Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt ochrony układu oddechowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Producenci pochłaniającego sprzętu ochrony układu oddechowego zalecają wymianę pochłaniaczy na nowe najczęściej wtedy, kiedy użytkownik wyczuje charakterystyczny zapach substancji chemicznej pod częścią twarzową lub gdy opory oddychania gwałtownie wzrosną. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie do konstrukcji pochłaniacza sensora, pozwalającego na określenie czasu jego ochronnego działania poprzez pomiar stężenia substancji za złożem sorpcyjnym. Czas, w którym pochłaniacz spełnia swoją funkcję ochronną określany jest jako czas ochronnego działania, a jego bezpieczne użytkowanie uwarunkowane jest znajomością tego czasu dla poszczególnych substancji chemicznych występujących w środowisku pracy. Określono czas reakcji opracowanego inteligentnego systemu monitorującego zużycie pochłaniacza w czasie rzeczywistym, składającego się z sensora i urządzenia elektronicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że szybkość reakcji systemu monitorującego była zależna od zdolności sorpcyjnej pochłaniacza. Im większe było stężenie substancji chemicznej, na którą wystawiony był sensor, tym czas jego reakcji był krótszy do momentu uruchomienia sygnałów alarmowych. Sensor był bardzo czuły i reagował na pary amoniaku już przy stężeniu 1 ppm i może być używany wielokrotnie po przeprowadzeniu regeneracji.
EN
An intelligent system for real-time monitoring of gas filter consumption was developed by incorporating a sensor into the design of the filter, which allowed to det. the protective operation time of the filter by measuring the concn. of the absorbed substance behind the sorption bed. Absorption tests of NH₃ vapors with concns. of 100, 500, 1000 and 2500 ppm were carried out. From the moment the intelligent system detected NH₃ vapors until the limit value was reached, an alarm in the form of a light and sound signal was triggered. The response speed of the intelligent filter consumption monitoring system depended on the sorption capacity of the sorbent and the concn. of the chem. substance to which the sensor was exposed. The sensor tested was very sensitive and responded to NH₃ vapors as low as 1 ppm and could be used repeatedly after regeneration.
PL
Występowanie zagrożeń biologicznych w środowisku pracy i życia często powoduje konieczność zastosowania odpowiedniego sprzętu ochrony układu oddechowego. Wymaga to znajomości zarówno podstawowych zagadnień wynikających z prawodawstwa UE, jak i specyfiki doboru tego sprzętu z uwzględnieniem jego klasy ochronnej i czasu bezpiecznego stosowania. W tym względzie pomocna będzie powszechnie dostępna i prosta w obsłudze aplikacja mobilna, przeznaczona do doboru i monitorowania czasu stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przez indywidualnych użytkowników. W artykule opisano w sposób syntetyczny podstawowe wymagania prawne wobec sprzętu ochrony układu oddechowego oraz wyniki badań ankietowych dotyczące doświadczeń użytkowników takiego sprzętu oraz ich oczekiwań co do funkcjonalności aplikacji. Przedstawiono też ogólne założenia do opracowania aplikacji.
EN
Legal regulations and survey research analysis The occurrence of biological hazards in the work and life environment often necessitates the use of appropriate respiratory protection equipment. This requires knowledge of both the basic issues arising from EU legislation and the specificity of the selection of this equipment, taking into account its protection class and the time of its safe use. In this regard, a widely available and easy-to-use mobile application will be helpful, as it was designed for the selection and monitoring of the duration of use of respiratory protection equipment by individual users. The article describes in a synthetic way the basic legal requirements for respiratory protective equipment and the results of surveys regarding the experiences of users of such equipment and their expectations as to the functionality of the application. General assumptions for the development of the application were also presented.
PL
W artykule przedstawiono propozycje rozszerzenia i zmian zakresu badań parametrów sprzętu ochrony układu oddechowego, mających bezpośrednie przełożenie na ergonomię jego stosowania. Uwzględniono badania eksploatacyjne, opór oddychania, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i ograniczenie pola widzenia. Zaproponowano wprowadzenie nowego parametru - pracy oddychania, która ma bezpośrednie przełożenie na podział sprzętu na klasy związane z ciężkością prac, dla których dany typ sprzętu jest przeznaczony. Zaproponowano również listę kontrolną umożliwiającą obecnym użytkownikom sprzętu ochrony układu oddechowego weryfikację podstawowych elementów wpływających na komfort użytkowania tego sprzętu.
EN
This article presents proposals for expanding and changing the scope of testing of respiratory protective devices parameters having a direct impact on its ergonomics of use. Practical performance tests, breathing resistance, carbon dioxide content m inhaled air and reductions of field of vision were included. It was proposed to introduce a new parameter - work of breathing, which has a direct impact on the categorization of equipment into classes related to the seventy of work, to which a given type of equipment is dedicated. A check list was also proposed to allow current users of respiratory protective devices to verify the basic elements affecting the comfort of use of such devices.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań, których celem było opracowanie porowatych struktur biobójczych do modyfikacji włókien polimerowych w technologii melt-blown. Do opracowania wykorzystano czynny biologicznie dibromek heksametyleno-1,6-bis(N,N-dimetylo- N-dodecyloamoniowego) (12-6-12) (surfaktant gemini GS-12-6-12) osadzony na nośniku w postaci nanokryształów glinokrzemianowych o wielkości nie przekraczającej 100 nm. Po 24 h inkubacji odnotowano wyraźny spadek liczby bakterii E. coli na włókninach zawierających biobójcze struktury w porównaniu z próbą kontrolną.
EN
Polypropylene nonwovens were modified by addn. of hexamethylene-1,6-bis(N,N-dimethyl-N-dodecylammonium bromide) deposited on aluminosilicate nanocrystals (grain size below 100 nm) during their prodn. by melt-blown technol. After 24 h of incubation, a signifivant decrease in the no. of E. coli bacteria on the nonwovens was obsd.
EN
Filtering respiratory protective equipment is commonly used for protection against bioaerosols in industrial workplaces. However, the EU legislation does not specify the requirements for its antimicrobial properties. The result is that in the market there is no equipment available that would ensure complete safety of workers exposed to inhalation of harmful bioaerosols. This is particularly important in the case of equipment intended for multiple and long-term use. The aim of this study was to develop an innovative filtering half mask for the protection of respiratory tract that would have confirmed antimicrobial properties. The half mask was tested for compliance with EN 149:2001+A1:2009, and the survival rate of microorganisms in nonwovens was determined (E. coli bacteria and A. niger moulds). The reduction in the number of E. coli bacteria was 98.69% and the reduction in the number of A. niger moulds was 67.68% after 32 h of storage under conditions simulating the conditions of use of the equipment. It was found that the biocidal activity of the half mask is sufficient to ensure a significant reduction in the number of microorganisms during its long-term use in the workplace. This in turn means that continuous disinfection of respiratory protective equipment would be maintained even without employees’ intervention, which is not possible in case of standard respiratory protective equipment.
PL
Sprzęt ochrony układu oddechowego należy, zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 89/686/EWG, do tzw. III kategorii ryzyka [1]. Oznacza to, że jest on stosowany w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, gdy użytkownik sam nie może określić skutków zagrożeń i są one nieodwracalne. Z tej defi nicji wynika, że dobór i określenie zasad prawidłowego stosowania sprzętu powinny być poprzedzone wnikliwą identyfi kacją i analizą zagrożeń oraz dodatkowych uwarunkowań wynikających ze specyfi ki stanowiska pracy oraz czynności zawodowych pracowników. Prawidłowy dobór sprzętu powinien uwzględniać także etap uzyskania akceptacji przez pracowników, którzy będą ten sprzęt stosowali przez wiele godzin w czasie pracy.
PL
Sprzęt ochrony układu oddechowego należy do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim wydobywczym. Użytkownicy masek, filtrów i półmasek filtrujących zwracają szczególną uwagę na ich parametry ochronne w przewidywanych warunkach stosowania, ale także na walory użytkowe i dodatkowe funkcje tego rodzaju ochron, które często determinują chęć ich stosowania. W artykule przedstawiono rolę działań normalizacyjnych oraz nowelizacji (zmian) norm w stymulowaniu rozwoju i doskonaleniu poziomu technicznego wyrobów na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego. Wprowadzenie nowych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie nowych materiałów, konstrukcji oraz metod wytwarzania tych środków, w celu zapewnienia ich wysokiej jakości oraz zachowania parametrów ochronnych i użytkowych w przewidywanym czasie użytkowania.
EN
Respiratory protective devices are the most common personal protective equipment in food industry, architecture, chemical industry and, most of all, in miming. Users of full face masks, particle filters and filtering half-masks are especially concerned about their safety parameters under real conditions; however, whether that equipment will be used also depends on its usability and additional functions. This paper presents the role of standardization and amendments (changes) to standards in improving the technical level of products, using respiratory protection equipment as an example. The introduction of new requirements related to safety and functional parameters has a direct influence on the use of novel materials, designs and manufacturing methods in these products to ensure their high quality, and safety and functional properties during their lifetime.
PL
Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaźniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaźników ochrony różnych typów sprzętu.
EN
The author discusses the first stage of creating a procedure based on a protection factor - for selecting respiratory protective devices. This paper presents the results of studies conducted in the EU and in the USA, as well as a new concept of determining the protection factor for different types of respiratory devices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.