Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norma ISO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Kontener morski w architekturze. Dlaczego i jak?
PL
Podstawowym celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie, w jaki sposób kontenery morskie wykorzystuje się w architekturze oraz dlaczego te jednostki transportowe zostały wykorzystane jako budulec do tworzenia ustrojów budowlanych. W celu odpowiedzenia na te pytania w pierwszej kolejności został postawiony cel badań oraz opracowana metodyka badań oparta na kwerendzie literaturowej. Podpunkt dotyczący genezy kontenera traktuje o historii, regulacjach prawnych oraz pierwszym zastosowaniu kontenera w architekturze. Następnie przeprowadzono dyskusję o przedmiocie badań, aby ostatecznie dojść do sformułowania typologii popartej przykładami i wyników końcowych. Te badania pozwoliły na sformułowanie wniosków, które wskazują na chęć wykorzystania kontenerów przez projektantów i inwestorów ze względu na ich modułowość, szybkość wznoszenia i wciąż aktualną stylistykę, które stają się jednocześnie podstawą do określenia metod projektowania przy użyciu kontenerów.
EN
The main aim of the article is to answer the question of how the sea containers are used in architecture and why these transport units are used as a building material for building structures focusing on analyse the phenomenon of shipping containers structures. In order to answer the above questions, the research goal was first set and the research methodology based on a literature query was developed. The paragraph on the containers’ genesis deals with the history, legal regulations and the first container use in architecture. Then, a discussion about the subject of the research was conducted in order to finally form the typology supported by examples and the final results. The above research made it possible to formulate conclusions that indicate designers and investors’ willingness to use containers due to their modularity, speed of erection and ever-lasting stylistic, which at the same time becomes the basis for determining the methods of designing with the use of ISO containers.
PL
Przedstawiono normy ISO i ASTM dotyczące oznaczania zawartości zanieczyszczeń występujących w paliwie wodorowym przeznaczonym do zastosowania w ogniwach paliwowych typu PME (proton exchange membrane). Dokonano analizy norm opisujących metody analityczne i aparaturę badawczą, w którą musi być wyposażone laboratorium analityczne, aby świadczyć usługi na rynku paliwa wodorowego stosowanego w transporcie drogowym.
EN
A review, with 27 refs., of standards describing anal. methods and equipment, in which must be equipped an anal. laboratory to provide services on the market of H₂ fuel used in road transport. ISO and ASTM standards regarding the detn. of impurities present in H₂ fuel dedicated to the proton exchange membrane fuel cells were disscused.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
4
Content available remote Analityka wodoru wykorzystywanego jako nośnik energii
PL
Omówiono normy ISO i ASTM dotyczące oznaczania zawartości zanieczyszczeń w paliwie wodorowym przeznaczonym do zastosowania w ogniwach paliwowych typu PME (proton exchange membrane). Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie analizy jakościowo-ilościowej kilkunastu zanieczyszczeń występujących w wodorze o wysokiej czystości oraz wymaganej aparatury badawczej, w którą musi być wyposażone laboratorium analityczne, aby świadczyć usługi na rynku paliwa wodorowego stosowanego w transporcie drogowym.
EN
A review, with 38 refs., of methods for detg. impurities in H2 fuel for cells at the level required by the stands. with special emphasis on the methods for sampling and storage.
PL
Rosnace wymagania użytkowników zmusiły producentów urzadzeń rolniczych do zainwestowania dużych sił i środków w infrastrukturę wydziałów powłok ochronnych oraz w stałe podnoszenie kwalifikacji personelu wykonującego oraz nadzorującego produkcję. W poniższym artykule możecie Panstwo zapoznać się z wybranymi technikami przygotowania powierzchni oraz ochrony antykorozyjnej używanymi w polskim przemyśle agrotechnicznym. W publikacji przedstawiono informacje: jak zmieniło sie podejście i oczekiwania użytkowników oraz producentów do tematu ochrony przed korozją oraz dlaczego niektóre wyroby sa projektowane i wykonywane w taki sposób, aby spełnić wymagania kategorii korozyjności C5 według wymagań normy ISO 12944.
EN
Growing user requirements have forced manufacturers of agricultural equipment to invest large forces and resources in the infrastructure of protective coating departments and in the continuous improvement of qualifications of personnel performing and supervising production. In the article below you can find out about selected surface preparation and corrosion protection techniques used in the Polish agrotechnical industry. The paper presents information: how has the approach and expectations of users and manufacturers changed regarding the subject of corrosion protection, and why some products are designed and manufactured in such a way as to meet the requirements of corrosivity category C5 according to the requirements of ISO 12944.
PL
Obecnie na ukończeniu są prace nad nowelizacją norm ISO 717-1:2013 oraz ISO 717-2:2013 i wkrótce można się spodziewać ich nowych wydań. Normy te szczegółowo opisują metody wyznaczania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej od dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. W artykule przedstawiono zmiany wprowadzane w normach.
EN
Work is underway to amend the ISO 717-1:2013 and ISO 717-2:2013 standards. At the time of writing, the work is nearing completion and new releases are expected soon. These standards describe in detail the methods of determining single-number indices airborne and impact sound insulation. This article describes the changes that these standards will undergo.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) concept is focused on understanding and managing the impacts a company has on the world around it and doing so as a part of core business activities. The common practice of most organizations is to implement a quality management system (mostly according to ISO 9001), and then implement other management systems. Companies in the Czech Republic have the possibility of certification of CSR via the Czech standard CSN 01 0391:2013 which corresponds to the structure and requirements of other ISO standards. The article analyses common elements of both standards. The output is a proposal of the process of parallel implementation of these two management systems into a newly established organization.
PL
Obliczanie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych dla budynku może być przeprowadzane dla różnych faz jego istnienia. Występują trzy podstawowe fazy: projektowania, budowania i użytkowania budynku. Niekiedy - w zależności od fazy, w jakiej znajduje się budynek - przy pozyskiwaniu odpowiednich wymiarów liniowych stosowane są pojęcia „przedmiar” bądź „obmiar”. Do tych zagadnień odniesiono się, omawiając zasady obliczania podstawowego wskaźnika powierzchniowego, jakim jest powierzchnia użytkowa.
EN
The calculation of surface-volume indicators for a building can be carried out for various phases of its existence. There are three basic phases: design, building and use of the building. Sometimes - depending on the phase in which the building is located - in the acquisition of appropriate linear dimensions, the concepts of "take-off" or "quantity measurement" are used. These issues are addressed by discussing the principles of calculating the basic surface index, which is the usable area.
EN
The main purpose of this study was to obtain information about the actual precision of angle measurements with two instruments (Trimble M3 1 "and South NTS-362R), realizable in given measurement conditions. This object is achieved by using a simplified method of testing instruments contained in the PN-ISO 17123-3 standard [1]. This is a continuation of research described in [2], carried out on the same test base, but this time in a different, less favorable field conditions. The use of the same instrument has created an opportunity to compare and analyze the measurement results. The scope of work includes the measurement and results preparation along with statistical processing of the obtained results for both instruments.
PL
Głównym celem niniejszych badań było uzyskanie informacji o rzeczywistej dokładności pomiarów kątowych dwoma instrumentami (Trimble M3 1” oraz South NTS-362R), możliwej do uzyskania w danych warunkach pomiarowych. Cel ten zrealizowano wykorzystując uproszczoną metodę testowania instrumentów zawartą w normie PN-ISO 17123-3 [1]. Jest to kontynuacja badań opisanych w [2], przeprowadzonych na tej samej bazie testowej jednak tym razem w odmiennych, mniej sprzyjających warunkach polowych. Wykorzystanie w testach tego samego instrumentu stworzyło możliwość porównania i analizy uzyskanych parametrów. Zakres prac obejmował wykonanie pomiarów oraz zestawienie i opracowanie ich wyników dla obu instrumentów wraz z obróbką statystyczną otrzymanych rezultatów.
10
Content available Normalizacja w górnictwie
PL
Artykuł przedstawia podstawowe zasady działalności normalizacyjnej w zakresie krajowym i międzynarodowym. Szczególny akcent jest położony na normalizację w górnictwie w aspekcie organizacyjnym i merytorycznym. Szczegółowo są opisane normy PN-EN odnoszące się do bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w podziemnych kopalniach węgla kamiennego.
EN
Paper presents basic principles of standardization activity on national and international levels. Emphasized is a problem of standardization in mining in organizational and technical aspects. Detaily are described the PN-EN standards relating to explosion safety in the underground coal mines
EN
The chapter presents a brief description of the specifics of the 14040 (14044) standard implementation according to production process. There were discussed the objectives and analysis techniques of Life Cycle Assessment based on a number indicators determined based on Life Cycle Inventory. There were also presented simplified matrixes which allow you to create a complete quantitative documentation relating to the environmental impact of production.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie granic odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie normy ISO 26000. Standard normy ISO 26000 prezentuje zasady odpowiedzialności społecznej, kluczowe obszary oraz sposób integracji odpowiedzialności z działaniami danego przedsiębiorstwa. Ukazuje także wpływ negatywnych oraz pozytywnych działań przedsiębiorstw w różnych obszarach związanych z zagadnieniami dotyczącymi normy ISO 26000. Ponadto, przedstawia jej powiązania z pojęciem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz w obszarze międzynarodowym.
EN
The aim of this article is to present the limits of liability companies on the example of the standard ISO 26000. ISO 26000 standard presents social responsibility principles, key areas and how to integrate the responsibility of the activities of a given company. It also reveals the impact of negative and positive activities of enterprises in a variety of areas related to issues concerning the standard ISO 26000. Moreover, it shows its relationship with the concept of corporate social responsibility in the domestic market and in the international field.
EN
The article presents experiences of implementing the internal quality assurance system at the Faculty of Management of the Czestochowa University of Technology. In the literature, there is no ready-made solution connected with the functioning of internal quality assurance system, there are just defined good practices. One of the solutions used by universities is to use the model based on the ISO 9001 standard or EFQM model. Faculty of Management has chosen model based on ISO 9001 standards, the modification of this system gives great implementing potential in higher education regardless of the educational profile.
PL
Artykuł prezentuje doświadczenia związane z wdrożeniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W literaturze nie występuje gotowe rozwiązanie dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, znajdują się tylko opisy dobrych praktyk. Jednym z rozwiązań stosowanych przez uniwersytety jest model oparty na standardach ISO 9001 czy modelu EFQM. Wydział Zarządzania wybrał model oparty na standardach ISO 9001, a modyfikacja tego modelu daje wielkie możliwości wdrożeń w obszarze wyższej edukacji, niezależnie od jej profilu.
14
Content available remote Normy ISO/TC 98 i normy EN - podobieństwa i różnice
PL
Celem artykułu jest: podanie podstawowych informacji o Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej - ISO; historii, strukturze i dotychczas opracowanych normach w ramach Komitetu Technicznego ISO/98, którego sekretariat prowadzi Polska od 1960 r.; przedstawienie zbioru norm europejskich EN w dziedzinie budownictwo a następnie dokonanie wzajemnego porównania norm opracowanych przez dwie różne międzynarodowe organizacje normalizacyjne ISO/TC 98 i CEN/TC 250 w celu wykazania podobieństw i istotnych różnic.
EN
The paper deals with general information on ISO, its history, member bodies, who does the work, and standards which are prepared by ISO/TC 98. Poland has been holding the Secretariat of ISO/TC 98 since 1960. Next, information on European Standards (EN 1900-EN 1999) is given. These European Standards have been prepared on behalf of the Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes". In the second part of the paper similarities and differences between ISO/TC 98 and CEN/TC 250 standards are given.
EN
The aim of the paper is to evaluate the ISO impact on construction investment. The ISO norms play an important role in a such process. This is because not all partners engaged in investment play the same attention to quality management. ISO norms supposed to be taken into account as the requirements in the tenders.
EN
Some phenomenon, increasing in the modern economy, such as: an intense scientific and technological development, constant upgrading of products, striving to raise the economic efficiency of production while increasing the requirements for the utility values, make the boards of companies pay more attention to the problems of quality of products and processes. One way to improve and maintain a constant level of quality is undoubtedly to implement in the organization a quality management system. Most scientific studies reveal mainly the benefits of implementing systems. This study aims to explain both the positive and negative aspects of implementation of quality management systems.
PL
Celem opracowania jest ukazanie konieczności i wskazanie metodyki realizowania wstępnych etapów związanych z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 jako pierwszego etapu wprowadzenia systemu EMAS. Przedstawiono diagnozę aktualnego postępowania w zakresie wymagań normy ISO 14001 dla Przesiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo SA w Rzeszowie, którą można wykorzystać w dowolnej organizacji planującej wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.
PL
W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone do nowej edycji normy ISO 9001:2008. Zmiany, ilustrowane przykładami, sklasyfikowano w trzech kategoriach. Zaprezentowano zmiany w organizacji wdrożenia ISO 9001:2008, a także przykładowy sposób wprowadzenia w życie nowej edycji normy. Artykuł zawiera genezę powstania rodziny norm ISO 9000 oraz historię ich aktualizacji przebiegającej ponad 20 lat. Opisano również procedurę nowelizacji standardu i jej poszczególne etapy.
EN
The main purpose of this article is to show the changes which were introduced into a new edition of ISO 9001:2008 standards. Types of the changes were classified in 3 categories together with examples. The changes in the organization of implementation of ISO 9001:2008 were presented and the example of entering the new edition into life was demonstrated. The article contains the genesis of ISO 9000 family and history of its updating during the period of more than 20 years of existence. Additionally, there is generally described the procedure of standard amendment along with its stages and reasons for ISO 9001:2000 updating.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.