Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostics system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Modernizacja systemów energetycznych wymusza w naturalny sposób racjonalizację użytkowania energii, zwiększanie niezawodności zasilania oraz obniżanie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Jednym z mniej docenianych problemów jest kompleksowa ocena diagnostyczna rurociągów energetycznych i skuteczny monitoring infrastruktury energetycznej, pozwalający na znaczące obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i obiektów energetycznych. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na powyższe problemy i podjęto próbę oceny techniczno-ekonomicznych korzyści, wynikających z zastosowania współczesnych informatycznych narzędzi do diagnostyki i monitorowania rurociągów energetycznych.
EN
The modernization of the energy systems forces in a natural way the rationalization of the energy utilization , increasing the reliability of power supply and reducing the costs of generation, transmission and distribution of energy. One of the less widely appreciated problems is a comprehensive diagnostic assessment of energy pipelines and effective monitoring of energy infrastructure, allowing signifi cant reduction of costs associated with maintaining of equipment, installations and power facilities in operational effi ciency. In this paper the attention is paid to the above problems and an attempt was made to assess the technical and economic benefi ts resulting from the use of modern IT tools for diagnostics and monitoring of pipelines.
PL
Artykuł przedstawia zautomatyzowany system do badań rozwoju kości u dzieci wykonany w Przemysłowym Instytucie Elektroniki we współpracy z zespołem lekarzy wywodzących się z CZD. System ten poddaje analizie obrazy rentgenowski drugiej kości śródręcza i wzorcowego fantomu aluminiowego umożliwiającego skalowanie absorpcji promieniowania przez badaną kość. System wyposażono w dodatkowe funkcje ułatwiające archiwizację wyników badań, oraz usprawniające przegląd wyników poprzednich badań.
EN
The paper describes automatic system for examinations of children bones developed at Industrial Institute of Electronics in co-operating with doctors from The Children's Memorial Health Institute. The system analyses pictures of second metacarpal bone and special aluminium pattern. The pattern enables calibration of X-ray absorption in examined bone. Additionally the system is integrated with database archiving results. Archived data can be easy presented.
PL
W artykule przedstawiono opis założeń i realizacji systemu pomiarowego parametrów diagnostycznych okrętowego zespołu zasilania elektrycznego. Uwzględnia on specyficzne, okrętowe wymagania środowiskowe oraz charakterystyczne cechy sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym. Wraz z opracowaną specjalną aplikacją do analizy uzyskanych danych umożliwia oceną stanu technicznego zespołu silnik -prądnica - regulator napięcia.
EN
Foundation description and realization of a measurement system of the diagnosis parameter of the ships gen-set was presented in this article. Specific ships environmental demanding and characteristics features of the electroenergetic network with isolated neutral point were taken into account. It is belived that with worked out application for collected data analyze this system enables technical condition assessment a diesel engine - a generator - a voltage regulator set.
PL
Rozwijające się w ostatnich latach metody skanowania i pomiarów (np. technika rezonansu magnetycznego MR i tomografii komputerowej CT) dostarczaj ą coraz większej liczby szczegółów, które z jednej strony pozwalają w procesie diagnostycznym uzyskać wierniej szy obraz rzeczywistości a z drugiej - stają się coraz trudniejsze w interpretacji i wymagają specjalizowanych narzędzi do wizualizacji i analizy ilościowej obiektów trójwymiarowych. W artykule przedstawiono trzy klasy rozwiązań zagadnień wizualizacji trójwymiarowej obiektów medycznych, uzyskiwanych w procesie wielowarstwowego skanowania obiektów: systemy wizualizacji pseudo-przestrzennej przy wykorzystaniu 2-wymiarowych technik wizualizacji, system holografii cyfrowej (Digital Holography System) oraz technologię wizualizacji przestrzennej (Volumetric 3D Display Technology).
EN
The article presents 3 classes of solutions of the 3-dimensional visualisation of medical objects received as the result of multi-layer scanning of objects: the pseudo-three-dimensional visualisation based on the conventional 2-D displays, the Digital Holography System and the Volumetric 3D-Display Technology. The development of new diagnostic tools for visualisation and quantity analysis of 3-dimensional objects is observed recently. The combination of new methods of scanning such as the MR and CT with the new technology of 3D visualisation makes it possible to create surface models and volume rendering from 2-dimensional cross-section images.
PL
W artykule omówiono koncepcję i realizację w warstwie programistycznej, bazodanowej i sprzętowej systemu diagnostycznego dla detektora BAC. Jej podstawowym celem jest zapewnienie niezawodności działania detektora BAC, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości jak najszybsze jej wykrycie, ustalenie miejsca wystąpienia i przyczyny. Dokonano dyskusji rozwiązań sterowania elektroniką poprzez obiektowo zorientowane klasy wirtualne współpracujące z bazą danych Oracle. Zamieszczono przykładowe rezultaty wykorzystania systemu diagnostycznego.
EN
This article describes the concept and the implementation of the diagnostic system for the BAC calorimeter of the ZEUS experiment. The system is designed to improve the reliability of the BAC. It enables immediate location of faults and understanding of their causes. Software, database and hardware aspects of the diagnostic system are presented. Control of the electronics using object-oriented virtual classes interacting with an Oracle database is discussed. Sample results from the diagnostic system are presented.
7
Content available remote Forecasting of Technical Condition of the Mechanical Vehicles
EN
In this work problems of condition forecasting, in this specially of marking of following diagnosis term in dynamic strategy of mechanical vehicles exploitation have been represented. Problem of marking optimum - prognoses of technical condition of mechanical vehicle are examined, collection of solutions admissible and collection of criterions partial criterial function of optimum assignment are qualified. Method of marking of following diagnosis term is worked out. Solution of asssignment multioptimum together with algorithms of marking technical condition prognoses are presented.
8
Content available remote Diagnostic data base of the DC traction motors
EN
During the years 1991-1993 at the Zakład Taboru PKP in Zduńska Wola Karsznice the computerised measurement and diagnostics system for DC traction motors has been developed, build up and put into action. Data gathered during investigation and measurement actions have been covered and manipulated in the relational data base. The system has also performed classification and selection of DC motors by their mechanical characteristics.
PL
W latach 1991-1993 w Zakładach Taboru PKP w Zduńskiej Woli Karsznicach zaprojektowano, wykonano i wdrożono skomputeryzowany system pomia¬rowo - diagnostyczny silników trakcyjnych prądu stałego. Podstawowe cechy systemu to realizacja idei pomiaru aktywnego w czasie rzeczywistym i skojarze¬nie z relacyjną bazą danych przechowującą wyniki oględzin, pomiarów ręcznych i automatycznych oraz analiz, obsługiwaną przez oprogramowanie analityczno - diagnostyczne. System dokonuje klasyfikacji i selekcji silników mających współpracować w jednym elektrowozie.
9
Content available remote Control of the DC traction motors' measurement
EN
During the years 1991-1993 at the Zakład Taboru PKP in Zduńska Wola Karsznice the computerised measurement and diagnostics system for DC traction motors has been developed, built up and put into action. Basic features of the system are: application of the active measurement concept and the direct connection with relational data base which preserves results of the investigations, manual and automated measurements data as well as the final analysis results. All of the software servicing this system has been developed by the authors.
PL
W latach 1991-1993 w Zakładach Taboru PKP w Zduńskiej Woli Karsznicach zaprojektowano, wykonano i wdrożono skomputeryzowany system pomiarowo - diagnostyczny silników trakcyjnych prądu stałego. Podstawowe cechy systemu to realizacja idei pomiaru aktywnego w czasie rzeczywistym i skojarzenie z relacyjną bazą danych przechowującą wyniki oględzin, pomiarów ręcznych i automatycznych oraz analiz, obsługiwaną przez oprogramowanie analityczno - diagnostyczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.