Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  post-mining area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na rekultywowany teren pogórniczy naniesiono substrat glebowy zawierający osady ściekowe. Oznaczono zawartość metali ciężkich w próbkach nowo powstałej gleby pobranej z tego terenu i gleby kontrolnej. Obliczono wskaźnik zanieczyszczenia dla substratu glebowego i Taraxacum officinale metalami ciężkimi na obszarze poeksploatacyjnym. Stwierdzono korzystny wpływ materiału doglebowego na zdegradowane tereny pogórnicze. Odpady przemysłowe i komunalne mogą być wykorzystane w gospodarce o obiegu zamkniętym i rekultywacji terenu.
EN
Sewage sludge mixt. was deposited on the post-mining area. The content of heavy metals in soil samples was taken from both study and control site. The heavy metal contamination index for the soil substrate and Taraxacum officinale in the post-mining area was calculated. The beneficial effect of soil substrate on reclaimed post-mining areas was found. Industrial and municipal waste can be used for a circular economy and land reclamation.
PL
W artykule przedstawione zostało studium przypadku dotyczące oceny możliwości wystąpienia zapadlisk na powierzchni. Rozważania dotyczyły obszaru górniczego jednej z górnośląskich kopalń, gdzie w przeszłości na niedużej głębokości prowadzona była eksploatacja złóż węgla kamiennego. W obszarze wybranym do analiz na głębokości ok. 15-20 m zlokalizowane są niezlikwidowane wyrobiska korytarzowe, mające połączenie z powierzchnią. W celu oceny zagrożenia wystąpieniem na powierzchni deformacji nieciągłych wykonano obliczenia przy zastosowaniu metody M. Chudka – W. Olaszowskiego oraz rozwiązania zaproponowanego przez P. Strzałkowskiego, opartego na teorii sklepienia ciśnień A. Sałustowicza.
EN
The paper presents a case study regarding the assessment of the possibility of occurrence of sinkhole on the land surface. The considerations concerned the area of one of the Upper Silesian mine, where, in the past, mining of hard coal deposits was carried out at a small depth. In the area selected for analyzes at a depth of approx. 15-20 m, undisturbed galleries are located, having a connection with the land surface. In order to assess the risk of occurrence discontinuous deformations on the land surface, calculations were made using the Chudek-Olaszowski method and the solution proposed by P. Strzałkowski based on the vault pressure theory of A. Sałustowicz.
PL
Początki teledetekcji satelitarnej sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu zarówno jakość, jak i rozdzielczości przestrzenna, radiometryczna oraz spektralna pozyskiwanych zobrazowań satelitarnych uległy istotnemu polepszeniu. Współczesne sensory optyczne pozwalają na otrzymanie zobrazowań wielospektralnych (pięć lub więcej kanałów spektralnych) z rozdzielczością kilku metrów w odstępie czasowym kilku dni. Pozyskiwanie danych w wielu zakresach spektralnych dało podstawy do stworzenia nowego narzędzia do oceny komponentów środowiska przyrodniczego jakim jest indeks środowiskowy. Do chwili obecnej opracowanych zostało wiele indeksów przeznaczonych między innymi do oceny kondycji pokrywy roślinnej oraz gleb, szacowania zawartości wody w środowisku przyrodniczym, analiz geologicznych oraz krajobrazowych. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację zastosowania wybranych indeksów w monitoringu środowiska przyrodniczego na obszarach pogórniczych w Polsce i na świecie, które ze względu na swe rozległe powierzchnie stanowią prawdziwe wyzwanie dla klasycznych, naziemnych technik pomiaru. Publikacja prezentuje szerokie spektrum możliwych zastosowań powstałych do chwili obecnej indeksów środowiskowych, wskazuje na indeksy najczęściej wybierane oraz zobrazowania, które wykorzystane zostały do ich opracowania. Niniejszy artykuł przedstawia zestawienie i podsumowanie badań prowadzonych w latach 2010-2019 w obszarach pogórniczych, dotyczących wykorzystania wysokorozdzielczych, satelitarnych zobrazowań wielospektralnych na potrzeby analizy zmian komponentów środowiska naturalnego.
EN
The dawn of remote sensing dates back to the ’50s of the previous century. Since that time quality and resolution (spatial, radiometric and spectral) of satellite images have vitally improved. Modern optical sensors allow to obtain hyperspectral imaging (five or more spectral channels) with several meters resolution within a few days. Data collected in many spectral ranges provided the basis of a new tool measuring the components of the natural environment, namely the environmental indices. Up to the present there were a lot of indices devised, mainly used to assess the condition of vegetation cover and soil, evaluate water content in the environment as well as for geological and landscape analyses. The aim of this study is to present the employment of selected indices in the environmental monitoring on post-mining areas both in Poland and worldwide, which vast surfaces are the challenge for classic, ground-based measuring techniques. The paper describes a wide range of possible applications of the environmental indices developed so far and points the most popular indices with the images used in order to obtain them. Study results summarize the research conducted between 2010 and 2019 on post-mining areas concerning the employment of high-resolution hyperspectral imaging for the purpose of analysing changes in the components of the natural environment.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia likwidacji przez rząd federalny RFN oraz rządy Brandenburgii, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii środowiskowych skutków wykorzystania węgla brunatnego w byłym NRD, w tym rekultywacji wyrobisk, rozbiórki zakładów przemysłowych oraz przywracania właściwych stosunków wodnych i remediacji zanieczyszczonych miejsc. Szczególną uwagę zwrócono na finansowanie podejmowanych działań i odpowiednią dla ich realizacji strukturę organizacyjną, w podsumowaniu prezentując dotychczasowe efekty podjętych działań.
EN
The use of lignite in Germany was particularly intensive in the GDR, where it had a significant adverse environmental impact. The landscape of approx. 120,000 ha was destroyed; hydrographic conditions were changed significantly and lots of waste was deposited in post-mining excavations. After German reunification, however, the lignite mines were unable to keep up with the requirements of a market economy. Hence, the agreements based on the Unification Treaty also covered the tasks related to the lignite post-mining land reclamation in lignite coalfields located in Lusatia and Central Germany. Their scope included: reclamation of 224 post-mining excavations, securing of approx. 1,200 km of slopes and demolition of 110 industrial plants, as well as restoration of proper hydrographic conditions and environmental remediation of more than 1,230 contaminated sites. Those tasks were initially financed by the Trust Agency. Already in 1992, the federal government and the governments of Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia concluded an agreement on the joint financing of the lignite post-mining land reclamation. The coordination of public- and private-sector institutions involved in that task required the development of a three-tier organisational structure. The first tier includes management of the reclamation process by the Steering and Budget Committee for the Reclamation of Lignite Mining. The second tier is provided by Lusatian and Central German Mining Administration Company (LMBV), which is responsible for reclamation under the mining law. The third tier involves implementation of reclamation activities by private companies. As a result of those activities, there has been a clearly visible change in the landscape in central Germany and Lusatia. Almost all demolition work was done there. The displacement of the earth masses and their densification has reached a high level of advancement. The only work remaining to be done are the tasks which are demanding in terms of geotechnical engineering. Over 75% of activities related to land reclamation have already been completed. Remediation of contaminated land and restoration of the water balance is yet to be performed.
PL
W artykule przedstawiona została tematyka związana z oceną przydatności do zabudowy terenu zagrożonego występowaniem zapadlisk. Działka inwestycyjna, będąca przedmiotem analizy, znajduje się w centralnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, gdzie w przeszłości prowadzona była płytka eksploatacja pokładów węgla kamiennego. Współcześnie jest to teren pogórniczy, zlokalizowany w dużej odległości od czynnych zakładów górniczych. Posiada atrakcyjną lokalizację administracyjną oraz dobre połączenie komunikacyjne z główną drogą łączącą miasta aglomeracji śląskiej. Te względy czynią ją szczególnie atrakcyjną w zakresie wykorzystania dla realizacji różnego rodzaju inwestycji. Czynniki geologiczno-górnicze w przedmiotowym rejonie nie są sprzyjające, głównie ze względu na prowadzoną w przeszłości płytką eksploatację górniczą oraz występujące na niedużej głębokości wyrobiska udostępniające o nieznanym sposobie likwidacji. Zaszłości te stawiają nieruchomości pewne ograniczenia w wykorzystaniu budowlanym, co do których zaleca się podjąć stosowne rozwiązania. Zgodnie z pracą (Zasady... 2009) dla terenów zlikwidowanych zakładów górniczych powinna zostać określona kategoria terenu górniczego ze względu na ograniczenie w wykorzystaniu budowlanym. Autorzy artykułu podjęli próbę jej wyznaczenia i w tym celu dokonali analizy warunków geologiczno-górniczych, w tym głównie prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej. Na podstawie uzyskanych rezultatów oraz własnych doświadczeń ustalono rodzaj spodziewanych zagrożeń oraz ocenę zagrożenia zapadliskowego, którego miarą było prawdopodobieństwo wystąpienia zapadlisk wg metody Chudka-Olaszowskiego (Chudek iin. 1988).
EN
The article presents subject matter related to the assessment of the suitability of the built-up area, including the occurrence of sinkholes on the surface. The investment plot, which is the subject of the analysis, is located in the central part of the Upper Silesian Coal Basin, where shallow exploitation of coal seams was conducted in the past. At present it is a post-mining area, located at a large distance from active mines. It has an attractive administrative location and good transport connection with the main road connecting the cities of the Silesian agglomeration. These advantages make it particularly attractive in terms of use for various types of investments. The geological and mining factors are not favorable in the area in question, mainly due to the shallow mining exploitation conducted in the pastand the access excavations on small depth and an unknown method of liquidation. These reasons are the cause of some restrictions in the use of construction, for which taking the appropriate solutions is recommended. According to the study of (Rules... 2009), the category of mining land should be defined for the areas of liquidated mining plants due to the limitation in construction use. The authors of the article made an attempt to determine it, and they analyzed the geological and mining conditions for this purpose, mainly including mining exploitation conducted in the past. On the basis of the obtained results and own experience, the type of expected hazards and its assessment were determined The probability of the occurrence of the inclusions according to the Chudek-Olaszowski method (Chudek et al. 1988) was assumed as a measure of the hazard.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie elementów środowiska, zaproponowanych do stosowania w hydromorfologiczno- -kartograficznej metodzie oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych, do kategoryzowania terenów górniczych likwidowanych kopalń. Dotychczasowy sposób kategoryzacji terenów górniczych ze względu na ograniczenia w wykorzystaniu dla celów budowlanych rozszerzono o nową identyfikację zagrożenia zawodnieniami powierzchni. Dodatkowo przedstawiono sposoby przywrócenia możliwości zabudowy terenom zawodnionym i zagrożonym zawodnieniami.
EN
This paper presents the use of the environment elements proposed to apply in hydromorphological and cartographic method for mining area flood risk assessment to classify mining areas of decommissioned mines. The previous classification of mining areas by limitations on use for construction purposes has been extended to include new identification of the surface flood risk. The solutions of restoring the possibilities of the development of overflow lands and flood risk areas are also presented.
PL
Artykuł zawiera zwięzły opis algorytmu metody oceniania sztucznie osuszanych terenów górniczych i pogórniczych ze względu na zagrożenie zawodnieniami w warunkach naturalnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych. Przy opisie metody zdefiniowano szereg elementów hydromorfologicznych środowiska terenów górniczych, w tym 5 typów potencjalnych zbiorników na terenach górniczych, a także nowe elementy odniesienia dla badania zawodnień na mapach. Na koniec zaproponowano kategoryzowanie terenów górniczych w oparciu o zagrożenie zawodnieniami.
EN
This paper presents a brief description of an algorithm for an assessment method of artificially drained mining and post- -mining areas due to threat of flooding in conditions of natural flow of surface water and groundwater. The description of the method includes a number of defined hydromorphological elements of the mining areas environment, including 5 types of potential reservoirs in the mining areas as well as new elements of reference for the study of flooding on maps. Finally, the paper presents proposals for categorization of mining areas based on threat of flooding.
EN
The paper provides an overview analysis concerning the major elements of the environment of mining areas, described based on research to develop a method for the assessment of flooding threat in mining areas. The mechanism of flooding-induced changes in the surface of mining areas under conditions of restoring natural water flows in the USCB is analyzed. The state-of-the-art has been discussed in the context of environmental elements used to evaluate water invasion in mining and post-mining areas, taken from hydrogeology, hydrology, mining, and environmental protection studies. The selected features of the mining environment are characterized, in particular: the area limiting the flow of water, including the surface of the mining area and the aquifer base, local outflow bases and local water drainage basins, depression funnel, hydraulic connections between mines, surface waterways and natural lakes and ponds as well as inundated areas, floods, morphological troughs, depression and non-flood basins.
EN
Coal mine methane from post extraction coal gobs is most efficiently produced with drilling wells realized from the surface. In Polish conditions, such wells are most frequently drilled in highly urbanized areas and residential quarters. The drilling of such wells creates the hazard of exceeding admissible noise levels in the areas requiring acoustic protection during the day and night. Therefore it is very important to assess the level of noise emitted by the rig and to establish the isophones 45 dB and 55 dB for various field conditions. With such information, the location of the rig can be properly selected at the stage of well design. The level of noise emitted in the environment during the drilling of experimental gas well Wieczorek-AGH-1, was established on the basis of noise analyses performed within the well pad area and its closest vicinity with the reference method, described in the Regulation of the Environment Minister of 30 October 2014 concerning the requirements of the analyses of emissions and the quantity of water consumption (Official Journal of 2014, item 1542), hereinafter called the Regulation.
EN
Geoparks are area forms of protection and promotion of geological heritage. They play an important socio-economic function, involving the use of geological and cultural heritage for the development of the local community. In this context, the post-mining land use requires a specific multi-faceted approach. This article attempts to identify important factors which are important in choosing the direction of the reclamation and management development in the context of the functioning the post-mining area within the future geopark.
PL
Geoparki są to obszarowe formy ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego. Pełnią istotną funkcję społeczno-gospodarczą, polegającą na wykorzystaniu dziedzictwa geologicznego i kulturowego dla rozwoju społeczności lokalnej. W tym kontekście zagospodarowanie terenów pogórniczych wymaga szczególnego wieloaspektowego podejścia. Artykuł stanowi próbę wskazania istotnych czynników mających znaczenie przy wyborze kierunku rekultywacji i zagospodarowania zagospodarowania obszaru pogórniczego w kontekście funkcjonowania w obrębie przyszłego geoparku.
PL
Portal mapowy jest doskonałą formą wizualizacji wszystkich elementów z obszaru dawnego Zagłębia Wałbrzyskiego pozostałych po przemyśle wydobywczym. Dane wykorzystane do przygotowania opracowania pochodziły głównie z map topograficznych i archiwalnych opracowań górniczych. Realizacja omawianego portalu opiera się na tak zwanej architekturze trójwarstwowej. Proces budowy rozpoczęto od przygotowania danych wektorowych w postaci warstw tematycznych. Następnie, według zastosowanego schematu, stworzono strukturę składającą się z bazy danych oraz serwera sieciowego, który umożliwił wyświetlanie obiektów w aplikacji, przeznaczonej dla użytkownika. Całość wykorzystanego oprogramowania jest dystrybuowana na licencjach typu open source.
EN
The post-mining area of Wałbrzych Coal Basin is still undergoing revitalization and contains traces of many mining activities. Web mapping process presented in this paper is a fine way of visualization of all surface objects of the mining industry. Data used in the project has been collected from various sources like topographic maps and mining documentations. Implementation of the geoportal was based on three-tier architecture. The whole process started from preparing spatial data which occurs in vector layer form. The key step was the construction of three connected layers which are: database, server application and presentation trier designed for clients. All of the software used is distributed on open source licenses.
PL
Pozostałością górnictwa, rozwijającego się w Zabrzu od 1790 r., oprócz licznych zabytków techniki, są m.in. bezodpływowe niecki osiadań. Utworzone w nich zbiorniki wodne tworzą nowe siedliska przyrodnicze o bioróżnorodności przewyższającej bioróżnorodność siedlisk pierwotnych. Przykład takiego siedliska, opisany w artykule, stanowią Stawy Mikulczyckie w Zabrzu, tworzące dogodne miejsce rozrodu ptaków wodno-błotnych, a po przeprowadzonej rewitalizacji także miejsce o walorach edukacyjnych i rekreacyjnych.
EN
The development of mining in the area of Zabrze since 1790 has contributed to the transformation of the local farming settlements into a modern industrial town. The mining industry has left many pieces of engineering heritage around Zabrze, making the town attractive for industrial tourism, as well as new landforms, including closed-drainage subsidence troughs. One example of such landforms are Mikulczyce Ponds in Zabrze, where flourishing reed beds have provided favourable conditions for the reproduction of wetland birds. After their revitalisation, the ponds have also become a place used for educational and recreational purposes. Thus, the site allegedly degraded by mining has turned into one of the town's most interesting landscapes, and its rich flora and fauna confirms the thesis that at least some anthropogenic post-mining habitats have higher biodiversity than the “original” farmland habitats. Given the civilizational, culture-making (heritage) and environmental role of mining presented in the article, it is difficult to sustain the common belief that the effects of mining on the residents and environment of mining and post-mining areas are always negative.
PL
Kamieniołom „Kadzielnia” funkcjonował przez ok. 200 lat. Początki jego powstawania sięgają prawdopodobnie XVIII w., a za koniec funkcjonowania uznaje się rok 1962. Odkrywkową eksploatację prowadzono tu z użyciem metod strzelniczych. Surowiec – wapień górnodewoński, przeznaczano głównie do produkcji wapna, wypalanego w piecach w sąsiedztwie kamieniołomu. Pozostałością po dawnym kamieniołomie „Kadzielnia” jest wyrobisko górnicze, pośrodku którego znajduje ostaniec zwany Skałką Geologów. Nie wszystkie koncepcje planistyczne na Kadzielni zostały zrealizowane. Pomimo tego, miejsce to jest doskonałym przykładem zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego, który stanowi obecnie rezerwat i park rekreacyjny wraz z amfiteatrem i jaskiniami udostępnionymi do zwiedzania.
EN
The abandoned Kadzielnia quarry is located in the southern part of Kielce, on the left bank of the Silnica river, between the Krakowska, Pakosz streets and Legiony Avenue. The area of quarry is built of Upper Devonian limestones with kart and fossils. Strip mining in Kadzielnia quarry was carried out for 200 years, from 18th century till 1962. The nature reserve Kadzielnia has been created in 1962 within rock fragment called the “Geologists’ Rock” in central part of the excavation and the quarry was abandoned. The rest area was arranged as city park and amphitheatre. Within eastern slope of the abandoned quarry has been opened underground tourist route made of connected three caves – the Prochownia, the Szczelina and the Wschodnia. Nowadays, the abandoned Kadzielnia quarry has an educational and recreational mining.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań georadarem otworowym, przeprowadzonych w ramach uzdatnienia podłoża pod budowę autostrady A-1 na odcinku od węzła Piekary Śl. do węzła Bytom. Przedstawiono charakterystykę warunków geologiczno-górniczych na terenach pogórniczych eksploatacji rud metali. Omówiono zastosowaną metodykę badawczą, z podkreśleniem analizy wyników wzajemnie uzupełniających się metod mikrograwimetrycznej i georadaru otworowego. Badania georadarem otworowym zostały przeprowadzone w otworach kontrolno-iniekcyjnych w strefie stwierdzonych anomalii mikrograwimetrycznych.
EN
The article presents the results of borehole GPR measurements, which were a complementary part of the project of basement treatment on A-1 motorway in the section from the Piekary Śl. junction to Bytom junction within the so-called area of “ogródki działkowe”. The borehole GPR measurements were carried out in the injection boreholes in the places of identified gravity anomalies within the motorway A-1 lane. In the article the geological and mining conditions together with the typical lithological profile of the study area were presented. In this area historical exploitation of metal ores was conducted. The article discusses the methodology of the research with emphasis on the complementary analysis of results from microgravity and borehole georadar methods. Two examples of research areas with identified gravity anomalies were discussed. These examples show, how the borehole GPR measurements improved the efficiency of basement treatment works on A-1. The advantages as well as the limitations of borehole GPR method were discussed. Research were led by the team of Mineral and Energy Economic Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy działalność przemysłowa – eksploatacja węgla brunatnego – powoduje jedynie dewastację terenu i krajobraz księżycowy, czy tworzenie nowego, lepszego środowiska przyjaznego ludziom i zwierzętom. Eksploatacja metodą odkrywkową prowadzi niewątpliwie do nieodwracalnych zmian w środowisku, jednakże w skali globalnej środowisko niewiele traci, a wręcz przeciwnie, wiele zyskuje w wyniku wykonanej rekultywacjii zagospodarowania terenów przekształconych.
EN
The article attempts to answer the question on whether industrial activity – brown coal mining – results only in area devastation and moon-like landscape or in the creation of a new better environment for people and animals. Open pit mining most definitely results in irreversible changes in the environment, but in the global scale – the environment does not lose much compared to the benefit of reclamation and development of altered areas.
EN
The article presents the history of the Katowice Hard Coal Mine and the concept of revitalisation taking into consideration the historical development of the mine which today is closed. The concept accepted for realisation assumes adaptation of the post-mining area with its historical infrastructure for cultural functions, and namely for the construction of the New Silesian Museum. Basing the concept on the idea of minimum interference into the existing spatial layout of the former mine has had the result that the museum areas and garages have been designed under the surface of the area adjacent to the historic facilities of the mine. In relation therewith, it was necessary to carry out the works aimed at reinforcing foundations of the historic buildings and protecting the geotechnical pit slopes. The article presents the technological solutions applied to protect the historic buildings, the lift tower, and the excavations for new facilities of the Silesian Museum. Attention was drawn to the instability of the subsoil and of the rock mass due to previous mining operations conducted in the area, the need to adapt the protection technology to the existing conditions as well as the need of constant monitoring of geotechnical works underway. It is emphasised that the presented investment is part of an ongoing process aimed at preserving the industrial part of the material cultural heritage of Upper Silesia, for centuries connected with hard coal mining and as such it stands a chance to become a showcase not only for Katowice but for the entire region of Silesia.
PL
W artykule przedstawiono historię Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” oraz koncepcję rewitalizacji uwzględniającą historyczną zabudowę nieczynnej już dziś kopalni. Przyjęta do realizacji koncepcja zakłada przystosowanie pogórniczego terenu wraz z zabytkową infrastrukturą dla funkcji kulturowych, a mianowicie budowy Nowego Muzeum Śląskiego. Siedziba Nowego Muzeum Śląskiego lokalizowana jest w południowej części terenu dawnej Kopalni “Katowice”, na którym znajdują się zabytkowe obiekty przeznaczone do odrestaurowania i adaptacji dla nowych funkcji. Są to: - budynek maszyny wyciągowej Szybu „Warszawa” (MS-8), adaptowany dla celów gastronomicznych, - magazyn odzieżowy (MS-15), adaptowany dla celów wystawienniczych-Centrum Scenografii Polskiej, - wieża wyciągowa Szybu „Warszawa” (MS-79), adaptowana dla funkcji widokowych. Pozostała część terenu dawnej KWK „Katowice” wraz zabytkowymi obiektami, w miarę możliwości finansowych włączana będzie w kompleks Muzeum Śląskiego. Oparcie koncepcji na idei minimalnej ingerencji w urbanistyczny układ zabytkowej kopalni, a jednocześnie potrzeba zapewnienia odpowiednich przestrzeni wystawienniczych, administracyjnych i miejsc postojowych znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu następujących rozwiązań: - adaptacji historycznych obiektów dla funkcji wystawienniczych, gastronomicznych i widokowych; - ulokowania nowobudowanych obiektów pod powierzchnią terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów. W związku z powyższym koniecznym było wykonanie prac wzmacniających posadowienie historycznych budynków oraz geotechnicznych zabezpieczeń skarp wykopu. W artykule pokazano technologiczne rozwiązania jakie zastosowano dla zabezpieczenia zabytkowych budynków, wieży wyciągowej oraz wykopu pod nowe obiekty Muzeum Śląskiego. Geotechniczne metody zabezpieczenia poszczególnych obiektów zaprojektowano na podstawie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz wykonanych analiz, co pozwoliło na zaproponowanie rozwiązań optymalnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geotechniczne i wartość obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, przewidziano zastosowanie technologii pozwalającej uzyskać efekt maksymalnego wzmocnienia wgłębnego masywu. Zaprojektowane technologie zabezpieczenia mają na celu: - wzmocnienie posadowienia zabytkowych obiektów i przeniesienie obciążeń na grunt poniżej dna wykopu; - umożliwienie wykonania wewnętrznego poziomu -1 poprzez pogłębienie części budynku maszynowni (MS-8) o jeden poziom; - zabezpieczenie geotechniczne ścian wykopu w rejonie historycznych budynków, - zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez okres realizacji podziemnych części Nowego Muzeum Śląskiego jak również funkcjonowania obiektu po zakończeniu procesu rewitalizacji - konstrukcje oporowe przy budynku magazynu odzieży MS-15 i wieży wyciągowej MS-79 będą pełniły rolę docelowych ścian segmentów podziemnych. W artykule zwrócono uwagę na zróżnicowaną budowę geologiczną w rejonie inwestycji, różne obciążenie naziomu, a przede wszystkim na niepewność podłoża i masywu ze względu na wcześniej prowadzone roboty górnicze. Prowadzona przez 176 lat podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego spowodowała osłabienie masywu poprzez m.in. występowanie wkładek węgla kamiennego i stref uskokowych oraz prawdopodobnie starych zrobów. W zależności od rodzaju obiektu będącego przedmiotem zabezpieczenia, jak również konieczności dostosowania technologii zabezpieczenia do zastanych warunków zastosowano kilka rodzajów konstrukcji takich jak palisady czy też bariery mikropalowe stabilizowane kotwiami lub gwoździami. Z uwagi na charakter prac zabezpieczających, dokładność rozpoznania geologiczno-inżynierskiego oraz skalę zadania, projekt zabezpieczeń geotechnicznych miał charakter aktywny. Oznacza to, że rozwiązanie projektowe dostosowywano na bieżąco do faktycznie napotkanych warunków geologicznych. Ponadto podczas realizacji wszystkich prac zabezpieczających wykonywany był monitoring geotechniczny. Ze względu na zabytkowy charakter obiektów sąsiadujących z wykopem konieczny był również monitoring ich konstrukcji. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie realizacji planuje się na 2013 r. Wartością dodaną opisanego przedsięwzięcia jest fakt ulokowania nowej siedziby Muzeum Śląskiego na terenie dawnej Kopalni „Katowice”. Zabytkowa zabudowa dawnej Kopalni sama w sobie tworzy „żywe muzeum” górnictwa węglowego. Poza ekspozycjami związanymi z malarstwem, rzeźbą itp., w muzeum planuje się prezentować również przemysłowe dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Rozpoczęto już gromadzenie eksponatów. Dlatego w artykule podkreślono, że opisana inwestycja wpisuje się w działania na rzecz zachowania przemysłowej części materialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, od wieków związanego górnictwem węgla kamiennego i ma szansę stać się wizytówką nie tylko Katowic, ale i regionu śląskiego.
PL
W artykule został przedstawiony problem uwzględnienia wartości efektów ekologicznych i społecznych przy wycenie terenów zdegradowanych. Podkreślono, że w obecnie stosowanych rynkowych metodach wyceny nieruchomości gruntowych na terenach zdegradowanych nie bierze się pod uwagę wartości powstałych tam szkód ekologicznych i kosztów społecznych. W związku z tym zaproponowano algorytm wielokryterialnej wyceny tego rodzaju terenów. Algorytm został poddany praktycznej weryfikacji dla wybranego przykładu terenu przekształconego wskutek działalności wydobywczej.
EN
The article presents a problem of including the value of environmental and social effects in the valuation of degraded areas. A particular attention was paid to the fact, that currently used methods of degraded lands market valuation do not take into account the environmental damages and social costs. Therefore, an algorithm for multi-criteria valuation of such land was proposed. The algorithm was tested on a chosen area transformed by mining activities.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę struktury modelu zarządzania, którego koncepcja została opracowana w ramach projektu badawczego nr N N115 345038, pt. „Model zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych”. Zaproponowane zestawienie poszczególnych etapów wdrażania zaproponowanego modelu, podejmowanych w ich ramach działań, źródeł danych, wyników i wykonawców, posłużyło do identyfikacji i analizy uwarunkowań oraz potencjalnych przeszkód jego wdrażania w praktyce zarządzania polskimi gminami górniczymi.
EN
This paper presents the structural characteristics of the management model, developed as a result of the research project "The anthropogenically transformed sites’ management model for mining communities". Made list of specific stages of the model’s implementation, with its activities, sources of data, results and contractors, has been used to identify and analyze conditions and potential obstacles to its implementation in management practice of Polish mining communities.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawy koncepcji modelu zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych, opracowanej w ramach realizacji projektu „Model zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych”. Wśród omawianych zagadnień przedstawiono genezę powstania modelu, podstawowe założenia dotyczące jego budowy oraz wypracowany przez autorów algorytm obrazujący etapy jego wdrażania, wraz z ich ogólnym opisem.
EN
The article presents the basic concept for the management model anthropogenically transformed areas in the mining communities, that was developed under the project „The anthropogenically transformed sites’ management model, for mining municipalities”. Genesis of the creation of the model, basic assumptions related to its structure and algorithm developed by the authors showing the stages of its implementation, together with their general description are discussed.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane instrumenty i źródła finansowania, które mogą znaleźć zastosowanie w działaniach rewitalizacyjnych dotyczących terenów przekształconych antropogenicznie na obszarach gmin górniczych. Skupiono się na analizie możliwości ich wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również prywatnych właścicieli i potencjalnych inwestorów zainteresowanych rewitalizacją tego typu terenów.
EN
The article presents characteristics of selected instruments and sources of financing that can be used in activities concerning revitalization of anthropogenically transformed areas in the mining communities. An analysis was focused on the assessment of their usefulness for local governments, as well as private owners and potential investors interested in revitalization of such areas.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.