Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku oceny rzeczywistej wytrzymałości betonu trzema metodami w obiekcie zabytkowym. Opisane prace stanowią wycinek prowadzonych na obiekcie badań materiałowych, makroskopowych oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
EN
The article presents a case study of the actual assessment of concrete strength in a historic building using three methods. The described activities are a part of the material and macroscopic tests as well as static and strength calculations carried out in the facility.
PL
W artykule przybliżono czytelnikowi problemy związane z obliczeniami statycznymi podczas projektowania wielkopowierzchniowych obiektów o nietypowej geometrii. Zawarto w nim podstawowe informacje na temat technologii BIM oraz możliwości wymiany informacji między programami branżowymi na przykładzie przedstawionej koncepcji obiektu z pracy dyplomowej magisterskiej. Podjęto temat numerycznego wyznaczania obciążeń wiatrem przy użyciu dostępnego oprogramowania oraz potencjalnego wpływu zjawisk reologicznych podczas wznoszenia obiektu. Przedstawiono podejście do kształtowania dylatacji podczas tworzenia modelu obliczeniowego, a także w jaki sposób generować siatkę MES w sekcjach narażonych na niestabilności obliczeniowe.
EN
The article introduces the reader to the problems related to static calculations when designing large-area objects with atypical geometry. It contains basic information on BIM technology and the possibility of exchanging information between industry programs on the example of the presented concept of an object from the master’s thesis. The subject of numerical determination of wind loads using the available software and the potential impact of rheological phenomena during the construction of the object was discussed. An approach to shaping dilatation while creating a computational model is presented, as well as how to generate a FEM mesh in sections exposed to computational instabilities.
PL
W referacie przedstawiono i uzasadniono propozycję utworzenia specjalizacji (do projektowania i budowania bez ograniczeń) w zakresie budowli ochronnych w ramach uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
EN
The paper presents and justifies the proposal to create a specialization (to design and build without restrictions) in the field of protective buildings under building rights in the construction and construction specialty.
PL
Za doprowadzenie wymaganej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń odpowiada instalacja wentylacyjna. Jej wadliwe działanie może być jedną z przyczyn powstawania tak zwanego syndromu chorego budynku. To z kolei może powodować pogorszenie warunków bytowych i komfortu wewnętrznego, negatywnie wpływając na samopoczucie i zdrowie użytkowników pomieszczeń oraz trwałość konstrukcji budynku.
EN
When surveys of corners of building structures are carried out, surveyors frequently use a compilation of two surveying methods. The first one involves the determination of several corners with reference to a geodetic control using classical methods of surveying field details. The second method relates to the remaining corner points of a structure, which are determined in sequence from distance-distance intersection, using control linear values of the wall faces of the building, the so-called tie distances. This paper assesses the accuracy of coordinates of corner points of a building structure, determined using the method of distance-distance intersection, based on the corners which had previously been determined by the conducted surveys tied to a geodetic control. It should be noted, however, that such a method of surveying the corners of building structures from linear measures is based on the details of the first-order accuracy, while the regulations explicitly allow such measurement only for the details of the second- and third-order accuracy. Therefore, a question arises whether this legal provision is unfounded, or whether surveyors are acting not only against the applicable standards but also without due diligence while performing surveys? This study provides answers to the formulated problem. The main purpose of the study was to verify whether the actual method which is used in practice for surveying building structures allows to obtain the required accuracy of coordinates of the points being determined, or whether it should be strictly forbidden. The results of the conducted studies clearly demonstrate that the problem is definitely more complex. Eventually, however, it might be assumed that assessment of the accuracy in determining a location of corners of a building using a combination of two different surveying methods will meet the requirements of the regulation [MIA, 2011), subject to compliance with relevant baseline criteria, which have been presented in this study. Observance of the proposed boundary conditions would allow for frequent performance of surveys of building structures by surveyors (from tie distances), while maintaining the applicable accuracy criteria. This would allow for the inclusion of surveying documentation into the national geodetic and cartographic documentation center database pursuant to the legal bases.
PL
Przedstawiono przykład modernizacji kamienicy w Warszawie i wzmocnienia strefy jej posadowienia za pomocą żelbetowego rusztu na mikropalach.
EN
In the paper there is presented an example of the modernization of the masonry house in Warsaw with strengthening of the zone of foundation with the concrete reinforced grate on micropiles.
PL
Artykuł porusza zagadnienie wpływu właściwej lokalizacji obiektu budowlanego zarówno w stosunku do stron świata, jak i uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych oraz jego formy na koszty eksploatacji. Lokalizacja budynków określana jest na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, tak więc już na etapie sporządzania ww. dokumentów planistycznych należy precyzyjnie analizować zagadnienia mające znaczenie w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju i optymalizowania potencjału energetycznego. Dostosowanie wielu elementów projektowych, między innymi takich jak: wielkości oraz ilości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich usytuowanie do stron świata, wartość współczynnika U dla ścian i stropów, konstrukcja balkonów, systemy wentylacji i ogrzewania, a także kształtowanie i zagospodarowanie otoczenia obiektu, może w znaczący sposób wpłynąć na efektywność ekonomiczną budynków energooszczędnych zarówno na etapie ich realizacji, jak i eksploatacji.
EN
The article discusses the influence of an appropriate location of a building on operating costs in relation to cardinal directions, geographic and environmental conditions, and the form of the building. Decision on a location of a building is taken on the basis of provisions of local spatial management plans or decisions on development conditions. Therefore, it is necessary to precisely analyze the issues vital to creation of sustainable development policy and optimization of energy potential as early as at the drafting stage of the above-mentioned documents on urban planning. Adjustment of numerous design elements, such as size and number of door and window openings, their position in relation to cardinal directions, U value for walls and ceilings, construction of balconies, air-conditioning and heating systems, as well as shaping and management of the surroundings may significantly influence cost efficiency of energy-efficient buildings, both during construction stage and further use.
PL
Analizie poddana została skarpa wraz ze zlokalizowaną poniżej drogą. Przedmiotowe zbocze znajduje się w miejscowości Skawinki (gm. Lanckorona, pow. wadowicki). Skarpa została obciążona ciężarem od budynku drewnianego i żelbetowego. W programie MIDAS GTS NX wyznaczono współczynniki stateczności ogólnej FoS, które pokazują, że w analizowanym przypadku zarówno budynek o konstrukcji żelbetowej jak i drewnianej wpływają negatywnie na stateczność skarpy. Nieznacznie korzystniejszym wyborem okazuje się jednak wykonanie budynku w konstrukcji drewnianej.
EN
The slope with a road located below was analysed. This area is located in Skawinki (Lanckorona community, Wadowice county). The slope was loaded by a wooden building (first case) and a reinforced concrete building (second case). In the MIDAS GTS NX the Factor of Safety FoS have been determined. The results show that in the analysed case both the reinforced concrete and the wooden structure affect negatively the stability of the slope. A slightly more favorable choice, however, is the construction of a wooden building.
13
Content available remote Wymagania techniczne stawiane ścianom działowym
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane ścianom działowym. Omówiono zagadnienia obciążeń i odporności, a także wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej. Zwrócono także uwagę na wymagania sztywności. Zasygnalizowano możliwe problemy tego typu konstrukcji występujące podczas użytkowania budynków.
EN
The article presents the requirements applicable to partitions. The issues discussed include loads, resistance, thermal insulation and soundproofing. Account has also been taken of rigidity requirements. Certain possible problems were indicated for these types of structures that tend to occur during the life cycle of buildings.
PL
Nasilenie ataków terrorystycznych powoduje konieczność zabezpieczania przed nimi budynków. Artykuł przedstawia podstawowe zasady projektowania konstrukcji i wyposażenia budynków ograniczające masowość ofiar wśród ich użytkowników i w ich otoczeniu.
EN
The necessity to protect buildings against the terrorist attacks is driven by their increased numbers. The article presents the basic principles of structure and building equipment design aimed to minimize casualties among the inhabitants and within the surroundings.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę technicznych komponentów obiektów sakralnych w kreowaniu wartości i kryteriów aksjologicznych, w szczególności na udział nowatorskich osiągnięć w podążaniu ku pięknu i prawdzie. Posługując się myślą Arthura Schopenhauera, iż „źródłem rozkoszy estetycznej jest poznanie idei dzieła”, zaś owa rozkosz zależy od intensywności przekazywania idei oraz tego, czy „idee gatunku wyraża w sposób czysty”, rozważane są kategorie piękna i prawdy wyrażone poprzez użycie odpowiednich materiałów, wyszukanych elementów i detali konstrukcyjnych, wysmakowanych form odwołujących się do utrwalonych archetypów budownictwa sakralnego. Przeprowadzono pilotażowe rozpoznanie wśród zrealizowanych obiektów (świątynie, kaplice, obiekty sepulkralne z obszaru Europy, Azji i Ameryki), które zyskały uznanie wśród odbiorców (wiernych i architektów). Poddane analizie obiekty poświadczają, że architektura sakralna początku XXI wieku wykorzystuje nowe, dostępne rozwiązania techniczne i przynosi wiele trafionych estetycznie kreacji kompozycyjnych. Jednocześnie stara się przekazywać idee akceptowane przez odbiorców. Elementy techniczne wspierają semantyczne zamysły autorów, czyli to, co tkwi w warstwie głębokich idei – znaku i symbolu, zakorzenionych w tradycji wyznawców danej religii i utrwalonych transcendentaliów (dobra – prawdy – piękna). Użyte w dzisiejszych obiektach sakralnych środki warsztatowe, techniczne i wyrazowe są obecne w różnych nurtach współczesnej architektury (od historyzmu, przez neomodernizm, do architektury ekologicznej, organicznej i wernakularnej). Współczesna architektura sakralna to zatem jedność w różnorodności.
EN
This article aims to highlight the role of the technical components of the sacred objects in the creation of values and axiological criteria; in particular, the share of innovative achievements in following to the beauty and truth. Using the thought of Arthur Schopenhauer, that the „source of the aesthetic pleasure is to understand the idea of work”, while this pleasure depends on the intensity of communicating ideas and whether „the ideas of the species are expressed in a pure way”, there are considered categories of beauty and truth expressed through the use of appropriate materials, sophisticated features and construction details and refined forms referring to established archetypes of sacral architecture. There was conducted a trial research among realized objects (temples, churches, sepulchral chapels from Europe, Asia and America) which gained recognition among recipients (catholic and architects). Analyzed object certify that the sacral architecture of the early 21st century uses new technical solutions and brings many aesthetically matching creations. Simultaneously, it tries to transfer ideas accepted by the public. Technical elements support the semantic intentions of the authors; which is what is in the deep layer of the idea - a sign and symbol, rooted in the tradition of the followers of a particular religion and established transcendentals (good - the truth - beauty). Workshop, technical and expressive means, which are used in todays sacred objects, are present in various currents of contemporary architecture (from historicism, the neo-modernism to even ecological architecture, organic and vernacular). Contemporary sacral architecture is therefore a unity in diversity.
16
Content available remote Problematyka odporności ogniowej konstrukcji obiektów wielkokubaturowych
PL
W artykule omówiono praktyczne aspekty związane z projektowaniem odporności ogniowej konstrukcji i elementów obiektów wielkokubaturowych, będących budynkami użyteczności publicznej, takich jak: hale widowiskowo-sportowe, centra handlowe czy też obiekty komunikacyjne, a także budynków produkcyjno-magazynowych. Poruszono tematykę zaawansowanych analiz zachowania się konstrukcji budynków w pożarach, które to analizy możliwe są dzięki wprowadzeniu w naszym kraju Eurokodów. Dodatkowo omówiono problematykę właściwego projektowania wydzieleń przeciwpożarowych, a także kwestię zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i sposoby racjonalizacji ich kosztów.
PL
Opisano konstrukcję obiektów Muzeum. W skład Muzeum wchodzi nowy obiekt w postaci przenikających się przęseł mostowych rozpostartych nad adaptowanymi budynkami dawnej Elektrowni Podgórskiej. Przęsła stalowe oparto na dwóch żelbetowych wieżach (trzonach) i stalowej podporze wahliwej. Przedstawiono problemy konstrukcyjne wynikające ze śmiałej wizji architektonicznej.
EN
Described in detail the structure of objects Museum. The Museum includes a new object in the form of interpenetrating bridge spans over the rebuilt buildings of the former power station Podgórze. The steel spans are based on two concrete towers (shafts) and a steel swinging support. Shows the structural problems arising from the bold architectural vision.
EN
The article presents numerical simulations for the modelling of seismic impact on the structure of unique cantilever cablestayed structure with the application of two methods. The Response Spectrum method, in which a spectrum of the structure’s responses to an earthquake’s impact is generated, and the Accelerogram method, in which we generate dynamic load in the form of a diagram of the connection between acceleration and time for the actual readings during a real earthquake. Both methods have been presented for the El Centro earthquake spectrum. This unique application of a cantilever cablestayed structure in public buildings will allow to assess the safety of this kind of load-bearing system in areas of increased risk of seismic activity. Cantilever cablestayed structures have so far never been designed or analyzed on seismically active areas. Based on numerical simulation we determined the effect of stiffness of load-bearing lines on the increase of stresses and displacements at cable stays joint with the end of the cantilever part of a building.
PL
Przekształcenia funkcjonalno-użytkowe budynków, dokonywane w procesach modernizacji pojedynczych obiektów lub całych ich zespołów, zazwyczaj mają znaczący wpływ na wnętrze, architekturę i konstrukcję budynku.
EN
Functional conversions of the buildings, performed in the process of revitalization, usually have a significant impact on the architecture and the structure of the building. The susceptibility to transformation should be the subject of analysis, before the design process starts. There are three basic ways of converting existing buildings – refurbishment, vertical and lateral extension. Refurbishment is related to spatial changes in the interior, for example – joining the adjacent flats or inserting a mezzanine, or other conversions of the building’s interior, including the structure. Library building, in The Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski campus, illustrates the specificity of refurbishment.
PL
Podczas pożaru budynek powinien spełniać pewne funkcje lub, inaczej mówiąc, mieć pewne właściwości użytkowe, które umożliwią ewakuację i ograniczą rozmiary strat materialnych.
EN
The article discusses fire safety demands and their practical importance as well as the impact of the building structure and elements of internal division to fire safety. The functions of supporting structures, ceilings, partition walls, suspended ceilings and raised floors are shown. In the case of external walls the article discusses the paths of spreading of fire in the building and the function of external walls that is associated with the demand of reducing the possibility of spreading of fire to adjacent buildings.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.