Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 330

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Przekładniki niskoenergetyczne do pomiarów prądów (LPVT - Low-Power Voltage Transformers) i napięć (LPCT - Low-Power Current Transformers) są innowacyjnymi urządzeniami stosowanymi w systemach pomiarowych i zabezpieczeniowych średniego napięcia. Stanowią one kolejną ewolucję pomiarową w odniesieniu do konwencjonalnych indukcyjnych przekładników CT/VT. Szeroki zakres i odpowiednia klasa pomiarowa oraz zgodność z międzynarodową nową normą IEC 61869-6 (PN-EN 61869-6:2017-03) to kilka elementów, które wpłynęły na modyfikację sprzętową zabezpieczeń cyfrowych oraz konstrukcję rozdzielnic. Nie bez znaczenia jest tu brak występowania groźnych zjawisk, które oddziałują na charakterystykę pomiarów podczas zwarć, ale też zwiększają bezpieczeństwo przy typowej eksploatacji urządzeń IED oraz przeprowadzania testów przez personel.
EN
Low-Power Voltage Transformers (LPVT) and Low-Power Current Transformers (LPCT) are innovative devices used in medium voltage measurement and protection systems. They represent the next measurement evolution compared to conventional CT/VT inductive transformers. A wide range and appropriate measurement class as well as compliance with the international new IEC61869-1 standard (PN-EN 61869-6:2017-03) are just a few of the elements that influenced the hardware modification of digital protection relays and the design of MV switchgears. Not without significance here is the lack of occurrence of dangerous phenomena that affect the characteristics of measurements during short circuits, but also increase safety in the typical maintenance of IED devices and tests carried out by electrical personnel.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję monitoringu maszyn wirujących jako integralny system pomiarowy umieszczony w kasecie automatyki 6U. Przeglądowo omówiono elementy składowe systemu wraz z ich parametrami. Określono realizowane pomiary oraz funkcjonalności nowych modułów wykonawczych.
EN
The article presents a new concept of monitoring system for rotating machinery as an integral measuring system placed in a 6U automation cassette. System components and their parameters are discussed in this paper. The performed measurements and functionalities of the new executive modules were defined in this paper.
PL
W artykule przedstawiono metodę i stanowisko do pomiaru przewodności elektrycznej próbek metali w kształcie prostopadłościanu o nieregularnych wymiarach geometrycznych. Oszacowana niepewność pomiaru przewodności wynosi około 5% (k=1).
EN
The article presents a method and a measurement system for measuring the electrical conductivity of metal samples in the shape of a cuboid with irregular geometrical dimensions. The estimated uncertainty of the conductivity measurement is approximately 5% (k=1).
PL
W artykule przedstawiono metodę diagnostyki komutatorów i pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych polegającą głównie na pomiarze wymiarów geometrycznych wzdłuż obwodu. Metoda ta nie wymaga wyłączania badanej maszyny z normalnej eksploatacji. Omówiono budowę wyspecjalizowanego systemu pomiarowego, w tym zastosowane metody pomiarów i przetworniki pomiarowe. Przedstawiono również przykładowe wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium oraz dla maszyn pracujących w instalacjach przemysłowych.
EN
The paper presents a method of diagnostics of commutators and slip rings of electrical machines, which mainly consists in measuring geometrical dimensions and temperature along their circumference. Essential for this method is, that taking the tested machine out of normal operation in not required. The construction of a specialized measurement system is described, including the measurement methods and transducers used. Examples of results of tests carried out in the laboratory and for machines operating in industrial installations are also presented.
PL
W pracy przedstawiono architekturę zaproponowanego i wdrożonego systemu pomiarowego do gromadzenia i prezentacji bieżących informacji na temat stanu wału przeciwpowodziowego. System cyklicznie gromadzi dane z czujników podłączonych do rejestratora danych, które ostatecznie są przesyłane do serwera. Na podstawie analizy zgromadzonych wyników pomiarów można dokonywać oceny stanu wału przeciwpowodziowego, a w razie wystąpienia nieprawidłowości system może generować odpowiednie alarmy.
EN
The article presents the architecture of proposed and implemented measurement system for collecting and presenting current information on the flood embankment condition. The system periodically collects data from sensors connected to the data logger, which are finally sent to the server. Based on the analysis of collected measurements, the condition of the flood embankment can be assessed, and in the case of any irregularities, the system can generate appropriate alarms.
EN
The following article collects and describes several practical problems that can be encountered when performing geophysical field measurements using the electrical resistivity tomography (ERT) method. The methodology of work carried out with the Terrameter LS apparatus of the Swedish company ABEM (currently the company has changed its name to GUIDELINE GEO) was presented and discussed. The attention was paid to interesting solutions that increase the efficiency of works, especially in works related to linear investments. Errors that may appear during the use of the roll-along method are indicated, in particular, those appearing in measurements where too long measurement sections are transferred, as well as problems resulting from high electrode earthing, nonlinear profile traces and variable morphology. It describes how the use of different measurement systems affects the depth of prospecting, and which systems cope well in the area with disturbances. The article also emphasizes that the work should be properly planned before starting field research.
PL
W niniejszym artykule zebrano i opisano kilka praktycznych problemów, z którymi można się spotkać w trakcie wykonywania geofizycznych pomiarów polowych, stosując metodę tomografii elektrooporowej (ERT). Przedstawiono i omówiono metodykę prac wykonywanych aparaturą Terrameter LS szwedzkiej firmy ABEM (obecnie firma zmieniła nazwę na GUIDELINE GEO). Zwrócono uwagę na ciekawe rozwiązania, które zwiększają efektywność prac, szczególnie w pracach związanych inwestycjami liniowymi. Wskazano błędy jakie mogą pojawić się podczas stosowania metody roll-along, w szczególności pojawiające się w pomiarach gdzie przenoszone są zbyt długie sekcje pomiarowe, a także problemy wynikające z wysokich uziomów elektrod. Opisano jak stosowanie różnych układów pomiarowych wpływa na głębokość prospekcji, a także które układy radzą sobie dobrze w obszarze z zakłóceniami. W artykule zwrócono uwagę na to by w odpowiedni sposób planować prace przed przystąpieniem do badań terenowych.
EN
In this paper, the structure and operational functions of a measurement system, which was installed on a 3-axis CNC lathe for monitoring and optimization of the cutting process are presented. In general, the system records signals of the components of the resultant cutting force, acceleration signals (cutting vibrations) and EFM force signals generated for various machining conditions employed. As a result, the total power consumed was determined. The generated data were archived in the expert system which supports the optimization of the cutting process in terms of various optimization criteria including power/energy consumption.
PL
W artykule przedstawiono budowę i funkcje eksploatacyjne układu pomiarowego, który został zainstalowany na 3-osiowej tokarce CNC w celu monitorowania i optymalizacji procesu skrawania. System rejestruje sygnały składowych wypadkowej siły skrawania, sygnały przyspieszenia (drgania skrawania) oraz sygnały siły EFM generowane dla różnych zastosowanych warunków obróbki. W rezultacie określono całkowitą pobieraną moc. Wygenerowane dane zostały zarchiwizowane w systemie ekspertowym, który wspiera optymalizację procesu cięcia pod kątem różnych kryteriów optymalizacji, w tym poboru mocy / energii.
EN
This paper presents an innovative system determining machine tool quasi-static stiffness in machining space, so-called Stiffness Workspace System (SWS). The system allows for the assessment of the accuracy of a machine which has become a vital aspect over past years for machine tool manufacturers and users. Since machine tools static stiffness is one of the main criteria using to evaluate the machines' quality, it is crucial to highlight the relevance of experimental and analytical stiffness determination methods. Therefore, the proposed method is applied to estimate the spatial variation of static stiffness in the machine tool workspace. This paper describes the SWS system-its design, working principle, mounting conditions and signal processing. The major advantage of the system is the capability to apply forces of controlled magnitude and orientation as well as simultaneously measure the resulting displacements. The obtained results give possibility to estimate and evaluate static stiffness coefficients depending on the position and direction under loaded conditions. The results confirm the validity of the analyses of spatial stiffness distribution in the machine workspace.
10
Content available remote Trendy technologii pomiarowych dla przemysłu
PL
Po raz kolejny detal wysłany do klienta wrócił z reklamacją? Spadek powtarzalności produkcji zaskakuje w najmniej sprzyjającym momencie? Warto sprawdzić, co oferuje rynek pomiarów jakości wykonania i geometrii elementów. Można tylko zyskać!
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
EN
The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
14
Content available remote Modułowy system pomiarowy do monitoringu wilgotności spągu w kopalni soli
PL
W artykule przedstawiono proces integracji i badania prototypowego systemu pomiarowego, dedykowanego do pomiaru wilgotności spągu w środowisku podziemnego rezerwatu przyrody „Groty Kryształowe”, zlokalizowanego w Kopalni Soli „Wieliczka”. Powstanie systemu typu „low cost” uwarunkowane było możliwością zastosowania w nim pojemnościowych czujników wilgotności gleby, wykorzystywanych w rolnictwie. Badania takie przeprowadzono z uwagi na złożoną budowę geologiczną Grot cechującą się silną anizotropowością ośrodka związaną z obecnością różnego typu skał, osadów i halitu. Wykazano w nich efekt zmiany zakresu pomiarowego czujnika pojemnościowego w zależności od stopnia zasolenia ośrodka.
EN
The article presents integration and testing process of a prototype system dedicated to measuring floor moisture in the Crystal Caves – underground nature reserve, located in the „Wieliczka” Salt Mine. This „low cost” system was conditioned by the possibility of using capacitive soil moisture sensors routinely used in agriculture and environmental tests. Research was carried out due to the geological structure of destined measurement area, which is characterized by a strong anisotropy of the soil related to the presence of various types of rocks, sediments and halite crystals. Experiments showed the effect of changing the measuring range of the capacitive sensor depending on the salt content in the floor.
EN
Purpose: Improving the accuracy of determining the coefficient of dust permeability of textile materials and protective products from them. Design/methodology/approach: The problem solution of human protection from the negative effects of road dust is to improve the quality control procedures of textile materials using modern measurement methods. A methodology has been developed for investigating the dust penetration coefficient of materials based on the use of a television informationmeasuring system (TIMS). Findings: The methodology for determining the dust permeability of textile materials through the use of a television information-measuring system has been improved, by increasing the accuracy of measurement and determining the patterns of the influence of structure on the permeability of textile materials. Research limitations/implications: Improving methods of quality control of textile materials through the use of modern methods of measuring techniques is by solving an important problem of human protection from the negative effects of road dust. Known methods do not take into account the forceful effect of the airflow on the structure of the test sample, which is essential for textile materials that are easily deformed, which affects the objectivity of the results. Significant inconvenience, complexity, and duration of the test process give a large measurement error. Practical implications: The methodology for determining the dust permeability of textile materials through the use of a television information-measuring system has been improved. This system allows an increase in the accuracy of measurements by 15%, and the availability of software to increase the speed of displaying the results of investigations on the screen. Originality/value: The main disadvantages of methods and means of determining the dust permeability of textile materials - is the inability to determine the duration and dynamics of the process of dust retention. Known methods do not take into account the force of air flow on the structure of the test sample, which is significant, especially for materials that are easily deformed, which affects the objectivity of the results. Significant inconveniences, complexity and duration of the test process give a large measurement error. A scientific novelty is the development of a modern and completely new method for determining the permeability of textile materials using a television information - measuring system, by increasing the accuracy of measurement and determining the patterns of influence of the structure of textile materials on dust permeability.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania systemów pomiarowo-kontrolno-sterujących znajdujących zastosowanie w elektroenergetyce. Porównano architekturę platformy pomiarowo-komunikacyjnej opracowanej dla rodziny sterowników MUPASZ z nową, modułową, skalowalną platformą dla rodziny sterowników SEM. Przedstawiono również zbiór profesjonalnych, zintegrowanych, programowych rozwiązań wykorzystujących technologie WEB-owe oraz mobilne do nowoczesnego, optymalnego i skutecznego zarządzania technologicznymi procesami biznesowymi.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wszechstronnych eksperymentalnych badań różnego typu maszyn elektrycznych. Badania te obejmują pomiary wielkości elektrycznych, elektromagnetycznych, kinematycznych, jak również mechanicznych oraz cieplnych. Do podstawowych pomiarów maszyn elektrycznych zalicza się pomiary prądów i napięcia w obwodach elektrycznych, obejmujące napięcia na elementach rezystancyjnych i ogólnie impedancyjnych tych obwodów oraz napięcia indukowane. W zależności od klasy i typu maszyny mierzone wielkości są stałe lub zmienne w czasie. Niektóre wielkości przemian elektromagnetycznych mierzy się w obszarze konstrukcji maszyny. Ponadto do oceny stanu pracy maszyny i jej stanu technicznego ważne są również parametry mierzonych wielkości, tzw. dyskryminanty sygnałów (wartości średnie, skuteczne, maksymalne) oraz ich przebiegi. Ze względu na dużą rozpiętość parametrów stanu maszyny, czyli jej zmiennych stanu - w różnych stanach obciążeń, wielość tych sygnałów i potrzebę znajomości ich różnych cech, konieczne staje się zastosowanie w układach pomiarowych podukładów przetwarzania sygnałów, czyli systemu akwizycji sygnałów. Jest to obecnie możliwe dzięki opracowaniu - zaprogramowaniu części torów pomiarowych w systemie CAM (Computer Aided Measurement) z zastosowaniem graficznego języka programowania zintegrowanego systemu typu LabVIEW. W artykule przedstawiono również przykładowe podukłady systemu akwizycji pomiarów sygnałów pozaelektromagnetycznych, wibracyjnych i akustycznych, generowanych w maszynach.
EN
The article presents a measuring system designed for a comprehensive experimental testing of various types of electric machines. These tests include measurements of electrical, electromagnetic, kinematic, as well as mechanical and thermal quantities. The basic measurements of electrical machines include currents and voltages in electrical circuits, including voltages on resistive and generally impedance elements of these circuits, and induced voltages. Depending on the machine class and type, the measured values are constant or change over time. Some magnitudes of electromagnetic transformations are measured in the area of machine construction. In addition, the parameters of the measured values of the type of signal discriminants (average, effective and maximum values) and their waveforms are presented. Due to the wide range of machine state parameters, i.e. its state variables - in different load states, the multiplicity of these signals and the need to know their different characteristics, it becomes necessary to use individually adopted signal processing subsystems, i.e. signal acquisition systems, in the measuring systems. It is now possible thanks to the development in the CAM (Computer Aided Measurement) programming, for example using the graphical programming language of the integrated LabVIEW system. The article also presents examples of subsystems for the acquisition of measurements of non-electromagnetic signals like vibrational and acoustic ones generated in machines.
EN
In 2020, a fully automated hydropower plant was launched on the Guber River near the town of Kotkowo. The plant is operated by a master control and measurement system, which collects data to evaluate the operation of selected systems of the facility. The number and location of sensors controlling the parameters of hydroelectric systems are selected accordingly, to collect complete information from all sensors and analyze the operation of hydroelectric systems in real time. In addition, storing all the controlled parameters allows analyzing the plant's operation over longer periods. This work presents the possibilities of this measurement system, as well as the measurement results obtained in the tested object. Analyzing the operation of the control and measurement system as well as the collected and archived data will be the foundation for a simulation model of a hydropower plant. The model will be helpful in optimizing the operation of existing hydroelectric plants in terms of energy production per unit volume of water, and in designing new ones on existing barrage.
PL
W roku 2020 uruchomiono w pełni zautomatyzowaną elektrownię wodną na rzece Guber przy miejscowości Kotkowo. Elektrownia ta jest obsługiwana przez układ kontrolno-pomiarowy nadzorujący pracę hydroelektrowni, oraz zbierający dane, które pozwalają ocenić funkcjonowanie wybranych systemów obiektu. Ilość i lokalizacja czujników kontrolujących parametry pracy systemów hydroelektrowni jest tak dobrana, aby komplet informacji zebranych z wszystkich czujników pozwolił na analizę pracy systemów hydroelektrowni w czasie rzeczywistym. Ponadto rejestracja wszystkich kontrolowanych parametrów pozwala na analizę pracy w dłuższych okresach. Praca ta przedstawia możliwości tego układu pomiarowego, jak i wyniki pomiarów uzyskanych w badanym obiekcie. Analiza pracy układu kontrolno-pomiarowego oraz zebranych i zarchiwizowanych danych będą stanowiły podstawę do stworzenia modelu symulacyjnego hydroelektrowni. Model taki będzie pomocny w optymalizacji pracy, pod względem produkcji energii na jednostkę objętości wody, istniejących już hydroelektrowni oraz projektowaniu nowych na istniejących stopniach wodnych.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania OpenDSS do komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznych w estymacji wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci, jako wsparcie dla operatorów systemów dystrybucyjnych w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. W artykule przedstawiono porównanie wyników pomiarów oraz symulacji pracy wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie średniego napięcia.
EN
The article contains a comparison of real measurements and simulation results of a distribution system at medium voltage with a resolution of 10-minutes. The cooperation of the measuring system and the simulation environment allowed to obtain a synergy effect by simplifying the model and at the same time increasing the accuracy of estimation. It was proposed to use a simulation environment to estimate the impact of renewable energy power plants on the distribution network.
PL
W artykule przedstawiono impulsową-ultradźwiekową metodę echa do wyznaczania parametrów przepływów dwufazowych ciekły metal-gaz. Opisano zasadę pomiaru, przedstawiono zrealizowany układ pomiarowy oraz przeanalizowano dokładność metody. W pracy zaprezentowano również przykładowe wyniki z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents a ultrasonic echo pulse method for determining the parameters of diphase liquid metal-gas flows. The principle of measurement is described, the realized measurement system is presented and the accuracy of the method is analysed. The paper also presents exemplary results from the research.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.