Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesiewacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przesiewacze surowców mineralnych eksploatowane w przemyśle wykazują nadal szereg wad i nie zawsze spełniają wymagania użytkowników. Dlatego w Politechnice Łódzkiej opracowano koncepcję budowy i badań szeregu nowoczesnych maszyn tego typu. Wynalazki te zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, który udzielił patentów na większość z nich, pozostałe zaś są na etapie rozpatrywania.
PL
Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku pozyskać można nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych. Artykuł przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych.
EN
In this paper the numerical studies of parametric resonance phenomenon in vibrating screen are presented. Numerical simulations are performed in Ansys Workbench software. Modal analysis is carried out to find the natural frequencies and mode shapes of the sieve. The effect of the excitation frequency on the sieve vibrations in parametric resonance conditions was investigated using the transient analysis. The comparison of numerical and experimental results is presented. It is shown, that two mode shapes of sieve vibrations occur close to the screen operation frequency. Linear dependence between excitation frequency and sieve vibration frequency is obtained. The most stable transient response and the highest vibration amplitude of the sieve is obtained for excitation frequency 47.07 Hz. The range of excitation of parametric resonance is nearly the same as for experimental data.
4
Content available Metody oczyszczania sit przesiewaczy przemysłowych
PL
Niniejsza praca jest poświęcona metodom i urządzeniom służącym do oczyszczania sit w maszynach przesiewających. Podczas przesiewania różnych materiałów ziarnistych, w szczególności drobno i bardzo drobno uziarnionych, dochodzi do zatykania otworów sit przez tzw. ziarna trudne, których wymiar charakterystyczny jest zbliżony do wymiaru otworu sitowego. Ziarna takie grzęzną w otworach sitowych powodując ich wyłączenie z aktywnej powierzchni sitowej. W ten sposób powierzchnia odsiewu może ulegać niekiedy znacznemu zmniejszeniu. Oznaczać to będzie istotny spadek skutecznej wydajności procesu przesiewania. Dlatego zostały opracowane i nadal są rozwijane różne metody oczyszczania sit oraz urządzenia służące do tego celu, które instaluje się w maszynach przesiewających. Praca stanowi przegląd obecnie stosowanych metod i urządzeń, służących do usuwania zablokowanych ziaren z otworów sitowych.
EN
The present paper is dedicated to methods and devices used to clean sieves in screening machines. During screening of various granular materials, especially fine and very fine particles, mesh get blocked by the so called difficult particles, with characteristic size similar to the mesh size. Such particles get stuck in the mesh causing its elimination from the active sieve surface. In this way screening surface can be greatly reduced. This would mean a significant decrease of screening efficiency. So, various methods were and are still developed to clean sieves and devices used for this purpose which are installed in screening machines. The paper provides a review of methods and devices used presently to remove particles blocked in the mesh.
EN
This paper is devoted to drum and vibrating screens and addresses their possible application in the process of screening municipal and mineral waste. The basis for this article are conclusions from a relevant research that has been conducted for many years at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology. The authors describe the principles of operation and significant parameters of the presented screening machines. They describe the deposit movement in the screen drum, specify critical velocity and rotational speed for the drum dimensions between 0.5 and 3.0 m and discuss the power and capacity of the presented machinery. The paper involves basic types of drum screens, however, new designs of the equipment are proposed. Those new designs include machines equipped with cone and cascade sieves. The advantage of such solutions is that particulate material can be screened along the sieve with a zero inclination of the sieve axis. Furthermore, drums can take the form of prisms with regular polygonal bases. Drums designs enable the use of equipment facilitating the screening process. Examples of such solutions include a movable cross used for cleaning sieve holes and, in the case of very fine particulate materials, the use of blow-in inside the screen drum. Drum screens provide for both dry and wet operation. Screening efficiency in industrial drum screens for rock is 40–60%. Another group of equipment that should be used in processing mineral waste are screens with flat sieves. They have been used for many years in the processing of minerals and the multitude of their designs provides for new opportunities for other branches of industry. A single-plane screen is a good solution for screening waste. The sieve of this screen performs a plane motion of any trajectory shape. Another type of equipment that can be used for segregating waste is an elliptical bi-axial screen. This machine enables the shaping of the screen motions trajectory in a vibrating motion. Both screens may be horizontal, as the arrangement of the power transmission system provides for the movement of the material layer on a horizontal sieve. Bi-axial vibrational screens driven with rotating (bi-axial) vibrators in various designs are currently the most common ones. An example of a modern screening machine is a membrane screen in which only the sieve, and not the entire riddle, moves. Special methods and equipment are used for the screening of fine and very fine particulate materials that are supposed to intensify the screening process. One of the examples is the use of additional sieves in a multi-deck screen. The sieves are selected according to the characteristic dimensions of sieve holes, on the basis of the feed particulate composition. Another example of the intensification of screening is the use of gradual screening (involving the use of additional sieves). There is also the sieve holes enlargement method. It involves the use of sieve holes larger than the assumed limit of classification. This method proves that sometimes it is advisable to slightly compromise the screening efficiency in order to increase capacity. All the types of screens presented in the paper may be successfully used for screening mineral and municipal waste. Furthermore, screens with flat sieves enable the construction of different process lines and they could be easily adapted to the changing waste segregation process requirements.
PL
Artykuł prezentuje układy do produkcji kruszyw łamanych o ziarnach foremnych i nieforemnych, które mogą mieć duże znaczenie zarówno w przypadku minimalizacji liczby stadiów rozdrabniania w dużych zakładach stacjonarnych produkujących grysy, jak i w małych zakładach z instalacjami mobilnymi.
PL
Niniejsza praca traktuje o przerobie użytecznych ciał kopalnych w zestawach mobilnych. Można wyodrębnić dwie główne konstrukcje zestawów mobilnych: z napędem autonomicznym (spalinowym) oraz z zasilaniem przewodowym. W zestawach takich mamy do czynienia z realizacją dwóch podstawowych operacji technologicznych: rozdrabniania i przesiewania materiałów ziarnistych. Oznacza to, iż w skład takich zestawów wchodzić będą przesiewacze i kruszarki.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu listew zaburzających na proces przesiewania w aparatach bębnowych. Badania modelowe przeprowadzono w obrotowym bębnie o średnicy 700 mm dla trzech przypadków: bębna bez listew, z pojedynczą listwą oraz z czterema listwami. Wypełnienie stanowiło złoże ziarniste składające się z ziaren peluszki, w zakresie stopnia wypełnienia bębna od 15% do 35%. W celu określenia ruchu cząstek zastosowano kamerę CMOS wraz z komputerem zaopatrzonym w program do analizy ruch cząstek PIV.
EN
The aim of this research was to determine the influence of disrupting flights on the screening in rotating drum. The study was carried out for drum with diameters of 700 mm and for three cases: empty drum, drum with one and four flights. The bed consist field pea grain with range of fill-in-degree from 15% to 35%. In order to determine the particle movement fast-speed camera with PIV application was used.
9
Content available remote Awarie układu łożyskowego jako wynik naruszenia zasad konstrukcji
PL
Na przykładzie prototypowej konstrukcji przesiewacza o zmodyfikowanych rozwiązaniach węzłów łożyskowych, a zwłaszcza układu smarowania, w artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją urządzenia prototypowego. Przeprowadzone badania i analizy jednoznacznie wykazały, że wprowadzanie uproszczonych sposobów smarowania może być przyczyną utrudnień w eksploatacji, a nawet prowadzić do katastroficznych uszkodzeń. Wnioski mają charakter uogólnień możliwych do przeniesienia na inne obiekty pracujące w trudnych warunkach.
PL
W procesie przesiewania surowców skalnych trudno przesiewalnych należy podkreślić, że poza parametrami technicznymi i dynamicznymi pracy przesiewacza istotną rolę odgrywają cechy powierzchni sitowej zamontowanej w przesiewaczu. Zaprezentowany w referacie prototyp sita koralowego stwarza nowe możliwości do szerokich badań procesu przesiewania. Wstępne analizy badań są obiecujące, gdyż jego skuteczność wynosi ok. 96%.
PL
Płuczki mieczowe, bębnowe, ciśnieniowe czy turbopłuczki. Sposobów płukania jest wiele. Jednak prócz znanych metod spotkać można nietypowe rozwiązania wykorzystujące do tego procesu urządzenia, takie jak pompy, przesiewacze obrotowe czy rynny z przepływem grawitacyjnym. Zatem: jak skutecznie płukać kruszywo?
12
Content available remote Construction of screener oriented on application of parametric resonance
EN
The problem with obtaining high efficiency screening process in the coal, metal mining, building and other industries lead to invent new constructions of the screeners. The rapid progress of screening techniques and screen design was observed in the past and nowadays the development of screen is stabilized and most of equipment produced by various machines companies is very similar. In spite of this, there is always a need to improve the performance of screens. Increase capacity and efficiency of screening process on the one hand, and decrease its ecological footprint are the main goals of development of a new screening equipment. The screening machines inventive method is parametric resonance excitation of the screen sieve mesh. The model of laboratory screener based on parametric resonance for fine granular materials is presented in this paper. The working principle of the screener is included showing, that the parametric resonance screener could obtain a complex motion of the sieve, which is desirable with processing naturally wet fine granular materials.
PL
Zwiększenie wydajności procesu przesiewania w przemyśle wydobywczym, budowlanym itp. jest głównym powodem opracowywania coraz to nowszych konstrukcji przesiewaczy. Intensywny rozwój technik przesiewania oraz konstrukcji przesiewaczy można było zaobserwować w przeszłości. Obecnie nastąpiła stabilizacja rozwiązań konstrukcyjnych, przez co większość urządzeń produkowanych przez różne firmy jest podobna. Mimo to nadal istnieje potrzeba zwiększenia efektywności eksploatacyjnej przesiewaczy. Zarówno zwiększenie wydajności oraz efektywności procesu przesiewania, jak również zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ekologicznego to główne przesłanki rozwoju nowych maszyn przesiewających. Inwencyjną metodą zastosowaną w konstrukcji maszyn przesiewających jest wzbudzanie rezonansu parametrycznego sita przesiewacza. W pracy zaprezentowano model konstrukcyjny przesiewacza materiałów drobnoziarnistych, oparty na rezonansie parametrycznym. Przedstawiono zasadę działania przesiewacza, gdzie możliwe jest osiągnięcie złożonego ruchu sita, który jest pożądany w przypadku przesiewania materiałów w postaci wilgotnych granulatów.
PL
Opracowanie opisuje przesiewacze bębnowe w świetle nowych wyników badań tych maszyn, wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględnia także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie. Wydaje się, że nowoczesne przesiewacze bębnowe powinny być maszynami szybkobieżnymi, tzn. takimi w których wyróżnik szybkobieżności (stosunek prędkości kątowej bębna do prędkości wirowania), powinien być na poziomie 0,8÷0,9, a nie 0,3÷0,4, jak to ma miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach.
EN
This work intended to describe drum screens in the light of new results of study on these machines carried out recently at the Technical University of Łódź. The latest designing achievements in this area have also been taken into account. It seems that modern drum screens should be high-speed machines, i.e. such in which high speed factor (the ratio of drum angular velocity to rotation velocity) should range from 0.8 to 0.9, and not from 0.3 to 0.4, as is the case in the currently operating screens.
PL
Autor szczegółowo opisuje sposób prawidłowego doboru parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych urządzeń, które bezpośrednio wpływają na koszt produkcji oraz jakość kruszywa. Szerzej prezentuje także wskaźniki technologiczne, takie jak: energochłonność, wydajność, żywotność kruszarek oraz ich wpływ na proces rozdrabniania kruszyw.
EN
The author describes in detail the way how to choose proper maintenance and construction parameters of equipment, which directly affect production costs and product quality. There are also presented technological indicators, such as energy consumption, efficiency and lifespan of crushers as well as their impact on aggregate crushing.
PL
Znaleziono metodę obserwacji toru drgań stołu wibracyjnego z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie i przeciwbieżnie oraz zbadano amplitudy drgań stołu. Zmierzono wpływ parametrów pracy wibratorów oraz masy stołu wibracyjnego na amplitudy drgań i ruch nasion po stole. Zasugerowano nowe zastosowania zbadanego układu do napędu przesiewaczy i innych maszyn wibracyjnych.
EN
The method for observing the vibration track of the vibrating table with two counter-synchronized and concurrently vibrators was found. The amplitude of the table was examined. Measured The impact of working parameters of vibrators and vibrating table weight on the amplitude of vibration and movement of seeds on the table was measured. New applications of the studied construction to drive other screens and vibratory machines were suggested.
17
Content available remote Przesiewanie kopalin surowych i rozdrobnionych
PL
Praca omawia proces przesiewania drobnoziarnowego na trzech przesiewaczach: membranowym, zataczająco-krążącym i dwuczęstościowym. Wszystkie te maszyny przesiewające przewidziane są do przesiewania materiałów drobnouziarnionych oraz bardzo drobnouziarnionych. Mogą one znaleźć zastosowanie np. w górnictwie surowców skalnych, gdzie takie niewielkie granice podziałowe (od kilku milimetrów do kilkudziesięciu mikrometrów) są stosowane. Mieszaniny ziarniste ciał kopalnych są klasyfikowane na najdrobniejszych sitach, najczęściej po wielokrotnym rozdrobnieniu. Tak więc przesiewacze służące do klasyfikacji tych materiałów są odmienne konstrukcyjnie od powszechnie znanych i rozpowszechnionych przesiewaczy. Drugą istotną różnicą jest sposób prowadzenia procesu przesiewania, który przebiega w warstwach grubych. Niewielkie jest bowiem w przypadku tak drobnouziarnionych nadaw prowadzenie procesu cienkowarstwowego, co ma miejsce np. w górnictwie węgla kamiennego. Przesiewacze omawiane w niniejszym opracowaniu stanowią pewną odrębną grupę maszyn przesiewających.
EN
The work discusses the fine-grain screening process on three screens: membrane, circling-and-revolving and two-frequency ones. All these screening machines are designed for screening of fine-grained and very fine-grained materials. They can find application for example in rock raw materials mining, where such small division boundaries (from several millimetres to several dozen micrometers) are used. Granular mixtures of fossil bodies are classified on these smallest screens, most often after repeated disintegration. Thus the screens designed for classification of these materials are constructionally different from commonly known and widespread screens. The second essential difference is the way of screening process conducting, which proceeds in thick layers. Not large is in the case of so fine-grained feeds the conducting of a thin-layered process, what takes place for example in hard coal mining. The screens discussed in the present work constitute a different group of screening machines.
18
Content available remote Grained material classification on a double frequency screen
EN
The present study demonstrates the results of research carried out at the Department of Process Equipment, Technical University of Lodz, devoted to double-frequency screens. Process investigations were aimed at determination of efficiency and capacity of an experimental screen on a semi-commercial scale. The project assumptions of an industrial machine were presented.
PL
Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Badania procesowe miały na celu określenie sprawności i wydajności przesiewacza doświadczalnego w skali półtechnicznej. Do napędu przesiewacza stosowane są dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to przesiewacz, który charakteryzuje się dwiema różnymi prędkościami obrotowymi tych wibratorów napędowych. Konstrukcja przesiewacza umożliwia regulację wszystkich podstawowych parametrów pracy maszyny, w szczególności takich jak: nachylenie rzeszota względem poziomu, ustawienie silników względem środka rzeszota, siły wymuszające wytwarzane przez silniki oraz prędkości obrotowe tych silników. Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań procesowych tego przesiewacza dla różnych konfiguracji napędu, w postaci graficznych zależności sprawnościowo-wydajnościowych. Na ich podstawie zostały opracowane założenia projektowe maszyny przemysłowej
19
Content available remote Zastosowanie przesiewaczy dwuczęstościowych w przemyśle spożywczym
PL
Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Do napędu tego przesiewacza zastosowane są dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to przesiewacz, który charakteryzuje się dwiema różnymi prędkościami obrotowymi tych wibratorów napędowych.
EN
The results of research programme carried out at the Department of Process Equipment, Technical University of Łódź, concerning double-frequency screens are presented in the paper. Two rotational vibrators of the same or different static moments were applied for driving the screen. The screen was characterised by two different rotational speeds of both drive vibrators.
20
Content available remote Przesiewacz dwuczęstościowy do przesiewania chalcedonitu
PL
Na podstawie przedstawionych wyników badań zostały opracowane założenia projektowe maszyny przemysłowej przeznaczonej do przesiewania drobno ziarnowego. Wiadomo powszechnie, że kształt toru w ruchu drgającym przesiewacza, ma decydujące znaczenie dla uzyskania jak najlepszych właściwości procesowych maszyny. Dlatego od dawna poszukuje się takich torów ruchu drgającego, które będą prowadzić do intensywnej segregacji warstwy ziaren poruszającej się na sicie. Wydaje się, że jest to możliwe do uzyskania właśnie w przesiewaczu dwuczęstościowym. Do napędu takiego przesiewacza zastosowane są dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to przesiewacz, który charakteryzuje się dwiema różnymi prędkościami obrotowymi tych wibratorów napędowych.
EN
The present study demonstrates the results of the research programme carried out at the Department of Process Equipment, Technical University of Łódź, and concerns double-frequency screens. On the basis of the research results the design assumptions of the industrial machine aimed at fine-grained screening have been elaborated. It is widely known that the shape of trajectory in the oscillating motion of the screen has a relevant meaning for obtaining of the best processing properties of the machine. Therefore, the trajectories of oscillating motion, which will lead to the intensive segregation of the grain layer moving on the sieve, have been searched for a long time. Seemingly, it is possible to obtain a double- frequency screen. Two rotational vibrators of the same or different static moments are applied for the drive of such a screen. As the name indicates, it is a screen which is characterised by two different rotational speeds of those drive vibrators.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.