Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono oraz omówiono dotychczas stosowane metody diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. Opisano symptomy oraz możliwe uszkodzenia danych elementów wraz z powiązaniem relacyjnym pomiędzy nimi. Przedstawiono matematyczne modele opisujące relacje diagnostyczne. Opracowano i przedstawiono stanowisko laboratoryjne do fizycznego badania danych elementów w pojazdach samochodowych.
EN
The paper presents and discusses the methods used so far to diagnose the technical condition of vehicles. Described the symptoms and possible corruption of data elements with relational linkage between them. The paper presents mathematical models describing the relationship diagnostics. Developed and presented the position of the physical examination, laboratory data elements in vehicles.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ), które regulują zasady – warunki badań wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu towarowego. Omówiono system certyfikacji wyrobów i usług w krajach Unii Europejskiej oraz zasady certyfikacji wyrobów w Polsce. Zamieszczono wyniki badań eksploatacyjnych przewodów zapłonowych (próby napięciowe) na zgodność z wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 97.
EN
In the paper basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated – mandatory areas are discussed. Also procedures of conformity assessment according to “module approach” are characterized. Procedures for the homologation of product groups that work may specially influence on users safety are presented. This group of products is enclosed by “old approach.
PL
W artykule podjęto tematykę stosowania tymczasowych skrzyżowań z ruchem okrężnym wprowadzanych na czas budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej. Wykazano szereg zalet wynikających z zastosowania rond tymczasowych, takich jak mała zajętość terenu, przejrzystość rozwiązania, zachowanie wszystkich kierunków ruchu oraz maksymalne wykorzystanie przepustowości. Powyższe zalety przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz osiągnięcia korzyści w organizacji placu budowy. Prostota tego rozwiązania powoduje, że spotyka się ono z pozytywnym odbiorem wszystkich uczestników ruchu. Praca przedstawia problematykę tymczasowych rond wprowadzanych podczas trwania robót drogowych na przykładzie miasta Kielce, gdzie są one z powodzeniem stosowane od kilku lat.
EN
The article deals with the subject of the use of the temporary intersections with a circular motion introduced at the time of construction or reconstruction of road infrastructure. The work indicates a number of benefits arising from the use of temporary roundabouts, such as low occupancy area, transparent solution, the keeping of all directions of traffic and maximize throughput. These advantages help to improve traffic safety and to achieve benefits in the organization of the construction site. The simplicity of this solution makes it met with a positive reception for all road users. The paper presents the problem of temporary roundabouts introduced during road works on the example of the Kielce city, where they are used successfully for a several years.
PL
W pracy poruszono problem powstawania niebezpiecznych miejsc zagrożonych pożarem lub wybuchem, przy spalaniu biomasy w typowej elektrowni zawodowej. Zdarzenia wypadków nasilają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzania energii elektrycznej z ekologicznego paliwa. W artykule przeanalizowano przyczyny powstawania zagrożeń pyłowych i gazowych. Zaproponowano przykładowe środki zapobiegawcze i zabezpieczające elementy instalacji, która transportuje biomasę.
EN
This paper deals with the problem of the formation of dangerous at risk fire or explosion places, when biomass is burned in the conventional power plant. The accident cases intensify the need to ensure the safety of generating electricity from clean fuel. The article analyzes the causes of the creation of dust and gas hazards. The authors propose examples of preventive and protective measures of the system components which transports a biomass.
PL
Tematyka obsługi ruchu rowerowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną jest powodem niekończących się sporów pomiędzy środowiskami rowerowymi a zarządcami dróg. Rowerzyści dążą do budowy maksymalnie przyjaznej im infrastruktury rowerowej, często nie mając świadomości, że jest ona nieuregulowana prawnie, natomiast zarządcy dróg stawiani są przed dylematem budowania infrastruktury o niejasnym stanie obowiązującego prawa, lub unikania stosowania pewnych rozwiązań, narażając się tym samym na głosy krytyki ze strony środowisk rowerowych. Artykuł ukazuje różne podejścia do tematów spornych, takich jak stosowanie śluz rowerowych oraz automatyczna detekcja rowerzystów na skrzyżowaniach z sygnalizacją akomodacyjną. Przestawia szereg zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz niezgodności z prawem rozwiązań, które wciąż pozostają kwestią sporną pomiędzy użytkownikami a zarządcami infrastruktury drogowej.
EN
The subject of the use of bicycle traffic at intersections with traffic lights is the cause of endless disputes between environments bike and road managers. Cyclists aim to build up the friendly cycling infrastructure, often not being aware that it is not regulated by law, and the road operators are confronted with the dilemma of building the infrastructure of unclear state of the applicable law, or the avoidance of the use of certain solutions, thereby exposing themselves to criticism from the hand cycling environments The article presents a different approach to contentious issues such as the use of bicycle locks and automatic detection of cyclists at intersections with accommodative signaling. It shows a number of safety risks and the illegality of solutions, which are still a contentious issue between the users and managers of road infrastructure.
PL
W referacie przedstawiono akty prawne – Regulaminy EKG ONZ oraz dyrektywy Unii Europejskiej, których wymagania musza być spełnione przez elementy elektryczne i elektroniczne montowane w pojazdach samochodowych.
EN
In the paper the legal acts – UNECE regulations and EU directives, requirements of which have to be met by electric and electronic elements mounted in motorcar vehicles.
7
PL
Praca poświęcona przedstawieniu informatycznego systemu monitorowania decyzyjnego obiektów. Opisano problem monitorowania diagnostycznego pojazdów samochodowych. Opracowana metoda relacyjnego monitorowania diagnostycznego oparta jest na pewnych modelach map kognitywnych. Przedstawiono i opisano komputerowy system monitorowania decyzyjnego. Pokazano realizację działania Systemu Monitorowania Decyzyjnego Stanu Obiektów Technicznych (SMDSOT) na przykładzie diagnozowania układu zapłonowego pojazdów samochodowych.
EN
The paper is devoted to the presentation of the information system for decision monitoring of objects. There is described the problem of diagnostic monitoring automotive vehicles. Developed method of relational diagnostic monitoring is based on certain models of cognitive maps. Computer system of decision monitoring is presented. There is also presented realization of the work of System for Decision Monitoring Technical Objects State (SMDSOT) on the example of diagnosing ignition system in automotive vehicles.
PL
W artykule przedstawiono dwie ważne inwestycje drogowe mające kluczowy wpływ na zmianę sieci komunikacyjnej Kielc. Niebagatelna skala przeprowadzonych inwestycji znacznie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w komunikacyjnie strategicznych miejscach miasta. Praca w przejrzysty sposób prezentuje elementy inwestycji Węzeł Żytnia i Węzeł Żelazna poprawiające bezpieczeństwo i przepustowość ruchu w Kielcach.
EN
The article presents two major road investments having a crucial impact on the change of the Kielce communication network. Really great extent of the made investments has significantly contributed to the improvement of the road safety in communicatively strategic locations in the city. The paper in a transparent manner presents the elements of the investments Żytnia Intersection and Żelazna Intersection improving the safety and traffic capacity in Kielce.
9
Content available remote Analiza opłat korzystania ze środowiska z perspektywy energetyki zawodowej
PL
Prowadzenie działalności, która w sposób bezpośredni wpływa na środowisko naturalne wymaga od jednostek ją nadzorujących uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Z punktu widzenia energetyki zawodowej do najważniejszych czynników wpływających na stan środowiska należą wprowadzane do otoczenia gazy, pyły i ścieki, pobór wód oraz składowanie odpadów. Ważnym składnikiem opłat są również emisje gazów cieplarnianych. W pracy zaprezentowano wpływ udziału energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych na wskaźniki substancji emitowanych.
EN
Economic activity that directly affects the environment requires entities to oversee the payment of the fees for the use of the environment. The most important factors contributing to the state of the environment are gases, dust and waste placed on the ambient, water consumption and waste storage from the point of view of the power plants. An important component of the environmental fees are also greenhouse gas emissions. This paper presents the impact of the energy share generated from renewable sources on the emissions indicators.
PL
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę i rozwiązania bateryjnych układów zapłonowych współpracujących z silnikami spalinowymi. Dokonano badań wpływu parametrów konstrukcyjnych układów rozdzielaczowych na wartość napięcia przeskoku, natężenia prądu wyładowania oraz poprawność pracy świecy zapłonowej. Przedstawiono również wpływ rozdzielacza zapłonu na niezawodność pracy układu zapłonowego oraz toksyczność produktów spalania.
EN
The paper presents a brief description and battery ignition systems solutions working with internal combustion engines. The authors carried out research on the influence of structural parameters of distributing systems for the voltage jump, the intensity of the discharge current and correct operation of the spark plug. The paper also deals with the influence of the ignition distributor on the ignition system operation reliability and the toxicity combustion products.
EN
Identification of the current and the projected condition of the vehicle has crucial meaning to its proper exploitation. This is an issue of particular importance from the point of view of decisionmaking on the necessary repair and maintenance work. The growing complexity of vehicles design increases the level of uncertainty of the decisions taken in the classic mode, which is based on the simple observation of symptoms, which in turn stimulates the search for more appropriate methods of monitoring the state and supporting decision process. The article is devoted to the presentation of a certain method of decisional monitoring of a vehicle state based on the interpretation of diagnostic signals from the sensors by the mathematical model, which uses the relational cognitive map for reproducing the interactions of key elements of vehicle electrical equipment. The paper presents mathematical foundations, construction assumptions and an example of work of the monitoring system. The work was carried out in the framework of the research project No. N N510 468136.
PL
Identyfikacja aktualnego i przewidywanego stanu pojazdu ma kluczowe znaczenie dla jego prawidłowej eksploatacji. Jest to zagadnienie istotne zwłaszcza z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji odnośnie koniecznych prac naprawczych i obsługowych. Rosnący stopień złożoności konstrukcyjnej pojazdów powoduje wzrost poziomu niepewności decyzji podejmowanych w klasycznym trybie, opartym na prostej obserwacji symptomów, co z kolei skłania do poszukiwania bardziej odpowiednich metod monitorowania stanu i wspierania procesu decyzyjnego. Rozdział poświęcono prezentacji pewnej metody monitorowania decyzyjnego stanu pojazdu opierającej się na interpretowaniu sygnałów diagnostycznych, pochodzących z czujników, przez model matematyczny wykorzystujący relacyjną mapę kognitywną do odwzorowywania wzajemnych oddziaływań kluczowych elementów wyposażenia elektrycznego pojazdu. Przedstawiono podstawy matematyczne, założenia konstrukcyjne oraz przykład działania systemu monitorowania. Pracę zrealizowano w ramach projektu badawczego nr N N510 468136.
PL
Artykuł przedstawia model matematyczny wytwarzania energii elektrycznej utworzony na podstawie parametrów urządzeń energetyki zawodowej, pracujących w systemie blokowym. W pracy uwzględniono parametry poszczególnych etapów przetwarzania energii. Dokonano porównania bilansu zgodnego z pierwszą zasadą termodynamiki oraz równania bilansu energii, dla pracy sił w turbinie parowej. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych. Istnieje możliwość zastąpienia strumienia energii zawartej w konwencjonalnym źródle energii energią skumulowaną w źródle odnawialnym (biomasie).
EN
The paper presents a mathematical modei of electricity production created from the energy sector device parameters operating in the block system. The work takes into account the perameters of energy conversion stages. A comparison of the balance was made in accordance to the first law of thermodynamics and energy balance equations, for the work of force in a steam turbine. The authors submitted selected results of the simulation studies. The energy flux contained in the conventional energy source can be replaced by the energy accumulated in the renewabie energy source (biomass). (Simulation of electricity production in the co-burning biomass with coal).
13
Content available remote Ekonomiczne efekty stosowania współspalania biomasy z węglem kamiennym
PL
Opracowano procedurę obliczeń umożliwiającą ocenę bilansu ekonomicznego współspalanej mieszanki. Stworzony w tym celu model matematyczny pozwolił na płynną regulację najważniejszymi parametrami, takimi jak wartości opałowe i ceny paliw, procentowy udział masowy biomasy, zapotrzebowanie na energię i sprawność elektrowni. Zaproponowano symulację dla różnych przypadków.
EN
The procedure of calculation which allowed an assessment of the economic balance of co-firing mixture is discussed in the paper. Created for this purpose a mathematical model allowed for continuous adjustment of key parameters such as calorific value and fuel prices, the percentage of the mass of biomass, energy demand and efficiency of power station. Simulation is proposed for different cases.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ), które regulują zasady - warunki badań wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu towarowego. Omówiono system certyfikacji wyrobów i usług w krajach Unii Europejskiej oraz zasady certyfikacji wyrobów w Polsce. Przedstawiono procedury procesu homologacji dla grup wyrobów, których niepoprawne działanie może szczególnie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Ta grupa wyrobów objęta jest dyrektywami "starego podejścia" (sektorowymi). Badania tego typu wyrobów mogą być realizowane tylko w laboratoriach notyfikowanych, które dysponują specjalistycznym zapleczem technicznym i kadrowym. Zamieszczono wyniki badań eksploatacyjnych przewodów zapłonowych (próby napięciowe) oraz wybrane wyniki badań systemów alarmowych na zgodność wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 97.
EN
In the paper basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated - mandatory areas are discussed. Also procedures of conformity assessment according to "module approach" are characterized. Procedures for the homologation of product groups that work may specially influence on users safety are presented. This group of products is enclosed by "old approach" (sector) directives. Such a type tests can be realized only in notified laboratories, that poses specialized technical and staff back-up.
PL
Podjęto problem wytwarzania energii elektrycznej w szeregu przemian energetycznych. Utworzony model pozwala powiązać ze sobą parametry poszczególnych przemian energii, począwszy od dostarczonego paliwa, w układzie kocioł parowy - turbina parowa - generator. W pracy dokonano weryfikacji równań i bilansów w oparciu o wyniki uzyskane na drodze doświadczalnej w obiekcie rzeczywistym, w celu określenia poprawności założeń. Poruszono problem właściwości czynnika roboczego i termodynamicznych parametrów stanu czynnika oraz towarzyszących zjawisk fizycznych. Przedstawiono możliwości stworzonego modelu symulacyjnego.
EN
The paper describes the problem of electricity generation in a series of energy transformations. Created model allows to link together the various parameters of energy transformation from the supplied fuel in the system steam boiler - steam turbine - generator. The paper is a verification of the equations and energy balances based on the results obtained experimentally in a real object, to determine the correctness of the assumptions. The problem of the working factor properties is discussed and thermodynamic parameters of the factor and associated physical phenomena are presented. The article deals with the possibilities of the simulation model.
PL
W artykule poruszono zagadnienie wzmożonego ruchu kołowego i pieszego kolidującego ze sobą w śródmieściu Kielc. Przestawiono kroki, na które zdecydowało się miasto w celu uspokojenia ruchu, poprawy bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenia poziomu emisji hałasu i maksymalnego ograniczenia konfliktu pieszy - pojazd. W pracy zawarto uzasadnienie konieczności zmian i wprowadzenia strefy ruchu uspokojonego. Przedstawiono główne cechy omawianego rozwiązania funkcjonowania centrum. Zrównoważone funkcjonowanie przestrzeni śródmieścia (zabudowa mieszkaniowa, handlowa i usługowa o wysokim stopniu intensywności) wymaga poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The article discussed the issue of increased traffic and pedestrian traffic conflicting with each other in the center of Kielce. The work presented the steps, which the city decided to calm traffic, improve pedestrian safety, reduce noise levels and minimize the conflict of pedestrian - vehicle. The paper gives a justification of the need to change and the introduction of traffic calming area. The main features of this solution of functioning of the center are described. Sustainable functioning of city center space (residential housing, commercial and service buildings with a high degree of intensity) requires the improvement of road safety.
PL
W pracy przedstawiono system przygotowania (w tym system transportowy) biomasy, umożliwiający elektrowni (w tym przypadku ELECTRABEL Połaniec) produkcję energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. Proces współspalania biomasy z węglem kamiennym na skalę przemysłową wymaga odpowiednich instalacji przygotowania i dozowania ekologicznego paliwa. Koncepcja współspalania wymaga także odrębnych układów technologicznych i ciągów dostarczających paliwo do kotła. Zaprezentowano budowę instalacji linii biomasy. Poruszono problem zabezpieczeń systemu, ze względu na wybuchowy charakter paliw ekologicznych w porównaniu z węglem kamiennym. Podjęto problem zagrożeń wynikających ze spalania biopaliw. Przedstawiono sposoby zabezpieczania instalacji biomasy.
EN
The paper presents a system of preparation (including the transportation system) of biomass, allowing power plants (in this case, Electrabel Połaniec) production of electricity and heat from renewable sources. The process of co-firing biomass with coal on an industrial scale requires proper preparation and dosing installation of the clean fuel. The concept also requires a separate systems and the strings that provide fuel for the boiler. The paper describes the construction of a line of biomass. The problem of system security is discussed in the paper, due to the explosive nature of the clean fuels compared with coal. Problems of the risks resulting from the combustion of biofuels are investigated in the paper. Methods of securing the installation of biomass are proposed.
PL
Praca poświęcona przedstawieniu informatycznego systemu monitorowania decyzyjnego obiektów. Opracowana metoda relacyjnego monitorowania diagnostycznego oparta jest na pewnych modelach map kognitywnych. Pokazano realizację działania Systemu Monitorowania Decyzyjnego Stanu Obiektów Technicznych (SMDSOT) na przykładzie diagnozowania układu zasilania w paliwo pojazdów samochodowych [5].
EN
The paper is devoted to the presentation of the information system for decision monitoring of objects. Developed method of relational diagnostic monitoring is based on certain models of cognitive maps. There is also presented realization of the work of System for Decision Monitoring Technical Objects State (SMDSOT) on the example of diagnosing ignition system in automotive vehicles.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ). Omówiono zasady prawne badań i certyfikacji w tzw. obszarze dobrowolnym oraz regulowanym - obowiązkowym. Scharakteryzowano procedury oceny zgodności wg "modułowego podejścia". Przedstawiono procedury procesu homologacji dla grup wyrobów, których niepoprawne działanie może szczególnie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Ta grupa wyrobów objęta jest dyrektywami "starego podejścia" (sektorowymi). Badania tego typu wyrobów mogą być realizowane tylko w laboratoriach notyfikowanych, które dysponują specjalistycznym zapleczem technicznym i kadrowym.
EN
The basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented in the paper. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated - mandatory areas are discussed. Procedures of conformity assessment according to "module approach" are also characterized. Procedures for the homologation of product groups that work may specially influence on users safety are presented. This group of products is enclosed by "old approach" (sector) directives. Such a type tests can be realized only in notified laboratories, that poses specialized technical and staff back-up.
PL
W artykule przedstawiono model procesu produkcji energii elektrycznej z użyciem odnawialnego źródła energii, jakim jest biomasa. Zamodelowany proces produkcji energii pozwala na obserwację zmian kosztów mieszanki za Mg i MWh, koniecznej na pokrycie ustalonych potrzeb produkcji. Stwarza możliwość posługiwania się zmiennymi cenami paliw, wartościami opałowymi nośników energii, zapotrzebowaniem na produkcję, wskaźnikiem jednostkowego zużycia energii chemicznej paliwa oraz procentowym udziałem biomasy.
EN
The simulation of cases is proposed for diff erent calorifi c values of input fuels taken on the basis of experience of co-firing in the power industry (for Electrabel Połaniec). The model includes the economic aspects of co-burning biomass with hard coal and allows us to specify the amount of energy produced from renewable energy sources.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.