Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 784

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
PL
W miastach, wsiach i na osiedlach (współcześnie wchodzących w skład Pasma Otwockiego), które powstawać zaczęły na południe od Warszawy pod koniec XIX w., tożsamość lokalną budowały i nadal konstytuują różnorodne elementy: przyrodnicze, przestrzenne, funkcjonalne oraz architektoniczne. Celem artykułu jest przybliżenie jednej z lokalnych dominant, integrującej pierwiastki techniki i architektury - zabytkowego obiektu dawnej elektrowni gminy Falenica Letnisko. Losy Elektrowni Falenickiej były nieodłącznie splecione z historią miasteczka, a potem osiedla. Obiekt ten nie pełni dziś pierwotnej funkcji i nieużytkowany niszczeje. Budynek stanowi dominantę przestrzenną, ma oryginalną bryłę oraz interesujący detal architektoniczny. Od momentu powstania do dziś, jest jednym z istotnych elementów budujących tożsamość lokalną wśród społeczności Falenicy.
EN
In the towns and villages that began to emerge south of Warsaw at the end of the 19th century (now part of the Otwock Range), local identity was built and still is built by various elements: natural, spatial, functional and architectural. The article aims to focus on one of the local dominants integrating the elements of technology and architecture - the historic building of the former Power Station in the Letnisko Falenica commune from 1929, which currently does not fulfil its original technical function and is decaying when not used. The fate of the Power Station was related to the village's history, and then the estate. The building was and is a spatial dominant and has an interesting shape and architectural detail, and from the time of its inception to the present day, it is one of the elements that build local identity among the Falenica community.
PL
Rodzima architektura charakteryzowała się nie tylko pięknem, ale także racjonalną odpowiedzią na istniejące uwarunkowania. Formy rodzimych obiektów architektonicznych były wynikiem obowiązującego systemu prawnego, sposobu pracy i funkcjonowania ich mieszkańców, ich potrzeb, relacji rodzinnych, ale także potrzeby piękna i dostępnej technologii, która pozwalała na stworzenie odpowiednich warunków do życia. Celem artykułu jest przedstawienie badań wpływu ładu przestrzennego, piękna i technologii na kształtowanie architektury mieszkaniowej we wsiach regionu Świętokrzyskiego na przełomie XIX i XX wieku. Podsumowanie badań stanowi próbę zarysowania ponadczasowych zasad logiki kształtowania się form architektury rezydencjonalnej na wsi w tym regionie.
EN
The native architecture was characterized not only by beauty, but also a rational response to the existing conditions. The forms of native architecture objects were the result of the legal system in force, the way of working and functioning of their inhabitants, their needs, family relationships, but also the need for beauty and available technology that allowed for the creation of appropriate living conditions. The aim of the article is to present research on the influence of spatial order, beauty and technology on the shaping of residential architecture in the villages of the Świętokrzyskie region at the turn of the 19th and 20th centuries. The summary of the research is an attempt to outline the timeless principles of the logic of shaping the forms of residential architecture in the countryside in this region.
3
Content available remote Geneza procesu kreacji - autorska część unikalnej całości zagadnienia
PL
Idea rozstrzygnięcia każdego projektu pochodzi ze źródła pozbawionego precyzyjnej definicji. Nie istnieje definicja źródła, jednak istnieje nierozerwalny splot wielu współzależnych warstw niezbędnych do kreacji, a wśród najważniejszych są: warstwy wiedzy i precyzyjnego myślenia, determinujące funkcje narzędzi myślenia, nadających kształt idei oraz warstwy wymykające się definicji, determinowane wyczuciem i wrażliwością twórcy, cechujące obszary sztuki. Jeśli świadomie kreowana forma, łącząca różnorodne materie, scala ciągi funkcji dla działań, konstruuje dla trwałości tworząc jednocześnie niepowtarzalne walory dla percepcji - wpisuje się w przestrzeń ARCHITEKTURY. Jeśli materia formowana przez człowieka wywołuje emocje i wrażenia, jeśli tworzy oferując iluzje, przenika i wzbogaca wyobraźnię pozostawiając w niej trwały ślad - wpisuje się w przestrzeń SZTUKI.
EN
The idea of resolving any project comes from a source without a precise definition. There is no definition of the source, but there is an inseparable weave of many interdependent layers necessary for creation, and among the most important are: layers of knowledge and precise thinking, determining the functions of the tools that give shape to the idea, and layers that escape definition, determined by the intuition and sensitivity of the creator, characterizing the areas of art. If a consciously created form combining a variety of matters, merges sequences of functions for activities, constructs for permanence while creating unique qualities for perception - it fits into the space of ARCHITECTURE. If the matter formed by man evokes emotions and impressions, if it creates by offering illusions, penetrates and enriches the imagination, leaving a permanent trace in it - it is inscribed in the space of ART.
PL
Procesy zachodzące w świecie przyrody od dawna skupiają uwagę i fascynują badaczy z zakresu m.in. nauk inżynieryjno-technicznych. W projektowaniu architektonicznym czerpanie inspiracji z natury uzyskało nazwę procesu architektonicznego i bionicznego. Rozwój bioniki architektoniczno-budowlanej następuje w dwóch kierunkach, tj. badania praw i zasad panujących w świecie przyrody oraz wykorzystania wniosków z tych badań w projektowaniu. Bionika stała się jednym z trendów architektonicznych w światowej praktyce projektowej w okresie ostatnich czterdziestu lat, a także stała się nowoczesnym stylem architektonicznym, którego celem jest wdrażanie innowacyjnych zasad kształtowania formy architektonicznej, konstrukcji i technologii wykonania obiektów budowlanych inspirowanych wzorcami z natury.
EN
There are the processes that are taking place in the world of nature. It has continually fascinated researchers in the fields of engineering and technical science for a long time. In architectural design, taking an inspiration from nature for drawing has been called an architectural and bionic process. The development of bionics architecture and construction takes place in two directions, i.e. the study of the law and principles prevailing in the world of nature and the use of conclusions from these studies in design. Bionic has become one of the architectural trends in the world design practice over the last forty years and also has become a modern architectural style, the purpose of which is to implement innovative principles of shaping the architectural form, structure and technology of building objects inspired by patterns of nature.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie wykorzystania odpadów w budownictwie na przykładzie kontenerów transportowych. Jest ono sednem logistyki zwrotnej oraz gospodarki cyrkulacyjnej. Analizę i ocenę wykorzystania kontenerów transportowych do budowy budynków wykonano na przykładzie autorskiego projektu domu jednorodzinnego z kontenerów morskich w porównaniu do budynku w technologii tradycyjnej. Zaprezentowano wyniki obliczeń wskaźników Ecopoint, dla obu technologii, wskazując wpływ rozwiązań materiałowych na środowisko. Ocenę technologii wykonano za pomocą analizy wielokryterialnej oraz macierzy SWOT. Według WT2021 technologia kontenerowa może być z powodzeniem stosowana. Natomiast decyzja uzależniona jest od potrzeb inwestora z przewagą celowości stosowania technologii kontenerowej do budynków użyteczności publicznej i komercyjnej.
EN
The paper presents the issue of the use of waste in the construction industry using the example of transportation conteners. It is at the heart of reverse logistics and the circular economy. The analysis and evaluation of the use of shipping containers for the construction of buildings was made on the example of the author’s design of a single-family house from shipping containers in comparison with a building with traditional technology. The results of Ecopoint index calculations, for both technologies, were presented, indicating the impact of material solutions on the environment. The evaluation of technologies was carried out using multi-criteria analysis, and a SWOT matrix. According to WT2021, container technology can be successfully applied. However, the decision depends on the needs of the investor with the predominance of the desirability of using container technology for public and commercial buildings.
6
Content available remote Preservatives in fruit jams
EN
The modern human diet is the subject of research and interest for a large group of specialists. The unlimited capabilities of synthesising new chemical substances and the far-reaching changes in legislation create a space for expanding the list of permissible food additives. Despite the research conducted on new substances, the consumers are afraid that not all additives are sufficiently safe. This is frequently due to lack of access to objective and scientifically-verified information. The most concern is caused by the use of multiple additives in the same food product, which increases the risk of their accumulation in the human body. The objective of this paper is to discuss preservatives added to jams. It involves a discussion of the technological process and indicates the moment that a given preservative is added, showing photographs and findings from an experiment conducted on a single type of jam. The experiment was conducted under domestic conditions.
PL
Dieta współczesnego człowieka to przedmiot badań i zainteresowania dużej grupy specjalistów. Nieograniczone możliwości syntezy nowych substancji chemicznych i daleko idące zmiany w ustawodawstwie dają pole do rozszerzania listy dopuszczalnych dodatków do żywności. Pomimo badań nad nowymi substancjami istnieje obawa konsumencka, że nie wszystkie dodatki do żywności są wystarczająco bezpieczne. Jest to często wynikiem braku obiektywnych i potwierdzonych naukowo informacji. Najwięcej obaw budzi stosowanie wielu dodatków w jednym produkcie spożywczym, a to zwiększa ryzyko ich kumulacji w organizmie człowieka. Założeniem artykułu jest przybliżenie jakie substancje konserwujące pojawiają się w dżemach. Przedstawienie procesu technologicznego i wskazanie momentu kiedy dana substancja konserwująca jest dodawana oraz przedstawienie zdjęć i wniosków z doświadczenia jakiemu poddano jeden rodzaj dżemu. Doświadczenie to wykonano w warunkach domowych.
EN
In connection with the increase in the price of fuel based on hydrocarbons, the search and use of alternative types of fuel for machines in the mining and oil production industry is quite relevant today. Most of the existing alternative fuels by themselves cannot be considered as ready-to-use motor fuels. One of the ways to solve this problem is to use their mixtures with commercial fuels in certain ratios. This work deals with the development and research of the main characteristics of the mixer for obtaining mixed fuels based on diesel fuel and soybean oil, as well as the results of the study of the physical and operational properties of the obtained mixtures of different volume ratios of diesel fuel and soybean oil. The process of obtaining a mixed alternative fuel based on diesel fuel and soybean oil was implemented on a developed installation consisting of a mixer, the design of which is protected by a patent of Ukraine, and a gear pump. The study of the characteristics of the mixer as part of the installation showed that at a temperature of the components of the alternative fuel of 20°С, with a loss of full pressure on the mixer Δр ≈ (60-65) kPa, the volume consumption of soybean oil reached 10.7.10-6 m3/s. The time of preparation of the fuel mixture in the amount of 195 liters with a content of soybean oil of 10% ranged from 30 to 33 minutes. As research has shown, mixing soybean oil with diesel fuel in the amount of 5-50% vol. provides an improvement in viscosity-temperature properties and makes it possible to use such mixtures in diesel engines without changes in the design of the power supply system and regulation of fuel equipment, which characterizes soybean oil as a promising additive to diesel fuels to improve their technical and operational performance.
EN
The present paper deals with the problem of developing an efficient technology for the enrichment of hematite ores. The aim of the research is to investigate the process properties of thinly disseminated hematite ores of Ukraine, taking into account their mineralogical characteristics, to develop flowsheets for the enrichment of hematite ores and to assess the efficiency of mineral separation during enrichment by gravity, magnetic, and flotation methods. The research was carried out on a sample of hematite ores from the Kryvyi Rih iron ore basin of Ukraine, which consisted of 9 mineralogical ore types, distinguished by the quantitative ratio of the main groups of ore and non-ore minerals. As a result of WLIMS magnetic separation with a magnetic field induction of 0.07 T, an iron-containing concentrate with a mass fraction of 63.5% iron was obtained from ore with a size of minus 0.074+0 mm, with a total iron recovery of 12.8%. It was found that with an increase in the magnetic field induction from 0.2 to 0.8 T, the recovery of total iron in the WНIMS magnetic product increased from 78.8 to 86.9%. The mass fraction of total iron in the WНIMS magnetic product was 57.9–59.8%. Losses of total iron with the non-magnetic product ranged from 21.2 to 13.1% with a mass fraction of total iron of 32–27.8%. The mass fraction of SiO2 in the magnetic product was 11–13.8%. Flotation research resulted in a hematite concentrate with a mass fraction of total iron of 64.05–65.95%, with iron recovery in the concentrate of 60.3–70.68%. Based on the results of process tests, seven variants of flowcharts for the enrichment of hematite ores were developed. The schemes were evaluated by the Hancock efficiency criterion, which ranged from 42.49–64.7%. The magnetic flotation technology for the enrichment of hematite quartzite was recommended for implementation. This technology makes it possible to obtain a commercial concentrate with a mass fraction of total iron of 37.02% from hematite ore with a mass fraction of total iron of 65.41%.
PL
W artykule podjęto problem opracowania wydajnej technologii wzbogacania rud hematytu. Celem badań jest zbadanie właściwości procesowych słabo rozsianych rud hematytu Ukrainy, z uwzględnieniem ich właściwości mineralogicznych, opracowanie schematów wzbogacania rud hematytu oraz ocena skuteczności separacji minerałów podczas wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i metody flotacji. Badania przeprowadzono na próbce rud hematytu z krzyworoskiego zagłębia rud żelaza na Ukrainie, która składała się z 9 mineralogicznych typów rud, wyróżniających się stosunkiem ilościowym głównych grup minerałów kruszcowych i nierudnych. W wyniku separacji magnetycznej WLIMS przy indukcji pola magnetycznego 0,07 T otrzymano koncentrat zawierający żelazo o udziale masowym żelaza 63,5% z rudy o wielkości minus 0,074+0 mm, przy całkowitym uzysku żelaza 12,8%. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem indukcji pola magnetycznego od 0,2 T do 0,8 T, uzysk żelaza ogólnego w produkcie magnetycznym WNIMS wzrósł z 78,8% do 86,9%. Udział masowy całkowitego żelaza w produkcie magnetycznym WIMS wynosił 57,9–59,8%. Straty żelaza ogólnego z produktem niemagnetycznym wahały się od 21,2% do 13,1% przy udziale masowym żelaza całkowitego 32–27,8%. Udział masowy SiO2 w produkcie magnetycznym wynosił 11–13,8%. W wyniku badań flotacyjnych otrzymano koncentrat hematytu o udziale masowym żelaza ogólnego 64,05–65,95%, z odzyskiem żelaza w koncentracie 60,3–70,68%. Na podstawie wyników badań procesowych opracowano siedem wariantów schematów wzbogacania rud hematytu. Schematy oceniono według kryterium sprawności Hancocka, które mieściło się w przedziale 42,49–64,7%. Zarekomendowano do wdrożenia technologię flotacji magnetycznej do wzbogacania kwarcytu hematytowego. Technologia ta umożliwia otrzymanie koncentratu handlowego o udziale masowym żelaza ogólnego 37,02% z rudy hematytu o udziale masowym żelaza ogólnego 65,41%.
PL
Problemy gospodarcze, które pojawiły się w Polsce, dotykają społeczeństwo nie tylko, jeśli chodzi o wzrost cen żywności (inflacja najwyższa od 25 lat), ale zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost cen za energię cieplną i elektryczną oraz transport. Tego rodzaju kłopoty pojawiły się już podczas szalejącej pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku, a spotęgowały je z pewnością konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą oraz wymogi, jakie nakłada na Polskę Komisja Europejska m.in. w związku z rozpowszechnieniem produkcji energii odnawialnej.
EN
The demands placed on industry today are increasingly challenging and demanding. To meet these challenges, designers, contractors, and technology managers are constantly looking for effective solutions. Industry has always thrived on new technologies and innovations to achieve better results, so it is critical to undertake new developmental research to simulate and test new technological proposals. In this paper, the author describes a new direction in civil engineering technology that interdisciplinary couples solutions known to the bridge industry with geotechnical aspects in the technology space and the possibility of implementation in the construction industry. The author proposes the application of prestressing together with technological aspects of this solution to diaphragm walls, which are not only a temporary housing but also the foundations of a new investment. Thanks to this solution it is possible, among other things, to resign from one level of diaphragm expansion of diaphragm walls, which translates into cost optimization. It is an innovative approach to designing and most of all constructing the load-bearing structure, which directly influences the technological optimization of selected issues of completing the underground parts of the investment. Additionally, the presented solution contributes to the balanced execution of the investment by reducing the use of materials and construction equipment. The author discusses technological, execution and implementation problems related to the application of innovative solutions in construction companies together with examples of cost optimization. The author presents the results of conducted research with application of the proposed solution in the implementation of the underground commercial investment.
PL
Wymagania stawiane dziś przez przemysł są coraz bardziej ambitne i wyśrubowane. Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, projektanci, wykonawcy oraz zarządzający technologiami, nieustanie szukają efektywnych rozwiązań. Od zawsze przemysł rozwija się dzięki nowym technologiom i innowacjom, które pozwalają osiągać lepsze wyniki, zatem niezwykle istotne jest podejmowanie nowych badań rozwojowych, które pozwolą symulować i sprawdzać nowe propozycje technologiczne. W niniejszym artykule autor opisuje nowy kierunek rozwoju technologii w zakresie inżynierii lądowej, który interdyscyplinarnie sprzęża rozwiązania znane mostownictwu z aspektami geotechnicznymi w przestrzeni technologii i możliwości wdrożenia w przemyśle budowlanym. Postawione zagadnienie dotyczy zasadniczo dwóch obszarów realizacji, czyli projektowania i wykonawstwa podziemnych części inwestycji. Część projektowa z pewnością związana jest z zagadnieniami geotechnicznymi, lecz część wykonawcza oprócz wymagań dotyczących konkretnie geotechniki, sprowadza się do zwinnego zarządzania dostawami materiałów, koordynacji prac wykonawczych, optymalnego wykorzystania sprzętu oraz kontroli prowadzonych procesów. Autor proponuje zastosowanie sprężenia wraz z aspektami technologicznymi tego rozwiązania do ścian szczelinowych, stanowiących nie tylko tymczasową obudowę, ale także fundamenty nowej inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest m.in. zrezygnowanie z jednego poziomu rozparcia ścian szczelinowych, co przekłada się na optymalizację kosztów.
EN
The operating subway tunnel is often damaged due to excessive deformation in China. In order to ensure the safe for operation, remediation and protection measures must be taken, especially in soft soil areas. This paper presents a case study on remedial scheme of damaged TBM (Tunnel Boring Machine) tunnel adjacent to excavation combining with MJS (Metro Jet System) and micro-disturbance grouting technology in Hangzhou, China. The track bed settlement, horizontal displacement and convergence of the TBM tunnel caused by MJS and micro-disturbance grouting construction were analyzed and discussed. The results showed the characteristics of soil layer under the tunnel have significant influence on the treatment effect. Even if multiple grouting was adopted, the treatment failure may occur under the combination action of external loads such as traffic load or surcharge load, which should be considered when civil engineers design remediation scheme. The results can provide practical experience and guidance for similar treatment scheme of damaged TBM tunnel.
EN
The article presents a comprehensive analysis of technology, time and costs of three methods of building a single-family house; traditional brick, reinforced concrete prefabrication and timber frame. The goal of this study was to determine if prefabricated and timber frame building methods and materials have the potential to replace traditional method of construction in the context of cost and time. For this purpose, a qualitative analysis was performed, including a list of benefits of each of the analysed construction technologies and a quantitative analysis in which the cost of finished houses per 1 m2 of usable area was compared. The analyses were conducted for two single-family houses with similar characteristics using scheduling and cost estimation software. The conducted analyses have shown that the shortest time to build a house is in the prefabricated reinforced concrete technology. The used construction technology from ready-made prefabricated elements affects the time of building house and thus, the costs of its construction. The construction time for the house in case of a timber frame structure and made of ready-made reinforced concrete prefabricated elements is similar but the cost of a timber frame structure is much higher. It takes longest time to build a house in traditional brick technology and requires the involvement of the largest financial resources from all three analysed construction technologies. Despite this, traditional brick technology is the most used in construction in Poland and other Central and Easter Europe countries. This is due to the widespread belief of investors about the durability of a building made in this technology and the habits of investors resulting from a long-standing tradition of construction. However, the study’s results in the world showed that a change in build technology is a step in addressing the concerns of poor quality and reduce construction costs and time, increasing the construction sector’s productivity and sustainability.
PL
W artykule przedstawiono kompleksową analizę technologii, czasu i kosztów budowy domu jednorodzinnego trzema metodami: murowaną tradycyjnie, prefabrykacji żelbetowej, szkieletową drewnianą. Celem analiz było określenie, czy prefabrykowane i szkieletowe budownictwo ma potencjał do zastąpienia tradycyjnych metod budowy w kontekście kosztów i czasu budowy. W tym celu dokonano analizy jakościowej obejmującej wykaz korzyści każdej z analizowanych technologii budowy oraz analizy ilościowej, w której porównano koszt gotowych domów na m2. Analizy przeprowadzano dla dwóch domów jednorodzinnych o podobnych cechach z wykorzystaniem oprogramowania do harmonogramowania i kosztorysowania. Przeprowadzone analizy wykazały, że najkrótsze terminy wykonania budynku są w przypadku budowy budynku w technologii prefabrykowanej żelbetowej. Stosowana technologia budowy z gotowych elementów prefabrykowanych przekłada się na czas budowy domu, a tym samym na mniejsze koszty jego budowy. Czas realizacji domu w przypadku konstrukcji szkieletowej drewnianej oraz z prefabrykatów żelbetowych jest podobny, jednak koszt konstrukcji szkieletowej jest znacznie większy. Najdłużej trwa budowa domu w technologii murowanej tradycyjnie oraz wymaga zaangażowania największych środków finansowych ze wszystkich trzech analizowanych technologii budowy. Pomimo tego technologia murowana tradycyjnie jest najczęściej stosowana w budownictwie w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika to głównie z powszechnego przekonania inwestorów o trwałości budynku wykonanego w tej technologii oraz z przyzwyczajeń inwestorów wynikających z długoletniej tradycji budowy. Jednakże analizy prowadzone na świecie pokazują, że zmiana w technologii budowy jest krokiem w rozwiązywaniu problemów związanych z niską jakością oraz zmniejszeniem kosztów i czasu budowy, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i zrównoważonym rozwoju sektora budowlanego.
PL
Czy technologia może nam pomagać w tworzeniu i lepszym zarządzaniu zielonymi przestrzeniami w mieście? Oczywiście! Na świecie powstało już wiele aplikacji do identyfikacji roślin, programów ułatwiających – zarówno amatorom, jak i profesjonalistom – projektowanie zieleni. Istnieją też zaawansowane technologicznie metody monitoringu kondycji roślin oraz obiegu wody.
EN
The predominant goal of the research presented in this paper is the design of a manipulator for a conveyor of bulk materials based on the given requirements. This issue is an emerging topical one mainly for the reasons of increasing efficiency and speed, as well as the safety of maintenance of machines and equipment. Especially, another essential aspect is the reduction of the physical strain on operators during service operations on the conveyor of bulk materials. The introductory part of this paper attends to the materials used for the production of steel structures, their technological processing, as well as different types of joining of their components. The practical part was set out to ascertain the mass and position of the center of gravity of the load itself – the conveyor. From the perspective of acting, it loads the entire proposed structure, although in different operating modes.
EN
Purpose: The purpose of the work is to present historical aspects of management, technology, innovation and economic growth in Great Britain based on international literature and articles. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the work, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature and overview international articles to present results on the subject. Literature studies includes only foreign publications. Findings: Historical aspects of management, technology, innovation and economic growth in Great Britain is widely described in international and British literature. Many articles provided value information’s and researches to get to the conclusions and summary. Based on the reliable results scientist assess every aspects of provided subject. Originality/value: The analysis international and British literature and articles shows all aspects of historical management, technology, innovation and economic growth in Great Britain and helps to improve knowledge and assessment of past to present and to predict future.
16
Content available Potrzeba humanizacji techniki
PL
Omówiono podstawowe kategorie socjologiczno-etyczne związane z humanizacją techniki, takie jak: potrzeby człowieka, szczęście, odpowiedzialność i dobrowolne ograniczenia. Wskazano na wpływ humanizacji techników na jakość życia, zasadę zrównoważonego wzrostu dobrobytu oraz ekologię myślenia. Zwrócono uwagę na destrukcyjny kierunek ludzkich działań pozostawionych „sobie”.
EN
The basic sociological categories related to the humanization of technology, such as: human needs, happiness, responsibility and voluntary restrictions were discussed. The influence of the humanization of technicians on the quality of life, the principle of sustainable welfare growth and the ecology of thinking were indicated. Attention was drawn to the destructive direction of human activities left to "himself".
EN
This article contains an assessment of the last war in the Southern Caucasus, referring to it as the second Nagorno–Karabakh war. The assessment is concentrated on the military capabilities built up prior to the major escalation of this war and operational features identified during the battles. The assessment uses analytic categories of processed information and initiatives that sovereign actors took during decision cycles and the conduct of military campaigns. Those analytic categories are named dimensions, with the strategic and military dimensions being the most important for this analysis. The key findings of this article suggest that additional dimensions could be used in researching the complex conditions of the war, which might have a continuous impact even outside the Southern Caucasus. The review of initiatives at the strategic dimension suggested that the built-up of two competing security policy fractions in the South Caucasus was an influential factor. The assessment of the military dimension of that war provided insights regarding the tactical choices of both adversaries. That assessment revealed some significant differences in how the campaign was conducted on both sides. Further complex tensions in the region are expected as national political decisions will drive strategic choices and drive the development of military capabilities. Given the fact that both countries were short of a consensus-based peace deal and Russia sent in peacekeeping forces, further developments in the political and strategic dimensions of this war saga should be expected.
EN
The article presents theoretical and practical aspects of the operation of a key engineering category, i.e. technical engineering, and its dominant influence on the level of technical and civilisational development in evolving societies. The introduction discusses the concept, role, and place of technical engineering, and the general methodological framework applied in it. It emphasises the strong links between the scientific theoretical foundations of technical engineering and engineering practice, which stem chiefly from societal needs and utilitarian passions of many researchers involved in the creative art of engineering. The following section presents technical and technological assumptions and practical achievements of selected categories of technical engineering, such as: civil, water, military, mechanical, electrical, process, materials, and extreme engineering. The article is a conceptual review and stresses the synergy between science, knowledge, and technology (mainly technical and applied), as well as competences and skills, against the background of utilitarian societal needs.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kluczowej kategorii inżynierii, tj. inżynierii technicznej i jej dominujący wpływ na poziom rozwoju techniczno-cywilizacyjnego ewolucyjnie kształtowanych społeczeństw. We wstępie omówiono pojęcie, rolę i miejsce oraz ogólny schemat metodologiczny stosowany w inżynierii technicznej. Podkreślono silne związki naukowych podstaw teoretycznych inżynierii technicznej ze sferą praktyki inżynierskiej, wynikające głównie z potrzeb społecznych, a także utylitarnych pasji wielu badaczy zajmujących się kreatywną sztuką inżynierską. W dalszej części zaprezentowano założenia techniczno-technologiczne i praktyczne osiągnięcia wybranych kategorii inżynierii technicznej, takie jak: inżynieria lądowa, wodna, wojskowa, mechaniczna, elektryczna, procesowa, materiałowa i inżynieria ekstremalna. Praca ma charakter konceptualno-przeglądowy i akcentuje synergię nauki, wiedzy i technologii (głównie technicznej i stosowanej) oraz kompetencji, umiejętności na tle utylitarnych potrzeb społecznych.
EN
The current market environment is affected by several fundamental changes. A large number of these affect manufacturing companies the most. They are forced to continuously reduce their costs, improve the quality of service to their customers and adapt to a highly competitive environment. However, environmental requirements for production processes have become increasingly important in recent years. These are underpinned by legislative changes that put enormous pressure on manufacturers. Often, environmental requirements can also determine the economic success of a manufacturer. The areas that have a significant environmental impact include metallurgical technologies. These are currently predominantly based on the use of coke, which is produced from high-quality hard coal. The mining of raw materials also has significant environmental impacts. The article deals with analysing downstream production processes regarding their environmental impact. These are the areas of mining, ore processing and iron and steel production. These areas can be seen as downstream production stages. Iron ore processing and iron and steel production often occur within a single production organisation. Therefore, a possible overall optimisation in handling environmental impacts and treating pollutants can be assumed. The secondary objective of the paper is to analytically assess the potential reuse of the produced waste in production processes. The article is based on the research results carried out in a selected metallurgical enterprise in the Czech Republic.
PL
Surowe kiełbasy dojrzewające stanowią bogate źródło pełnowartościowego białka i związków bioaktywnych takich jak peptydy, aminokwasy egzogenne i niezbędne kwasy tłuszczowe. Ich wartość odżywcza, jakość sensoryczna i bezpieczeństwo są uzależnione od świeżości użytych surowców, kompozycji substancji dodatkowych, składu ilościowego i jakościowego mikroflory kwaszącej i denitryfikującej oraz parametrów fizycznych dojrzewania. Właściwie ukierunkowane procesy rozkładu białek, tłuszczów oraz dalsze procesy przekształcania powstających sukcesywnie produktów tych reakcji umożliwiają wykształcenie unikatowego profilu lotnych związków zapachowych, atrakcyjnej barwy i odpowiedniej tekstury.
EN
Dry fermented sausages are a rich source of complete protein and bioactive compounds such as peptides, essential amino acids and essential fatty acids. Their nutritional value, sensory quality and safety depend on the freshness of the raw materials used, the composition of additives, the quantitative and qualitative composition of the acidifying and denitrifying microflora and the physical parameters of maturation. Properly directed processes of protein and fat decomposition as well as further transformation processes of successively formed products of these reactions enable the development of a unique profile of volatile aroma compounds, attractive color and appropriate texture.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.