Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production trend
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie aktualnego stanu wyposażenia i wykorzystania środków transportowych w zależności od kierunku prowadzonej produkcji. Badania wykazały, iż w gospodarstwach wyodrębnionych pod kątem kierunku produkcji wyposażenie w środki transportowe było różne. Najlepiej pod względem ilościowym wyposażone były obiekty dwukierunkowe, natomiast najgorzej gospodarstwa mieszane. Roczne wykorzystanie ciągników mieściło się w granicach od 432 do 993 godzin, samochodów osobowych od 43 do 222 godzin. Samochody dostawcze i ciężarowe posiadały tylko gospodarstwa jedno-kierunkowe - produkcja roślinna. Urządzenia i środki ładunkowe występowały w każdej z badanych grup, natomiast wózki spalinowe jedynie w gospodarstw jednokierunkowych, ukierunkowanych na produkcję roślinną.
EN
The objective of the paper was to determine the present state of equipment and the use of transport means depending on the production trend. The research proved that the transport means equipment was very diverse in relation to the trend. Two-trend objects had the best equipment on account of quantity while mixed farms were the worst. Annual use of farms was within 619.9 to 1252.5 hours, passenger cars from 41.3 to 207.0 hours. Only one-trend animal farms had delivery trucks and trucks. Each investigated group possessed loading devices and means, while engine power fork trucks occurred only in one-trend plant farms. However, their use was very low.
PL
W pracy przedstawiono wielkość i strukturę przepływów surowcowotowarowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie kierunku produkcji. Założony cel został zrealizowany na podstawie badań przeprowadzonych w 80 gospodarstwach Polski Południowej. Obiekty do badań zostały podzielone na 4 grupy: gospodarstwa jednokierunkowe - ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą, gospodarstwa dwukierunkowe i mieszane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wielkości i struktury przepływów surowcowo-towarowych w głównych obszarach logistyki: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Końcowym efektem przeprowadzonych badań było stworzenie modeli przepływów surowcowo-towarowych w badanych gospodarstwach obrazujących wielkość i strukturę przepływającej masy towarów.
EN
The work study presents the size and the structure of raw-materials and goods flow in agricultural farms with regard to the production trend. The assumed aim was carried out based on research conducted in 80 farms of Southern Poland. The facilities covered by the research were divided into four groups: one-trend farms - plant and animal production oriented, two-trend farms and mixed - trend farms. As a result of the research which was carried out, the size and the structure of raw materials and goods flows was assessed within main areas of logistics: supply and distribution. Forming models of raw materials and goods flow in the researched farms, which illustrate the size and the structure of goods mass flow, was the final effect of the research.
EN
The study presents how farms are equipped with technical means of production. Moreover, it gives the number of equipment per one farm and the reproductive value. The technical infrastructure index of farms as well as the standard gross margin value per a field area unit was also determined. The researched facilities were divided into three groups, which differed with a trend of performed activities, for the purpose of comparative analysis. Therefore, farms, which carried out plant, animal and mixed production, were compared. The statistical analysis was carried out and on its basis, differences in the value of the above mentioned indexes were determined between the production trends as well as the influence of the technical infrastructure on the standard gross margin.
PL
Przedstawiono kierunki zmian wyposażenia technicznego w rozwojowych gospodarstwach rolnych w latach 2002-2007. Obliczono wartość odtworzeniową parku maszynowego oraz wartość produkcji towarowej. Określono związek pomiędzy techniczną modernizacją gospodarstw a wzrostem wartości produkcji towarowej. Badania przeprowadzono w 116 gospodarstwach z regionu Małopolski prowadzących różną działalność produkcyjną. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż rolnicy mając świadomość, iż racjonalna modernizacja procesów produkcyjnych wymaga zabezpieczenia w nowoczesne źródło mechanicznej siły pociągowej, w pierwszej kolejności zakupywali ciągniki rolnicze.
EN
The paper presents trends of changes in technical equipment possessed by developing farms in years 2002-2007. The researchers computed machinery stock replacement value and commodity production value. They determined the relationship between technical modernisation of farms and increase in commodity production value. The research was carried out for 116 farms in Małopolska region, involved in different types of production activity. Completed studies allow to state that farmers are purchasing farm tractors first of all, being aware that rational modernisation of production processes requires them to have modern source of mechanical tractive power.
PL
Określono wysokość i strukturę wykorzystania funduszy unijnych do modernizacji gospodarstw rolnych. Analizowano przedakcesyjny fundusz SAPARD oraz poakcesyjne fundusze inwestycyjne, rolnośrodowiskowe oraz dopłaty produkcyjne. Badania przeprowadzono w 60 gospodarstwach Małopolski, które korzystały z dotacji. Stwierdzono, że w badanych gospodarstwach środki pomocowe przeznaczone na modernizację pochodziły głównie z funduszu inwestycyjnego oraz przedakcesyjnego programu SAPARD. Środki wykorzystano głównie na zakup ciągników i maszyn rolniczych. Nastąpił wzrost wartości odtworzeniowej parku maszynowego średnio o około 25%. Najwyższą wartość dopłat w przeliczeniu na 1 ha UR otrzymały gospodarstwa z grupy obszarowej 5-10 ha oraz gospodarstwa ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej, zaś najniższą z grupy powyżej 20 ha oraz ukierunkowane na produkcję bydła.
EN
The paper specifies the amount and structure of using the EU funds for modernization of farms. The pre-accession SAPARD fund and post-accession investment funds, agricultural and environment funds, and production subsidies have been analysed. The research was carried out in 60 farms in Małopolskie Voivodeship, which obtained the subsidy. The researchers found that in the examined farms the aid for modernisation was derived mostly from the investment fund and the preaccession SAPARD programme. Most of the resources were used to purchase farm tractors and machines. An increase in machine stock replacement value was observed, on average reaching ca. 25%. Farms ranked in the 5-10 ha land area group and farms with production focused on pig farming received highest subsidy amount per 1 ha of farmland, whereas this amount was lowest for the group of farms sized over 20 ha and for farms engaged in cattle production.
PL
W pracy przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia oraz postęp naukowo-techniczny i jego efektywność, w gospodarstwach prowadzących różną działalność produkcyjną. Badaniami objęto 116 gospodarstw rozwojowych położonych na terenie Małopolski, które dzięki unijnej pomocy finansowej mogły zmodernizować własny park maszynowy. Na podstawie zebranych informacji oceniono m.in. wyposażenie techniczne gospodarstw, co pozwoliło na określenie ww. wskaźników, w latach 2002-2007. Przeprowadzono również analizę statystyczną wykorzystując program STATISICA 6.0.
EN
Paper presents a technical equipment index, scientific and technological progress and its effectiveness in farms conducting a variety of production activities. Research included 116 developing farms located within region of Małopolska. The selected farms could modernize their own machine equipment due to the EU financial support. Based on collected data it was possible to evaluate the technical equipment in those farms and determine the above mentioned indexes within period of 2002 to 2007. A statistical analysis was also conducted using STATISTICA 6.0 software.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.