Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 374

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przed korozją
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono proces certyfikacji systemów malarskich, których zadaniem jest ochrona przed korozją. Ocena zgodności wyrobu przeprowadzana jest w Jednostce Certyfikującej Wyroby Łukasiewicz – IMPiB, posiadającej akredytację PCA nr AC 004. Badania na potrzeby certyfikacji wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-6:2018-03, natomiast dokumentem odniesienia wprocesie certyfikacji jest PN-EN ISO 12944-2:2018-02.
EN
The publication presents the process of certification of paint systems whose task is to protect against corrosion. Product conformity assessment is carried out at the Product Certification Body operating in Łukasiewicz – IMPiB and having PCA accreditation No. AC 004. Tests for certification purposes are performed in accordance with the PN-EN ISO 12944-6:2018-03 standard, while the reference document in the certification process is PN-EN ISO 12944-2:2018-02 standard.
2
Content available remote Badanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych
PL
Ruch komunikacyjny jest głównym źródłem hałasu, który wpływa na warunki akustyczne panujące we wnętrzu pomieszczeń w budynku. Izolacyjność akustyczna ma zasadnicze znaczenie w ochronie przed hałasem dobiegającym z zewnątrz. W artykule przedstawiono wyniki badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych. Do badań zastosowano metodykę opisaną w normie PN-EN ISO 10140-2:2021 „Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych”.
EN
Traffic is the main source of noise that affects the acoustic conditions inside the building. Acoustic insulation is essential when it comes to protecting against noise coming from outside. The article presents the results of tests on airborne sound insulation of fire-resistant glass panes. The tests were carried out according to the methodology described in the PN-EN ISO 10140-2:2021 standard “Acoustics. Laboratory measurement of acoustic insulation of building elements. Part 2: Airborne sound insulation measurement”.
3
Content available remote Rola cynku w ochronie przeciwkorozyjnej stali - przegląd zastosowań
PL
Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach – w atmosferze, wodzie i ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie różnych sposobów wykorzystania właściwości tego metalu zarówno w uzyskiwaniu efektów barierowych w powłokach, jak i polaryzacji elektrochemicznej w systemach ochrony katodowej.
EN
Metallic zinc, in various forms, is still massively and with excellent results used in a number of corrosion protection techniques for steel structures and steel products operated in various conditions: in the atmosphere, in water and in the underground. This study aims to indicate different ways of using the properties of this metal both in obtaining barrier effects in coatings and in electrochemical polarization in cathodic protection systems.
PL
Drogowe obiekty inżynierskie są nieustannie wystawione na negatywne działanie czynników zewnętrznych. Właściwe zabezpieczenie antykorozyjne ma zasadnicze znaczenie dla ich trwałości, bezpośrednio przekładające się na redukcję kosztów związanych z remontami.
5
Content available Korozja metali
PL
Korozja jest zjawiskiem szkodliwym dla wyrobów metalowych. Procesy stopniowego niszczenia struktury metalu następują wskutek jego chemicznych reakcji ze składnikami otoczenia lub procesów elektrochemicznych. Krótko scharakteryzowano te procesy. Przedstawiono w skali sześciostopniowej odporności metali w zależności od średniej szybkości korozyjnej Vc, Vp. Przedstawiono metody przeciwdziałania korozji metali na przykładach – modyfikacji składu chemicznego stali, ochronie elektrochemicznej, zastosowanie powłok ochronnych oraz inhibitorów korozji. Wskazano, iż korozja jest ważnym problemem gospodarczym, ponieważ straty powodowane przez nią w krajach rozwiniętych szacuje się na 3 do 5% produktu krajowego brutto.
EN
Corrosion is a harmful phenomenon for metal products. The processes of gradual destruction of the structure of a metal occur due to its chemical reactions with environmental components or electrochemical processes. These processes are briefly characterized. The six-stage scale of resistance of metals depending on the average corrosion rate Vc, Vp is presented. Methods of counteracting the corrosion of metals are presented with examples – modification of the chemical composition of steel, electrochemical protection, the use of protective coatings and corrosion inhibitors. It was pointed out that corrosion is an important economic problem, since losses caused by it in developed countries are estimated at 3 to 5% of gross domestic product.
PL
W celu ilościowej oceny przebiegu procesów korozyjnych konieczne jest zastosowanie monitorowania korozji w sposób bezpośredni. Celem monitorowania korozyjnego jest zastosowanie środków zaradczych pozwalających na przedłużenie czasu eksploatacji rurociągów, instalacji i urządzeń, a także kontrola i ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi. Poprawnie skonstruowany i wdrożony system monitoringu korozji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, łagodzi skutki ewentualnej awarii, redukuje wpływ awarii na bezpieczeństwo społeczeństwa, pracowników przedsiębiorstwa, środowisko i ogranicza negatywny wizerunek operatora gazociągu. Pomiary szybkości korozji pozwalają przewidzieć powstanie perforacji i innych uszkodzeń korozyjnych. Monitorowanie pozwala także określić rozległość zagrożeń korozyjnych. Bardzo ważnym aspektem monitorowania korozyjnego są badania nieniszczące NDT umożliwiające kontrolę efektywności zastosowanych technologii ochrony przed korozją. Dla użytkownika instalacji ochrony katodowej (protektorowej), instalacji dozowania inhibitorów czy instalacji obróbki chemicznej niezwykle istotna jest rzeczywista szybkość korozji rurociągów. Znajomość tego parametru w różnych miejscach pozwala ocenić zasięg zastosowanej metody ochrony przed korozją oraz warunki jej eksploatacji, rozumiane jako optymalne dawki dozowania inhibitorów lub modyfikatorów, liczbę i rozmieszczenie anod oraz parametry prądowo/napięciowe w ochronie katodowej. Problem monitorowania korozji w celu zwiększenia bezpieczeństwa rurociągów wymaga nowego spojrzenia i nowych działań.
EN
If we take into account material issues and various methods of protection against corrosion of pipelines, presented below, it briefly introduces the complexity of corrosion processes. In order to quantitatively assess the course of corrosion processes, it is necessary to use corrosion monitoring directly. The purpose of corrosion monitoring is to use countermeasures to extend the life of pipelines, installations and equipment, as well as to control and protect the environment and human safety. Correctly constructed and implemented corrosion monitoring system reduces the likelihood of a failure, mitigates the effects of a possible failure, reduces the impact of failure on the safety of society, employees, the environment and reduces the impact of failure on the negative image of the gas pipeline operator. Corrosion rate measurements can predict perforation and other corrosion damage. Monitoring also allows you to determine the extent of corrosive hazards. A very important aspect of corrosion monitoring is NDT (non-destructive testing), checking the effectiveness of corrosion protection technologies used. For the user of cathodic (sacrificial) protection installations, inhibitor dosing installations or chemical treatment installations, the actual speed of pipeline corrosion is extremely important. Knowledge of this parameter in various places allows you to assess the range of the corrosion protection method used and the conditions of its operation understood as optimal dosages of inhibitors or modifiers, the number and distribution of anodes and current/voltage parameters in cathodic protection. The problem of corrosion monitoring in order to increase pipeline safety requires a new look and new action.
PL
W ramach badań opracowano nowe środki sieciujące o strukturze rozgałęzionych blokowanych poliizocyjanianów, zawierające glicerynę, ksylitol, glikol polietylenowy lub polisiloksan KF 6000 do niskotemperaturowych poliuretanowych lakierów proszkowych. Jako środek blokujący zastosowano oksym acetonu. Wytworzone z ich udziałem lakiery utwardzają się w temperaturze 150oC. Zbadano wpływ struktury chemicznej blokowanych poliizocyjanianów na właściwości fizyko-mechaniczne (połysk, chropowatość, odporność na zarysowanie, twardość, pomiar kąta zwilżania) i ochronne poliuretanowych powłok proszkowych. Wykonano pomiary EIS oraz badania odporności na korozję w 3,5 % roztworze NaCl.
EN
In this study, new crosslinking agents were developed with a structure branched blocked polyisocyanates composed of glycerol, xylitol, polyethylene glycols or KF 6000 polysiloxane for low temperature polyurethane powder coatings. Acetone oxime was chosen as the blocking agent. The coatings were cured at 150°C. The influence of the chemical structure of the blocked polyisocyanates on the physical-mechanical properties (gloss, roughness, scratch resistance, hardness, contact angle measurement) and protective properties of the polyurethane powder coatings was investigated. EIS measurements and corrosion resistance tests in 3,5 % NaCl solution were performed.
9
Content available remote Płatkowe powłoki cynkowe na podłożach stalowych
EN
The article presents the characteristics of zinc flake coatings, including methods of surface preparation and application of the base coating. A comparison was made based on the literature of the properties of zinc coatings made with various technologies. The latest achievements in the field of flake galvanizing to present the current state of knowledge were also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat procesów korozji budowli oraz wykorzystania systemów polimocznikowych jako funkcjonalnej metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Opisano podstawowe zalety i wady tego rodzaju izolacji, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych oraz zaprezentowano jej pozytywny wpływ na charakterystyki wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych.
EN
The article presents basic information on building corrosion processes and the use of polyurea systems as a functional method of protecting structures against corrosion. The basic advantages and disadvantages of this type of insulation are described, with particular use as an anti-corrosion coating and a positive effect on the strength parameters of structural elements.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę właściwości antykorozyjnych powłok silanowych osadzonych na tytanie Grade 2 i stopie tytanu Ti6Al4V. Do nałożenia powłok składających się z winylotrójmetoksysilanu (VTMS), etanolu (EtOH) oraz kwasu octowego (AcOH) wykorzystano metodę zanurzeniową. Przeanalizowano wpływ stężenia VTMS na odporność na korozję tytanu i jego stopu. Odporność na korozję nałożonych powłok analizowano w środowisku siarczanowym (pH=2) oraz w płynie Ringera (pH≈6), za pomocą krzywych potencjodynamicznych. Analizowano morfologię powierzchni i mikrostrukturę przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu optycznego oraz sprawdzono przyczepność powłok do podłoża przy pomocy taśmy ScotchTM.
EN
This paper presents the results of anti-corrosive properties of silane coatings deposited on titanium Grade 2 and the Ti6Al4V titanium alloy. The dip method was used to apply the coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol (EtOH) and acetic acid (AcOH). The influence of VTMS concentration on the corrosive properties of titanium and its alloy was analyzed. The protective properties of the applied coatings were analyzed in the sulphate environment (pH = 2) and in the Ringer’s liquid (pH≈6). The corrosion resistance of the produced coatings was assessed using potentiodynamic curves. Surface morphology and microstructure were analyzed using a scanning electron microscope and an optical microscope, and the adhesion of coatings to the substrate was checked using ScotchTM tape.
12
Content available remote Rola cynku w ochronie przeciwkorozyjnej stali – przegląd zastosowań
PL
Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach: w atmosferze, w wodzie i w ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie różnych sposobów wykorzystania właściwości tego metalu zarówno w uzyskiwaniu efektów barierowych w powłokach, jak i polaryzacji elektrochemicznej w systemach ochrony katodowej.
EN
Metallic zinc, in various forms, is still massively and with excellent results used in a number of corrosion protection techniques for steel structures and steel products operated in various conditions: in the atmosphere, in water and in the underground. This study aims to indicate different ways of using the properties of this metal both in obtaining barrier effects in coatings and in electrochemical polarization in cathodic protection systems.
PL
Powłoka konwersyjna to rodzaj nieorganicznej lub mineralno-nieorganicznej powłoki ochronnej, która zabezpiecza metal przed korozją oraz zwiększa wytrzymałość i odporność na ścieranie. Powłoki chromianowe wykorzystują absorpcje tlenku metalu z innym tlenkiem metalu lub też w niektórych przypadkach – niemetalu. Poprzez zastąpienie tlenku cynku na powierzchni warstwy cynkowej np. tlenkiem chromu powłoka ta stanowi barierę izolacyjną o niskiej rozpuszczalności. Warstwa ta opóźnia reakcje korozyjne na ocynkowanej stali.
PL
Zakład Antykorozyjny Metalko od 1992 r. oferuje szeroki zakres zabezpieczeń antykorozyjnych aparatury, rurociągów przesyłowych, zbiorników cystern kolejowych i drogowych itp. Bezpieczeństwo techniczne i relacje ekonomiczne budowy urządzeń do przewozu chemikaliów wymagają unowocześnienia zbiorników transportowych. Obecnie używane, szczególnie w odniesieniu do cystern kolejowych, nie spełniają wymagań użytkowników. Omówiono zrealizowane przez METALKO Sp. z o.o. przedsięwzięcie polegające na stworzeniu pilotażowej linii do montażu powłok gumowych najnowszej generacji. Opisano poszczególne etapy budowy prototypowej linii produkcyjnej, w tym etap badań materiałowych, modernizację oprzyrządowania technologicznego z przejściem do praktycznego zastosowania i upowszechnienia wyników prac badawczo-rozwojowych. Zadanie wykonano siłami własnymi METALKO Sp. z o.o. przy współpracy z krajowymi kooperantami oraz przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
EN
Since 1992 the Metalko Anticorrosion Division has been offering a wide range of corrosion protection for apparatus, transmission pipelines, tank of railway and road cisterns, etc. Technical safety and economic relations of the equipment construction for transporting chemicals require modernization of transport tanks. Currently used ones, especially in relation to rail tank cars, do not meet the requirements of users. The project realised by METALKO Ltd that involving the creation of a pilot line for the assembly of the latest generation of rubber coatings has been described. Each individual stages of building the prototype production line were described, including phase of material testing, modernization of technological instrumentation with the transition to practical application and dissemination of the results of research and development. The task was performed with own forces of METALKO Sp. z o.o. in cooperation with domestic subcontractors and with the financial support of the Intelligent Development Operational Program run by the National Center for Research and Development in Warsaw.
PL
Do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych najczęściej stosuje się systemy powłokowe składające się z gruntu, międzywarstwy i powłoki nawierzchniowej. W takich systemach rolę gruntu pełnią często farby wysokocynkowe. Ochrona elektrochemiczna za pomocą powłok zawierających cynk polega na przewodzeniu prądu w powłoce, a więc konieczny jest wzajemny kontakt cząstek cynku, a tym samym duża jego zawartość w powłoce (ponad 80%). Tak duża zawartość cynku powoduje często zmniejszenie kohezji i/lub pogorszenie się odporności na uderzenie i inne czynniki mechaniczne. Z tej przyczyny – jak również z powodu szkodliwości cynku dla środowiska – celowe jest opracowanie gruntów cynkowych o zmniejszonej zawartości cynku, charakteryzujących się porównywalnymi lub nawet lepszymi właściwościami ochronnymi niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Opracowano grunty epoksydowe z różnymi pigmentami cynkowymi, w których zawartość cynku zmniejszono do ok. 50% w suchej powłoce. Jako pigmenty cynkowe zastosowano: mieszaniny pigmentów Zn o różnym kształcie i/lub wielkości cząstek, organicznie modyfikowany pył cynkowy, stopy cynku oraz pigmenty cynkowe z dodatkiem nanocząstek. Stwierdzono, że niektóre spośród opracowanych gruntów wykazują lepsze właściwości przeciwkorozyjne, jak również lepszą giętkość i odporność na uderzenie niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Grunty te nadają się do nakładania na gorzej przygotowane podłoże stalowe, co jest niezwykle przydatne w przypadku malowania konstrukcji na miejscu montażu, szczególnie podczas prac renowacyjnych.
EN
The most common coating systems used for long-term corrosion protection of steel structures consist of primer, intermediate and top-coat. Since the performance of sacrificial coatings is based on transfer of galvanic current, which implies metallic contact between the individual active pigments, such coatings are typically very highly pigmented (more than 80% of Zn in dry coating), which sometimes causes losses in cohesive strength and in resistance to impacts. Therefore – and because Zn is known to be harmful to the environment and becoming a rare chemical element – research aims at Zn primers with reduced Zn content and/or even better long time performance. The epoxy primers with different Zn pigments were developed with concentration of zinc particles reduced to about 50% in dry coating. As Zn pigments were used: mixtures of zinc pigments with different particle shape and/or particle diameter, zinc dust with organic surface treatment, zinc alloy pigments and zinc pigments with an addition of nanoparticles. It has been found that many of the formulations have better anticorrosive effectiveness than commercial zinc-rich primers, as well as better impact resistance and flexibility. Such modifications could also leverage the use of these primers on the worse prepared surface, which is extremely important during on site works, and especially during maintenance works.
17
Content available remote Kursy nie tylko dla inspektorów korozyjnych
PL
Świadomość korozyjna nie przychodzi znikąd. Jest efektem ciężkiej pracy edukacyjnej, w tym różnego rodzaju kursów. Wśród nich popularne są kursy FROSIO i NACE stworzone dla nowych i podnoszących swoje kwalifikacje inspektorów. Jednak wiedza inspektorska nie obejmuje wszystkich potrzeb innych osób uczestniczących w procesie zabezpieczeń antykorozyjnych: inwestorów, projektantów, wykonawców, osób zajmujących się utrzymaniem obiektów. Instytut Badawczy Dróg i Mostów razem z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym od 20 lat organizują kursy dotyczące ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych i betonowych „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych” i „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”. Na początku były one dedykowane głównie Administracjom Drogowym i Mostowym, ale ponieważ brakowało tego typu szkoleń również w innych gałęziach przemysłu, program kursów został poszerzony i dopasowany tak, aby mogli z nich skorzystać również ludzie zainteresowani walką z korozją poza obszarem infrastruktury drogowej. W tym artykule chcemy pokazać, jaki obszar tematyczny obejmują te kursy, kto bierze w nich udział i jakie są potrzeby środowiskowe w tym zakresie.
EN
The corrosion consciousness is not the wake-up from a dreamland. It’s the result of hard education work. It needs hard education work, including, e.g. the corrosion courses. Among them, most popular ones are provided by FROSIO and NACE as called on to form and up-date Inspectors. However, the inspector knowledge does not cover all needs coming from designers, investors and supervisors. Road and Bridge Research Institute together with Polish Corrosion Society in the last 20 years has been organizing courses for both metal and concrete protection: “Designing and supervising of anticorrosive protection on steel constructions” and “Designing and supervising of anticorrosive protection on concrete constructions”. They started as devoted to Road and Bridges Polish Administration only, but because of the awareness of the absence of such a form of education inside other infrastructure branches, the programs were widespread and multi-tailored. This paper will try to show how the long term planned offer of organized, structured, tailored courses influenced both corrosion awareness and consciousness in Poland.
18
Content available remote Edukacja korozyjna: stosowanie wiedzy naukowej w praktyce
PL
Koszty spowodowane przez korozję są sumą wielu kosztów pośrednich, z których niektóre są nieuniknione i trudno je ograniczyć. Co zaskakujące, wielkie wysiłki sektora badawczo-rozwojowego w ciągu jednego stulecia nie były w stanie obniżyć kosztów korozji do poziomu poniżej 6% dochodu narodowego brutto. Głównych przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w większej złożoności konstrukcji, wyższych kosztach materiałów, a zwłaszcza powłok, ograniczeniach ekologicznych i zdrowotnych. Błędne praktyki stanowią 30–40% całości kosztów, stąd powszechna, pilna potrzeba edukacji korozyjnej i logistyki zarządzania antykorozyjnego.
EN
Corrosion cost is the sum of many different contributions some of which are unavoidable end hardly reducible. Surprisingly enough, the enormous efforts of R&D during one century were unable to reduce costs to less than 6% of GNP. The main reasons have to be looked for in the increased complexity of structures, increased cost of materials and especially of coatings, both health and ecological restrictions, but wrong practices account for 30-40% of total. Hence a widespread urgent need of corrosion education and of a logistic of anticorrosion management.
PL
W XXI wieku technologia farb i zabezpieczeń antykorozyjnych wchodzi w nową epokę. Wymagania techniczne, ekonomiczne, a przede wszystkim ekologiczne wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczania metali. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są farby nowej generacji typu DCC.
EN
In the 21st century, the technology of paints and corrosion protection enters a new era. Technical, economical and primarily environmental requirements impose the search for new solutions in terms of protecting metals. The response to this demand are new generation DCC paints.
PL
Omówiono czynniki, które powodują, że iniekt cementowy stosowany w celu ochrony przed korozją cięgien kabli sprężających mosty z betonu staje się jej głównym inspiratorem. Wskazano nieniszczące metody oceny stanu kabli sprężających, przedstawiono działania zapobiegające wadliwości iniektu oraz podano informacje o problemach związanych z jego naprawą
EN
The article discusses factors that cause the cement grout used to protect strands stressing concrete bridges against corrosion become its root cause. It presents non-destructive methods of prestressing tendons condition assessment, measures to prevent grout defects and informs about problems with grout repairs.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.