Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roadway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
2
Content available Snowdrift extent on motorways with busy traffic
EN
The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with road bed at terrain elevation and situated on an embankment, with and without snow protective facilities and with variable amount of traffic. Based on the conducted analyses a set of recommendations for snow protection of roads are provided.
PL
W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śniegu występujących przy różnej prędkości wiatru na drogę usytuowaną w poziomie terenu (zero niwelety) i na nasypie, z uwzględnieniem wpływu obecności zasłon przeciwśnieżnych oraz niewielkiego ruchu pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano zalecenia dotyczące ochrony drogi przed opadami śniegu.
EN
The high stress condition of the rock mass requires a change in the approach to the design and usage of roadway support. It is necessary to take into account the mutual deformations of the "support - rock mass" system, as well as the peculiarities of the deformation mechanism of the roadway rock contour. The purpose of this paper is to analyze the mechanism of roadway deformation in conditions of laminated rocks and "deep mine". A simple approach to the analysis of stress distribution around the roadway that includes Kirsch equations is used. It is shown that the strength anisotropy determines the weakest place in the roadway contour, where destruction takes place. The deformation of the rock mass around a single roadway occurs in the form of extrusion wedges of laminated rocks in the roof and floor is also show. The results of in-situ observations over the displacement of the roof and the floor of "deep mine" roadways are analyzed. The linear correlation between roof sag and floor heave is established. It is stressed that roof sag must be prevented in order to effectively counteract the extrusion of the floor rock.
EN
The goal of the study was to develop a method for evaluating the design efficiency of roadways in coal mines. For this purpose, the AHP method (Analytic Hierarchic Process) was used to develop the significance of natural, geomechanical, mining and technical factors in the stability of roadways. According to the research, the greatest impact on the design and maintenance of the roadway is exerted by: tectonic disturbances, seismic activity, joints and compressive strengths of rock, exploitation workings nearby and support bearing capacity. Based on the AHP results, each factor was assigned a percentage effect on the design of the roadways’ support and their stability. Furthermore, they were assigned a numerical or descriptive range of variation in the scope of 0.2-1.0, where the value of 1.0 means high impact on the roadway stability. Then, the indicative method was suggested for the estimation of two indicators: the roadway design efficiency index RDE and the roadway functionality maintenance index RFM. Each of the indices was divided into six degrees indicating the roadway design difficulty in the given geological-mining conditions and also the difficulty of its maintenance. The listed indexes allow support scheme with a modified load-bearing capacity to be planned. In the phase of driving or using the excavation, this method will prove useful in calculating the necessary reinforcement.
EN
The concern of this article is the analysis of the impact of increased volume (dilation) and decreased strength of the rock material in the plastic zone on the displacement field in the vicinity of the roadway. Elastic-plastic model of the behaviour of the rock material and the strength criterion of Coulomb-Mohr were assumed. The volume change of the rock material is controlled by the angle of dilation ψ, which determines dilation parameter β that is taken into account in the analysis. The influence of parameter β and the strength of the rock material, after crossing the border state of stress, in the field of displacements in the vicinity of the excavation and rock pressure on the elastic support of the excavation was proved. The relationships determining displacement fields in the plastic zone which were obtained with consideration to in this zone of both the elastic and plastic displacement, as well as the relationships which were obtained without elastic deformations was discussed. The exact form of the equation for the displacement field in the plastic zone depends on how the elastic deformation in the plastic zone is defined. There are three ways of describing these deformations. In the first method it is assumed that in plastic deformation area the elastic deformation constants are equal to the deformation constants at the plastic and elastic border. The second method of description is based on the assumption that the plastic zone is a thick-walled ring whose edges: internal and external have been appropriately debited. In the third method, elastic deformations in the plastic zone were made dependent on the state of stress in the zone. The results are illustrated in a form of response curves of the rock mass.
PL
W technologii robot górniczych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych duża skuteczność w oddziaływaniu na górotwór i zdecydowana poprawę jego parametrów uzyskała obudowa z betonu natryskowego. Artykuł porusza zagadnienie podnoszenia jego parametrów przez stosowanie zbrojenia rozproszonego oraz betonów na bazie cementów ekspansywnych.
EN
A roadway's lining made of shotcrete achived high efficiency impact on the rockmass and a decisive improvement of the roadway's parameters in the mining works technology during driving of roadways. The article discusses the issue of raising the lining's parameters by the use of fibre reinforcement and concretes based on expanding cements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modelu fizycznego systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego. Opracowany w ITG KOMAG system pozycjonowania, w odróżnieniu od innych tego typu rozwiązań, do wyznaczania położenia i orientacji kombajnu wykorzystuje zjawiska propagacji fal ultradźwiękowych oraz radiowych. Badania przeprowadzono w tunelu doświadczalnym, w oddziale REMAG należącym do FAMUR S.A. z wykorzystaniem rzeczywistego kombajnu chodnikowego. Badania miały na celu sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego dokładności, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
EN
Testing results of the positioning system of the roadheader's physical model are presented. Positioning system developed at ITG KOMAG unlike other solutions of this type, is based on the ultrasound and radio waves phenomenon. The tests have been performed in an experimental tunnel at REMAG, a subsidiary of FAMUR S.A., using a real roadheader. The objective of the test was to examine correct operation of the system and its accuracy in conditions comparable to real life conditions.
PL
Pierwsze urządzenia klimatyzacyjne w kopalni „Bogdanka" zaczęto stosować na początku lat 90. XX wieku. Były to układy klimatyzacyjne o małej mocy około 300 kW bezpośredniego działania stosowane do poprawy warunków klimatycznych w przodkach drążonych chodników, a także w wyrobiskach ścianowych. Stopniowe zwiększanie umaszynowienia, stosowanie maszyn o coraz większych mocach, rozbudowa kopalni powodująca wydłużenie dróg wentylacyjnych doprowadzanego powietrza i zwiększanie wielkości produkcji spowodowało, że stosowane układy klimatyzacyjne bezpośredniego działania stały się niewystarczające. W artykule opisano prace nad rozwojem klimatyzacji centralnej dla pola „Stefanów" i „Bogdanka".
EN
The first air conditioning units in „Bogdanka" mine came into use in the early 90th of the XX century. They were air conditioning systems with low power of about 300 kW with direct effect used to improve climate conditions at the faces of roadways being driven and in longwall workings. Gradual development of mechanization, the use of machines with increasingly higher power, the expansion of the mine resulting in elongation of ventilation ways with intake air and increasing production volumes caused that the existing air conditioning systems of direct effect become insufficient. The article describes the works on the development of central air conditioning for „Stefanów" and „Bogdanka" mining areas.
PL
Wyznaczenie odległości pomiędzy frontem ścianowym, a krawędzią starej eksploatacji z uwzględnieniem wpływu wyrobiska chodnikowego dotyczy konkretnych sytuacji górniczych często występujących w praktyce ruchowej kopalni. Są to sytuacje, w których czynny front ścianowy zbliża się do równoległego (lub prawie równoległego) wyrobiska chodnikowego, na które zroby nie oddziaływają, a także do samych zrobów, lub krawędzi w pokładzie nadległym lub podległym. W zawężonym paśmie we wszystkich tych sytuacjach następuje koncentracja naprężeń. W jej następstwie może dojść do przemieszczenia się skał do wyrobiska, mającego charakter tąpnięcia, oczywiście w chwili przekroczenia wytrzymałości węgla.
EN
Determination of the distance between the active longwall's face and the edge of the old exploitation, with taking the account of the impact of the roadway, refers to the specific mining situations often occurring in practice of routine mine's operations. Those are the situations when active longwall's face is approaching the parallel (or almost parallel) roadway, which is not affected by the gob, and the gob itself or the edge in overlying seam or underlying one. In the tightened band, in all of these situations, stress concentration occurs. As the result of the stress concentration a displacement of rocks into the space of the working can take place, being of the rockburst character. Certainly this can occur at the moment when coal strength has been exceeded.
PL
W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu ściany w kopalni KWK „Marcel” oraz przedstawiono wyniki pomiarów, jakie przeprowadzono na etapie zbliżania się frontu eksploatacji do niego. W analizowanych warunkach geologiczno-górniczych można było wyróżnić trzy fazy oddziaływania przesuwającego się frontu ściany na wyrobisko zlokalizowane na jej wybiegu. Pierwsza faza miała miejsce w momencie pojawienia się symptomów oddziaływania frontu ściany i miało to miejsce, gdy znajdowała się ona w odległości 100÷120 m. Wykonywane pomiary zaczęły wówczas wykazywać zmiany wartości mierzonych parametrów. Druga faza obejmowała okres, gdy ściana znajdowała się w odległości od 100÷120 m do 20÷30 m od analizowanego wyrobiska. W tej fazie nie zachodziły żadne zmiany lub też występowały niewielkie przyrosty analizowanych wartości pomiarowych. Trzecia faza rozpoczynała się w momencie, kiedy ściana zbliżyła się na odległość 15÷20 m i trwała aż do momentu wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej do tego wyrobiska. Charakteryzowała się ona intensywnymi zmianami, które w odniesieniu do mierzonych wielkości sięgały nawet kilkuset procent.
EN
This paper presents an example of effective reinforcement of the roadway located in the panel length as well as the results of measurements which were performed in the stage of approaching the longwall front in KWK „Marcel”. In the analyzed geological and mining conditions, it was possible to define three phases of the impact of the approaching longwall on the roadway located in the panel length. The first phase took place when the longwall was located at the distance of 100÷120 m and the analyzed values for the first time began to display changes. The second phase consisted of a period when the longwall was at the distance of 100÷120 m to 20÷30 m from the analyzed roadway. During this phase, no changes occurred or were very small. The third phase began at the moment when the longwall came within 15÷20 m and lasted until the entry of the powered roof support to the roadway. That phase was characterized by intense changes which, in relation to the measured values, ranged up to several hundred percent.
PL
W artykule opisano zagadnienie pozycjonowania kombajnu chodnikowego podczas drążenia wyrobiska korytarzowego. Zaprezentowano metodę określania jego bieżącego położenia i orientacji podczas poruszania się według dowolnej trajektorii. Metoda bazuje na zjawiskach falowych i stanowi podstawę do opracowania adaptacyjnego układu sterowania kombajnem chodnikowym. Praca realizowana była w ramach granta doktoranckiego finansowanego ze środków statutowych ITG KOMAG.
EN
Problem of positioning the roadheaders during development of roadway is presented. The method for determination of current position and orientation of the roadheader during its movement along the set trajectory is given. The method bases on wave phenomena and is the basis for development of the roadheader adaptive control system. The project was realized within the doctor’s grant financed form KOMAG’s statutory funds.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w drążonym chodniku węglowym, zlokalizowanym poniżej 1000 m. Scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze w rejonie przedmiotowego wyrobiska. W chodniku prowadzono cyklicznie badania endoskopowe, których celem była ocena zasięgu oraz intensywności spękań w pułapie oraz spodku wyrobiska. Przedstawiono również przebieg zaciskania pionowego oraz poziomego chodnika, a także wyniki pomiarów rozwarstwienia skał stropowych, jakie wystąpiły na początkowym odcinku wyrobiska, to jest około 300 m licząc od czoła przodka.
EN
The article presents the results of investigations in a roadway being driven in coal and located below 1000 m. It characterized geological and mining conditions in the area of the roadway under discussion. Cyclic endoscopy investigations were carried out in the roadway the objective of which consisted in determination of the range and the intensity of the cracks in the roof and the floor of the working. It also presented the course of the vertical and horizontal clamping of the roadway, and also the results of measurements of the roof rock stratification that occurred in the initial section of the roadway, that is about 300 meters from the face end.
PL
W artykule przedstawiono wytrzymałościowo-deformacyjne kryteria oceny pracy łukowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, które zostały wyznaczone na podstawie analizy wyników stanowiskowych badań odrzwi obudowy typu ŁP o wielkości 10-12, wykonanych z kształtownika V29 ÷ V36. Określono również typowe uszkodzenia elementów odrzwi obudowy (łuków i strzemion), które mogą wystąpić podczas stanowiskowych badań odrzwi.
EN
The article presents the strength-deformation criteria for evaluation of the operation of arch steel support of roadways that were designated on the basis of the results of stand tests of steel arch support of ŁP type of 10-12 size, made of V29 ÷ W36 shape sections. The typical damages to the elements of the support (arches and shackles) that may occur during stand testing of steel arch support were also identified.
PL
Zastosowanie modeli fizycznych pojazdów, wykonanych w skali pozwala na zastąpienie szeregu pomiarów pojazdów pełnowymiarowych. Znajomość charakterystyk poszczególnych układów i ich wpływu na dynamikę ruchu pojazdu może być uzyskiwana w trakcie badań stanowiskowych lub symulacyjnych i potwierdzona podczas badań poligonowych pojazdów. W takich przypadkach rozwiązaniem staje się stosowanie badań pojazdów wykonanych w mniejszej skali, szczególnie przydatne podczas wykonywania manewrów w warunkach granicznych, w których mogłoby dojść do przewrócenia pojazdu, lub badania pojazdów nietypowych produkowanych jednostkowo. Jednym z ważniejszych zagadnień jest współpraca koła z nawierzchnią jezdni. Ocena warunków współpracy kół z jezdnią jest przedmiotem artykułu. Zagadnienie to wymaga analiz i spełnienia kryteriów podobieństwa podczas badań modeli fizycznych pojazdów. Wykonano koła w skali 1:5 stosowane w modelu samochodu ciężarowego i przeprowadzono szereg prób zarówno mających na celu określenie charakterystyk samych kół jak i ich wpływu na ruch samochodu.
EN
The use of physical models of vehicles, at a scale allows for replace a number of measurements of full size vehicles. Knowledge of the characteristics of the various systems and their impact on the dynamics of vehicle movement can be achieved during the test bench and simulation and confirmed during the polygon tests of vehicles. In these cases the solution is the application of vehicle tests performed in a smaller scale, especially useful during research in the boundary conditions, which could lead to overturning the vehicle, or the study of unusual vehicles manufactured individually. One of the important issues is the interaction the wheels with the road surface. Assessment of the conditions of interaction the wheels with the road surface is the subject of the article. This issue requires analysis and fulfillment of criteria of similarity during the tests of physical models of vehicles. Made wheels in 1:5 scale used in model of the truck and was carried out a number of tests both to determine the characteristics of these wheels as well as their impact on the movement of the car.
PL
W artykule przedstawiono równania wyrażające naprężenia i przemieszczenia w ośrodku skalnym w sąsiedztwie wyrobiska korytarzowego. Przyjęto sprężysto-plastyczny model ośrodka skalnego i uwzględniono spadek parametrów wytrzymałościowych materiału skalnego po osiągnięciu warunku stanu granicznego. Zastosowano kryterium stanu granicznego Coulomba. Przemieszczenia wyznaczono przy uwzględnieniu przyrostu naprężeń zaistniałych w następstwie wykonania wyrobiska. Przedstawiono wyniki analizy wpływu spójności ośrodka skalnego na jego zachowanie w sąsiedztwie wyrobiska korytarzowego.
EN
The paper presents equations expressing the stresses and displacements in the rock body's cohesion in the vicinity of a roadway. Elastic-plastic model of the rock body was assumed, and a decrease of rock body's strength parameters after reaching of the limit state condition was included. The Coulomb criterion of the limit state was applied. Displacements were determined, taking into account the inerease in stresses occurring as a result of the working's execution. The results of the analysis of the impact of the rock body's cohesion on its behavior in the vicinity of a roadway.
PL
Przedstawione propozycje umacniania den gniazd pozwalają zwiększyć odporność na zużycie ścierne gniazd, nie dopuszczając do przyspieszonego zużycia den gniazd i flanki zębów przed wytarciem. Dzięki zastosowaniu wkładek z materiałów trudno ścieralnych, korzystnie z węglików spiekanych wolframu w osnowie kobaltowej, w miejscach kontaktu ogniw poziomych z gniazdami bębna łańcuchowego, w których następuje ich wzajemne oddziaływanie, ogranicza się zużycie ścierne, nie dopuszczając do nieprawidłowego współdziałania ogniw z bębnem łańcuchowym.
EN
The article presents a roadheader KTW-200 destined for roadways of large cross sections, the experiences from its operation in different geological and mining conditions and a new type of the roadheader KTW-150, designed for roadways of a medium-sized cross sections. It presents the most commonly occurring problems associated with implementation and use of new generation roadheaders in hard coal mines.
PL
W artykule scharakteryzowano wyrobisko oraz omówiono przyjętą technologię drążenia. W górnictwie światowym w przypadku drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych i bardzo zwięzłych z użyciem materiału wybuchowego są wykorzystywane przede wszystkim autonomiczne kompleksy chodnikowe, w skład których wchodzi wóz wiertniczy oraz ładowarka dołowa bocznie sypiąca na podwoziu gąsienicowym. Wysięgniki pozwalają na odwiercenie z jednego położenia wszystkich otworów w zadanej konfiguracji, przy dużej wydajności, nawet do 70 otworów na godzinę. Ładowarka często jest wykorzystywana przy stawianiu obudowy.
EN
The article characterizes a roadway and discusses the adopted drilling technology. In the World mining, in the case of roadways' drilling in compact and very compact rocks with the use of explosives, the autonomous roadway sets are primarily used, comprising of a drilling rig and a side-on crawler loader. Extension arms allow for drilling of all boreholes in a desired configuration from one position, with high efficiency, up to 70 holes per hour. The loader is often used when setting a support
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy warunków geologiczno-górniczych, organizacyjno-technicznych oraz własności fizykochemicznych węgla (ze szczególnym uwzględnieniem własności sorpcyjnych) dla 56 wytypowanych wyrobisk korytarzowych, która pozwoliła na dobór zestawu czynników (zmiennych i parametrów), mogących mieć zasadniczy wpływ na wielkość wydzielania metanu. Analiza statystyczna wykazała wielkość wpływu poszczególnych czynników na wydzielanie się metanu podczas drążenia wyrobisk korytarzowych.
EN
The article presents the results of analysis of geological and mining, organizational and technical conditions, and physical and chemical properties of coal (with particular emphasis on the sorption properties) for 56 selected roadways, which made it possible to select a set of factors (variables and parameters), capable to exert an essential impact on the magnitude of release of methane. Statistical analysis showed the magnitude of the impact of particular factors on the release of methane during driving of roadways.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu obustronnego sąsiedztwa zrobów zawałowych na chodniki przy ścianowe parceli pomiędzy tymi zrobami. Warunki górniczo-geologiczne w opisywanym przypadku należy uznać za szczególnie trudne ze względu na duże zagrożenie metanowe oraz nachylenie pokładu, sięgające 24 °. Lokalizacja chodników przyścianowych powinna więc uwzględniać stateczność wyrobisk w sąsiedztwie zrobów oraz zabezpieczenie przed wypływającymi niebezpiecznymi gazami ze zrobów. W artykule poddano analizie również prognozę metanonośności dla projektowanych ścian, z uwzględnieniem wypływu ze zrobów ścian sąsiednich.
EN
The paper presents an analysis of the influence of double-sided neighborhood of goaf on longwall galleries in the plot between the caved faces. Mining and geological conditions in the analyzed case was very difficult. The location of longwall galleries should assume the stability of workings in the neighborhood of the goaf, as well as some protective measures against the migration of dangerous gases from the goaf. The paper also includes a methane content forecast for the designed walls, assuming gas migrations from the goaf of neighboring faces.
PL
Prezentujemy refleksje płynące z analizy realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i w Niemczech. Autorka przytacza przykłady efektu uzyskanego po usunięciu pokrywy śnieżnej z powierzchni jezdni oraz prezentuje sposoby zapewnienia ochrony elementów wyposażenia dróg podczas przeprowadzania akcji odśnieżania.
EN
We present the reflections arising from the analysis of the tasks associated with winter maintenance of highways and expressways in Poland and Germany. The author cites examples of the effect obtained after the removal of snow from the road surface and presents ways to ensure the protection of items equipment when clearing the road.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.