Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  image
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The article presents the results of research carried out for the purposes of the doctoral dissertation entitled Creating the image of the Polish Armed Forces as a guarantor of defence capabilities. The work draws attention to the importance and essential meaning of military classes in this process. The article presents the history of military classes and the methodological assumptions of the research. A review of research on students of military classes included in the literature on the subject was conducted. The results of the author’s own research on the impact of education in military classes on the perception of the Polish Armed Forces were presented, as well as conclusions and recommendations. The research problem of this article is the question: How do students of military classes perceive the current image of the Polish Armed Forces? The aim of the study was to analyse the currently employed measures shaping the image of the Armed Forces of the Republic of Poland in the opinion of the students of military classes.
PL
Artykuł zawiera prezentację wyników badań przeprowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej pt. Kreowanie wizerunku Sił Zbrojnych RP jako gwaranta obronności. W pracy zwrócono uwagę na znaczenie i istotę klas wojskowych w tym procesie. W artykule przedstawiono historię klas wojskowych oraz założenia metodyczne badań. Dokonano przeglądu badań dotyczących uczniów klas wojskowych zawartych w literaturze przedmiotu. Przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących wpływ nauki w klasach wojskowych na postrzeganie Sił Zbrojnych RP oraz zaprezentowano wnioski i rekomendacje. Problem badawczy niniejszego artykułu stanowiło pytanie: Jak uczniowie klas wojskowych postrzegają obecny wizerunek Sił Zbrojnych RP? Celem pracy była analiza obecnie stosowanych działań kształtujących wizerunek Sił Zbrojnych RP w opinii uczniów klas wojskowych.
2
Content available Politechnika Gdańska w literaturze
PL
W artykule przedstawiono w jaki sposób Politechnika Gdańska funkcjonuje w literaturze pięknej. Politechnika ukazywana jest jako miejsce nauki, ale także miejsce wydarzeń historycznych i kulturalnych, jej istnienie jest zakorzenione w świadomości gdańszczan, a przede jest to miejsce w którym spędziło się najlepiej wspominany okres w życiu – okres studiów i pracy zawodowej. Wymienione zostały publikacje informacyjne, ale przede wszystkim skupiono się na literaturze historycznej, naukowej, wspomnieniach i oczywiście na literaturze obyczajowej. W referacie poświęcono szczególną uwagę Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki.
EN
The article presents how Gdańsk University of Technology functions in literature. Gdańsk University of Technology is shown as a place of study, but also a place of historical and cultural events, its existence is rooted in the minds of Gdańsk residents, and above all, it is the place where the best-remembered period of life - studies and professional work - was spent. Information publications were mentioned, but the main focus was on historical and scientific literature, memories and, of course, on fiction literature. In the paper, special attention was paid to the Faculty of Electrical and Control Engineering.
PL
Obraz, jako jedna z form komunikacji, służy przekazywaniu odbiorcy emocji, wartości oraz idei i stanowi zbiór odczytywanych w trakcie procesu poznawczego danych na temat form przestrzennych. Może to wpływać na optymalizację procesów projektowych, przekładając się na charakter projektowanych przestrzeni architektonicznych oraz urbanistycznych, poddawanych autorskiej interpretacji i analizie. Ocena ich jakości i komfortu odnosi się do formy, funkcji, struktury oraz kontekstu, a rejestrowana jest z udziałem intuicyjnie działającego zmysłu rozpoznania bezpieczeństwa i wygody. Świadome poszerzenie pola odbioru oraz interpretacji przestrzeni o sfery sensualnej percepcji, otwiera nowe możliwości interpretacji oraz zacieśnia odległe obszary badań, dając nowy wymiar artefaktom (dziełom sztuki), traktowanym, jako czynnik opiniotwórczy, także w środowiskach bezpośrednio niezwiązanych z procesem projektowym oraz wykonawczym. Metody badawcze opierają się na analizie modelowej architektury, w procesie pogłębionej percepcji oraz interpretacyjnego zapisu.
EN
The image, as one of the forms of communication, serves to convey emotions and values, ideas, it is a set of contents read in the cognitive process, a set of data about architectural forms, which, when subjected to original interpretation and analysis, may influence the optimization of design processes, translating into the quality of the designed architectural forms. The assessment of the quality and comfort of a space concerns form, function, structure, and context and is recorded with the participation of an intuitive sense of security and appreciation of comfort. Consciously expanding the field of interpretation and reception of architectural space with the sphere of sensory perception, opens up new possibilities of interpretation and tightens distant areas of research, giving a new dimension to works of art, treated as an opinion-forming factor, also in environments not directly related to the design and implementation process. Research methods are based on the selection, analysis of the selected architecture, in the process of in-depth recording of perceptions and interpretations.
EN
Purpose: Specification of the identity of a selected automotive brand – Jeep on the basis of the analysis of the advertisement content and verification of its correspondence to the brand image presented in the literature. Design/methodology/approach: In order to determine the identity of the brand we analysed the content of 13 advertisements of the Jeep brand available on YouTube. Then we conducted the quantitative and qualitative analysis of the text. In the quantitative analysis we examined the frequency of the occurrence of the attributes. We carried out a comparative analysis of the content of the advertisements and the results of the research available in the literature. Findings: The identity of the Jeep brand corresponds to the one described in the literature. Both in the marketing message and in the analyses of the results of the study it is perceived as being connected with freedom, adventure, open space as well as the off-road style and endurance. However certain discrepancies have been observed. In the scientific literature no associations of the brand and the creation of the history and the legend has been noticed, nor the exhibition of the blood ties and attachment to the brand “family” and nor the promotion of the independent and active lifestyle has been noticed. Whereas in the advertisement message the properties of the brand concerning its roughness and harshness suggested by numerous authors do not exist. Practical implications: We obtained information about the selected automotive brand. This information shows which attributes build its identity, i.e. the image of the brand desired by its owner. On this ground we may decide on taking up the marketing activities (promotional and others) aiming to create the image of the brand corresponding to the owners’ intentions. Limitations: We analysed only the advertisements from the years 2007-2019 directed to the Polish market. This study should be treated as a pilot kind of the study. Originality/value: The comparison of the identity of the brand present in the advertisement message and scientific literature. We observed the correspondence of numerous attributes, as well as differences. The conclusions may contribute to the opening up of the discussion on the creation of the brand in the passenger cars market.
EN
Perception of architectural forms takes place in the processes of conscious and unconscious reception of architecture, during the observation or use of architectural spaces. Deepened perception as a result of sensory interpretation and reinterpretation may be of great importance in the processes of shaping the architectural environment, which is the context of our existence. The article discusses the problem of recognizing and categorizing architecture and the possibility of broadening the cognitive spectrum for the optimization of design processes. An architectural object perceived as an image remains a multi-format commentary also in its written form, accompanying people at every stage of their life, often having an impact on its quality. By careful observation and comparative analysis, based on selected examples from both the country and the world, referring to the author’s artistic interpretations and semantics, an attempt was made to indicate a new opening in the procedures of recognizing architecture. The aim is to confirm the thesis that the choice of observations, according to the existing, specific conditions of shaping architectural forms, relates to the sphere of sensory experience and may constitute another element facilitating the understanding and shaping of architecture. It is also important to show the relationship and links between the data obtained during the analysis and interpretation of images as well as their influence on the shaping of architectural spaces.
PL
Percepcja form architektonicznych zachodzi w procesach świadomego i nieświadomego jej odbioru, w trakcie obserwacji lub użytkowania przestrzeni architektonicznych. Pogłębiona percepcja, odbywająca się w wyniku sensorycznej interpretacji oraz reinterpretacji może mieć duże znaczenie w procesach kształtowania środowiska architektury, stanowiącego kontekst naszej egzystencji. W artykule poruszono problem rozpoznawania i kategoryzacji architektury oraz możliwości poszerzenia spektrum poznawczego dla optymalizacji procesów projektowych. Obiekt architektoniczny, postrzegany jako obraz, pozostaje wieloformatowym komentarzem także w zapisie słownym, towarzysząc człowiekowi na każdym etapie życia, mając często wpływ na jego jakość. Drogą wnikliwej obserwacji, analizy porównawczej, na podstawie wybranych przykładów z kraju i ze świata, odnosząc się do autorskich interpretacji plastycznych i semantyki, podjęto próbę wskazania nowego otwarcia w procedurach rozpoznawania architektury. Celem jest potwierdzenie tezy, że wybór spostrzeżeń według zastanych, określonych warunków kształtowania form architektonicznych odnosi się do sfery doznań zmysłowych i może stanowić kolejny element ułatwiający zrozumienie i kształtowanie architektury. Istotne jest także wykazanie zależności i związków zachodzących między danymi pozyskiwanymi w trakcie analizy i interpretacji obrazów oraz ich wpływem na rozumienie przestrzeni architektonicznych.
EN
The article concerns the perception of the Polish Armed Forces among youth studying in uniformed classes. The article aims to present the results of a pilot study on selected aspects of the image of the Polish Armed Forces. The paper discusses the importance and the essence of creating a positive image of the army in society. The research methodological assumptions and the respondents' opinions on the image of the Polish Armed Forces as a guarantor of defense were presented.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki postrzegania Sił Zbrojnych RP wśród młodzieży uczącej się w klasach mundurowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących wybranych aspektów wizerunku Wojska Polskiego. W pracy omówiono znaczenie i istotę kreowania pozytywnego obrazu wojska w społeczeństwie. Przedstawiono założenia metodologiczne badań oraz zaprezentowano opinie respondentów dotyczące wizerunku Sił Zbrojnych RP jako gwaranta obronności.
EN
Shaping the image of uniformed services is related to many conditions, including historical ones, stereotypes, or the opinion of circles that have often come into conflict with, for example, the Police. Thus, it is more difficult for uniformed services than for enterprises to influence their image in the eyes of society, the more so as the media often create specific messages through their reports. The image of each organization is a component of intellectual capital, which is a consolidated intangible resource. Managing this comprehensive intangible resource will result in, among other things, higher efficiency, increased innovation and creativity, greater involvement of staff, and the desire to self-improve, which will lead to shaping a better and better image. The study aims to present results of research on the image as an intangible resource as an intellectual capital element, and preliminary research on perceiving the image of the Police and the Armed Forces of the Republic of Poland. They were carried out on a selected sample of young people.
PL
Kształtowanie wizerunku służb mundurowych powiązane jest z wieloma uwarunkowaniami, także historycznymi, ze stereotypami, czy opinią środowisk, które niejednokrotnie popadały w konflikt np. z Policją. Z tego też względu służbom mundurowym trudniej niż przedsiębiorstwom wpływać na własny wizerunek w oczach społeczeństwa, tym bardziej, że niejednokrotnie media poprzez swoje reportaże kreują konkretne przekazy. Wizerunek każdej organizacji stanowi element składowy kapitału intelektualnego, który jest skonsolidowanym zasobem niematerialnym. Zarządzanie tym kompleksowym zasobem niematerialnym będzie w efekcie powodować między innymi większą sprawność działania, wzrost innowacyjności i kreatywności, większe zaangażowanie kadry i chęć do samodoskonalenia, co będzie skutkować kształtowaniem coraz lepszego wizerunku. Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących wizerunku jako zasobu niematerialnego, jako elementu kapitału intelektualnego oraz przedstawienie badań wstępnych w zakresie postrzegania wizerunku Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowanych na wybranej próbie młodych ludzi.
EN
This paper introduces the concept of creating a model for population density prediction and presents the work done so far. The unit of reference in the study is more the population density of a location rather than tracking human movements and habits. Heterogeneous open data, which can be obtained from the World Wide Web, was adopted for the analysis. Commercial telephony data or social networking applications were intentionally omitted. Both for data collection and later for modeling the potential of artificial neural networks was used. The potential of detection models such as YOLO or ResNet was explored. It was decided to focus on a method of acquiring additional data using information extraction from images and extracting information from web pages. The BDOT database and statistical data from the Central Statistical Office (polish: GUS) were adopted for the base model. It was shown that the use of street surveillance cameras in combination with deep learning methods gives an exam.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję stworzenia modelu do predykcji gęstości ludności oraz przedstawiono wykonane dotychczas prace. Jednostką odniesienia w badaniach jest bardziej gęstość ludności w danym miejscu niż śledzenie ruchów i nawyków człowieka. Do analizy przyjęto heterogeniczne otwarte dane, które można pozyskać z sieci WWW. Celowo pominięto komercyjne dane telefonii czy aplikacji społecznościowych. Zarówno do gromadzenia danych jak i później do modelowania wykorzystano potencjał sztucznych sieci neuronowych. Zbadano potencjał modeli detekcyjnych takich jak YOLO czy ResNet. Postanowiono skupić się na metodzie pozyskiwania dodatkowych danych z wykorzystaniem ekstrakcji informacji z obrazu oraz pozyskiwania informacji ze stron WWW. Do modelu bazowego przyjęto bazę danych BDOT oraz dane statystyczne z GUS. Wykazano, że wykorzystanie kamer monitoringu ulic w połączeniu z metodami głębokiego uczenia daje egzamin.
9
Content available remote Wizerunek twarzy w identyfikacji i weryfikacji tożsamości
PL
Identyfikatory naturalne są najstarszym i zarazem najdynamiczniej rozwijanym środkiem weryfikacji tożsamości człowieka. Rozwój ten dotyczy zwłaszcza zaawansowanych technik biometrycznych z elementami sztucznej inteligencji. W artykule zostały przedstawione - na tle innych środków identyfikacji człowieka - podstawowe zasady weryfikacji tożsamości na podstawie wizerunku twarzy.
EN
Natural means of identification are the oldest and most dynamically developed ways of verifying human identity. Their development concerns in particular advanced biometric techniques with elements of artificial intelligence. This article presents - against the background of other means of human identification - the basic principles used to verify identity based on the image of the face.
PL
Przedmiotem artykułu są działania rewitalizacyjne podejmowane na zdegradowanych obszarach miast należących do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wybrane przykłady obejmują działania prowadzone w kierunku rozwoju: przedsiębiorczości, usług, kultury, zabudowy mieszkaniowej, sportu, rekreacji. Celem badań jest identyfikacja, a także rozmieszczenie zrealizowanych i planowanych projektów rewitalizacji obiektów, obszarów zdegradowanych, a ponadto ocena ich wpływu na zmianę wizerunku miast poprzemysłowej metropolii oraz poprawę warunków życia społeczności miejskich.
EN
The subject of the paper are revitalization activities undertaken in degraded areas of cities belonging to the core of the Metropolis GZM. The selected examples include activities undertaken for the development of entrepreneurship, services, cultures, housing, sports and recreation. The aim of the study is to identify and locate completed and planned projects for the revitalisation of buildings and degraded areas, and to assess their impact on changing the image of the cities of the post-industrial metropolis, and improving the living conditions of urban communities.
11
Content available The role of museums in creating the region brand
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the role of museums as specific entities of the cultural market in shaping the region brand. Methodology: The paper presents the results of a case study and desk research, regarding the role of museums in building the image of the Lower Silesian Voivodeship, supplemented with selected results of quantitative and qualitative own research. Findings: The analysis showed that increasing the role of museums in building the region brand is in the best interest of both parties and that there are many cooperation methods for museums and regions that bring real benefits. Practical implications: Looking for a model of cooperation that will be beneficial for both the region and museums and their brands is therefore crucial. Originality/value: According to the author knowledge, the paper is one of the very first attempts to identify the role of museums in creating the region brand.
12
EN
The aim of this article is to characterize and analyse the activities undertaken by the authorities of territorial units such as cities, municipalities and districts for the purpose of creating their identity and image. Design/methodology/approach: The paper applies the method of descriptive characterization of market phenomena and processes as well as referring to the literature on spatial marketing. Findings: There is a feedback loop between the objective identity of a given town or city and its subjective image because the unique identity promotes the creation of an optimal image, while the unique image determines the undertaking of specific actions aimed at building identity; including such elements of visual identity as the place’s logo, coat of arms and flag, markings on the vehicles of town institutions, etc. Originality/value: The author comprehensively describes the category of a spatial unit’s image, its definitions and functions, and then proceeds to issues of classifying image types, the identity of a place brand, as well as place brand management, which is also referred to as destination branding.
13
Content available remote Tajemniczy urok „Szklaków”
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia relacji między słowem i obrazem na obszarze nauk o mediacji sztuki. Definiuje ten obszar oraz pojęcie jego przedmiotu. Wyróżniając podstawowe sposoby mediacji między sferą wizualną a werbalną, podaje przegląd form, w których jest ona możliwa.
EN
The article deals with the relationship between word and image in the field of art mediation. It defines this area of study and its subject. Highlighting the basic methods of mediation between the visual sphere and the verbal sphere, it provides an overview of the forms in which it is possible.
EN
CSR (corporate social responsibility), i.e. corporate social responsibility is understood as the concept of enterprise management, consisting of conscious and sustainable action. Currently, issues related to the use of CSR is the subject of many studies and analyzes, because nowadays corporate social responsibility is an important factor in shaping the image and competitive advantage on the market. The aim of the article was to analyze and evaluate the application of the concept of corporate social responsibility in dairy enterprises in Poland in shaping the image and competitive advantage. The article’s literature was used to define the concept of CSR and social responsibility reports published by leading dairy enterprises in Poland. The article uses simple descriptive and cause-and-effect methods. Based on the analyzes carried out, it was found that CSR has a global dimension, and the benefits it brings to enterprises, employees, the local community and the environment are significant. There was a positive perception among Polish society of dairy enterprises that implemented CSR activities, which contributes to increasing the stability of these enterprises. The article is a voice in the discussion on showing opportunities and creating competitive advantages in the aspect of social innovations and changing business models.
PL
CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym i zrównoważonym działaniu. Obecnie zagadnienia związane zastosowanieniem CSR jest przedmiotem wielu badań i analiz, gdyż współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu była analiza i ocena zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach mleczarskich w Polsce w kształtowaniu wizerunku i przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, która posłużyła do zdefiniowania koncepcji CSR oraz raporty społecznej odpowiedzialności opublikowane przez przodujące przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że CSR ma wymiar globalny, a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są znaczące. Zaobserwowano pozytywne postrzeganie wśród społeczeństwa polskich przedsiębiorstw mleczarskich, które wdrożyły działania CSR, co przyczynia się do zwiększenia stabilności funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Artykuł stanowi głos w dyskusji w zakresie pokazywania możliwości i tworzenia przewag konkurencyjnych w aspekcie innowacji społecznych i zmieniających się modeli biznesowych.
EN
Video surveillance on both marine and inland waters still only plays a mainly auxiliary role in vessel traffic observation and management. The newest technical achievements in visual systems allow camera images to be used in more sophisticated tasks, such as automatic vessel recognition and identification in observed areas. With the use of deep learning algorithms and other artificial intelligence methods, such as rough sets and fuzzy sets, new functions can be designed and implemented in monitoring systems. In this paper the challenges that were encountered and the technology that has been developed in managing video streams are presented as well as the images needed for tests and proper operation of the designed Ship Recognition and Identification System (SHREC). The current technologies, typical setups and capabilities of cameras, with regard to existing on-water video monitoring systems, are also presented. The aspects of collecting the test data in the Szczecin Water Junction area are also described. The main part of the article focuses on presenting the video data pre-processing, storing and managing procedures that have been developed for the purposes of the SHREC system.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
EN
This research proposes a method to enhance the payload message by embedding messages on the dilated edge areas by the Least Significant Bit (LSB) method. To add security aspects to messages, messages are not embedded directly on the LSB but encrypted with XOR operations with Most Significant Bit (MSB). The experimental results of the test in this study showed that the dilation process to some extent can increase the payload of 18.65% and the average bpp is 1.42 while maintaining the imperceptibilty quality of stego image with an average PSNR value of about 47 dB, SSIM is 0.9977 and MSE is 1.13.
PL
Dziedzina grafiki trójwymiarowej podlega szybkiemu rozwojowi, dzięki nowościom jakimi są rozszerzona, czy wirtualna rzeczywistość. Wraz ze wzrostem zainteresowania modelami 3D potrzebne są nowe metody ich tworzenia, jak np. konwersja obrazów 2D do modelu 3D. Technika ta pozwala na tworzenie dostatecznie dokładnych modeli 3D w szybki i tani sposób, używając tylko aparatu fotograficznego i komputera. Istnieją różne algorytmy, które pozwalają na pozyskanie informacji o głębi obrazów z pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć. Szczególną grupę stanowią algorytmy korzystające z pojedynczego obrazu. Niniejszy artykuł przedstawia metody budowania modelu 3D stosujące konwersję obrazów 2D.
EN
Three-dimensional graphics is subject of rapid development due to new inventions such as augmented (AR) or virtual reality. With the increasing of interest in 3D (three-dimensional) models new methods are needed for their creation, such as the conversion of 2D (two-dimensional) images into a 3D model. This technique allows to create fairly accurate 3D models in a quick and cheap way, using only a camera and a computer. There are various algorithms that allow you to obtain depth information from images basing on one or set of images. A special group are algorithms that use a single image. This article presents methods of creating a 3D model using 2D image conversion.
EN
The subject of this work is the images, or more accurately said, the state of our knowledge about the set consisting of artifacts such as the Venus de Milo, the Gioconda, the duck decoys (or “fake birds”) used to hunt ducks, toys such as a doll or a paper airplane and drawings such as the planes drawn up by engineers or architects. Our purpose is to discuss the understanding of images currently considered canonical – i.e., the theory that states that images are a modality of signs. We will do this by analyzing “The Family of images” a proposal developed by W.J.T. Mitchell in a famous essay entitled “What is an image?”. After introducing readers to the subject and outlining a diagnosis about the current status quæstionis of theory of images, we will study Mitchell’s proposal and criticize the thesis (assumed and brilliantly presented by this author) that states that images are nothing more than a more or less sui generis modality of signs. Finally, in the section dedicated to the conclusions, we will outline a proposal of an alternative approach to the study of the images that, instead of seeing them as signs, considers them as tool­artifacts.
PL
Tematem artykułu są obrazy, a ściślej mówiąc, stan naszej wiedzy o zbiorze artefaktów, takich jak Wenus z Milo, Gioconda, bałwanki kaczek (alternatywnie „Fake birds” lub „Bird decoys”) używane w myślistwie, zabawki, takie jak lalka lub papierowy samolot oraz rysunki zrobione przez inżyniera czy architekta. Naszym celem jest omówienie rozumienia obrazów, uważanych obecnie za kanoniczne, czyli de facto przedstawienie teorii stanowiącej, że obrazy są modalnością znaków. W tym celu zamierzamy przeanalizować koncepcję „Rodziny obrazów” opracowaną przez W.J.T. Mitchella w jego słynnym eseju zatytułowanym „Czym jest obraz?”. Po zapoznaniu czytelników z tym tematem i przedstawieniu próby diagnozy przyczyn dyskomfortu wywoływanego przez status quaestionis na podstawie teorii obrazów chcemy przyjrzeć się propozycji rozumienia tej kwestii przez Mitchella i krytycznie zanalizować przyjętą przez niego tezę, która głosi, że obrazy nie są niczym więcej niż modalnością znaków sui generis. Na koniec w części poświęconej wnioskom zaprezentujemy swoją propozycję alternatywnego podejścia do badania obrazów, które to stanowisko każe traktować je jako artefakt-narzędzie, nie zaś postrzegać jako znaki.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.