Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wały przeciwpowodziowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Budowa i renowacja obiektów hydrotechnicznych
PL
Obiekty hydrotechniczne budowano od tysiącleci. Miały zapobiegać powodziom, ujarzmiać wodę jako źródło energii oraz zaopatrywać w wodę pitną, przemysłową czy do nawadniania pól uprawnych. Obiekty hydrotechniczne na rzekach w Polsce, w postaci zapór i ich zbiorników, zaczęły powstawać na początku XX w. Dziś jednym z największych wyzwań, z jakim musi się zmierzyć świat, jest zrewidowanie zasad gospodarki zasobami wody słodkiej.
EN
Hydro-engineering structures have been built for thousands of years. They were supposed to prevent floods, harness water as an energy source, and provide drinking water, as well as water for the industry or agriculture. The first hydro-engineering structures on Polish rivers appeared at the beginning of the 20th Century and included dams and reservoirs. Today, one of the greatest global challenges is the review of management of drinking water.
PL
Procesy filtracyjno-erozyjne są obecnie podstawowymi zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu zapór ziemnych i wałów oraz jedną z głównych przyczyn ich remontów. Wczesna detekcja oraz precyzyjne określenie ich przebiegu i dynamiki rozwoju są więc kluczowe w monitoringu ziemnych obiektów piętrzących - pozwala to na zapewnienie im bezpieczeństwa oraz minimalizację kosztów i optymalne planowanie remontów. Termomonitoring jest obecnie rekomendowaną w tym zakresie metodą (m.in. przez Międzynarodowy Komitet Wielkich Zapór). Metoda ta została w ciągu ostatniej dekady znacząco rozwinięta zarówno w obszarze rozwoju technologii pomiarowych temperatury, jak i metod analizy danych, oraz zweryfikowana w istotnych badaniach i testach oraz w licznych aplikacjach na nowych i istniejących obiektach. W artykule przedstawiono najistotniejsze i najbardziej aktualne informacje dotyczące metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych, jak również opis kluczowych badań i testów oraz implementacji tej metody, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego wkładu w jej rozwój.
EN
The filtration and erosion processes are currently the basic phenomena thre-atening the safety of earth dams and dykes, as well as the basic reason for their renovation. Early detection and precise determination of their course and the dynamics of their development are therefore essential for monitoring of earth damming facilities - they allow ensuring the safety of the facilities, minimizing the costs and optimum planning of renovations. Currently, the method recommended inter alia by the International Commission on Large Dams is thermal monitoring. For the last decade, this method has significantly evolved in the area of the temperature measurement technologies as well as data analysis methods, and it was verified in important research, tests and in numerous applications in new and existing facilities. The article presents the most important and the most recent information on the method of thermal monitoring of the filtration and erosion processes, as well as a description of the key research, tests and implementations of this method, with particular focus on the Polish contribution to its development.
PL
Przedstawiono oryginalną, autorską procedurę przeprowadzania oceny geotechnicznych zagrożeń wałów przeciwpowodziowych w warunkach wezbrania powodziowego. Autorzy, bazując na własnych doświadczeniach dotyczących analiz przebudowywanych i modernizowanych odcinków wałów przeciwpowodziowych, omawiają propozycję klasyfikacji istniejących wałów przeciwpowodziowych pod kątem bezpieczeństwa ich eksploatacji w czasie wezbrania powodziowego. Proponowana klasyfikacja może pełnić rolę wytycznych do programowania badań geotechnicznych, wykonywanych do rozpoznania warunków środowiskowych funkcjonowania tych budowli hydrotechnicznych, jak również wytycznych do projektowania ich modernizacji oraz doboru odpowiednich rozwiązań zabezpieczeń. Do jej opracowania wykorzystano zarówno zalecenia obowiązujących polskich uregulowań prawnych (rozporządzenia ministerialne), eurokodów, jak i uznane, a także stosowane w praktyce projektowej, aktualne wytyczne literaturowe projektowania nowych wałów przeciwpowodziowych. Jest to oryginalne opracowanie autorskie, które znalazło zastosowanie przy programowaniu badań oraz ocenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Odry, jej kanałów i polderów w granicach województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Wrocławia.
EN
The article presents an original procedure for assessing geo-technical risks for the flood embankments’ functioning during high water stages. Based on their own experience concerning the analysis of the reconstructed and modernized flood embankment sections, the authors discuss a proposal of classification of the existing flood embankments in terms of the safety of their operation during floods. The proposed classification may be used as guidelines for programming geotechnical research, carried out in order to investigate the environmental conditions of functioning of these hydraulic engineering structures, as well as guidelines for planning their modernization and selection of the appropriate protection solutions. While elaborating it, the authors based themselves on the recommendations in the applicable Polish regulations (ministerial orders), eurocodes, as well as current guidelines for design of new flood embankments, recognized and used in designing practice, found in the literature of the subject. It is an original authors’ study that was applied in research programming and assessment of the technical state of flood embankments of the Oder River, as well as of its canals and detention basins within the territory of the Lower Silesian Voivodeship excluding Wrocław.
PL
Przedstawiono analizę stosowanych kryteriów do oceny przydatności gruntów do budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Dokonano także porównania zaleceń zawartych w wytycznych i literaturze krajowej, a także zagranicznej – te niekiedy znacząco odbiegają od zaleceń krajowych. Autorzy podają propozycje uzupełnienia wytycznych o dodatkowe kryteria doboru materiału, pozwalające w istotny sposób poprawić bezpieczeństwo eksploatacji wałów przeciwpowodziowych, umożliwiając jednocześnie stosowanie szerokiego spektrum materiałów gruntowych, w tym gruntów spoistych.
EN
The article presents an analysis of the criteria applied for evaluation of the suitability of soils for the construction and modernization of flood dykes. It also compares the guidelines with the national literature, as well as the international one, which often differs from national recommendations. The authors propose to complete the guidelines with supplementary soil selection criteria, allowing for a significant improvement of the safety of operation of flood dykes, as well as the use of a wide range of soil materials, including compact soils.
PL
W artykule zaprezentowano analizę stateczności dla zmodernizowanego wału przeciwpowodziowego z wbudowaną warstwą materiałów odpadów powęglowych z Kopalni Węgla Kamiennego Piast. Dla przedstawionego przypadku prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły, przeprowadzono analizę stateczności i przepływ wody w korpusie wału podczas maksymalnego spiętrzania wody na skarpie dowodnej. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program bazujący na metodzie elementów skończonych (MES) MIDAS GTS NX. Współczynnik został wyznaczony metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM) dla stanu początkowego (normalny układ obciążeń), podczas maksymalnego piętrzenia się wody powodziowej na skarpie odwodnej (wyjątkowy układ obciążeń) oraz dla korpusu wału nasączonego wodą po odpływie fali wezbraniowej. Uzyskane w obliczeniach wartości współczynnika pewności dla korpusu wału zostały odniesione do wytycznych z Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86 poz. 579). Współczynnik pewności dla analizowanego wału przeciwpowodziowego podczas wyjątkowego układu obciążeń nie spełnia warunku stateczności, dlatego w pracy rozpatrzono możliwości poprawy stateczności wału podczas piętrzenia wody oraz jej odpływu. W tym celu za pomocą modelowania sprawdzono stateczność korpusu wału przeciwpowodziowego po zastosowaniu kolumn gruntowych z użyciem materiału antropogenicznego z kopalni KWK Piast u podnóża korpusu wału zarówno po stronie dowodnej, jak i odpowietrzanej. Dla wszystkich modeli zastosowano ten sam scenariusz obliczeniowy. Dzięki większej wodoprzepuszczalności materiału gruntowego zastosowanego w kolumnach gruntowych, została obniżona krzywa depresji wody w korpusie wału, co zapewniło stateczność wału podczas wezbrania wody.
EN
The article presents an analysis of the stability of the modernized flood embankment with built layer of material coal mining wastes the Coal Mine “Piast”. For the present case, the Small Vistula River right flood embankment, an analysis of the stability and the flow of water in the body of the shaft during the maximum stacking water on a slope was conducted. A program based on the finite element method (FEM) MIDAS GTS NX was used for numerical calculations. The stability factor was determined by the reduction of shear strength (SRM) for the initial state (normal load), during the maximum damming the flood water on the upstream slope (special system load) and for the shaft body soaked with water after the outflow of the flood wave. The resulting calculation of the stability factor for the body of flood embankment were referred in the Regulation of the Minister of Environment of 20 April 2007 on the technical conditions to be met by hydraulic structures and their location (Journal of Laws 2007 No 86, item. 579). The stability factor for the analyzed flood embankment during the special system load does not satisfy the condition of stability. The article checked the possibility of improving the stability of the shaft during the impoundment of water and its outflow. Using the modeling checked the stability of the body of flood embankment after using columns of land with mining waste from the mine KWK “Piast” at the foot of the body of the shaft on both sides. We used the same scenario calculation for all the models. With more water permeability soil material used in the columns of ground, it was reduced depression curve of water in the body of flood embankment which ensured the stability embankment during flood water.
6
Content available remote Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowym
PL
Detekcja potencjalnych anomalii występujących w szeregach czasowych napływających z pomiarów ciśnienia porowego i temperatury w wale przeciwpowodziowym może pozwolić na ocenę jego stabilności. Wykrywanie potencjalnych anomalii wykonano z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera, wykonując następnie modele Fouriera. Opracowano bazę danych do przechowywania danych rzeczywistych z pomiarów, przebieg analizy pozwalającej na wykrywanie potencjalnych anomalii oraz gotową aplikację napisaną w języku C pracującą na plikach wsadowych.
EN
Detection of potential anomalies occurring in pore pressure and temperature time series from measurement in flood embankments, could assess an embankment stability. Analysis was perform using Fast Fourier Transform (FFT). An essential element of the work was a database development and creating a C applications.
7
Content available remote Analiza stateczności wału przeciwpowodziowego Wisły w miejscowości Słupiec
PL
Analiza stateczności wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem metod równowagi granicznej. Propozycja podejścia do analizy stateczności obwałowań w przypadku braku pełnych danych geotechnicznych i hydrologicznych. Obliczenia stateczności na rzeczywistym przykładzie, związanym z planowaną modernizacją wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowości Słupiec.
EN
Stability analysis of levees using limit equilibrium methods (LEM). A proposal for an approach to stability analysis of levees in the absence of complete geotechnical and hydrological data. Stability calculations made for the planned modernization of a section of the Vistula levees damaged in the 2010 flood, located in the village of Słupiec: a case study.
8
Content available remote Monitoring wałów przeciwpowodziowych w systemie bezpieczeństwa powodziowego
PL
W ocenie ryzyka powodziowego oraz zarządzaniu sytuacją kryzysową w czasie powodzi coraz większe znaczenie przypisuje się systemom ostrzegania oraz monitoringowi stanu wałów przeciwpowodziowych. Europejskie i polskie (Projekt ISMOP) doświadczenia wskazują na wykorzystanie wielu nowych rozwiązań technicznych w zakresie monitoringu obwałowań przeciwpowodziowych.
EN
One of the forms of flood protection is the use of flood embankments, i.e. banked structures intended to significantly limit the extent of floodingof areas near river basins by the waters accumulated during floods, and not as some mistakenly believe to eliminate this flooding. This article presents the state-of-the-art of this type of flood protection in Poland. Additionally, principles for the monitoring of such structures outlines in Polish law are presented, and types of monitoring which are essential for the minimisation of risk are discussed.
PL
Artykuł prezentuje trendy panujące w nieinwazyjnym monitorowaniu wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem różnorodnych technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych pozyskujących dane z różnego pułapu lotniczego. Na tym tle zaprezentowano projekt SAFEDAM, którego celem jest stworzenie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej platformy pomiarowej - skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System będzie wykorzystywał wieloźródłowe dane fotogrametryczne. SAFEDAM umożliwi wykorzystanie z pułapu satelitarnego zarówno danych optycznych (z zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni) jak i danych radarowych. W odniesieniu do technik lotniczych wykorzystanie mają dane fotogrametryczne z pzgik zasobu jak i dane pozyskane z platformy BSP (UAV) dedykowanej projektowi SAFEDAM. Wśród danych niskopułapowych wykorzystane są dane z lekkiego skanera lotniczego, obrazowe dane wielospektralne, a także dane termalne. Wieloźródłowe dane pozwalają na przeprowadzenie oceny stan wałów przeciwpowodziowych, jak również umożliwić będą wykrycie ewentualnych zmian, które mogą zaistnieć zarówno w prewencyjnej jak i interwencyjnej konfiguracji systemu. W założeniach system umożliwiać będzie ekspercką ocenę wałów przeciwpowodziowych, która potrzebna jest w pracy specjalistów od zarządzania infrastrukturą przeciwpowodziową, a także organom bezpieczeństwa kryzysowego. Kompleksowy system IT będzie gromadził dane i automatycznie je analizował i wizualizował dostarczając informacji o stanie zagrożenia dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowego. Całość systemu będzie uzupełnieniem dotychczasowych projektów ochrony przeciwpowodziowej kraju (np. ISOK). Projekt SAFEDAM realizujący te założenia finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju w programie Bezpieczeństwo i Obronność
EN
The article presents the trends in non-invasive monitoring of flood levees using a variety of photogrammetry and remote sensing technologies. Referring to those solutions of the SAFEDAM project is introduced in this article. The aim of the SAFEDAM project is the creation of system for levees monitoring using unmanned aerial vehicles (equipped with light LiDAR unit, multispectral and/or thermal camera), optical and radar satellite imagery and archival aerial imagery. Multi-sourced and multi-temporal data allow to evalute the levees condition. A comprehensive IT system enables the collection, automatic data analysis and visualization for hydrological services and crisis management professionals. Its implementation will ensure effective management of flood risk. SAFADAM complements the already implemented projects of flood protection in Poland such as ISOK. The project is financed by National Centre for Research and Development in Defense, Security Programme [grant number DOB-BIO7/06/01/2015].
EN
The spring floods in 2010 and 2014 yr have caused many weaknesses and interrupts of embankments. Especially a flood from 2010 was the greatest cataclysm written down within a dozen or so years in Poland. Financial losses arising from her reason are huge and amount to a few billion zlotys. The considerable part of these losses is associated with flooding areas located in valleys of rivers as a result of the break flood banks. The embankments which were to protect floodplains in many cases did not fulfil their role. In the article results of geophysical investigation using electrical resistivity tomography of chosen fragments of flood banks from Warsaw and surroundings is presented. The research was conducted in two areas of Vistula river valley. The first area included the fragment of embankment alongWa³Miedzeszyñski street in the area of Fieldorf street (Warsaw district Goc³aw). The other fragment of flood bank was in surroundings of Dziekanowskie Lake in Warsaw suburb £omianki.
PL
Wały przeciwpowodziowe są jednym z głównych elementów biernej ochrony przeciwpowodziowej. Są to ziemne obiekty budowlane, mające postać nasypu, zlokalizowane w pewnej odległości od koryta rzecznego. Obok zbiorników retencyjnych i zapór, to właśnie na wałach przeciwpowodziowych spoczywa zadanie zapewnienia bezpieczeństwa terenów zagospodarowanych gospodarczo oraz ludności lokalnej. W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych, geofizycznych oraz odwiertów i sondowań dynamicznych. Przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami badań prowadzonych metodą sejsmiki powierzchniowej. Przeprowadzono także numeryczną analizę filtracji oraz stateczności rozpatrywanych obwałowań w programie MES-Skarpa. Na podstawie uzyskanych danych scharakteryzowano warunki panujące w podłożu gruntowym oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
Levees are one of the main elements of flood protection. They are ground embankments which are usually located close to the river bed. The role of levees is to provide protection of developed areas and local population. The paper presents outcomes of field tests, such as boreholes and dynamic probing. The results of laboratory tests of ground samples are presented. The obtained results were confronted with the surface seismic method. Using the MES-Skarpa programme, numerical models of levees were generated. An analysis of filtration phenomena and stability was performed. Based on the collected data, ground conditions were characterized and final conclusions were formulated.
PL
W pracy przeanalizowano możliwość wykorzystania nowoczesnych metod geofizycznych W ocenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych. Omówiono pokrótce podstawy teoretyczne pomiarów georadarowych, metody elektrooporowej oraz badań sejsmicznych. Zaprezentowano i przeanalizowano otrzymane wyniki pomiarów. Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzono obliczenia numeryczne rozpatrywanych przekrojów obwałowań w oprogramowaniu Z_Soil.PC, pod kątem zjawisk filtracyjnych i stateczności konstrukcji. We wnioskach końcowych podsumowano wady i zalety poszczególnych metod badawczych. Przedstawiono istniejące ograniczenia i możliwości zastosowania w praktyce.
EN
The paper gives an example of using modern geophysical methods to evaluate the technical condition of levees. The theoretical bases of GPR measurements, electrical resistivity and seismic methods are briefly discussed. Test results for two embankments are presented. Based on the collected data, numerical calculations of the analyzed embankment sections were performed with the Z_SoiI.PC programme. The phenomena of filtration conditions and constructiori stability were examined. In the conclusions section, advantages and disadvantages of each method are given, along with existing limitations and possibilities of practical applicability.
14
Content available remote Warunki pracy elementów uszczelniających budowli hydrotechnicznych
PL
Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych w dużej mierze zależy od stanu technicznego elementów uszczelniających podłoże, korpus oraz przyczółki. Ze względu na znaczne zróżnicowanie typów obiektów hydrotechnicznych oraz warunków geotechnicznych w jakich zostają posadowione, występuje wiele rodzajów elementów uszczelniających. Artykuł przedstawia podstawowe uwarunkowania dla projektowania i wykonawstwa elementów szczelnych w ziemnych budowlach hydrotechnicznych. Elementy te można podzielić na elementy szczelne na skarpie odwodnej (ekran) oraz na elementy szczelne wykonane w korpusie zapory najczęściej w centralnej części (rdzeń). Ze względu na konieczność zachowania ciągłości elementów szczelnych podłoża i budowli, wybór typu i technologii wykonania elementu szczelnego musi uwzględnić wiele czynników. Projektowanie elementów uszczelniających wymaga znajomości technologii uszczelnienia oraz umiejętności pozyskania informacji o zróżnicowaniu głębokości i wysokości uszczelnienia, możliwości etapowania prac przy wznoszeniu budowli, odpowiedniej do wysokości piętrzenia grubości elementów, wrażliwości na zróżnicowaną budowę geologiczną, pracy przy zmiennych poziomach piętrzenia wody, możliwości wykonania w warunkach gruntów nawodnionych i nienawodnionych, trwałości technicznej oraz odporności na działanie zwierząt i warunków atmosferycznych. Powyższe informacje na etapie projektu wykorzystane zostają do ustalenia odpowiedniej wysokości korony elementu w stosunku do poziomów piętrzenia wody i wysokości korony obiektu, możliwości połączenia elementów szczelnych o różnych technologiach wykonania, zdolności połączenia uszczelnienia z elementami betonowymi. Ze względu na złożoność warunków w jakich pracują oraz konsekwencje nieprawidłowej pracy elementów szczelnych konieczna jest także kontrola techniczna podczas ich wykonywania oraz eksploatacji.
EN
Safety of hydrotechnical structures depends mainly on technical condition of seepage barriers of the embankment, foundation and abutments. According to a variety of hydrotechnical structures and different foundations there are many types of seepage barriers. Main requirements for designing and construction of the seepage barriers in embankment dams and levees are presented in the paper. There are two main groups of seepage barriers: upstream face lining and inclined or central cores. Due to the necessity of joining foundation treatment and embankment, the type and technology have to be chosen concerning many different factors. In designing seepage barriers, the knowledge is important on technology of sealing and information on the diversification of thickness and depth of the barrier, conducting works on construction in stages and working at variable water levels, different widths of core, and different foundation types, making constructions in fully and partially saturated zones, a long life–span, and resistance to atmosphere conditions and biological actions. Those factors have to be taken into consideration to design the level of crest of the seepage barrier and crest of the embankment, technical solution of joints between two technologies and joints with concrete structures. Due to complex conditions and consequences of malfunctioning of seepage barriers, maintenance during construction and operation is needed.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie odpadów górniczych do budowy oraz modernizacji wałów przeciwpowodziowych w aspekcie logistyki odzysku. Jest to zagadnienie bardzo ważne dla polskiego górnictwa oraz sektora energetycznego, które to muszą wypełniać szereg coraz bardziej restrykcyjnych zobowiązań. Omówiono proces produkcji kruszywa na bazie odpadów górniczych oraz sposoby ich zagospodarowania. W szczególności omówiono wykorzystanie tychże do budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych.
EN
Article shows the use of the coal mining waste in the construction and modernization of flood embankments as the aspect of reverse logistics. It is a very important issue for polish coal mining and energy industry, which are obligated to follow restrictive regulations. Article discusses coal mining waste based aggregate production process and its applications. In particular, we analyze coal mining waste based aggregate application in construction and modernization flood embankments.
16
Content available remote Badania sejsmiczne struktury wałów przeciwpowodziowych
PL
Badania sejsmiczne o wysokiej rozdzielczości wałów przeciwpowodziowych Zakładów Chemicznych Police. Prześledzenie struktury wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża, w celu wykrycia najsłabszych miejsc w strukturze wałów, gdzie występują grunty nasypowe o najsłabszych parametrach geotechnicznych.
EN
The results of research of high-resolution seismic investigations on the area of the Police Chemical Plants. Investigation of the structure of the flood embankments and their substrate for detection of the most vulnerable places in the structure of the flood embankments, where are occurring the soils, which have the most vulnerable geotechnical parameters.
PL
Opis polskiego wału testowego, zlokalizowanego koło Gdańska. Sprawdzenie odporności na erozję powierzchni skarpy zarówno z roślinnością, jak i bez. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów.
EN
Description of the Polish research dike near Gdansk, Poland. Testing of the erosion resistance of the dike surface in vegetated and unvegetated state. Results of the conducted experiments
EN
River valleys located within administrative city borders play an important role in the ecosystem, economy, and landscape and have direct and indirect influence on the proper functioning of society. The development of these areas in the past often had adverse consequences. The present condition of the Oder River landscape and its flood plains has mainly resulted from anthropogenic transformations. From its inception and construction, there were other options of using the flood banks in addition to their basic function of flood control. Vegetation played an important role in this respect. In addition to aesthetics, it has a positive impact on the landscape and its spatial layout. This, in turn, increases the attractiveness of these areas and the ways of using them for recreation. Embankment vegetation on Big Island in Wrocław creates a special mood and affects users’ sensory perceptions of this unique place in the heart of the city. The space formed by the vegetation is marked by high flexibility, which makes it easier to shape, adapt, and adjust for specific needs and expectations and, eventually, to develop and deepen the process of attachment of the city’s inhabitants with this place. Combining erosion control with the other, aesthetic functions of the vegetation and especially with recreation, does not significantly affect the natural environment and the prevailing conditions at the site.
PL
Doliny rzeczne znajdujące się w granicach administracyjnych miast są obszarami odgrywającymi ogromną rolę w systemie ekologicznym, gospodarce oraz kształtowaniu krajobrazu, pośrednio i bezpośrednio wpływając na prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Zagospodarowywanie tych obszarów w przeszłości powodowało często niekorzystne konsekwencje krajobrazowe, ekologiczne i społeczne. Dzisiejszy stan krajobrazu Odry i jej obszarów zalewowych jest głównie efektem przekształceń antropogenicznych. Wały przeciwpowodziowe od momentu wybudowania, prócz podstawowej funkcji jaką była ochrona przed powodzią, niosły również możliwość innego ich wykorzystania. Duże znaczenie odegrała w tym roślinność pełniąca w ekosystemie miasta różnorodne zadania. Podnosząc estetykę terenu, wpływa pozytywnie na krajobraz i układ przestrzenny. To z kolei powoduje zwiększenie atrakcyjności tych obszarów i możliwości wykorzystania do rekreacji. Wielorakie funkcje roślin na wałach przeciwpowodziowych Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzajemnie się przenikając, kształtują nastrój, oddziałują na zmysły użytkowników, czyniąc te tereny wyjątkowym elementem przestrzeni miasta. Ukształtowana przez roślinność przestrzeń cechuje się dużą elastycznością, co daje możliwość jej kształtowania, adaptowania i przyswajania do konkretnych potrzeb i oczekiwań, a w konsekwencji rozwijania i pogłębiania procesu identyfikacji mieszkańców z tym miejscem. Łączenie funkcji przeciwerozyjnej z innymi funkcjami roślin, a zwłaszcza z rekreacyjną, nie zaburza znacząco naturalnego stanu środowiska i panujących tam warunków.
19
Content available remote Alternative implementation of elevating dike system of desludging sites
SK
V príspevku sú prezentované alternatívne spôsoby intenzifikácie odkalísk – dva príklady realizácie nadvyšovacích hrádzí odkalísk z odpadov navezených technologicky neupravených a z odpadov nevezených a technologicky upravených. Pre materiály zabudované do nadvyšovacích hrádzí sú porovnané niektoré dôležité geotechnické vlastnosti v pôvodnom uložení s vlastnosťami ovplyvnenými spôsobom zabudovania.
PL
Partnerzy projektu DredgDikes i jego geneza. Cel i zakres oraz projekty częściowe. Wstępne wyniki badań. Plany badawcze.
EN
DredgDikes Project partners. Genesis. Aim and scope and milestones. First results. Research plans.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.