Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
In this publication, we refer to a certain novelty introduced to the presentation at the AGU 2020 conference. This novelty consists of quoting the thoughts, remarks, and comments of six young people who declared their interest in space research after listening to a lecture on the Interstellar Probe journey, organized in June 2020 by the Polish Space Agency. Therefore, they were then asked to express their comments after reading two publications on the Interstellar Probe that were sent to them. As a result, this idea also became the topic of this article. Although the interstellar mission is primarily a research and science project, its engineering, logistics, business (economic), and social aspects, as well as a short commentary on our home in the universe, which is the heliosphere, have also been included in this article.
2
Content available Sustainable engineering
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the concept of sustainable engineering. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The publication concentrate on problems connected with sustainable engineering. Especially there is a presentation of main principles of sustainable engineering. In the case of each principle there is an description of those topic with the approaches and the analysis of its importance in industrial organization. The sustainability is an very important concept which can be used in in Industry 4.0 implementation. We should mention that efficient engineering organization should know how to link the sustainability and Industry 4.0 concepts. This can bring the market advantage due to new technology implementation and sustainable production from business and environmental point of view. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with sustainable engineering principles.
EN
The article presents theoretical and practical aspects of the operation of a key engineering category, i.e. technical engineering, and its dominant influence on the level of technical and civilisational development in evolving societies. The introduction discusses the concept, role, and place of technical engineering, and the general methodological framework applied in it. It emphasises the strong links between the scientific theoretical foundations of technical engineering and engineering practice, which stem chiefly from societal needs and utilitarian passions of many researchers involved in the creative art of engineering. The following section presents technical and technological assumptions and practical achievements of selected categories of technical engineering, such as: civil, water, military, mechanical, electrical, process, materials, and extreme engineering. The article is a conceptual review and stresses the synergy between science, knowledge, and technology (mainly technical and applied), as well as competences and skills, against the background of utilitarian societal needs.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kluczowej kategorii inżynierii, tj. inżynierii technicznej i jej dominujący wpływ na poziom rozwoju techniczno-cywilizacyjnego ewolucyjnie kształtowanych społeczeństw. We wstępie omówiono pojęcie, rolę i miejsce oraz ogólny schemat metodologiczny stosowany w inżynierii technicznej. Podkreślono silne związki naukowych podstaw teoretycznych inżynierii technicznej ze sferą praktyki inżynierskiej, wynikające głównie z potrzeb społecznych, a także utylitarnych pasji wielu badaczy zajmujących się kreatywną sztuką inżynierską. W dalszej części zaprezentowano założenia techniczno-technologiczne i praktyczne osiągnięcia wybranych kategorii inżynierii technicznej, takie jak: inżynieria lądowa, wodna, wojskowa, mechaniczna, elektryczna, procesowa, materiałowa i inżynieria ekstremalna. Praca ma charakter konceptualno-przeglądowy i akcentuje synergię nauki, wiedzy i technologii (głównie technicznej i stosowanej) oraz kompetencji, umiejętności na tle utylitarnych potrzeb społecznych.
EN
The following paper presents the theoretical foundations and selected practical applications of systems engineering. To begin with, the concept and subject of systems engineering is defined and embedded in the family of systems sciences. It also outlines the systems approach methodology applied in the systems engineering and the strong interdependencies that exist between systems theory and the practice of building systems applications. The matter of presenting selected categories of systems engineering, such as requirements engineering, environmental engineering, safety engineering, medical engineering, genetic engineering, management engineering, financial engineering, software engineering and social engineering was pivotal element of the paper. The paper has a form of a synthesis and an overview and contributes to further discussions within the framework of promoting a universal systems approach in the praxeological disciplines of the different categories of technical and non-technical, tangible and intangible, but always innovative and creative engineering.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne i wybrane aplikacje praktyczne inżynierii systemowej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie i przedmiot inżynierii systemowej, którą osadzono w rodzinie nauk systemowych. Nakreślono też metodologię podejścia systemowego, wykorzystywaną w nurcie inżynierii systemowej i silne współzależności, jakie istnieją między teorią systemową a praktyką budowania aplikacji systemowych. Szczególny wysiłek został skupiony na prezentacji wybranych kategorii inżynierii systemowej, takich jak: inżynieria wymagań, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, medyczna, genetyczna, zarządzania, finansowa, oprogramowania i społeczna. Praca ma charakter syntetyczno-przeglądowy i stanowi przyczynek do dalszych dyskusji w ramach propagowania uniwersalnego podejścia systemowego w nurcie prakseologicznych dyscyplin różnych kategorii inżynierii technicznej i nietechnicznej, materialnej i niematerialnej, ale zawsze innowacyjnej i kreatywnej.
PL
W artykule poruszono zagadnienie posadawiania obiektów inżynierskich i realizacji konstrukcji oporowych przy użyciu technologii CDMM Trenchmixing, realizującej metodę wgłębnego mieszania gruntu ze spoiwami na mokro. Technologia ta posiada ogromne możliwości zastosowania w nowoczesnym projektowaniu geotechnicznym i realizacji zarówno standardowych, jak i nietypowych konstrukcji budowlanych.
EN
The article discusses the issue of the foundation of engineering structures and the completion of retaining structures using the CDMM Trenchmixing technology, which implements the method of deep mixing of soil with wet binders. The technology offers enormous possibilities of application in modern geotechnical design and the implementation of both standard and atypical building structures.
6
Content available O testach z matematyki na zdalnej platformie
PL
Zaprezentujemy testy online z matematyki dla studentów kierunków technicznych utworzone w miejsce tradycyjnych kolokwiów i egzaminów przeprowadzanych bezpośrednio na uczelni. Analiza poprawności rozwiązania zadań polega na sprawdzaniu kolejnych etapów przy pomocy różnego rodzaju pytań dostępnych na zdalnej platformie: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowanie, zagnieżdżone. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi student otrzymuje punkty dodatnie, a za wybór odpowiedzi niepoprawnej punkty ujemne. Odpowiedzi niepoprawne są starannie dobrane na podstawie zaobserwowanych, często popełnianych błędów w tradycyjnych kolokwiach. Testy cechuje zróżnicowany stopień trudności adekwatnie do złożoności rozpatrywanych problemów. Ze względu na dużą liczebność studentów i losowy wybór testów obszerna jest baza różnych wersji tego samego zadania.
EN
We present online mathematical tests for engineering students devised as a replacement of regular in-class exams. When the correctness of solution is being analysed the consequent steps are checked via various types of questions available on a platform: single choice, multiple choice, true-false, matching and finally embedded questions. When the correct answer is entered the relevant number of points is added to the final score, while when the student enters incorrect answer he loses a relevant number of points. The incorrect answers are diligently worked out based on typical errors performed by students during in-class exams. Tests consist of problems with diverse complexity due to the type of problems considered. Due to a considerable number of students and random selections of questions in each test, every single question in each test has many different versions.
EN
Characterinsing the nature of cybephysical systems is not easy task. What are core aspects and what are not? This is especially tricky in systems-of-systems aggregates. Some EU-funded cyberphysical systems projects have performed a roadmapping exercise over the domain of Cyber-Physical Systems-of-Systems. In particlular, the EU-CPSoS project roadmap has identified three major challenges and eleven research and innovation policies that shall be addressed to solve the three challenges. The third core challenge addresses Cognitive Cyber-physical Systems of Systems. In this article we address the role that knowledge and cognition are to play in future cyber-physical systems of systems from a life-cycle perspective of high autonomy systems.
8
Content available On a certain embedding in the space of measures
EN
We take under consideration Young measures - objects that can be interpreted as generalized solutions of a class of certain nonconvex optimization problems arising among others in nonlinear elasticity or micromagnetics. They can be looked at from several points of view. We look at Young measures as at a class of weak* measurable, measure-valued mappings and consider the basic existence theorem for them. On the basis of this theorem, an imbedding of the set of bounded Borel functions into the set of Young measures is defined. Using the weak* denseness of the set of Young measures associated with simple functions in the set of Young measures, it is shown that this imbedding assigns the Young measure associated with any bounded Borel function.
9
EN
We continue considerations concerning Young measures associated with bounded measurable functions from a recent article. We look at them as at the weak* measurable, measure-valued mappings. We show examples explaining that we cannot regard a Young measure (i.e. a weak* -measurable mapping) δu(x) as an explicit form of a Young measure associated with a function u. We also consider convergence of the sequences of Young measures.
10
Content available Life cycle engineering of a construction object
EN
Building objects are anthropogenic objects that are born - planning, arise - design, develop - build and die - are demolished or modernized at the end of their lives. In this way, they create a life cycle in which human needs in the field of broadly understood construction are met.The article presents the use of engineering for the analysis and assessment of the construction life cycle. "The essence of engineering object construction is the procedure leading to the creation of a safe object throughout its life cycle."
EN
Determining the competencies required for engineering programmes has become important due to the increasing challenges faced by engineers after graduation and the tremendous development in technology. This research aims to identify the general competencies that fresh graduate students of engineering schools in Jordan believe they need to become competent and effective in their profession as engineers. This study was the first of its kind with students as respondents, and it was the first study of this kind in Jordan. Competencies were collected from a previous study with 48 competencies split into 11 groups. A questionnaire was prepared with these competencies, then rated for the degree of importance by answering “What engineering competencies graduates will require for their future work in Jordan?” The study showed that all competencies were vital, including technical, personal, nontechnical and attitudinal competencies. This study will help to link the outputs of university education provided by engineering departments with market needs as well as to harmonise study programmes offered by Jordanian universities. Also, the research outputs are expected to facilitate the transition process of students from one university to another. The empirically identified competencies could be used to help assess different engineering study programmes in Jordan.
EN
The article discusses the concept of mathematical education of pupils of a school and the results of pedagogical research. Being trained to solve the simplest tasks without a deep (thorough) understanding of the meaning of mathematical relationships is not conducive to the development of intellectual abilities and is quickly lost after completing the topic. It is experimentally confirmed that a student aspiring to attain a higher technical education, in addition to computational skills, needs to have an idea about mathematics and its methods, possess logical development, a graphic culture, develop a spatial imagination, independent work skills, the ability, if necessary, to use the appropriate directory to restore specific facts and obtain the necessary information. The research also looks into ways of solving problems with designing the learning environment and elaborating variable models of studying the natural and mathematical sciences with application of certain components of a computer-oriented learning system with the aim of upgrading pupils’ performance (a mass model, the main model and the creative model – an advanced level). The structuring of knowledge and the correct correlation of the selected types of knowledge develop the content of profile education, taking into account significant differentiation and the possibility of building an individual educational curriculum for schoolchildren, and also contributes to the filling of the three most important components of the content of profile training: basic invariant, profile variational and additional ones.
PL
Omówiono koncepcję edukacji matematycznej uczniów szkoły oraz wyniki pedagogicznych badań naukowych. Wyćwiczenie w rozwiązywaniu najprostszych zadań bez głębszego (świadomego) rozumienia sensu zasad matematycznych nie sprzyja rozwojowi zdolności intelektualnych i jest szybko zapominane po zakończeniu przerobionego tematu. Uczeń zamierzający uzyskać wyższe wykształcenie techniczne oprócz nawyków obliczeniowych powinien zdobyć wiedzę o matematyce i jej metodach, osiągnąć rozwój logiczny, kulturę graficzną, rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, nawyki samodzielnej pracy, umiejętność pozwalającą, w koniecznym przypadku, skorzystać z odpowiedniego źródła w celu ustalenia konkretnych faktów i otrzymać niezbędne informacje. Strategia realizacji nauczania profilowanego przewiduje oddzielenie poziomu ogólnokształcącego od poziomu profilowanego. W badaniu zostały również omówione sposoby rozwiązania zadań projektowania środowiska uczenia się i tworzenia modeli z zastosowaniem poszczególnych składników komputerowo-zorientowanego systemu kształcenia w celu poprawy wyników uczniów. Przeprowadzona strukturyzacja wiedzy i prawidłowe zestawienie wydzielonych typów wiadomości pozwalają na opracowanie treści nauczania profilowego, zakładającego znaczne zróżnicowanie i możliwość ułożenia dla uczniów indywidualnego programu nauczania (model masowy, model podstawowy i model twórczy – wyższy). W badaniu biorą udział metodycy w celu przeprowadzenia eksperymentów w szkolnej praktyce dla określenia zdolności intelektualnych, rezultaty są również analizowane na podstawie badań eksperymentalnych.
PL
W artykule przedstawiono założenia i cele Komisji Europejskiej dotyczące wdrożenia programów równości płci, zarówno na szczeblu działań strategicznych UE, jak też w sektorze transportu. Zaprezentowano akcje i programy mające przeciwdziałać nierówności płci, jak Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci w badaniach i innowacji, a także zalecenia i plany działań na rzecz większych możliwości zatrudnienia dla kobiet oraz równouprawnienia płci w sektorze transportu, z myślą o szerszym włączeniu kobiet oraz większym i zrównoważonym wzroście gospodarczym i społecznym. Zasadnicza cześć artykułu omawia prowadzony w Politechnice Krakowskiej projekt zatytułowany „Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment” („Równość w inżynierii poprzez komunikację i zaangażowanie”) o akronimie GEECCO, finansowany w ramach programu HORIZON2020. Przedstawiono wstępne wyniki badań zmierzające do utworzenia i wdrożenia planu równości płci (GEP), który będzie miał wpływ na jakość wykształcenia inżynierskiego, kulturę pracy i równouprawnienie płci w transporcie. Wdrożenie GEP przyczyni się do poprawy reputacji i wzmocnienia nowoczesnego wizerunku Politechniki Krakowskiej nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.
EN
The article presents the assumptions and objectives of the European Commission on the implementation of gender equality programmes at both the EU’s strategic activities, as well as in the transport sector. Current actions and programmes to combat gender inequalities, the European Commission’s Strategy for gender equality in research and innovation, as well as the recommendations and action plans for greater employment opportunities for women are presented. All discussed actions are related to gender equality in the transport sector, with a view to the wider inclusion of women for greater and balanced economic growth. The main part of this article is dedicated to the project entitled „Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment” of the acronym GEECCO, funded in the framework of HORIZON2020 programme, which is conducted in the Cracow University of Technology. Initial results of the research have been discussed, and the process to create and implement a gender equality plan (GEP) is described. GEP implementation at technical universities will contribute to better education in engineering, work culture and gender equality in the transport. Implementation of the GEP will help to improve the reputation and to enhance the modern image of the Cracow University of Technology not only in Poland, but throughout the European Union.
15
Content available remote System projekcji CAVE 3D w procesie projektowania wyrobu
PL
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na przestrzeni lat w organizacji wytwarzania dokumentacji technicznej oraz konstrukcyjnej. Omówiono wdrożony w OBRUM sp. z o.o. nowoczesny system projekcji CAVE 3D wspomagający procesy projektowania. Opisano zasadę działania systemu, jego charakterystyczne cechy i ograniczenia. W podsumowaniu uwypuklono zalety systemu pozwalające na eliminację błędów oraz bezpośredni kontakt z klientem na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego urządzenia czy projektu wyrobu przedkładanego do akceptacji.
EN
The article presents changes taking place over the years in the organization of the preparation of technical and construction documentation. A modern CAVE 3D projection system, implemented at OBRUM for supporting design processes, is discussed. The principle of system operation, its characteristic features and limitations are described. The summary emphasizes the advantages of the system that enable elimination of errors and direct contact with the customer at the stage of creating a conceptual design of a device or of product design to be submitted for approval
16
Content available remote CAVE 3D projection system in the process of product designing
EN
The article presents changes taking place over the years in the organization of the preparation of technical and construction documentation. A modern CAVE 3D projection system, implemented at OBRUM for supporting design processes, is discussed. The principle of system operation, its characteristic features and limitations are described. The summary emphasizes the advantages of the system that enable elimination of errors and direct contact with the customer at the stage of creating a conceptual design of a device or of product design to be submitted for approval.
EN
The paper contains an overview of the history of engineering education in the United States. It also explains the differences between engineering and engineering technology from an historical perspective. The similarities and differences between those two programs are also being addressed. The article also explains the concept of the project-driven approach in teaching engineering technology courses. The procedure to secure and administer funding for the projects is also addressed. The paper also includes some practical guidelines for implementing a project-based approach.
PL
Węglan wapnia CaCO3 jest substancją szeroko rozpowszechnioną w przyrodzie i znajduje liczne zastosowania praktyczne. W przyrodzie jego biomineralizacja jest między innymi wynikiem procesów strącania indukowanych mikrobiologicznie. Jednym z nich jest strącanie indukowane przez bakterie ureolityczne. Proces ten, jeśli prowadzony biomimetycznie, zachodzi w łagodnych warunkach i co ważne, może być zastosowany w warunkach polowych in situ. W ten sposób stanowi on ekoprzyjazną i energooszczędną technikę do wykorzystania jako ekologiczna alternatywa dla obecnie stosowanych technik w wielorakich obszarach inżynieryjnych. W obszarach tych wytrącany CaCO3 spełnia rolę czynnika remediacyjnego i cementującego, na przykład w celu (1) oczyszczania wód z jonów metali toksycznych i radionuklidów, (2) wzmacniania i konsolidacji gruntu i piasku, (3) uszczelniania formacji geologicznych, (4) naprawy obiektów budowlanych i (5) ochrony powierzchni tych obiektów warstwami ochronnymi. Choć stosowana z powodzeniem w sektorze ochrony i restauracji budowli historycznych, technika ta pozostaje ciągle na etapie badań i procesów optymalizacyjnych. By stać się w pełni niezawodną i ekonomiczną techniką wymaga ona dalszych badań, których zadaniem jest rozwiązanie ograniczeń i parametryczna optymalizacja, oraz testy w pełnowymiarowych eksperymentach polowych. Jest to zadanie interdyscyplinarne dla inżynierów budownictwa, geologów, chemików, mikrobiologów i konserwatorów zabytków, którego efektem będzie wprowadzenie tej ekoprzyjaznej i innowacyjnej techniki na rynek inżynierski do wykorzystania w inżynierii środowiska i lądowej, geotechnice i konserwacji zabytków. W kontekście ekopotencjału i innowacyjności tej techniki, w niniejszym artykule przedstawiono jej podstawy, obszary jej zastosowań oraz zalety i ograniczenia.
EN
Calcium carbonate (CaCO3) is a substance widespread in nature and used in numerous practical applications. In nature, its biomineralization relies, among others, on microbiologically induced precipitation processes. One of such processes is precipitation induced by ureolytic bacteria. If performed in a biomimetic manner, the process is carried out under mild conditions and, most importantly, can be employed in field applications in situ. Therefore, the process constitutes an eco-friendly and energy-saving technique to be used as an ecological alternative to conventional techniques in a variety of engineering fields. In these fields, CaCO3 serves as a remediating and cementing agent, for instance to (1) clean waste- and groundwater from toxic metals and radionuclides, (2) strengthen and consolidate soil and sand, (3) seal geological formations to enhance oil recovery and geologic CO2 sequestration, (4) repair stone and concrete structures, and (5) cover surfaces of these structures with protective layers. Although already in use in the sector of protection and renovation of stone monuments, to date the technique has remained mostly under research and optimization. To become fully implementable as a reliable and economically viable technique, it still requires further research in order to address its limitations, focus on parametrical optimization, up-scaling and life-size field experiments. All these, in an interdisciplinary effort of geologists, microbiologists, chemists, civil engineers and conservators of historic monuments, will move this eco-friendly and innovative branch of engineering from laboratory to field applications in the environmental and civil engineering, geotechnology and conservation of historic buildings. Given its eco-potential and innovativeness, in this study the principles of the technique, advantages, possible applications and challenges are reviewed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.