saved in the STL format with the use of the scanning device software, were compared with the gear wheel 3D-CAD nominal model. The measurements enabled the determination of the real accuracy of prototypes manufactured in casting moulds by means of the ZCast technology. The selection of the measuring method was also analyzed in terms of measurement accuracy and the RP technology precision.
EN
The paper presents possibilities of the dimensional and geometry measurement of the large scale casting details with a coordinate measuring technique. In particular, the analysis has been devoted to the measurement strategy in case of the measurement of large scale detail (larger than 1000 mm) made in foundry technology, with the 3D optical scanner. The attention was paid on the possibility created by the advanced software attached to the scanner for measurement data processing. Preparation to the geometrical accuracy analysis of the measured objects consisted of the identification of particular geometrical features based on the large number of probing points, as well as the creation of the coordinate systems derived from the best-fitting algorithms which calculate the inscribed or circumscribed geometrical elements. Analysis of accuracy in every probing point has been performed through the comparison of their coordinates with nominal values set by 3D model. Application of the 3D optical coordinate scanner with advanced measurement software for the manufacturing accuracy inspection is very useful in case of large scale details produced with foundry technologies and allows to carry out full accuracy analysis of the examined detail.
17
PL
Przesłanki użycia komputera w szkolnym laboratorium są rozliczne, poczynając od uwarunkowań społecznych współczesnego świata po powody aparaturowe. Przedstawiono przykłady zastosowania komputera w trzech gałęziach fizyki: 1. czteropunktowy pomiar temperatury w funkcji czasu, 2. pomiar natężenia światła w funkcji położenia w zjawisku dyfrakcji i 3. pomiar oporu elektrycznego nadprzewodników w funkcji temperatury za pomocą metody czterech punktów. Pomiary przeprowadzane były za pomocą sondy konstrukcji Uniwersytetu w Udine.
EN
The reasons to use the computer in school laboratories are discussed, starting from social demand and ending on technical advantages. Three examples of the use of computer at school experiments are shown - variations of temperature vs. time by four point gauge, measurements of the light intensity vs. position in a diffraction experiment, dependence of resistance in superconductors vs. temperature. Measurements were done with the use of a system constructed at the University of Udine.
PL
Zaprezentowano nowy, bezstykowy system pomiaru przemieszczeń oparty na cyfrowej analizie obrazu w czasie rzeczywistym. Przedstawiono budowę stanowiska pomiarowego oraz zasadę działania wideoekstensometru. Przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie warunków początkowych do pomiaru odkształceń przy użyciu wideoekstensometru oraz przebieg testów służących opracowaniu metodyki pomiaru przy użyciu nowoczesnej techniki wideo.
EN
Presented is a new optical measuring system referring to digital examination of the image in real time. A measuring station and operating principle of a video extensometer are explained. Also presented are the reports of tests providing for determination of the primary conditions to be met before the offsets could be measured by means of a video extensometer and tests are described which should be helpful in development of measuring procedures using modern video technique.
EN
The paper deals with experimental analysis of AISI surface irregularities created by abrasive waterjet by means of 3D optical measurement. The surface irregularities has been evaluated by static quality characteristics the arithmetic average height Ra, root mean square roughness Rq and peak to valley height Rz that has been obtained from 24 measurement traces. The surface irregularities have been measured by means of contactless optical method, namely by using an optical commercial profilometer MicroProf (FRT). The main emphasis is put on the analysis of results for defining the process of creation of a new surface generated by the stream of abrasive waterjet, including its geometric parameters and mechanisms of cutting tool-material interaction.
20
Content available remote Optyczny pomiar amplitudy drgań maszyn wibracyjnych
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie dwu- oraz trójwymiarowych metod wizyjnych do pomiaru amplitud drgań korpusu maszyny wibracyjnej pracującej pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych. W tym celu opracowano metodykę, algorytmy i procedury oparte na technikach wizyjnych oraz dokonano ich implementacji w środowisku MATLAB. Przetestowano ich skuteczność eksperymentalnie na stanowisku badawczym.
EN
In the paper the application of 2D and 3D vision techniques for amplitude vibration measurements of vibratory machine working under operating conditions was presented. For this purpose method and algorithms were developer of image analysis and discrete epipolar geometry with the usage of one camera. They were implemented in programming environment - MATLAB and tested on experimental set-up.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.