Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sinice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zakwity wód zdominowane przez toksyczne sinice (cyjanobakterie) są ważnym problemem środowiskowym w erze antropocenu, obserwuje się wzrost ich zasięgu geograficznego oraz częstotliwości, w skali globalnej. W nizinnym, retencyjnym zbiorniku Sulejowski (Sulejów) rokrocznie odnotowywane są, w sezonie letnim, zakwity z sinicami z rodzaju Mircocystis oraz Aphanizomenon. Dodatkowo, pogarszający się stan wody związany jest z cyklicznym wystepowaniem hepatotoksyn sinicowych - mikrocystyn. Wieloletnie badania prowadzone na zbiorniku wskazują na wiodącą rolę stężenia biogenów oraz czasu retencji wody dla rozwoju toksynogennych cyjanobakterii.
EN
Water blooms dominated by toxic cyanobacteria have been an important environmental problem in the Anthropocene, with an increase in their geographical extent and frequency, globally. In the Sulejów - lowland, retention reservoir, cyanobacterial blooms of the genera Mircocystis and Aphanizomenon are recorded annually, during the summer season. In addition, the worsening condition of the water is associated with the cyclic occurrence of cyanobacterial hepatotoxins - microcystins. Long-term studies conducted on the reservoir indicate the leading role of nutrient concentration and water retention time for the development of toxinogenic cyanobacteria.
EN
In mountain desert ecosystems, wetlands around saline and freshwater lakes allow various organisms to thrive and sometimes serve as the only source of drinking water for wild and domestic animals. We present results concerning diversity and structure of cyanobacterial inoculum from Eastern Pamir Mountains' benthic sediments, collected from small water bodies with contrasting salinity, temperature and other chemical parameters. We used morphological identification and molecular NGS techniques based on the amplification of the V3-V4 hypervariable region of 16S rRNA gene. Only a few cyanobacterial taxa have been identified in the preserved samples, while 27 taxa were successfully isolated and identified from the benthic sediments. Metagenomic analysis revealed that the cyanobacterial contribution to benthic bacterial communities was low. Representatives of the order Nostocales dominated in the samples, followed by Synechococcales, while contributions of Oscillatoriales and Chroococcales was much lower. The correlation matrix for the amplicon-based composition of samples clustered together samples of similar salinity and temperature. However, in hierarchical clustering of taxonomic structure of samples, communities with similar structures were not grouped by salinity or temperature. These results suggest that salinity and to some extent temperature, influence the composition of the inoculum, although the structure of the cyanobacterial communities is further shaped by other factors. Our study also demonstrated that the benthic inoculum for cyanobacterial communities contained potentially toxic taxa characteristic of both benthic and planktonic communities.
PL
Zakwit sinic to masowy rozwój glonów planktonowych, który powoduje zmianę zabarwienia wody, pogorszenie jej jakości, smaku i zapachu oraz obumieranie organizmów wodnych. Sinice są organizmami, które mają dużą zdolność przystosowywania się do otaczających je warunków środowiskowych. Posiadają one charakterystyczną dla nich strukturę, w której znajdują się wakuole gazowe w postaci pęcherzyków wypełnionych powietrzem znajdującymi się wewnątrz komórki. W pracy przedstawiono technologię mechanicznego usuwania zakwitów sinicowych z powierzchni akwenów wodnych, z wykorzystaniem pływającego urządzenia.
EN
Cyanobacterial bloom is a massive development of planktonic algae, which causes a change in water colour, deterioration of its quality, taste and smell, and death of aquatic organisms. Cyanobacteria are organisms that have a high capacity of adapting to the surrounding environmental conditions. They have a characteristic structure, which includes gas vacuoles in the form of bubbles filled with air inside the cell. The paper presents the technology of mechanical removal of cyanobacterial blooms from the surface of water reservoirs using a floating device.
EN
The aim of this study was to identify cyanobacteria diversity in rock communities from the cold desert ecosystem in Eastern Pamir Mountains (Tajikistan) and assess if the rock type and rock`s porosity can be indicators of microbial diversity in this extreme environment. Seven samples were collected in July 2015 from hillsides (ca 4000-4500 m a.s.l.) of the Eastern Pamir Mountains. Petrographic and scanning microscopy (SEM) allowed for the characterization of the rocks inhabited by endolithic communities as granite, gneiss and limestone with variable porosity. Based on next-generation sequencing (NGS) of amplicon of V3-V4 hypervariable region of 16S rRNA gene, we established that Actinobacteria, Proteobacteria and Cyanobacteria dominated the endolithic communities of microorganisms in the rocks studied, which distinguishes these communities from those described for other cold arid regions. Chroococcidiopsis and Leptolyngbya were dominant genera in the cyanobacterial communities according to culture-dependent analysis, as well as microscopic analyses of endoliths scraps from the rocks. Culture-independent metagenomic analyses revealed that Microcoleus, Acaryochloris, Chroococcidiopsis and Thermosynechococcus reads were the most abundant from all reads and dominated interchangeably in the samples. Endolithic communities of microorganisms in the rocks from the cold desert shrubland of Eastern Pamir Mts. appear to be diverse and different from communities described for other cold deserts.
EN
The issues presented in this study concern a very important problem of the occurrence of cyanobacterial blooms in surface water used for water supply purposes. The objective of this study was to analyze the occurrence of cyanotoxic risk in the catchment area of the Obrzyca River (including Sławskie lake which is the beginning of the river), which is a source of drinking water for the inhabitants of Zielona Góra. In order to evaluate toxicity of cyanobacterial bloom it was conducted toxicological testing using aquatic invertebrates (Daphnia magna, Dugesia tigrina) and heterotrophic bacteria (Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas fluorescens). Test samples were collected from May to October, 2012. The most toxic was a sample collected from Lake Sławskie on 20th October when cyanobacteria bloom with a predominance of Microcystis aeruginosa occurred and the amount of microcystins was the largest. The methanol extract of the sample was toxic only above a concentration of 6x103 μgxdm-3. The lethal concentration (48-h LC 50) for Daphnia magna was 3.09x103 and for Dugesia tigrina (240-h LC 50) 1.51x103μgxdm-3 of microcystins (MC-LR, MC-YR and C-RR). The same extract stimulated growth of Escherichia coli and Enterococcus faecalis cells.
PL
Zagadnienia przedstawione w niniejszym artykule dotyczą bardzo ważnego problemu występowania zakwitów sinic w wodach powierzchniowych wykorzystywanych do celów wodociągowych. Celem pracy była ocena cyjanotoksycznego ryzyka w zlewni rzeki Obrzyca (w tym jeziora Sławskiego będącego początkiem rzeki), która jest źródłem wody do picia dla mieszkańców Zielonej Góry. W celu oceny toksyczności sinic przeprowadzono badania toksykologiczne przy użyciu bezkręgowców wodnych (Daphnia magna i Dugesia tigrina) oraz bakterii heterotroficznych (Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas fluorescens). Próbki do badań pobierano od maja do października w 2012 roku. Ekstrakt metanolowy z zakwitu sinic (dominacja gatunku Microcystis aeruginosa) w J. Sławskim, gdzie ilość mikrocystyn była największa, był toksyczny dopiero po zatężeniu do 6•103 μg•dm-3. Stężenie letalne (48-h LC 50) dla Daphnia magna wyniosło 3,09•103 a dla Dugesia tigrina (240-h LC 50) było równe 1,51•103 μg•dm-3 mikrocystyn (MC-LR, MC-YR i MC-RR). Ten sam ekstrakt stymulował wzrost komórek Escherichia coli i Enterococcus faecalis.
EN
The most numerous limestone caves are in the smallest national park in Poland (the Ojców National Park). A total of 50 algal samples were collected from ten caves, each having different environmental factors such as light intensity, temperature and humidity. The morphological and ecological variability of cyanobacteria and algae were studied using fresh samples, cultures grown on agar plates, and documented with TEM, SEM and LM. Light microscopic observations showed that aerophytic cyanobacteria were the most important component of the cave′s photosynthetic microflora. Among cyanobacteria, the following genera were frequently encountered: Aphanocapsa, Chroococcus, Gloeocapsa, Leptolyngbya, and Synechocystis. Whereas the green algal genera, Apatococcus and Klebsormidium, often occurred with Chlorella, Muriella, Neocystis and the diatoms, Orthoseira and Pinnularia. Most of the algal species appeared to be cosmopolitan, ubiquitous, had simple nutrition requirements and wide ecological tolerance (they reproduced rapidly and were easily adaptable to new conditions). The cave′s microhabitats offered relatively stable microclimatic conditions and they seemed to be responsible for the observed distribution of aerophytic algae and cyanobacteria. The Shannon-Wiener index (H′) ranged between 4.9 and 3.9, and the Kruskal-Wallis test showed that these differences were statistically significant.
PL
Badania przeprowadzono po uruchomieniu separatorów lamelowych oczyszczających ścieki deszczowe odprowadzane do jeziora Jeziorak Mały w Iławie. Analizie poddano różnice między liczebnością sinic i wartościami wskaźników fizyczno-chemicznych wody w jeziorze w miejscu odpływu z separatorów oraz w toni wodnej, w zależności od wysokości opadów atmosferycznych. Badania wykazały istotne statystycznie różnice pomiędzy liczbą sinic a wartościami wskaźników fizyczno-chemicznych wody w jeziorze, co wskazuje na znaczny wpływ ścieków deszczowych na warunki rozwoju sinic, zwłaszcza w strefie brzegowej jeziora. Czynnikami ograniczającymi ich rozwój była obniżona temperatura wody i podwyższona zawartość chlorków, o czym świadczyła ponad dwukrotnie mniejsza średnia liczba sinic przy separatorach niż w toni wodnej jeziora. Stwierdzono ponadto, że zwiększenie liczebności sinic następowało wraz ze wzrostem wysokości opadów atmosferycznych do wartości około 90 mm, co mogło być związane z dopływem biogenów ze zlewni. Warunkami ekstremalnymi rozwoju sinic były opady o wysokości powyżej 100 mm, podczas których nastąpił gwałtowny spadek ich liczebności.
EN
The studies were conducted after installation of lamella separators clarifying storm water flowing into Jeziorak Maly urban lake in Ilawa. Differences were analyzed between cyanobacteria numbers and physico-chemical parameters of the lake water at separator outlets and in the pelagic zone as a function of precipitation rates. Statistically significant differences between cyanobacteria numbers and physico-chemical parameters of the lake water were demonstrated, indicating significant influence of storm water on cyanobacteria development conditions, especially in the littoral zone. Lowered water temperature and increased chloride concentration were factors limiting the algae growth. That conclusion was supported by more than twice as low cyanobacteria number at the separator outlets as in the pelagial. Additionally, it was found that an increase in the cyanobacteria number was accompanied by an increase in precipitation rate up to the level of about 90 mm. Possibly, this could be related to nutrient inflow from the catchment area. Precipitation above 100 mm was extreme developmental conditions for cyanobacteria under which a sudden decrease in their numbers occurred.
8
Content available Neurotoxicity of cyanobacterial toxins
EN
Eutrophication of marine and fresh waters can lead to excessive development of cyanobacterial blooms, which may contain strains that produce toxins. These toxins are secondary metabolites which can accumulate in the food chain and contaminate drinking water, thus posing a potential threat to the health of humans and aquatic organisms. These toxins include a variety of compounds with different mechanisms; this review focuses on the neurotoxicity of microcystin and other cyanotoxins. Although the hepatotoxic action of microcystins is commonly known, its neurotoxic effects have also been described, e.g. oxidative stress, cytoskeletal changes and changes in protein phosphatase activity. These effects have been partially explained by the discovery in the blood brain barrier of the same membrane transporters involved in microcystins hepatotoxic mechanisms. Additionally, this paper reviews other cyanotoxins that are known or suspected to target cholinergic synapses and voltage gated channels, including anatoxin a, anatoxin a(s), antillatoxins, cylindrospermopsin, homoanatoxin a, jamaicamide, kalkitoxin and saxitoxins. The neurotoxic and cytotoxic effects of the cyanotoxins discussed here are of particular interest because of their pharmacological potential. This review also discusses the potential of these compounds to serve as drugs for cancer and central nervous system failure.
9
Content available Sinice (Cyanobacteria) w środowisku słodkowodnym
PL
Sinice są organizmami najczęściej tworzącymi zakwity, pojawiające się niekiedy na powierzchni zbiorników wodnych. Duża zdolność przystosowania się do różnych warunków sprawia, że są one bardzo trudne do wyeliminowania. Warunki panujące obecnie w polskich akwenach sprzyjają ich masowemu występowaniu. Czynnikiem szczególnie przyczyniającym się do nadmiernego rozwoju sinic jest postępująca eutrofizacja zbiorników wodnych, gdyż organizmy te wymagają do wzrostu obecności dużej ilości substancji biogennych (zwłaszcza fosforu) w wodzie. Zakwity są niekorzystnym zjawiskiem, zwłaszcza w przypadku zbiorników zaporowych, służących do magazynowania wód. Stwarzają także inne zagrożenia, w tym możliwość zanieczyszczenia wody szkodliwymi toksynami. Istnieje wiele metod umożliwiających eliminację sinic ze zbiornika wodnego, jednak żadna nie jest w pełni efektywna.
EN
Cyanobacteria are the organisms that often form blooms, sometimes on the surface of water bodies. High ability of adaptation to different conditions makes them very difficult to eliminate. Conditions prevailing in Polish waters support their massive occurrence. The factor that especially contributes to the expansion of cyanobacteria is progressive eutrophication of water reservoirs, due to the high cyanobacterial demand for nutrients (especially phosphorus) in waters. Blooms are the unfavorable phenomenon especially in dam reservoirs. They also pose other risks, including the possibility of water pollution with harmful toxins. There are many methods of limiting cyanobacteria in waters but none of them is fully effective.
EN
The eutrophication of freshwaters – including shallow lakes – has become a global problem in the 21st century. Cyanobacterial blooms belong to the most frequent effects of this phenomenon. Although the problem, as well as methods for control it, are known since the beginning of the last century, in the last 25 years we can observe an increasing number of publications concerning methods of bloom control. The paper gives a review of different methods (chemical, physical and biological) applied in cyanobacterial bloom control in shallow lake ecosystems, taking into account not only the effectiveness of the methods but also their impact on other water biocenoses.
PL
Jednym z globalnych problemów XXI w. jest eutrofizacja wód śródlądowych, w tym płytkich jezior, której częstym efektem są zakwity cyjanobakterii planktonowych. Problem zakwitów sinic znany jest co najmniej od początku poprzedniego stulecia, podobnie jak i sposoby walki z tym negatywnym zjawiskiem, jednak to w ciągu ostatnich 25 lat, wraz z rozwojem ekologii płytkich jezior, daje się zauważyć wzrost liczby publikacji na temat nowych metod kontroli zakwitów. W artykule przedstawiono przegląd różnorodnych (chemicznych, fizycznych i biologicznych), aktualnie stosowanych metod ograniczania nadmiernego rozwoju cyjanobakterii w płytkich zbiornikach wodnych uwzględniając zarówno ich skuteczność, jak i wpływ na inne biocenozy wodne.
EN
Allelopathy may be one of the factors affecting the formation of massive and harmful algal blooms in aquatic environments. Recent studies indicate that blooms of cyanobacteria in the Baltic Sea has grown significantly in last decades, so it is important to determine the allelopathic interactions between the dominant species of cyanobacteria and microalgae. In this work we investigated the influence of allelopathic compounds on the growth of Skeletonema marinoi by addition of cell-free filtrate of the Baltic cyanobacterium Nodularia spumigena cultures grown under different temperature (15-25ºC). Additionally the effects of filtrates of both an exponential and a stationary growing culture of N. spumigena were tested on diatom. These studies indicate that high temperature affected the donor species by increasing its production of allelochemicals. The highest drop of growth of analyzed diatom were observed after the addition of cell-free filtrate obtained from N. spumigena grown at 25ºC and constituted 70% of their control. N. spumigena was only allelopathic in exponential growth phase, whereas the cyanobacteria filtrate from stationary phase have any effect on S. marinoi. These findings suggest that N. spumigena may reveal allelopathic activity and that the production of allelopathic substances is influenced by the temperature and growth phase of cyanobacteria.
PL
Allelopatia może być kluczowym czynnikiem wpływającym na tworzenie się masowych zakwitów sinic w wielu wodnych ekosystemach. Badania pokazują, że zakwity sinic w Morzu Bałtyckim w ostatnich dekadach znacznie się nasiliły, dlatego tak ważne jest określenie stopnia oddziaływania allelopatycznego dominujących w tym akwenie gatunków fitoplanktonu. W przeprowadzonych badaniach określono wpływ związków allelopatycznych produkowanych przez bałtycką sinicę Nodularia spumigena hodowaną w różnych temperaturach (15-25ºC) na wzrost okrzemki Skeletonema marinoi. Dodatkowo w niniejszej pracy porównano wpływ przesączu komórkowego uzyskanego z hodowli sinic będących w fazie logarytmicznego i stacjonarnego wzrostu. Badania wykazały, że temperatura modyfikuje allelopatyczne oddziaływania i na przykład najwyższy spadek wzrostu zaobserwowano u S. marinoi po dodaniu przesączu uzyskanego z kultur N. spumigena hodowanych w 25ºC. Wynosił on 70% w stosunku do kontroli. Ponadto w pracy stwierdzono, że N. spumigena wykazywała oddziaływanie allelopatyczne na badaną okrzemkę jedynie wtedy, gdy dodawany przesącz komórkowy pochodził z fazy logarytmicznego wzrostu. Wyniki uzyskane w niniejszej pracy sugerują, że bałtyckie sinice mogą wykazywać oddziaływania allelopatyczne w stosunku do okrzemek a produkcja związków allelopatycznych może być zależna od temperatury oraz fazy wzrostu, w której znajdują się organizmy donorowe.
PL
Prezentowana praca jest artykułem przeglądowym na temat roli mikroorganizmów, takich jak: bakterie, glony, sinice i grzyby, biorących aktywny udział w biodeterioracji naturalnych kamieni. Materiały te są narażone na działanie czynników atmosferycznych powodujących zarówno fizyczne, jak i chemiczne wietrzenie skał, przyspieszających biologiczne niszczenie kamieni przez naruszenie ich macierzy skalnej, czyniąc je bardziej wrażliwymi na atak mikrobiologiczny. Zasiedlanie kamieni naturalnych przez mikroorganizmy z utworzeniem błony biologicznej rozpoczyna się przez gatunki pionierskie, które z biegiem czasu wymieniają się na bardziej złożone zespoły. Mikroorganizmy bytujące na kamieniach znajdują w nich wiele elementów niezbędnych do ich metabolizmu, powodując istotne zmiany na powierzchniach budynków i pomników wykonanych z naturalnych kamieni, włączając wielokolorowe plamy i osady tworzące skorupy.
EN
The article reviews the literature on the role of microorganisms taking an active part in the biodeterioration of natural stones. From the beginning natural stones are subject to weather conditions that cause both physical and chemical weathering of rocks accelerate biological destruction of stones the stability of the rock matrix making them more susceptible to microbial attack. Colonization of natural stones by microorganisms with the formation of a biofilm is initiated by pioneer species that to exchange they are with more complex assemblies with time. Microorganisms living on stones find many elements necessary for their metabolism, causing significant changes on the surfaces of buildings and monuments made of natural stone, including multicolored stains and deposits forming a crust.
PL
W pracy scharakteryzowano zanieczyszczenia wód śródlądowych pochodzące ze źródeł antropogenicznych i zagrożenia jakie stwarzają dla ekosystemów wodnych. Jednymi z zagrożeń są coraz częstsze zakwity sinicowe. Opisane w pracy działania walki z zakwitami sinicowymi na Jeziorze Dużym w Turawie polegają na zastosowaniu preparatu o nazwie ARMEX 5 zawierający ditlenek chloru jako substancję czynną. Wykazano, że ditlenek chloru w stężeniu powyżej 5 ppm powoduje spowolnienie niepożądanego wzrostu biomasy w badanych próbach wody oraz rozbicie struktur sinic i zmniejsza ich liczebność.
EN
The problem of excessive growth of green algae (Cyanophyta) in Turawa Lake was studied. It was found, that application of chlorine dioxide can effectively restrain undesired development of the algae biomass at ClO2 concentrations over 5 ppm. It was further shown that the applied effective concentration of the studied disinfectant was not harmful for the other higher-organized water organisms.
PL
Przedstawiono problematykę zakwitu glonów w wodzie powierzchniowej ujmowanej do celów wodociągowych oraz wyniki badań skuteczności procesu mikrocedzenia wody charakteryzującej się dużą liczbą mikroorganizmów fitoplanktonowych, w szczególności sinic, zielenic i okrzemek. Ujmowana woda charakteryzowała się ponadto dużą intensywnością barwy, mętnością i zawartością związków organicznych mierzonych jako OWO. Wykazano, że mikrocedzenie skutecznie zmniejszało liczbę organizmów fitoplanktonowych w wodzie, przy czym skuteczność tego procesu była zależna od rodzaju i liczebności mikroorganizmów w ujmowanej wodzie. Usunięcie sinic było równoznaczne ze zmniejszeniem stężenia wewnątrzkomórkowej mikrocystyny LR. Dodatkowo w wyniku mikrocedzenia stwierdzono zmniejszenie mętności wody (do 82%), intensywności barwy (do 40,8%) i zawartości OWO (do 17,8%) oraz natlenienie wody i nieznaczne zwiększenie pH. Skuteczność usuwania mikroorganizmów wpłynęła również na usuwanie zanieczyszczeń zaadsorbowanych na powierzchni komórek mikroorganizmów. Wykazano, że mikrocedzenie nie wpłynęło natomiast w istotny sposób na zawartość zanieczyszczeń nieorganicznych w wodzie (NH4+, NO3-, PO43-). Badania wykazały, że zastosowanie bezreagentowego procesu mikrocedzenia do wstępnego oczyszczania wody zawierającej glony jest uzasadnione, ponieważ zmniejsza ilość prekursorów ubocznych produktów utleniania oraz zapotrzebowanie na reagenty chemiczne, a także ogranicza skalę problemów technologicznych i eksploatacyjnych w dalszych etapach oczyszczania wody.
EN
The aim of the study was to assess the efficiency of the micro-sieve process when used for the treatment of blooming surface water which is taken in for municipal supply. The water is characterized by a large number of phytoplankton organisms, specifically blue-green algae (Cyanophyta) and diatoms, as well as by a high colored matter content, a high turbidity, and a high content of organic compounds expressed as TOC. The research has produced the following findings. The micro-sieve process efficiently reduced the number of the phytoplankton organisms, and the extent of removal depended on the type and number of the microorganisms that were present in the water being treated. The removal of cyanobacteria accounted for the reduction in the concentration of microcistine LR. In addition, the micro-sieve process brought about a reduction in turbidity (to 82%), color intensity (to 40.8%) and TOC concentration (to 17.8%), as well as contributed to the oxygenation of the water and a slight increase in the pH. The efficiency with which the microorganisms were removed had an influence on the removal of the pollutants adsorbed on their surfaces. The micro-sieve process failed to exert a substantial effect on the content of inorganic pollutants (NH4+, NO3-, PO43-). The study has demonstrated that the application of the micro-sieve process without reagents to the pretreatment of algae-containing surface water is justified; it not only decreases the quantity of the precursors of oxidation by-products and reduces the demand for chemical reagents, but also diminishes the scale of technological and operating problems that are to be coped with at further stages of the water treatment process.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad warunkami rozwoju za kwitów sinicowych w zbiorniku sulejowskim, przeprowadzonych w latach 1983-2003. Zaprezentowano również rezultaty dokonanej analizy wpływu podstawowych parametrów środowiska wodnego zbiornika na intensywność rozwoju tych zakwitów.
EN
The article presents results of the research on cyanobacteri-al bloorns conditions in the Sulejowski reservoir, realised in the years 1983-2003. It also presents results of the analysis of the basie water environment parameters influence on the intensity of blooms' development.
PL
Sinice (Cyanoprokaryota), wchodzące w skład planktonu, należą do grupy Gram-ujemnych mikroorganizmów fotosyntezujących. W normalnym stanie wód ilość komórek sinicowych w 1 cm3 wody waha się od kilkuset do kilku tysięcy, podczas gdy w okresach intensywnego zakwitu może dochodzić nawet do kilkuset tysięcy w 1 cm 3 wody. Nadają one wtedy intensywne zabarwienie wodzie, której kolor zależy od dominujących gatunków. Obecność glonów oraz sinic w dużych ilościach może też nadawać wodzie charakterystyczny nieprzyjemny zapach, którego intensywność i charakter zależą od rodzaju kwitnących glonów i sinic oraz od ich ilości w wodzie. Zakwity sinicowe są olbrzymi problemem natury higienicznej i zdrowotnej, a także estetycznej, tworząc podczas intensywnych zakwitów kożuchy oraz pianę na powierzchni zbiorników wodnych. Problemem są także toksyny produkowane przez wiele gatunków sinic (anatoksyna, afanotoksyna, mikrocystyna, nodularina, akutificyna, scytoficyna, czy też cyanobakteryna), o toksyczności ostrej, mieszczącej się w średnim przedziale toksyczności, oraz mających właściwości kancerogenne. Toksyny sinicowe stanowią bardzo niebezpieczną grupę związków chemicznych działających zarówno na hepatocyty wątroby, jak też na system nerwowy ludzi i zwierząt. Stąd bardzo ważne jest efektywne ich usuwanie w procesie uzdatniania wody. W artykule po raz pierwszy w Polsce przedstawiono dane dotyczące zastosowania ditlenku chloru oraz ozonu do uzdatniania wody w ciągu produkcyjno-przesyłowym Sulejów-Łódź. W latach 1998-2001 efektywność usuwania mikrocystyny-LR wahala się w przedziale 74-92%,. podczas gdy dla innych izoform wahała się zakresie 45-94% ładunku.
EN
Cyanobacterials (Cyanoprokaryota) belong to plankton. In normal state concentration of cyanobacterial cells in water ranged between few hundreds to few thousands in 1 cm3 of water but while blooming may be increased even to one million in 1 cm3. At this time water bas characteristic colour, depending on dominated species. Also characteristic smell is coming from presence of cyanobacterial and phytoplankton cells produced odour substances. The cyanobacterial blooms are very important hygienic problems for human and animal health, While blooming they form foams and head coating on water surface. Also huge problems pose cyanobacterial toxins. Cyanobacteria may produce acute toxins such as hepatotoxic peptides (microcystins, nodularins and cylindrospermopsin) and neurotoxic alkaloids (anatoxin-a, anatoxin-a(s), homoanatoxin and aphanotoxins). Cyanobacterial toxins are very dangerous substances, which can intoxicated livers hepatocytes and nervous system of humans and animals, In this situation is very important to remove them in water pretreatment processes. Data on removing of cyanobacterial toxins front water in pretreatment process with application of chlorine dioxide and ozone in Sulejow-Łodz system, were presented for the first time in Poland. In period 1998-2001 effeciency of microcystin-LR removing was ranged between 74+92% while for other isoforms it was between 45-94%.
PL
Identyfikacja oraz ilościowa ocena toksyn sinicowych mogących występować w zbiornikach wodnych, stanowiących często zagrożenie dla zdrowa i życia ludzi oraz zwierząt jest jedną z głównych składowych badań monitoringowych. Konieczne, zatem staje się poszukiwanie odpowiednio czułych i selektywnych metod analizy próbek wody zawierających toksyny sinicowe. W pracy przedstawiono wyniki weryfikacji metod przygotowania próbek wody do analizy oraz dokonano doboru optymalnych warunków wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie anatoksyny-a, które zapewniłyby najlepszy rozdział badanej mieszaniny w jak najkrótszym czasie. Dobrano takie parametry procesu jak: skład fazy ruchomej, prędkość jej przepływu, temperatura kolumny. Dokonano również porównania czułości dwóch detektorów: diodowego (DAD) i fluorescencyjnego (FLD).
20
Content available remote Insecticidal activity - a new bioactive property of the cyanobacterium Fischerella
EN
Cyanobacterial biofilms serve as food and as shelter for benthic invertebrates, such as juvenile insects. Chironomids are often the most frequently found and abundant insect larvae in freshwater ecosystems. As a consequence of high grazing pressure, effective defence mechanisms can be expected in biofilm-forming organisms. The presence of chemical defence was studied in detail in 12 axenic and monoxenic cyanobacterial species. Flakes of cyanobacterial biofilms were offered to Chironomus riparius (Meigen) over a period of 8 days. Mortality and body-length of the surviving animals were used as indicators for the toxicity of the cyanobacteria and their suitability as food. Toxicity and inhibition of larval growth were found for several cyanobacteria tested. Fischerella sp. (ATCC 43239) was the most active and caused 100% mortality in Chironomus larvae within 24 h. Mortality was also high (87%) for larvae fed with Aphanothece sp. Moderate toxicity (40-60% mortality) was found for Calothrix sp. (PCC 7507), C. braunii Bornet et Flahault, C. thermalis (Schwabe) Hansgirg and a cyanobacterium of the LPP group designated JU 5. Mortality of 7-33% was observed for Calothrix parietina (Nageli) Thuret, Oscillatoria brevis (Kutzing) Gomont, Cylindrospermum sp., Nostoc sp., Calothrix anomala Mitra and a cyanobacterium of the LPP group designated 5 KB. Differences depending on the cyanobacterial food offered were also seen in the lengths of surviving larvae. Fischerella sp. (ATCC 43239) was studied in more detail to chemically characterize the observed insecticidal activity. The insecticidal activity could be extracted with 60% aq. methanol from the fresh biomass and caused 100% mortality in Chironomus. A literature survey was performed on the bioactive compounds so far isolated and characterized from Fischerella and related Stigonematales. It is noticeable that no insecticidal activity has been shown for any of these compounds yet. The newly found insecticidal property of Fischerella may lead to the identification of bioactive compounds which may be important as a chemical defence against insect grazers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.