Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza termodynamiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Simulation tests of a VCR engine as a propulsion unit in rail vehicles
EN
The paper presents the possibility of using a VCR engine as a driving unit of a generating set in rail vehicles. Thermodynamic analyzes of the engine were also performed. For the purposes of the research, the piston path was generated in the dynamic simulation in Solidworks to study the processes occurring during the combustion process. This path was used to simulate the AVL Fire program for the same initial conditions. Different variants of the engine cam control with the same compression ratio were compared. The article analyzed the moment and the period of time that the piston remains in the Upper Dead Center (TDC).
PL
W ramach pracy przedstawiono możliwość zastosowania silnika VCR jako jednostki napędowej zespołu prądotwórczego w pojazdach szynowych. Dokonano również analiz termodynamicznych silnika. Na potrzeby badań wygenerowano drogę tłoka w symulacji dynamicznej w programie Solidworks do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Droga ta została wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównane zostały różne warianty wysterowania krzywki silnika przy jednakowym stopniu sprężania. W rozpatrywanym artykule analizowano moment oraz okres czasu jaki tłok pozostaje w Górnym Martwym Położeniu (GMP).
EN
Partial oxidation gas turbine (POGT) differs from a typical gas turbine. There is used a chemical reactor in place of combustion chamber. In the reactor fuel is partially oxidized in sub-stoichiometric conditions. This type of turbine has a potential to achieve relatively high overall energy conversion efficiency because of production of two useful products – electricity and syngas. There is also potential for waste heat recovery., The POGT can be used in combination with other energy conversion technologies to generate electricity as well as heat or chemicals in a flexible manner. This study presents a thermodynamic analysis of the POGT cycle and also investigates the impact of key variables such as reactor excess air coefficient, pressure, temperature, oxidant composition, steam injection etc. on performance. The results show energy conversion efficiency, specific work, specific fuel consumption and composition of the syngas. Energy flows within the system and proportions between electric power, heat output and chemical energy output have been also determined.
PL
Turbiny gazowe częściowego utlenienia (POGT) różnią się od typowych turbin gazowych. Zamiast komory spalania, wykorzystywany jest w tym przypadku reaktor chemiczny. W tym reaktorze paliwo ulega częściowemu utlenieniu w warunkach substechiometrycznych. Ten typ turbiny posiada potencjał, aby osiągnąć stosunkowo wysoką sprawność ogólną przetwarzania energii z uwagi na wytwarzanie dwóch użytecznych produktów - elektryczności i syngazu. Jest również potencjał dla odzysku ciepła odpadowego. Turbina POGT może być wykorzystana w elastyczny sposób w kombinacji z innymi technologiami konwersji energetycznej celem produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chemikaliów. W opracowaniu tym przedstawiona jest analiza termodynamiczna cyklu POGT, jak również badania nad wpływem zmiennych kluczowych, takich jak współczynnik nadmiaru powietrza w reaktorze, ciśnienie, temperatura, skład utleniacza, wtrysk pary itp., na wydajność. Otrzymane wyniki badań pokazują wydamość konwersji energetycznej, pracę jednostkową, jednostkowe zużycie paliwa i skład syngazu. Określono również przepływy energii w systemie oraz proporcje pomiędzy energią elektryczną, wydajnością cieplną oraz wydajnością energii chemicznej.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony został analizie wpływu wybranych parametrów na efektywność termodynamiczną systemów magazynowania energii w sprężonym powietrzu. Rozpatrzone zostały różne struktury układu CAES (ang. Compressed Air Energy Storage) typu adiabatycznego przy wykorzystaniu akumulacji ciepła w oleju termalnym oraz układ z realizacją niemal izotermicznego procesu sprężania i rozprężania. W artykule zaprezentowane zostały struktury analizowanych instalacji magazynowania energii, wykorzystane założenia oraz rezultaty analizy. Na potrzeby obliczeń zastosowano model gazu rzeczywistego, a uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia charakterystyk efektywności energetycznej. Określono między innymi wpływ ciśnienia magazynowania powietrza oraz względnych strat ciśnienia w obrębie wymienników ciepła na sprawność układów. Analizy dowiodły możliwości uzyskania sprawności ponad 70% dla układów adiabatycznych oraz 65,6% dla układów izotermicznych przy pominięciu strat ciśnienia. Wykazano jednak istotny ich wpływ na sprawność – w skrajnym przypadku straty te mogą ograniczyć sprawność instalacji izotermicznej niemal o 26,5 punktów procentowych.
EN
This article is devoted to the analysis of the impact of selected parameters on the thermodynamic efficiency of compressed air energy storage systems. Various structures of adiabatic CAES (Compressed Air Energy Storage) plant with thermal energy storage using thermal oil and a system with near isothermal compression and expansion process were analyzed. This paper presents the structures of the analyzed energy storage systems, adopted assumptions and results of the conducted analysis. Calculations were based on the real gas model and obtained results were further used to plot the energy efficiency characteristics. Among other things, the influence of the air storage pressure and the relative pressure loss within the heat exchangers on system efficiency were taken into account and determined. Analyzes have shown the possibility of achieving over 70% efficiency for adiabatic system and 65.6% for isothermal system while assuming that pressure losses are neglected. However, their significant impact on efficiency has been observed – in an extreme case, these losses can lead to reduction of the isothermal installation efficiency by almost 26.5 percentage points.
EN
The article presents the concept of an innovative hybrid system that integrates the compressed air energy storage system with a conventional power plant. Using simple mathematical models, the proposed hybrid system was compared with the classic adiabatic system. The article also presents the results of more detailed thermodynamic analyzes for the compressed air energy storage system, which has been thermally integrated with the 600 MW coal-fired power plant. The first stage of integration enables the storage system to utilize the heat of compressed air (air cooling) for condensate heating, which results in partial replacement of the low-pressure regeneration of power unit and subsequently power increase. The second stage of integration allows to heat the air during discharging of the energy storage system before air expanderusing the heat of superheated steam which is directed from the steam turbine bleeding to the high pressure regeneration exchanger. Such organized integration, although contributing to the decrease in the efficiency of the power unit, allows to eliminate the need for gaseous fuel in the energy storage system, as in the case of diabatic systems, or heat storage, as in the case of adiabatic systems.Three variants of the hybrid system were analyzed. The evaluation of hybrid system variants was made using the energy storage efficiency defined in the article.
EN
Searching for further reduction of fuel consumption simultaneously with the reduction of toxic compounds emission new systems for lean-mixture combustion for SI engines are being discussed by many manufacturers. Within the European GasOn-Project (Gas Only Internal Combustion Engines) the two-stage combustion and Turbulent Jet Ignition concept for CNG-fuelled high speed engine has been proposed and thoroughly investigated where the reduction of gas consumption and increasing of engine efficiency together with the reduction of emission, especially CO2 was expected. In the investigated cases the lean-burn combustion process was conducted with selection of the most effective pre-combustion chamber. The experimental investigations have been performed on single-cylinder AVL5804 research engine, which has been modified to SI and CNG fuelling. For the analysis of the thermodynamic, operational and emission indexes very advanced equipment has been applied. Based on the measuring results achieved for different pre-chamber configurations the extended methodology of polioptimization by pre-chamber selection and the shape of main chamber in the piston crown for proposed combustion system has been described and discussed. The results of the three versions of the optimization methods have been comparatively summarized in conclusions.
PL
W pracy krótko omówiono trendy wprowadzane w obiegach gazowych z zastosowaniem oksyspalania. Następnie przedstawiono rozwiązanie nowego układu opartego na wykorzystaniu dwóch urządzeń o wzmożonej konwersji energii, a mianowicie „mokrej komory spalania” i „skraplacza natryskowo-strumieniowego”. Zaproponowany obieg gazowo-parowy realizowany jest w jednej turbinie, która ma zalety zarówno turbiny gazowej (wysokie temperatury wlotowe) jak i turbiny parowej (pełna ekspansja do próżni). W oparciu o analizy termodynamiczne (przeprowadzane kodami CFM) określono sprawność układu z zastosowaniem oksyspalania i wychwytem dwutlenku węgla. Motywacją do podjęcia niniejszej pracy jest potrzeba dywersyfikacji źródeł energii oraz poszukiwanie nowych rozwiązań elektrowni również kompaktowych. Aby uzyskać kompaktowość obiektu, należy pozbyć się największych gabarytowo aparatów obiegu, którymi są: parowy kocioł odzyskowy oraz konwencjonalny kondensator pary. Wymaga to opracowania nowych, nietypowych urządzeń, ale w zamian otrzymuje się na tyle istotne zmniejszenie gabarytów, że takie elektrownie mogą być przyszłością miast, gdzie łatwo można byłoby je dopasować do potrzeb użytkowników, w tym również do produkcji ciepła.
EN
This paper briefly discusses the trends introduced in gas cycles with the use of oxy combustion. Then the solution of a new system based on the use of two devices with enhanced energy conversion, namely "wet combustion chamber" and "spray-ejector condenser" was presented. The proposed gas-steam cycle is realized in one turbine, which has the advantages of both a gas turbine (high inlet temperatures) and a steam turbine (full expansion into a vacuum). Based on thermodynamic analyzes (carried out with CFM codes), the efficiency of the system with the use of oxy-combustion and carbon dioxide capture was determined. The motivation to undertake this work is the need to diversify energy sources and to search for new solutions for power plants, also compact ones. In order to achieve the compactness of the facility, it is necessary to eliminate the largest cycle apparatus, like the steam recovery boiler and a conventional steam condenser. This requires the development of new, unusual equipment, but in return you get such a significant reduction in size that such power plants may be the future of cities, where they could be easily adapted to the needs of users, including the production of heat.
PL
W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną turbiny gazowej z chłodzeniem powietrznym otwartym (konwekcyjnym) współpracującej z silnikiem Stirlinga dla dwóch założonych wartości stosunku ciśnień w sprężarce powie-trza (β = 23 oraz β = 29). Integracja bazuje na wykorzystaniu ciepła powietrza chłodzącego układ łopatkowy ekspandera turbiny gazowej jako górnego źródła ciepła w silniku Stirlinga. Jako jednostki referencyjne przyjęto turbiny gazowe z zastosowaną chłodnicą powietrza chłodzącego dla tych samych wartości sprężu β. W pracy przedstawiono analizowane struktury turbin gazowych, ich założenia, metodologię obliczeń oraz wyniki analizy. Rezultaty analizy dowodzą, iż implementacja silnika Stirlinga na nitce powietrza chłodzącego turbinę powoduje wzrost sprawności elektrycznej netto całego układu nawet o 1,22 punktu procentowego dla β = 29. W przeciwieństwie do zastosowania chłodnicy powietrza chłodzącego rozwiązanie z zastosowaniem silnika Stirlinga może być wykorzystane zarówno w turbinach gazowych pracujących w układach kombinowanych jak i tych funkcjonujących jako jednostki autonomiczne.
EN
This paper presents the thermodynamic analysis of a gas turbine with the air-open cooling (convective) integrated with the Stirling engine for two assumed pressure ratios in air compressor (β = 23 and β = 29). Integration is based on heat use of the cooling air in gas turbine as upper heat source in Stirling engine. As the reference unit Authors chosen the gas turbines with the cooling air cooler for the same pressure ratios β. The analyzed gas turbine structures, their assumptions, calculation methodology and results of the analysis were presented in the paper. The results of the analysis show that the implementation of the Stirling engine on the turbine cooling air thread increases the net efficiency of the entire system by as much as 1.22 percentage points for β = 29. In contrast to the use of a cooling air cooler, the solution using the Stirling engine can be used both in gas turbines working in combined systems as well as those operating as autonomous units.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję efektywnego zagospodarowania ciepła odpadowego poprzez nadbudowę nowoczesnego bloku gazowo - parowego z instalacją wychwytu i sprężania CO2 o silniki Stirlinga. Lokalizacja źródeł ciepła odpadowego pozwoliła na zastosowanie dwóch silników Stirlinga: jednego wykorzystującego ciepło spalin wylotowych z kotła kierowanych do absorbera, drugiego pracującego na cieple sprężonego gazu w instalacji sprężania CO2. W przypadku instalacji sprężania CO2 analizę przeprowadzono dla dwóch wariantów: z 4 oraz 8 sekcyjnym sprężaniem ditlenku węgla.
EN
This paper presents the concept of the effective use of a waste heat in a combined cycle power plant with carbon capture and compression installation by the integration with Stirling engines. The location of the waste heat sources allowed for the use of two Stirling engines: first using flue gas heat from the heat recovery steam generator directed to the absorber, second using the energy of compressed gases in the CO2 compression installation. In the case of a CO2 compression installation, the analysis was carried out for two variants: with 4 and 8 sequential compression of carbon dioxide.
9
Content available Analiza termodynamiczna układu trigeneracyjnego
PL
W poniższej pracy wykonano analizę pracy układu trigeneracyjnego, którego działanie napędzane jest przez gazowy silnik tłokowy. Paliwem doprowadzanym do silnika jest gaz o określonej wartości opałowej.Zaproponowany system produkuje energię elektryczną dodatkowo pobierane jest ciepło z chłodzenia silnika oraz spalin wylotowych, które następnie zamieniane jest na ciepło grzejne oraz chłód o określonych parametrach.Analizowane są różne scenariusze pracy układu tak, aby spełnić określone zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło grzejne oraz chłód. Scenariusze różnią się priorytetami wytwarzania nośników energii. Pierwsza koncepcja pokrycia zapotrzebowania podzielona została na dwa scenariusze jednakże priorytetem produkcji układu według tej koncepcjijest energia elektryczna. Drugi ze scenariuszy zakłada nadrzędność zaspokojenia zapotrzebowania u odbiorcy na ciepło grzejne oraz chłód. Każda z koncepcji posiada wady i zalety. Ostateczna decyzja, według którego scenariusza powinien pracować układ zależy od indywidualnego podejścia i powinna zostać rozszerzona o specjalistyczną analizę techniczną oraz ekonomiczną. W pracy ukazano również przewagę termodynamiczną układu trigeneracyjnego nad układem kogeneracyjnym.
EN
The article describes analysis of the trigeneration system, which is driven by gas internal combustion engine. The fuel is gas with known Lower Calorific Value.The system produces electricity, and the heat from the cooling of the engine and exhaust gases. Heat is converted into heat and cooling with suitable parameters. In the article have been analysed different scenarios, in which trigenreration system try to satisfy the demand for the eletricity, heat and cooling:-in the first scenario priority is production of the electrcity (this scenario was divided into two solutions A and B),-in the second scenario priority is production of the heat and cooling. Both scenarios have some advantages and disadvantages. The final decision, which the scenario system should works, depends on an individual approach and should be extended to specialized technical and economic analysis.
EN
In this paper has been presented Rallis cycle which allows to preparing analysis of Stirling engines work. The paper contains analytical background connected with the individual theoretical work and theoretical efficiency of the Rallis cycle. Based on presented equations the individual theoretical work and theoretical efficiency of Rallis cycle the simple simulation model has been showed. The simulation results have presented the influence of regenerator heat efficiency ηr, the compression ratio εc/expansion ratio εe, the upper heat source temperature Thon theoretical efficiency and theoretical individual work of the Rallis cycle. The simulation has been prepared for: [wzór εe=εcε<1.1;4>, Thε <500K;1200K> and ηr ε<0;1>]. The work included also isentropic coefficient value influence on theoretical efficiency of the Rallis cycle.
PL
W pracy zaprezentowano obieg porównawczy Rallisa, który umożliwia przeprowadzenie analizy działania silników Stirlinga. Zaprezentowano wyprowadzenia zależności na pracę teoretyczną indywidualną oraz sprawność teoretyczną obiegu Rallisa. Na podstawie wyprowadzonych równań zasymulowano wpływ m.in.: zmiany sprawności cieplnej regeneracji, stopnia sprężenia/rozprężenia, temperatury górnego źródła na sprawność teoretyczną obiegu porównawczego Rallisa. Symulację przeprowadzono dla [wzór εe=εcε<1.1;4>, Thε<500K;1200K> oraz ηr ε<0;1>]. W pracy zaprezentowano również wpływ wykładnika izentropy na sprawność teoretyczną obiegu Rallisa.
PL
Wykorzystując pojęcie powinowactwa chemicznego zinterpretowano stan równowagi reakcji chemicznych w gazach rzeczywistych. Otrzymane wyniki, w pełni uzasadnione termodynamicznie, wnoszą nowe wartości pojęciowe i metodyczne do klasycznej analizy równowagi reakcji gazowych.
EN
Fundamentals of reaction thermodynamics. Synthesis of NH3 under pressure 30 MPa was used as an example.
EN
This work presents the results of optimization of the compositions area of radiotransparent ceramic. Theoretical calculation of free Gibbs energy proves the possibility of the formation of strontium anorthite phase for every composition of Sheffe plan. As a result of laboratory samples test, graphic dependences “composition – property” was obtained, the choice of the most technologically advanced composition area and sintering temperature for manufacturing the radiotransparent ceramic was substantiated. The optimal composition of the Sr-anorthite ceramics is characterized by the next level of properties: water absorption (W = 0.17 %), dielectric permittivity (ε = 5.15), mechanical strength (σcompression = 176 MPa).
PL
W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji powierzchni radiotransparentnych kompozytów ceramicznych. Teoretyczne wyznaczenie wartości entalpii swobodnej stwarza możliwość obliczenia parametrów anorytu strontu dla wszystkich kompozytów Scheffe’a. Badania laboratoryjne próbek pozwoliły na otrzymanie zależności graficznych określających właściwości kompozytu. Określono wartość powierzchni kompozytu oraz temperatury spiekania, która jest optymalna do wytworzenia radiotransparentnego materiału ceramicznego. Wyznaczono również dodatkowe wielkości charakterystyczne, którymi charakteryzuje się optymalny ceramiczny kompozyt anorytowy: absorpcja wody (W = 0.17 %), przenikalność dielektryczna (ε = 5.15) oraz wytrzymałość mechaniczna (σcompression = 176 MPa).
13
Content available remote Analysis of isothermal thermodynamic processes in the Stirling engine
EN
This work presents a thermodynamic analysis for thermodynamic processes taking place in the Stirling engine working space. The working space was divided into operational sections, which corresponded to the analysed control volume units, including: the compression space, cooler, regenerator, heater, and the expansion space. On the basis of the conducted thermodynamic analysis, useful relations were derived, which will be used in the future to build the advanced, combined model in which energy and heat losses are taken into consideration, as well as the Stirling engine dynamics during the work cycle. Among the most important thermodynamic processes presented in this work, are: heat exchange at the heat exchangers (the cooler, regenerator, heater), and the isothermal heat exchange in the compression and expansion spaces.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę termodynamiczną dla procesów termodynamicznych zachodzących w przestrzeni roboczej silnika Stirlinga. Przestrzeń robocza podzielona została na sekcje robocze, które odpowiadały analizowanym objętościom kontrolnym, m.in: przestrzeni sprężania, chłodnicy, regeneratora, nagrzewnicy oraz przestrzeni rozprężania. Na podstawie przeprowadzonej analizy termodynamicznej wyprowadzono użyteczne zależności, które zostaną w przyszłości wykorzystane do budowy zaawansowanego kombinowanego modelu uwzględniającego straty energii, ciepła oraz dynamikę silnika Stirlinga podczas realizacji cyklu roboczego. Do najważniejszych procesów termodynamicznych przedstawionych w niniejszej pracy zaliczyć należy: wymianę ciepła na wymiennikach ciepła (chłodnicy, regeneratorze, nagrzewnicy) oraz izotermiczną wymianę ciepła w przestrzeniach sprężania oraz rozprężania.
14
Content available remote Adiabatic analysis of thermodynamic processes in the Stirling engine
EN
This work presents an adiabatic analysis for thermodynamic processes taking place in the Stirling engine working space. The working space was divided into operational sections, which corresponded to the analysed control volume units, including: the compression space, cooler, regenerator, heater, and the expansion space. On the basis of the conducted thermodynamic analysis, useful relations were derived, which will be used in the future to build the advanced, combined model in which energy and heat losses are taken into consideration, as well as the Stirling engine dynamics during the work cycle. Among the most important thermodynamic processes presented in this work, are: heat exchange at the heat exchangers (the cooler, regenerator, heater), as well as the adiabatic heat exchange in the compression and expansion spaces. Moreover, the relations describing the temperature change in the compression and expansion spaces during the work cycle were presented.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę adiabatyczną dla procesów termodynamicznych zachodzących w przestrzeni roboczej silnika Stirlinga. Przestrzeń roboczą podzielono na sekcje robocze, które odpowiadały analizowanym objętością kontrolnym, m.in: przestrzeni sprężania, chłodnicy, regeneratora, nagrzewnicy oraz przestrzeni rozprężania. Na podstawie przeprowadzonej analizy termodynamicznej wyprowadzono użyteczne zależności, które zostaną w przyszłości wykorzystane do budowy zaawansowanego kombinowanego modelu uwzględniającego straty energii, ciepła oraz dynamikę silnika Stirlinga podczas realizacji cyklu roboczego. Do najważniejszych procesów termodynamicznych przedstawionych w niniejszej pracy zaliczyć należy: wymianę ciepła na wymiennikach ciepła (chłodnicy, regeneratorze, nagrzewnicy) oraz adiabatyczną wymianę ciepła w przestrzeniach sprężania oraz rozprężania. Zaprezentowano również zależności opisujące zmianę temperatury w przestrzeniach sprężania oraz rozprężania w trakcie realizacji cyklu roboczego.
EN
This paper presents an indicator analysis of the impact of the characteristics of an electronic ignition system on the operating conditions of a two-stroke spark ignition engine. The tests were carried out on a single-cylinder two-stroke engine equipped with a combustion pressure sensor using the apparatus for recording fast-varying signals. The influence of changes of the ignition angle of advance at constant engine speeds on the engine operating indicators was analysed. The assessment of the impact of the changes to the settings of the ignition system was analysed in terms of thermodynamic conditions: combustion pressure and average effective pressure. It was found that the ignition angle of advance has positive influence on engine operating conditions and uniformity of engine operation. As a measure of non-uniformity of engine operation were accepted the coefficient of variation of the engine speed and the mean indicated pressure. It was indicated that, along with the ignition angle of advance, the indicators of two-stroke engine operation also increase with simulta-neous increase in the non-uniformity of engine operation.
PL
W artykule przedstawiono analizę indykatorową wpływu charakterystyki elektronicznego układu zapłonowego na warunki pracy silnika dwusuwowego o zapłonie iskrowym. Badania prowadzono na jednocylindrowym silniku dwusuwowym wyposażonym w czujnik ciśnienia spalania z wykorzystaniem aparatury do rejestracji sygnałów szybkozmiennych. Analizie poddano wpływ zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu przy ustalonych prędkościach obrotowych silnika na wskaźniki jego pracy. Ocenę wpływu zmian nastaw układu zapłonowego analizowano w aspekcie warunków termodynamicznych: ciśnienia spalania oraz średniego ciśnienia użytecznego. Stwierdzono pozytywny wpływ wyprzedzenia zapłonu na warunki pracy silnika oraz na jego równomierność pracy. Jako miarę nierównomierności jego pracy przyjęto współczynnik zmienności prędkości obrotowej i średniego ciśnienia indykowanego. Wykazano, że wraz z wyprzedzeniem zapłonu zwiększają się wskaźniki pracy silnika dwusuwowego z jednoczesnym zwiększeniem nierównomierności jego pracy.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz parametrów termodynamicznych dla paliwa MPH modyfikowanego dodatkami tzw. materiałów podsadzkowych – krzemionką i korundem. Wykazano wpływ dodatków na energetyczność paliwa i oszacowano objętość produktów gazowych generowaną z jednostki objętości paliwa. Zaproponowano metodykę badawczą związaną z badaniem zapłonu paliwa MPH, umożliwiającą wyznaczenie charakterystyk energetycznych, określenie maksymalnego ciśnienia gazów postrzałowych oraz całkowitego impulsu ciśnienia.
EN
This paper presents the results of thermodynamic parameters analyzes obtained for MPH propellant modified with additives: silica and corundum. The influence of additives on energetic propellant parameters was shown. The volume of gaseous products generated per unit volume of propellant was estimated. The method of ignition testing MPH propellant was proposed. It allows to determine the energetic characteristics, maximum pressure of the gaseous products and total pressure impulse.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej oraz ekonomicznej dla wybranych układów gazowo–parowych. Pierwszym rozpatrywanym układem był układ jednociśnieniowy, następnym układ jednociśnieniowy z modernizacją w postaci upust regeneracyjnego i przegrzewu oraz układ dwuciśnieniowy. Wymienione układy przeanalizowano z punktu widzenia zmieniającej się temperatury oraz ciśnienia spalin na wlocie do turbiny. Na potrzeby analizy wybrano cztery lokalizacje mieszczce się w różnych rejonach świata i na ich podstawie wyznaczono zależność sprawności układu od zmiany parametrów otoczenia, przy uwzględnieniu zmiany ciśnienia spalin na dolocie do turbiny gazowej. Kolejnym etapem pracy było wyznaczenie opłacalności finansowej każdego z układów oraz wyznaczenie wskaźników oceny efektywności ekonomicznej. Zostały wyznaczone wskaźniki ekonomiczne takie jak: wartość bieżąca netto, wskaźnik wartości bieżącej netto, wewnętrzna stopa zwrotu oraz zdyskontowany czas zwrotu. Analiza termodynamiczna została przeprowadza przy użyciu komercyjnego oprogramowania EBSILON®Professional (STEAG GmbH).
EN
This work describes thermoeconomical analysis of combined cycle power plant. First analysed configuration is single pressure combined cycle power plant. Next is single pressure combined cycle with modernisation containing heat recovery and additional superheating. Closing structure is dual pressure combined cycle. These power plants were tested due to changing of the temperature and pressure at the inlet to the gas turbine. The next step was selection four locations in different parts of the world. The impact of the changing parameters of the environment on the efficiency of the system was determined. The financial viability of power plant was examined. The indicators of economic efficiency was computed such as NPV, NPVR, IRR and DPB. EBSILON®Professional was used as a program to creation of combined cycle power plants.
EN
Because the heat release of plutonium material, the composite structure is heated and the stress and strain of the composite structure will increase, which will affect the thermodynamic properties of the structure. The thermodynamic analysis of complex structures, which are composed of concentric structures of plutonium, beryllium, tungsten, explosives, and steel, was carried out. The results showed that when the structure is spherical, the temperature is higher than that of the ellipsoid structure. Stress of the elliptical structure is greater than the spherical structure. This study showed that the more flat the shell is, the greater the stress concentration point occurs at the long axis, and the maximum stress occurs at the beryllium layer. These conclusions provide theoretical support for the plutonium composite component testing.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy termodynamicznej węglowego nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego zintegrowanego z membranową instalacją separacji dwutlenku węgla. Analizy przeprowadzono dla dwóch wariantów struktury instalacji membranowej: układu jednostopniowego oraz dwustopniowego. Obliczenia ukierunkowano dla uzyskania założonego poziomu odzysku dwutlenku węgla oraz odpowiedniej czystości gazu kierowanego ostatecznie do miejsca składowania. Wyniki obliczeń wykazały, iż uzyskanie założonych wartości dla stopnia odzysku oraz czystości jest możliwe wyłącznie na drodze zastosowania układów dwustopniowych. Podstawowym celem analiz było określenie energo-chłonności realizacji procesu sprężania gazów mającego na celu uzyskanie odpowiedniej różnicy pomiędzy ciśnieniami parcjalnymi gazów oddzielonych przegrodą membranową. Określenie wielkości mocy jaka potrzebna jest dla zasilania pomp próżniowych instalacji membranowej oraz sprężarek dwutlenku węgla pozwoliło na wyznaczenie ubytku sprawności bloku kogeneracyjnego będącego następstwem jego integracji z instalacją separacji. Rezultaty analiz zestawiono z wynikami obliczeń jakie prowadzono dla bloku kogeneracyjnego, który nie jest zintegrowany z instalacją separacji.
EN
In this paper the results of the thermodynamic analysis of a coal-fired cogeneration unit integrated with a membrane carbon dioxide separation installation are presented. Analysis were carried out for two variants of structure of the membrane installation: one-stage unit and two-stage unit. Calculations were directed to achieve the target level of carbon dioxide recovery rate and adequate purity of CO2 directed to the storage place. Results of calculations showed that achieve-ment of assumed values of recovery rate and purity is possible only through the use of two-stage systems. The main objec-tive of the analysis was to determine the energy consumption of the compression processes, the aim of which is to achieve an appropriate difference between the partial pressures of gases separated by a membrane. Determination of the power needed for driving of the vacuum pumps working in the membrane installation and CO2 compressors allowed for the calculation of the efficiency loss of the cogeneration unit, resulting from its integration with a separation installation. The results of the analysis are compared with the results of the calculations conducted for a cogeneration unit, which is not integrated with CO2 separation installation.
PL
W artykule przedstawiono zmiany składu chemicznego koksu zawierającego 11% popiołu w procesie wielkopiecowym. Obliczenia termodynamiczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu FactSage. Ze względu na dużą liczbę tworzących się produktów reakcji chemicznych w obrębie składników popiołu, rozważano tylko 10 najważniejszych związków biorących udział w reakcjach. Mają one wpływ na przebieg redukcji oraz tworzenia się żużla w procesie wielkopiecowym.
EN
The article presents changes in the chemical composition of coke containing 11% of ash in blast furnace process. Thermodynamic calculations were performed by means of FactSage programme. Due to high number of products formed in chemical reactions from the components of the ash, only 10 most important chemical compounds were considered. They influence the course of the reduction reaction and the formation of slag in the blast furnace process.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.