Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste electrical and electronic equipment (WEEE)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators as a potential source of critical, strategic and deficit raw materials. The dominant types of waste obtained after the disassembly of used electrical and electronic equipment are plastics: polypropylene (PP), acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), polystyrene (PS) and teflon and metals. These metals include: magnesium, cobalt, antimony and tantalum (critical raw materials), aluminum, nickel, iron and zinc (strategic raw materials) as well as copper and silver (deficit resources), as well as lead, tin, gold and cadmium. Batteries and accumulators are a source, among others metals such as: nickel and zinc (strategic raw materials), manganese and lithium (deficit resources), aluminum (strategic raw material), and cadmium, lead. The article presents the results of analysis of the material composition of the waste electrical and electronic equipment conducted at the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining. It also presents the level of imports and exports of waste and scrap-metal that are the subject of this article. In addition, the article presents a source of information about waste and recycled materials.
PL
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi bardzo istotny problem gospodarki odpadami. W szczególności widoczny on jest w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. W zakresie pozostałych odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych problem został w miarę rozwiązany, natomiast w zakresie elektrośmieci wymaga gruntownej analizy i podjęcia działań w celu rozwiązania. Konieczność usuwania zanieczyszczeń na terenie gminy spoczywa na Gminie, która musi być dokładnie informowana o miejscach i sposobach pozbywania się elektrośmieci przez mieszkańców. W praktyce to jednak na użytkownikach spoczywa obowiązek przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu. W artykule omówiono problem zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa krajowego i Europejskiego w tym zakresie. Omówiono obecny stan gospodarki zużytym sprzętem na terenach wiejskich oraz przedstawiono propozycje poprawy tego stanu. Przedstawiono także koncepcję systemu gospodarki zużytym sprzętem elektryczno-elektronicznym na terenach wiejskich z uwzględnieniem strategii inwestowania w punkty zbiórki tego sprzętu. Przedstawiony w artykule materiał stanowi głos do dyskusji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz możliwości poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.
EN
Waste electrical and electronic equipment is a significant problem in waste management. In particular, it can be observed in small towns and rural areas. When it comes to the rest of waste which is a part of municipal solid waste, the problem has been (to a certain degree) resolved, but in terms of electrical and electronic waste, it requires a thorough analysis and undertaking actions in order to find a solution. The municipality is responsible for removing pollution from its area, therefore the municipality must be accurately informed of places and ways of removing electrical and electronic waste by its inhabitants. In practice, however, the users of electrical and electronic equipment are obliged to return wasted equipment to an applicable collection point. The problem of waste electrical and electronic equipment with the special attention paid to the Polish and European legislation in this regard, was discussed in the article. The present state of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas was discussed, as well as remedies on that point were presented. Also, the concept of system of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas, considering the investment strategy in WEEE collection points, were presented. The material presented in the article should encourage the discussion on subject of management of waste electrical and electronic equipment and possibilities of enhancing the present condition of the environment.
PL
Opracowano metody oznaczania zawartości metali szlachetnych (PGM) w komponentach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W tym celu wykorzystano modelowe roztwory o deklarowanej zawartości PGM (Ag, Au, Pd, Pt) oraz pierwiastków matrycowych elektrozłomu (Al, Cu, Fe, Zn). Wydzielanie analitów z matrycy WEEE przeprowadzano metodami współstrącenia na nośnikach (Ni, Te) oraz wymiany jonowej z wykorzystaniem silnie zasadowego anionitu. Uzyskano obiecujące wyniki badań oddzielenia PGM od pierwiastków matrycowych. Pozwolą one na dalsze doskonalenie efektywnej metodyki oznaczania śladowych zawartości PGM w matrycy WEEE, z wykorzystaniem próbek rzeczywistych.
EN
Known test methods were used for detn. of Ag, Au, Pd, Pt in the title waste materials. Model solns. of the precious metals and waste matrix elements (Al, Cu, Fe, Zn) were used for confirmation of the method efficiency. The analytes were sepd. from the matrix model solns. by copptn. on Ni and Te substrates and ion exchange with strongly basic anion exchange resins. The pptn. with dimethylglyoxime was effective for sepn. of Pd only. The inductively coupled plasma optical emission spectroscopy was used as anal. tool.
PL
W Europie w ostatnich latach wzrosło znaczenie odzysku surowców mineralnych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Masowa produkcja nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych spowodowała zwiększenie popytu na surowce mineralne, w tym na metale nieżelazne i szlachetne oraz pierwiastki ziem rzadkich. Ich odzysk i ponowne wykorzystanie z odpadów jest cennym źródłem surowców wtórnych, tzw. surowców miejskich. Odzysk surowców z ZSEE, tj. telefony komórkowe, komputery, ekrany, monitory, artykuły gospodarstwa domowego, jest jednym z największych potencjalnych źródeł surowców, wciąż słabo wykorzystanym w Polsce. Szacuje się, że dynamika przyrostu ilości ZSEE jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów (3-5% w skali roku). Według danych GUS każdy Polak generuje rocznie ok. 17 kg odpadów elektronicznych. Podobnie kształtuje się to w UE (ok. 17 kg/rok odpadów elektrycznych i elektronicznych na obywatela). Prognozuje się, że do roku 2020 wielkość ta wzrośnie w UE do 24 kg odpadów ZSEE/rok/osobę. W Polsce w ostatnich latach, według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), odnotowano znaczący wzrost ilości zebranego ZSEE, tj. około 4 kg/mieszkańca, jednak wielkość ta znacząco odbiega od średniej w UE – 15 kg, jak również od zakładanego poziomu wymaganego w najnowszej dyrektywie (ok. 11 kg/mieszkańca w 2021 r.). Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii recyklingu ZSEE zarówno w Polsce, jak i w innych krajach ZSEE stał się cennym towarem. Brakuje jednak wciąż właściwej oceny wielkości i skali legalności przepływów, szczególnie w obrotach zagranicznych. W artykule podjęto próbę oceny, na podstawie dostępnej literatury i danych, wskazywanych problemów i zagrożeń występujących w handlu na rynkach krajowych i zagranicznych ZSEE w krajach UE. Zasygnalizowane są również działania na terenie kraju i UE, które mogą mieć wpływ na przyszły kształt polityki surowcowej w obszarze recyklingu ZSEE [7].
EN
In Europe in recent years the importance of the recovery of mineral raw materials from waste electrical and electronic equipment (WEEE) has increased. Mass production of modern electrical and electronic equipment caused the increase of demand for mineral resources, including non-ferrous metals and precious and rare earth elements. Their recovery and reuse from waste is a valuable source of secondary raw materials, so-called raw urban materials. Recovery of raw materials from WEEE, ie. mobile phones, computers, screens, monitors, household goods is one of the largest potential sources of raw materials, still untapped in Poland. It is estimated that the rate of growth of the quantity of WEEE is three times higher than other types of waste (3-5% per annum). According to CSO data, every Pole generates annually approx. 17 kg of electronic waste (just like an average EU citizen). It is predicted that by 2020 the amount of WEEE will increase in the EU to 24 kg/person/year. In Poland in recent years, according to the data from the Chief Inspectorate for Environmental Protection (CIEP), there has been a significant increase in the amount of collected WEEE .ie approx. 4 kg /capita. This value is considerably lower than the average in the EU-15 and is also below the level required by the latest Directive (approx. 11 kg / capita in 2021). With the development of modern technologies of WEEE recycling, WEEE has become a valuable commodity in Poland as well as in other countries. However, the size and scale of legality flows are yet to be properly assessed, especially in foreign trade. The article attempts to evaluate, on the basis of the available literature and data, the problems and hazards to trade in domestic and foreign markets of WEEE in the EU. It also points to the actions which may affect the future form of raw material policy in the field of recycling of WEEE [7] in Poland, as well as in the EU.
PL
Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wzrastająca ilość tego typu odpadów jak i na zapotrzebowanie różnych gałęzi przemysłu na metale, w tym na metale szlachetne takie jak srebro, złoto, platyna, pallad, czy miedź. W pracy przedstawiono porównanie czterech metod przygotowania próbek obwodów drukowanych ze ZSEiE do analizy miedzi i żelaza metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). W procedurze przygotowania próbek do analizy badano wpływ proporcji stosowanych do ekstrakcji kwasów oraz wpływ spalania próbki przed ekstrakcją na końcową zawartość badanych pierwiastków. Wyniki analizy rentgenograficznej próbek płytek drukowanych wykazały, że dominującymi pierwiastkami są miedź i żelazo. Wykazano, że oznaczona ilość miedzi i żelaza zależy od sposobu przygotowania próbek, a mianowicie od zastosowania spalania przed ługowaniem metali oraz od proporcji w jakich stosowane były kwasy do ekstrakcji. W wyniku analizy przeprowadzonej z zastosowaniem ASA stwierdzono, że oznaczona zawartość miedzi w obwodach drukowanych poddanych przed ekstrakcją spalaniu wynosi do 48,2%, natomiast w tych samych odpadach w próbkach jedynie rozdrobnionych, zawartość miedzi wynosi do 27%. W przypadku żelaza oznaczona zawartość tego pierwiastka wynosi do 4,5% w próbkach po ekstrakcji pozostałości po prażeniu oraz do 2,2% w próbkach tylko rozdrobnionych przed ekstrakcją. Z przeprowadzonej analizy termograwimetrycznej wynika, że najintensywniejsze przemiany z wiązane z ubytkiem masy w Próbce nr 1 zachodzą w zakresie temperatur 220 ÷ 520°C i 230 + 470°C w Próbce nr 2.
EN
Recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE) is becoming increasingly important due to the increasing amount of waste of this type as well as the demand by various Industries for metals, including precious metals such as silver, gold, platinum, palladium or copper. The paper presents a comparison of four sample preparation methods for analysis of copper and iron by atomic absorption spectrometry (AAS) for printed circuit boards from WEEE. In the procedure of sample preparation for analysis, the effect of proportions of acids used for extraction and the impact of sample combustion before extraction on the final content of analyzed elements have been studied. The results of X-ray analysis of samples of printed circuit boards showed that the dominant elements were copper and iron. It was shown that the determined amount of copper and iron depended on the method of sample preparation, namely the application of combustion prior to leaching of metals and proportions of acids used for the extraction. As a result of analysis performed by AAS, it was found that the amount of cop¬per determined in printed circuit boards subjected to combustion prior to extraction was up to 48.2%, whereas for the same waste subjected only to grinding, copper content was up to 27%. In the case of iron, the determined amount of this element was 4.5% in samples after extraction of residue after roasting and to 2.2% in samples only comminuted prior to extraction. It results from the thermogravimetric analysis that the most intense conversions associated with loss in weight occur in the temperature range from 220 to 520'C in case of Sample l and from 230 to 470° C for Sample 2.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.