Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacja temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Równoważenie hydrauliczne wraz możliwością regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń to obecnie nieodzowne rozwiązania w instalacjach dostarczających ciepło do budynków. Jest jednak jeszcze wiele obiektów z instalacjami niezrównoważonymi i/lub bez zaworów czy głowic termostatycznych. Rośnie też grupa budynków wyposażonych w zawory termostatyczne, których wymiana na nowe, bardziej precyzyjne, umożliwi wymierne zmniejszenie wydatków na energię do ogrzewania.
PL
Oszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki równoważeniu instalacji c.o. jest technicznie możliwe zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach wielorodzinnych. Projektanci i instalatorzy mają do dyspozycji rozwiązania gwarantujące wysoką efektywność każdego typu instalacji wodnego ogrzewania centralnego.
PL
Jednym z przykładów zastosowania regulatorów rozmytych jest ich wykorzystanie do sterowania instalacją ogrzewania nadmuchowego. W artykule przedstawiono badania modelu obiektu złożonego z jednej nagrzewnicy zastosowanej do utrzymania różnicy temperatur w dwóch pomieszczeniach. Ideą była chęć odpowiedzi na pytanie, czy do sterowania takim obiektem można zastosować regulator rozmyty o właściwościach przybliżonych do regulatora trójpołożeniowego. Wyniki badań potwierdziły zasadność stosowania tego rodzaju regulatora, gdyż jest on w stanie generować impulsy sterujące modelowaną przepustnicą na wlocie do obu modelowych pomieszczeń. Ponadto efektem badań był wniosek, iż można pominąć zadaną wartość temperatury w jednym z modelowych pomieszczeń na rzecz określania tylko różnicy tych temperatur w obu pomieszczeniach.
EN
Fuzzy Logic Controllers (FLC) are used in a variety of industrial solutions to control complex objects. Blowing heating is finding a growing number of supporters because it is ecological, guarantees the maintenance of an appropriate microclimate and does not cause problems with maintaining cleanliness of the rooms. Designing fuzzy controllers involves determining the membership function for the input and output quantities of the object for the adopted fuzzy sets, and then determining the inference rules, which are most often formulated on the basis of expert knowledge or based on the model of the controlled object. The proposed paper is the result of simulation tests of a physical model of two rooms heated by one heater. The system consists of two separate air containers connected to one channel, through which warm air is heated by a heater. The crosssection of the air inlet to each container can be changed by setting the throttle angle. The essence of the control consists in the appropriate selection of the amount of air flowing into each of the containers by changing the position of the throttle. The paper is an attempt to compare the control effects obtained in the system with classic controllers (PID or threeposition) and with an approximate fuzzy controller, whose inference rules should be adapted to the complex properties of the object and the applied executive elements.
PL
Nowoczesne rozdzielacze c.o. mają prostą budowę układów grzewczych, a uruchamianie oraz odcinanie poszczególnych grzejników i obwodów nie ma wpływu na pozostałe. Ułatwia to nie tylko eksploatację, ale też prace projektowe i montaż oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów instalacyjnych.
EN
The paper presents the distribution of costs of functioning of a building over a period of several decades of its use. Above all, devices and systems which consume electricity and thermal energy were taken into account. The necessity to select an appropriate method of temperature control in order to achieve measurable economic benefits and the impact of these benefits on the life and work of the building users were clarified. The methods and modes of temperature control in rooms based on real installation made using the Teletask intelligent building system were described. The design of the temperature control system for living and office spaces was prepared. The measurements, using the Teletask system components were carried out in order to indicate the time during which the heating system was to be switched on and off, while ensuring the set temperature in the room. An estimation was made with regards to the possible savings owing to the installation of the building intelligent system for temperature control in rooms intended for various purposes.
PL
W pracy przedstawiono rozkład kosztów funkcjonowania budynku na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego eksploatacji. Uwzględniono przede wszystkim urządzenia i systemy zużywające energię elektryczną i cieplną. Wyjaśniono konieczność dobrania odpowiedniej metody sterowania temperaturą umożliwiającą osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych oraz ich wpływ na komfort życia i pracy użytkowników obiektu. Opisano metody i tryby sterowania temperaturą pomieszczeń w oparciu o rzeczywistą instalację wykonaną przy użyciu system inteligentnego budynku Teletask. Wykonano projekt systemu sterowania temperaturą dla pomieszczenia mieszkalnego oraz biurowego. Przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem elementów systemu Teletask w celu wyznaczenia czasu załączenia i wyłączenia systemu grzewczego przy zapewnieniu zadanej temperatury pomieszczenia. Wyznaczono zakres oszczędności dzięki zainstalowaniu systemu inteligentnego budynku do sterowania temperaturą dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
PL
W pracy dokonano analizy optymalnych warunków pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru. Analiza warunków oparta jest na pomiarze temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Służyć ma ona optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia, w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego. Ma to na celu zapewnienie najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny, ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią o wydajności pracy całej maszyny.
EN
Making analysis of optimum working conditions of a hydraulic press is a purpose of this work working at the unit made of paper. The analysis of conditions is leaning for the thermometry of the working substance a hydraulic fluid is which. To serve she has an optimum adjustment set for the work of the cooling system, towards burdening the machine and conditions of the external environment. Providing the longest possible period for the operation of a machine is aimed with special taking into account the paper of plumbing elements of the high pressure which they constitute on the work output of the entire machine.
EN
The paper presents a possibility of creating a heating matrix with application of multi-wall carbon nanotubes, introduced on the surface of textile product by film printing, connected to a DC electric circuit equipped with a temperature control system. Performed investigations allowed to optimize a process of textile heaters’ creation in terms of the matrix shape, amount of active agent (multi-walled nanotubes) introduced on the fabric and fiber composition of textile substrates.
PL
Zagadnienia związane z precyzyjną regulacją temperatury są zazwyczaj skomplikowane z uwagi na nieliniowość obiektów elektrotermicznych. W niniejszej pracy analizie poddano proces nagrzewania stosowany przy pomiarze jakościowych parametrów węgli i koksów, wymagający utrzymywania stałego tempa nagrzewania. Wykonane modele i obliczenia numeryczne umożliwiły porównanie rezultatów uzyskiwanych przy wykorzystaniu typowych technik nagrzewania pośredniego, z charakterystykami uzyskiwanymi przy nagrzewaniu indukcyjnym. Analiza wyników umożliwiła podanie zasad konstrukcji i eksploatacji urządzeń analizowanej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z układami regulacji temperatury. Podane rozważania mają charakter ogólny i mogą stanowić podstawę do tworzenia podobnych rozwiązań.
EN
Realization of many technologies requires a precise temperature control systems, as fixed as following. Such issues are difficult in many cases as many parameters and models are nonlinear. In the article the heating process of hard coal requiring constant heat rate was analyzed. Numerical models and analysis allow to compare results of indirect and direct heating methods, in relation to temperature control accuracy. Some rules of design of such devices and temperature controllers were described. Presented considerations can be described as general and they can be used in similar devices and processes.
PL
Jednym z najistotniejszych parametrów poprawnej eksploatacji baterii koksowniczej jest zapewnienie wymaganego dla danego poziomu produkcji rozkładu temperatur w jej systemie grzewczym. Decyduje on bowiem zarówno o jakości produktów koksowania, jak i o zużyciu ciepła na proces koksowania, wielkości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery i trwałości konstrukcji baterii. Mając powyższe na uwadze obsługa baterii koksowniczej co pewien czas przeprowadza regulację jej systemu grzewczego, w celu dostosowania warunków opalania do istniejących w danym czasie warunków produkcyjnych. Metoda ta polega w głównej mierze na wymianie elementów regulacyjnych na drodze przepływu gazu, powietrza i spalin przez system grzewczy baterii. Wymiana części z tych elementów, dla osiągniecia wymaganego rozkładu temperatur, jest jednak nie tylko skomplikowana, ale wręcz w niektórych przypadkach niewykonalna. Dotyczy to w szczególności baterii koksowniczej z bocznym doprowadzeniem gazu, na której jednym z takich elementów regulacyjnych jest dymensja palników zamontowanych wewnątrz kanałów grzewczych. W niniejszym artykule opisano sposób konstrukcyjnego rozwiązania tego problemu oraz wyniki testów jego zastosowania.
EN
One of the most important parameters in the proper operation of coke oven batteries it is to provide a temperature distribution in a heating system appropriate to a given level of production. It has an impact on several variables, such as: a quality of coke and by-products, heat consumption for a cocking process, emission levels and a service life of coke oven batteries. With this in mind, a heating system is being regulated once in a while by a qualified staff to adjust firing conditions to production conditions at a given period. It is achieved mainly by a replacement of certain elements of a heating system – through which gas, air or flue gas flows. However, a replacement of some of these elements, in order to gain a desired temperature distribution, is complicated or, at times, just not possible. Undoubtedly, this is a problem in coke oven batteries with a gun-flue heating system, where there are gas nozzles mounted within heating channels. This article describes the solution to that problem, as well as application results.
EN
The paper presents the method of on-line diagnostics of the bed temperature controller for the fluidized bed boiler. Proposed solution is based on the methods of statistical process control. Detected decrease of the bed temperature control quality is used to activate the controller self-tuning procedure. The algorithm that provides optimal tuning of the bed temperature controller is also proposed. The results of experimental verification of the presented method is attached. Experimental studies were carried out using the 2 MW bubbling fluidized bed boiler.
11
Content available remote Wpływ sposobu nagrzewania na dokładność nadążnej regulacji temperatury
PL
Realizacja wielu technologii wymaga stosowania precyzyjnych układów regulacji temperatury. Oprócz technik regulacji stałowartościowej, wiele z zawansowanych procesów uzależnionych jest od realizacji wymaganych charakterystyk nagrzewania, o zróżnicowanych szybkościach. Zagadnienia te są często wysoce skomplikowane z uwagi na nieliniowość parametrów materiałowych i warunków wymiany ciepła, będących funkcją temperatury. W niniejszej pracy analizie poddano liniowy proces nagrzewania stosowany przy pomiarze jakościowych parametrów węgli i koksów. Wykonane modele i obliczenia numeryczne umożliwiły porównanie rezultatów uzyskiwanych przy wykorzystaniu typowych technik nagrzewania pośredniego, z charakterystykami uzyskiwanymi przy nagrzewaniu indukcyjnym. Analiza wyników umożliwiła podanie zasad konstrukcji i eksploatacji urządzeń analizowanej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z układami regulacji temperatury. Podane rozważania mają charakter ogólny i mogą stanowić podstawę do tworzenia podobnych rozwiązań.
EN
Realization of many technologies requires a precise temperature control systems, as fixed as following. Such issues are difficult in many cases as many parameters and models are nonlinear. In the article the heating process of hard coal requiring constant heat rate was analyzed. Numerical models and analysis allow to compare results of indirect and direct heating methods, in relation to temperature control accuracy. Some rules of design of such devices and temperature controllers were described. Presented considerations can be described as general and they can be used in similar devices and processes.
12
PL
W publikacji zawarto techniczne aspekty zasilania diod laserowych. Przedstawione zostały również autorskie rozwiązania stabilizacji termicznej diod laserowych w układzie sprzężenia zwrotnego, zrealizowany elektroniczny układ stabilizatora oraz cyfrowy system sterujący jego pracą.
EN
In the paper was presented the technical aspects for supply of laser diodes. Article includes author's solutions of thermal stabilization of laser diodes in the system of feedback circuit, implemented an electronic stabilization set and a digital control system of its work.
PL
Laboratoryjne badania układów regulacji temperatury urządzeń elektrotermicznych są zazwyczaj czasochłonne. Fakt ten wynika ze znacznych wartości stałych czasowych rzeczywistych układów grzejnych. Jedną z możliwości efektywnego ograniczania czasu pomiarów jest wykorzystanie modeli analogowych, umożliwiających dokładne odzwierciedlenie warunków pracy urządzeń elektrotermicznych, w zróżnicowanych skalach czasu. Niekwestionowaną zaletą modeli tej klasy jest możliwość dowolnego kształtowania dynamiki przebiegów czasowych prądów i napięć, oraz dopasowania modeli do układów wyjściowych badanych regulatorów. W niniejszym artykule zaproponowano wykorzystanie uniwersalnego modelu Beukena, sprzężonego z układem regulacji zaimplementowanym w sterowniku PLC, do badania charakterystyk statycznych i dynamicznych zróżnicowanych typów regulatorów. Możliwość rejestracji i porównania przebiegów czasowych wielkości regulowanej oraz sygnałów sterujących, pozwala na wybór racjonalnego algorytmu sterowania, oraz nastaw regulatora, gwarantujących spełnienie warunków określonych przez użytkownika.
EN
Laboratory tests of temperature control systems of electrothermal devices are, in most cases, time consuming. Such conclusion results from high values of time constants of real heating systems. Effective way of reduction of time necessary for tests, is the usage of analogue models. Such models enable for precise simulation of different electrothermal devices, in different (defined by user) time scales. In the article, utility of universal Beuken (RC) model in applications of temperature controllers tests, were presented. The work stand, basing on PLC, for determination of static and dynamic characteristics of different temperature control systems was discussed. Possibility of results comparison in real time, enable fast selection of proper control algorithm.
EN
The aim of the study was to investigate the applicability of DMC control algorithm to control the temperature of potatoes in the storage. Principle of regulating the temperature of stored potatoes using the above algorithm, and simulations were performed. The obtained results were compared with the effects of currently used in the storage of potatoes control algorithms: the two-position and the PID (proportional-integral-differential). Preliminary results of the temperature control system simulation of potatoes in storage, exercising control algorithm DMC indicated that this system compared with conventional control systems makes it possible to achieve the desired temperature of potatoes in less time, and also provides more accurate control without overshoot. Thus a better quality of regulation, lower technological losses and the required quality of stored potato tubers are ensured. Moreover, taking into account the weights in the objective function of optimizer allows such a process control that optimizes energy consumption.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania algorytmu sterowania DMC do regulacji temperatury ziemniaków w przechowalni. Przedstawiono idee regulacji temperatury magazynowanych ziemniaków z wykorzystaniem powyższego algorytmu, a także przeprowadzono symulacje. Otrzymane efekty sterowania porównano z efektami sterowania uzyskanymi z wykorzystaniem aktualnie stosowanych w przechowalnictwie ziemniaków algorytmów dwupołożeniowego i PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkowego). Wstępne wyniki badań symulacyjnych układu regulacji temperatury ziemniaków w przechowalni, realizującego algorytm sterowania DMC wskazały, że układ ten w porównaniu z konwencjonalnymi układami sterowania umożliwia osiągnięcie żądanej temperatury ziemniaków w krótszym czasie, a także zapewnia dokładniejsza regulacje, bez przeregulowań. Tym samym zapewnia lepszą jakość regulacji, a co się z tym wiąże niższe straty technologiczne i wymagana jakość składowanych bulw ziemniaka. Ponadto uwzględnienie wag w funkcji celu optymalizatora pozwala na takie sterowanie procesem, które optymalizuje zużycie energii.
PL
W artykule zaprezentowano tworzywa sztuczne, które są najczęściej używane do produkcji elementów pojazdów samochodowych. Przedstawiono proces wytłaczania tworzyw sztucznych, skupiając się na problematyce utrzymania zadanej temperatury głowicy. Autorzy zaprezentowali także wpływ temperatury procesu wytłaczania na jakość produkowanych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz możliwości regulacji temperatury.
EN
The paper presents the most common plastics used to production of parts in automotive industry and describes the plastic extrusion process, focusing on the issues of maintaining the demanded temperature of the extrusion head. The authors also present the influence of extrusion temperature on the quality of the manufactured products and possibilities of temperature control.
EN
The objective of the paper was to design and test various variants of the thermal biomass processing controllers. The process took place in a batch reactor consisting of a metal chamber into which thermal energy was supplied through a diaphgram with the use of a 2 kW power ceramic band heater. The chamber of the reactor along with the heater was thermally insulated. A classic solution of a PID controller and its variety - a robust PID controller, resistant to the object parameters fluctuations was selected for tests. The Linux Debian system and the SciCosLab environment, consisting of graphic SciCos environment were used for the operation of the stand. The system kernel was modified for operation in real time through a RTAI module (Real Time Application Interface). Analysis of the results shows that, a robust controller ensures better quality, which besides a shorter time of response, behaves better in case of the object parameters fluctuations.
PL
Celem pracy było zaprojektowanie i przetestowanie różnych wariantów sterowników procesu termicznego przetwarzania biomasy. Proces odbywał się w reaktorze wsadowym składającym się z metalowej komory do której poprzez przeponę dostarczana była energia cieplna za pomocą grzałki ceramicznej opaskowej o mocy 2kW. Komora reaktora wraz z opasującą ją grzałką była zaizolowana termicznie. Do testów wybrano klasyczne rozwiązanie regulatora PID oraz jego uodpornioną na zmiany parametrów obiektu odmianę – regulator odporny PID. Do obsługi stanowiska, wykorzystano system Linux Debian oraz środowisko SciCosLab, w którego skład wchodzi środowisko graficzne SciCos. Jądro systemu zostało zmodyfikowane do pracy w czasie rzeczywistym poprzez moduł RTAI (Real Time Application Interface). Analiza wyników wskazuje, iż lepszą jakość regulacji zapewnia regulator odporny, który poza szybszym czasem odpowiedzi, lepiej się zachowuje w przypadku zmian parametrów obiektu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych zabudowanej sekcji meblowej transportowej chłodziarki termoelektrycznej o pojemności 27,7 dm3 dla wybranych schematów elektrycznych agregatu chłodniczego, które pozwalają realizować zasadę dwupoziomowej regulacji z tzw. „prądem postoju”. Na drodze ekspert mentalnej udowodniono możliwość i celowość stosowania tego typu regulacji w transportowych chłodziarkach termoelektrycznych z wyraźnym wskazaniem na konkretne rozwiązania konstrukcyjne. Wskaźnik jednostkowego poboru mocy chłodziarki w porównaniu i regulacją typu ON-OFF obniżono około trzykrotnie.
EN
This article presents basic research results of built furniture section transport of the thermoelectric refrigerator with a 27,7 dm3 capacity, for specific electrical diagrams of chiller, which allows to realize the principle of the so-called two level adjustment „shock stopover". Experimentally demonstrated the possibility and desirability of using this type of regulation in the transport thermoelectric coolers with a clear indication of the specific construction solutions. Indicator power unit coolers, compared with a control ON-OFF was reduced about three times.
EN
This paper presents a solution of a dedicated suboptimal controller, oriented on the designed thermal system and technological process for SiC bulk crystal growth. The arrangement is innovative and rather unconventional, so the control had to be worked out from the very basis. The goal of this work was to determine The simplest controller that would bring on a significant cost reduction and reliability increase. It was assumed that the controller should meet rigorous quality requirements in all typical states during the significant phases of the process. However, a reasonable deterioration of the quality index is tolerated during the process phases of low influence on the final result and during the failure states. For the controller synthesis a sixth-order model and the quadratic performance index of infinite horizon have been used. The simulation of the state vector and input vector trajectories has been applied for the gain matrix optimization. In the analysis the typical dynamic states of the plant during the process have been taken into account. The choice of the controller structure has been based on the control quality deterioration coefficient, which was defined as a ratio of the quality index of the suboptimal control to the quality index of the optimal control calculated in the same control conditions. Finally the structure of suboptimal controller with two single feedback loops has been chosen. The simulation of typical dynamic states for crystallization process has shown that the performance index doesn't rise more than by 30% in relation to its optimal value. It can be bigger for non-typical states, but it doesn't have any significant consequences. The designed suboptimal controller has been used in the constructed plant for SiC monocrystallization. The tests of this system in the production conditions have proved that it meets all requirements.
PL
Artykuł prezentuje rozwiązanie suboptymalnego regulatora przeznaczonego do opracowywanego elektrotermicznego stanowiska, który jest dostosowany do procesu technologicznego hodowli kryształów SiC. Rozwiązanie urządzenia jest innowacyjne i niekonwencjonalne, zaś projekt sterowania był prowadzony łącznie z konstrukcją urządzenia. Celem pracy było określenie najprostszego regulatora, który przyniesie znaczącą obniżkę kosztów i wzrost niezawodności. Założono, że regulator spełni rygorystyczne wymagania jakości we wszystkich typowych stanach podczas znaczących faz procesu. Jednocześnie dopuszczono istotne pogorszenie wskaźnika jakości sterowania w stanach małoznaczących dla przebiegu procesu oraz w stanach awaryjnych. Dla syntezy suboptymalnego regulatora przyjęto model szóstego rzędu i kwadratowy wskaźnik jakości sterowania o nieskończonym horyzoncie czasowym. Dla syntezy macierzy sterowania optymalnego przyjęto symulację trajektorii wektora sterowania. W analizie wzięto pod uwagę typowe stany dynamiczne obiektu podczas procesu. Wybór struktury regulatora bazował na współczynniku pogorszenia wskaźnika jakości sterowania zdefiniowanego jako stosunek wskaźnika jakości sterowania suboptymalnego do wskaźnika sterowania optymalnego określonego w tych samych warunkach sterowania. Ostatecznie przyjęto strukturę regulatora suboptymalnego w postaci dwóch pętli sprzężenia zwrotnego. Symulacja typowych stanów dynamicznych podczas procesu krystalizacji wykazała, że wskaźnik jakości sterownia nie wzrósł bardziej niz 30% w stosunku do wskaźnika sterowania optymalnego. Wzrost ten może być większy w stanach nietypowych jednak nie wiąże się jednak to z istotnymi konsekwencjami. Zaprojektowany regulator suboptymalny został wykorzystany w skonstruowanym stanowisku do monokrystalizacji SiC zaś testy tego stanowiska wykazały pełną, zgodność z postawionymi wymaganiami.
19
Content available remote Symulacja i modelowanie tekstronicznej odzieży grzewczej
PL
Poniższe opracowanie jest streszczeniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pt. Modelowanie i symulacja tekstronicznych układów automatycznej regulacji temperatury, postawiono hipotezę, o tym, że: istnieje możliwość automatycznej regulacji temperatury w warstwie pododzieżowej za pomocą Tekstronicznych Układów Automatycznej Regulacji Temperatury (TUART). Celem pracy jest modelowanie TUART w programie Matlab Simulink oraz stworzenie na tej podstawie ubioru, który mógłby zmieniać temperaturą w swoim wnętrzu i utrzymywać ją na optymalnym poziomie. Model jak i wyrób odzieżowy składa się z kilku elementów składowych, takich jak: człon pomiarowy, człon wykonawczy (grzejnik wraz z regulatorem) oraz człon odzieżowy (koszulka). Każdy z wymienionych elementów składowych, TUART został zamodelowany, wykonany oraz przebadany w celu zaprojektowania najbardziej optymalnej konstrukcji tekstronicznej koszulki.
EN
In this interdisciplinary work concerning Modeling and simulation of Textronic Temperature Automation Control Systems, the author put forward a thesis that it is possible to automatically control temperature in underclothing layers using Textronic Control System. The aim of the work is modeling of TCS in Matlab Simulink program and creating interactive clothing which can change temperature inside and keep it on a constant level. The model and clothing construction consist of few component elements like: measurement unit, actuator unit (actuator + controller) and clothing unit. Each of the mentioned units was modelled and tested to create an optimum textronic construction.
PL
Spośród wielu wykorzystywanych w praktyce układów regulacji temperatury, najczęściej stosowane są klasyczne regulatory PID. W większości przypadków układy te pozwalają na uzyskiwanie zadowalających rezultatów w odniesieniu do jakości regulacji temperatury obiektów elektrotermicznych, zwłaszcza w układach regulacji stałowartościowej. Tym niemniej, procesy realizowane w urządzeniach elektrotermicznych bardzo często wymagają dotrzymania różnorodnych charakterystyk czasowo-temperaturowych. W takich przypadkach klasyczne układy regulacyjne wprowadzają znaczne błędy wynikające między innymi z charakteru obiektów elektrotermicznych będących silnie nieliniowymi, perturbowanymi obiektami. W niniejszym artykule analizie poddano problematykę nagrzewania wyspecjalizowanego urządzenia elektrotermicznego przeznaczonego do pomiarów parametrów termoplastycznych rud żelaza. Zarówno zakres temperatur roboczych, jak i wymagania w zakresie charakterystyk roboczych wymagały.
EN
PID controllers are most popular in industrial temperature control systems. In many cases, these controllers are high-efficiently and can provide a very precisely results. But in some cases, for example in linear dynamic heating in wide range of temperatures, the classical controllers can't be used. In the article the simulation results of heating process with phase changes were discussed and the conception of dynamic PID controller was described.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.