Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Anizotropia stratności wybranych blach elektrotechnicznych
PL
W artykule wykazano wpływ anizotropii na właściwości blach elektrotechnicznych Przedstawiono prosty model matematyczny umożliwiający wyznaczenie stratności dla dowolnego kierunku wycięcia próbki. Model zweryfikowano wykorzystując dane pomiarowe dla wybranych gatunków blach.
EN
In the paper the influence of anisotropy on properties of electrical steel sheets is proven. A simple mathematical model, which makes it possible to determine the angular dependence of loss density, is described. The model has been verified using measurement data for chosen steel sheets.
EN
The usefulness of the "branch-and-bound" algorithm for solving chosen optimization problems is considered in the paper. Simulations have been carried out for chosen benchmark tasks with different complexity and number of dimensions.
PL
W pracy dokonano oceny użyteczności algorytmu "branch-and-bound" do rozwiązywania wybranych zadań optymalizacji. Przeprowadzono symulacje dla wybranych zadań testowych o różnej złożoności i liczbie wymiarów.
EN
The paper considers the effects of excitation conditions (maximum induction, frequency) and annealing temperature on power loss dissipated in cores made of commercially available soft magnetic composites. The study has confirmed that the choice of annealing temperature has a significant impact on the magnetic properties of ready-made cores. It has been found that Somaloy 500 cores annealed at 450° C feature the lowest loss density in a wide range of excitation frequencies. The dependencies: total power loss versus frequency have been described using four alternative descriptions. The results indicate that the considered dependencies are equivalent and may be approximately described with a two-term formula of the form: Ptotal = Whyst f + a f2.
PL
W pracy przedstawiono wpływ parametrów wymuszenia (maksymalna indukcja, częstotliwość) oraz temperatury wyżarzania na straty mocy rozpraszane w rdzeniach z komercyjnie dostępnych kompozytów magnetycznych SMC. Stwierdzono, że wybór temperatury wyżarzania ma istotny wpływ na właściwości magnetyczne gotowych rdzeni. Zaobserwowano, że rdzenie z materiału proszkowego Somaloy 500 wyżarzone w temperaturze 450° C wykazują najniższe straty w szerokim zakresie częstotliwości magnesowania. Zależność strat całkowitych od częstotliwości opisano za pomocą czterech alternatywnych formuł. Wyniki badań wskazują na fakt, że rozważane zależności mogą być potraktowane jako równoważne i opisane za pomocą formuły dwuskładnikowej w postaci Ptotal = Whyst f + a f2.
4
Content available remote Agresywna kolonia chwastów jako biomimetyczna metoda optymalizacji globalnej
PL
W pracy przedstawiono niedawno zaproponowany algorytm optymalizacji globalnej zainspirowany rozprzestrzenianiem się kolonii chwastów. Opisany algorytm jest zbliżony koncepcyjnie do innych współczesnych metaheurystyk, tj. roju cząstek czy algorytmów genetycznych. Jego cechy charakterystyczne to m.in. iteracyjny sposób działania, losowy dobór populacji początkowej, selekcja najbardziej optymalnych osobników. Działanie algorytmu przetestowano na wybranych problemach testowych.
EN
In the paper a recently developed algorithm of global optimization, inspired with spreading of weed colonies, is presented. The discussed algorithm is conceptually close to other contemporary metaheuristics, e.g. particle swarm or genetic algorithms. Its characteristic features are, among others, iterative mode of operation, random choice of initial population, selection of most prospective individuals. The action of the algorithm is tested using chosen benchmark problems.
PL
W pracy przedstawiono zasadę działania algorytmu optymalizacji globalnej "branch-and-bound" opartego na twierdzenia Banacha o odwzorowaniu zwężającym. Działanie algorytmu przetestowano na wybranych zadaniach testowych o różnym stopniu złożoności. W pracy zamieszczono fragmenty kodu do uruchomienia algorytmu na platformie Matlab.
EN
In the paper the principle of operation of the "branch-and-bound" optimization algorithm based on Banach's fixed point theorem is presented. The action of the algorithm is tested using a number of benchmark tests with different complexity. In the paper the crucial fragments of code for running the Matlab implementation of the algorithm are given.
EN
Residual stress present in wires after drawing process affects their magnetic properties. The paper presents a concept to estimate the level of residual stress on the basis of measurements of hysteresis loops. In order to describe the effect qualitatively the Jiles-Atherton-Sablik description is adapted. On the basis of variations in hysteresis loop shapes the average values of residual stress in wires for different single draft values are determined. It was found that the estimated average values by magnetic stresses are comparable with the results of numerical modeling and experimental studies.
PL
Naprężenia własne istniejące w drutach po procesie ciągnienia mają wpływ na ich właściwości magnetyczne. W pracy przedstawiono koncepcję oszacowania poziomu naprężeń własnych drutów na podstawie pomiarów pętli histerezy. W celu jakościowego opisu zjawiska zaadaptowano model Jilesa-Athertona-Sablika. Na podstawie zmian kształtu pętli histerezy oszacowano średnie wartości naprężeń własnych dla drutów ciągnionych z różnymi wartościami gniotu pojedynczego. Stwierdzono, że oszacowane metodą magnetyczną średnie wartości naprężeń własnych są porównywalne z wynikami z modelowania numerycznego i badań eksperymentalnych.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, które miały na celu analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność przejazdu tramwajów na odcinku od ulicy Lipińskiego do pętli Czerwone Maki w Krakowie. Uzyskane dane posłużyły do obliczenia liczbyzatrzymań tramwajów spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemu. Ponadto w pracy poruszono kwestie wpływu liczby zatrzymań na czas przejazdu badanego odcinka. Wyznaczono również koszt zużycia energii zdeterminowany przez zatrzymania tramwajów przed sygnalizatorami z uwzględnieniem specyfikacji technicznych poruszającego się na analizowanym ciągu taboru.
EN
The main purpose of research was to analyse influence of traffic control system performance on fluency of trams movement at section from Lipińskiego street to Czerwone Maki street in the Krakow. The outcomes of research have been presented in the paper. Data collected during survey were used to calculate number of tram stops that had been caused due to malfunction of system. Moreover, the impact of the number of tram stops on tram travel time was discussed in the article. The cost of tram power consumption determined by the number of stops of trams (including technical specifications of every vehicles) have been calculated.
PL
Kraków - jako drugie co do wielkości miasto Polski oraz jeden z największych ośrodków akademickich, a także turystycznych - musi sprostać coraz większym wymaganiom dotyczącym obsługi komunikacyjnej. Z Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) z roku 2013 wynika, że gród Kraka jest miastem o charakterze policentrycznym. Oznacza to, że śródmieście jest celem wielu podróży odbywających się w krakowskiej aglomeracji. W stosunku do KBR z 2003 roku można zauważyć wyraźny wzrost znaczenia transportu indywidualnego i jednocześnie spadek znaczenia komunikacji miejskiej (tab. 1).
PL
Artykuł porusza tematykę systemów sterowania ruchem, których wdrażanie na obszarach miejskich pozwala zwiększyć efektywność funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Przeprowadzono badania, które miały na celu analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność przejazdu tramwajów na odcinku od ulicy Lipińskiego do pętli Czerwone Maki. Założeniem na omawianym ciągu komunikacyjnym było uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej poprzez nadawanie im priorytetu w ruchu. Podczas obserwacji odnotowywano zdarzenia związane z ruchem tramwajów oraz sytuacją na skrzyżowaniach, określając m.in. przyczynę zatrzymania pojazdu. W artykule przedstawiono ogólne wyniki dla całego ciągu dla poszczególnych okresów pomiarowych. Uzyskane dane posłużyły do obliczenia ilości zatrzymań tramwajów spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemu. W oparciu o zebrane informacje wyznaczono również liczbę tramwajów pokonujących analizowany ciąg z określoną liczbą zatrzymań. Ponadto w artykule poruszono kwestie wpływu liczby zatrzymań na czas przejazdu badanego odcinka. Wyznaczono również koszt zużycia energii spowodowany przez zatrzymania tramwajów przed sygnalizatorami, z uwzględnieniem specyfikacji technicznych poruszającego się na analizowanym ciągu taboru. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż liczba zatrzymań oraz średni czas ich trwania znacznie odbiegają od założeń przyjętych podczas wdrażania systemu na badanym ciągu. Oznacza to, że system wymaga dopracowania, którego celem powinna być minimalizacja liczby i długości zatrzymań tramwajów. Ponadto przeprowadzone badania pokazują konieczność monitorowania parametrów pracy systemów sterowania ruchem w celu optymalizacji ich efektywności.
EN
The article discusses issues of traffic control systems which implementation in the urban areas enables to rise effectiveness of public transport operation. The researches aimed to analyze traffic control system impact on smoothness of trams’ flow in the section from the Lipińskiego street to the Czerwone Maki terminus. In this specific tram lane it was assumed that public transport vehicles are to be given priority in the traffic. During observations occurrences connected to the tram traffic and intersections were noted together with – among others - the cause of vehicles stoppages. In the article general results of for specific measures periods have been presented. Gained date enabled possibility to calculate number of stoppages caused by incorrect operation of the system. Basing on collected information also number of trams operating on this line with defined number of stoppages has been determined. Besides a question of the impact of number of stoppages on travel time on the analyzed section have been discussed. Also cost of the electric energy use caused by trams’ stoppages before signal lights with the reference to the type of vehicles operating on this lane has been calculated. Conducted analysis result with conclusion that number of stoppages and its average duration (time) significantly diverges from assumptions accepted during system implementation at this line. It means that system needs to be re-elaborated aimed at mineralization of number and duration of tram stoppages. Conducted researches also conclude with necessity to monitor parameters of traffic control systems aimed at optimization of its effectiveness.
EN
Estimation of residual stress in drawn wires is an important issue in contemporary metallurgy. The present paper considers the possibility to use a non-destructive method based on magnetic measurements for this purpose. The Jiles-Atherton-Sablik model is used for the description of hysteresis loop.
PL
Oszacowanie poziomu naprężeń szczątkowych w drutach podczas procesu ich wytwarzania jest istotnym zagadnieniem we współczesnej metalurgii. W niniejszej pracy rozważono możliwość wykorzystania do tego celu metody nieniszczącej, opartej na pomiarach magnetycznych. Model Jilesa-Athertona-Sablika wykorzystano do opisu pętli histerezy magnetycznej.
PL
Blachy o ziarnach zorientowanych są istotną grupą materiałów magnetycznych stosowanych w elektrotechnice głównie w magnetowodach transformatorów. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące optymalizacji procesu technologicznego wytwarzania tych materiałów, metody doskonalenia ich struktury domenowej oraz światowe trendy rozwojowe.
EN
Grain-oriented steels are an important group of magnetic materials used in electrical engineering, most often in the magnetic circuits of transformers. The paper presents chosen issues concerning optimization of the technological process of their production, methods aimed at domain structure refinement and worldwide trends of their development.
12
Content available remote Wykorzystanie strategii ewolucyjnej do estymacji parametrów modelu histerez
PL
Zaproponowano strategię ewolucyjną do estymacji parametrów fenomenologicznego modelu histerezy autorstwa Takácsa uzupełnionego o składnik reprezentujący procesy odwracalne zachodzące podczas procesu magnesowania. …
EN
An evolution strategy for parameter estimation of the Takács phenomenological model of hysteresis is proposed. The description is supplemented with a component related to reversible magnetization processes.
13
Content available remote Włókna amorficzne: technologia i właściwości
PL
W pracy opisano technologie produkcji oraz właściwości włókien amorficznych oraz włókien amorficznych w szklanej powłoce. Wskazano na znaczący wpływ składu chemicznego oraz poziomu naprężeń powstałych w procesie produkcji na końcowe właściwości włókien. Przedstawiono zjawiska obserwowane we włóknach amorficznych, tj. bistabilność magnetyczną oraz gigantyczną magnetoimpedancję, wyjaśniono źródła ich powstawania oraz wskazano na potencjalne możliwości wykorzystania w praktycznych zastosowaniach.
EN
The paper described production technologies and properties of amorphous wires and glass-coated amorphous wires. A significant impact of the chemical composition as well as the level of internal stress on final properties of amorphous wires was pointed out. Interesting physical phenomena observed in amorphous wires, as magnetic bistability and giant magneto-impedance effect, were revealed. Potential scope of practical application of amorphous wires was presented.
14
Content available remote Prediction of loss in non-oriented steel laminations
EN
Some problems related to loss prediction in hysteretic media are identified. The deficiencies of three term loss separation formulas are pointed out. A novel approach, based on loss separation into two terms, is presented and verified using experimental data concerning chosen grades of non-oriented steel.
PL
Zidentyfikowano niektóre problemy związane z predykcją strat w medium wykazującym histerezę. Wskazano na ułomność formuł trójskładnikowych stosowanych do predykcji strat. Zaprezentowano nowe podejście, oparte na separacji strat na dwa składniki. Dokonano weryfikacji eksperymentalnej opisu wykorzystując dane dla wybranych gatunków stali o ziarnie niezorientowanym.
15
Content available remote Performance of some novel optimization algorithms
EN
Three global optimization algorithms are tested against some chosen benchmark tests with known minima. Particle Swarm Optimization yields results closest to the sought minima, but is also the slowest algorithm. The hybrid Simplex-Simulated Annealing approach requires fine-tuning of its settings in most cases.
PL
Przetestowano zachowanie trzech algorytmów optymalizacji globalnej wykorzystując wybrane zadania testowe o znanych minimach globalnych. Optymalizacja metodą roju cząstek daje rezultaty najbardziej zbliżone do poszukiwanych, lecz równocześnie jest to najwolniejszy algorytm z rozpatrywanych. Podejście hybrydowe simpleks - symulowane wyżarzanie wymaga dostrajania swoich parametrów w większości przypadków. (Ocena wybranych nowoczesnych algorytmów optymalizacji).
16
Content available Właściwości magnetyczne wybranych nanokompozytów
PL
W pracy scharakteryzowano właściwości magnetyczne rdzeni z nowoczesnych nanokompozytów. Aproksymowano zależność energii traconej podczas cyklu przemagnesowania w funkcji częstotliwości. Energia związana z prądami wirowymi generowanymi w różnych skalach czasowo-przestrzennych została opisana za pomocą prawa potęgowego o ułamkowym wykładniku.
EN
Magnetic properties of cores made of modern nanocomposites have been characterized in the paper. The dependence of energy dissipated per cycle as function of frequency has been approximated. Energy term related to eddy currents generated in different time-spatial scales has been described usin a power law with a fractional exponent.
EN
The fixed-point theorem is widely used in different engineering applications. The present paper focuses on its applications in optimisation. A Matlab toolbox, chich implements the branch-and-bound optimisation method based on the fixed-point theorem, is used for solving different real-life test problems, including estimation of model parameters for the Jiles-Atherton model.
18
EN
Some physical concepts important for a hysteresis model (effective field, anhysteretic magnetization) are discussed on the example of Jiles-Atherton model. The Jiles-Atherton model reveals some drawbacks, which make this model more difficult to be applied in electrical engineering. In particular, it does not describe accurately the magnetization curves after a reversal, moreover complex magnetization cycles are poorly represented. On the other hand, the phenomenological description proposed by Takács seems to be a valuable alternative to the Jiles-Atherton formalism. The concept of effective field may be easily incorporated in the description.
19
EN
The paper presents an anisotropy model of magnetic properties based on the concept of coenergy. The proposed model is veriffied for chosen grades of grain-oriented electrical steel. It is shown, that it is possible to predict magnetization curves for arbitrary values of angle ∝ on the basis of easurements, made in two directions of sample.
PL
W artykule przedstawiono model anizotropii właściwości magnetycznych oparty o koncepcję ko-energii. Zaproponowany model został zweryfikowany dla orientowanych blach elektrotechnicznych o wybranych grubościach. Wykazano możliwość uzyskania pętli histerezy dla dowolnego kąta a wycięcia próbki, w oparciu o pomiary wykonane wyłącznie w dwóch kierunkach.
20
Content available remote Energy efficient distribution transformers
EN
The paper presented the possibilities of improvement in properties of electric distribution transformers through the use of new soft magnetic materials, mainly amorphous alloys, as transformer cores. The properties of amorphous were compared to conventional electrical steel sheets. Economic and pro-ecological advantages resulting from application of amorphous distribution transformers in electric power systems were considered.
PL
W pracy przedstawiono możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych poprzez zastosowanie w nich rdzeni z nowych materiałów magnetycznych, głównie stopów amorficznych. Właściwości stopów amorficznych zostały porównane z właściwościami blach elektrotechnicznych. Przeanalizowano ekonomiczne i proekologiczne korzyści wynikające z wykorzystania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznych w systemach elektroenergetycznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.