Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ISO 50001 standard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności systemu zarządzania energią na zgodność z normą ISO 50001 w przedsiębiorstwie sektora chemicznego. Zakres czasowy badań obejmował okres również sprzed wdrożenia systemu, co umożliwiło stworzenie warunków porównawczych. W artykule przedstawiono pozasystemowe czynniki determinujące skuteczność systemu. Artykuł mieści się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Do przeprowadzonych badań zastosowano metody jakościowe.
EN
A systematic literature review and case study description were used to test the effectiveness of an ISO 50001 standard for compliant energy management system in a chem. sector company. A free interview with selected system users was conducted. The time scope of the research covered the period before the system implementation, which made it possible to create comparative conditions. Systemic factors detg. the efficiency of the system were presented.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
W 2018 r. ukaże się nowe wydanie normy ISO 50001. Pojawi się kilka zmian, m.in. wprowadzenie struktury ramowej (struktura HLS), która będzie wspólna dla nowych wydań norm dotyczących systemowego zarządzania. Struktura ramowa opiera się na dziesięciu punktach, których ujednolicenie w znaczący sposób ułatwi integrację wielu systemów zarządzania funkcjonujących w organizacji (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy itd.). Tak więc organizacje, które dostosują swoje obecnie funkcjonujące systemy zarządzania do koncepcji struktury ramowej, będą miały ułatwione zadanie podejmując decyzję o wdrażaniu ISO 50001. Biorąc pod uwagę fakt, iż rozwiane zostały wątpliwości prawne związane z możliwością realizacji obowiązku audytowego poprzez certyfikowany system zarządzania energią oraz pozytywne doświadczenia coraz większej liczby podmiotów, które wdrożyły ISO 50001, można spodziewać się wzrostu zainteresowania tematyką systemowego podejścia do zarządzania energią w przedsiębiorstwach.
EN
In 2018 a new edition of the ISO 50001 standard will be released. There will appear several changes i.a. implementation of a framework structure (structure HLS) that will be common for new publications of standards referring to the systemic management. The framework structure is based on ten points that will be subject to unification. This will significantly make easier the integration of many management systems functioning in an organization, concerning quality, environment, health and safety at work and a lot of others. So, the organizations that will align their so far functioning management systems with the concept of the framework structure will have an easier task when making a decision to implement the ISO 500001. Considering the fact that allayed are legal uncertainties connected with the possibility to realize the audit obligation by a certified energy management system and also a positive experience of growing number of entities that implemented the ISO 50001, one could expect an increased interest in the subject of systemic approach to energy management in eneterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.