Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Sympozjum WILGA zapisało się trwale w krajobrazie młodej nauki w Polsce. Organizowane przez ostatnie ćwierć wieku Sympozjum WILGA obejmowało tematycznie fotonikę, optoelektronikę, nowoczesne systemy elektroniczne w aspektach projektowych, sprzętowych, technologicznych, konstrukcyjnych, programistycznych i eksploatacyjnych. Tematyką przewodnią była optoelektronika, fotonika, inżynieria optyczna i ich integracja w większe systemy i środowiska funkcjonalne z elektroniką, telekomunikacją, mechatroniką. Uczestnikami Sympozjum WILGA są głównie doktoranci a także magistranci z politechnik z wydziałów elektroniki, mechatroniki, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej. W okresie przed pandemią, rocznie w Sympozjum WILGA brało udział ponad 400 osób. Sympozjum WILGA jest organizowane w dwóch edycjach rocznie zimowej w styczniu i wiosennej na przełomie maja i czerwca. W ostatnich latach była organizowana także sesja jesienna we wrześniu. Materiały Sympozjum WILGA były publikowane od roku 2002 w konferencyjnej serii wydawniczej Proceedings of SPIE. W Sympozjum WILGA wzięło udział łącznie kilka tysięcy doktorantów i magistrantów z całej Polski, często przybyłych w towarzystwie swoich opiekunów naukowych. Dorobek publikacyjny Sympozjum WILGA zawiera ponad 2000 artykułów naukowych i technicznych opublikowanych w indeksowanych bazach bibliometrycznych jak Scopus i Web of Science, a także w miesięczniku Elektronika i kwartalniku PAN IJET. Jubileuszowa 50 edycja Sympozjum WILGA jest planowana na wrzesień 2022.
EN
The WILGA Symposium has become a permanent important scientific event in the landscape of young science in Poland. Organized over the last quarter of a century, the WILGA Symposium covered thematically photonics, optoelectronics, modern electronic systems in terms of design, hardware, technology, construction, programming and operation. The main topics were optoelectronics, photonics, optical engineering and their integration into larger systems and functional environments with electronics, telecommunications and mechatronics. The participants of the WILGA Symposium are mainly doctoral students and graduate students from polytechnic universities from the faculties of electronics, mechatronics, technical physics, and materials engineering. In the pre-pandemic period, over 400 people attended the WILGA Symposium each year. The WILGA Symposium is organized in two editions per year, winter in January and spring at the turn of May and June. In recent years, an autumn session has also been organized in September. The materials of the WILGA Symposium have been published since 2002 in the conference series Proceedings of SPIE. The WILGA Symposium was attended by several thousand doctoral and graduate students from all over Poland, often accompanied by their tutors. The publication output of the WILGA Symposium includes over 2,000 scientific and technical articles published in indexed bibliometric databases such as Scopus and Web of Science, as well as in the Elektronika monthly and the PAN IJET quarterly. The jubilee edition of WILGA Symposium is planned in September 2022.
PL
Zakres tematyczny Sympozjum WILGA dotyczy zaawansowanych zastosowań układów elektronicznych i fotonicznych. Najczęściej są to układy i systemy hybrydowe, coraz częściej współprojektowane łącznie na poziomie elektronicznym i fotonicznym, gdyż elektronika i fotonika przenika się w nich w nierozłączny, lub trudno zadaniowo rozłączalny, system funkcjonalny. Taki proces współprojektowania dotyczy zarówno warstwy sprzętowej jak i programistycznej. Proces może dotyczyć także warstwy niższej, komponentowej, gdzie dyskretne elementy składowe układów funkcjonalnych są już projektowane uwzględniając jednoczesne istnienie w nich warstwy fotonicznej i elektronicznej. Sympozjum WILGA było jednym z pierwszych miejsc, gdzie już ponad 20 lat temu otwarto ten nurt tematyczny określany w literaturze nazwą electronic-photonic hardware-software co-design. Sympozjum WILGA 2022, w swojej jubileuszowej pięćdziesiątej edycji, organizowane w okresie post-pandemicznym, odbudowuje pracowicie swoje znaczenie w środowisku młodych uczonych pracujących w obszarze zastosowań systemów elektronicznych i fotonicznych, w budowie małych i dużych infrastruktur badawczych, biomedycynie, inżynierii kosmicznej, telekomunikacji, inżynierii bezpieczeństwa, komputingu kwantowym, i wielu innych.
EN
The topical scope of the WILGA Symposium concerns advanced applications of electronic and photonic systems. Most often they are hybrid circuits and systems, more and more often co-designed jointly at the electronic and photonic level, as electronics and photonics intertwine in them into an inseparable or difficult to task-disconnect functional system. This co-design process applies to both the hardware and software-firmware development layers. The process may also apply to the lower, component layer, where discrete components of functional systems are already designed taking into account the simultaneous existence of the photonic and electronic layers in them. The WILGA Symposium was one of the first places where this topic, referred to in the literature as electronic-photonic hardware-software co-design, was opened already over 20 years ago. The WILGA 2022 symposium, during its jubilee 50th edition, organized in the post-pandemic period, is diligently rebuilding its importance in the community of young scientists working in the field of electronic and photonic systems applications, in the construction of small and large research infrastructures, biomedicine, space engineering, tele- communications, security engineering, quantum computing, and many others.
PL
Sympozjum WILGA na temat zaawansowanych systemów elektronicznych i fotonicznych jest organizowane od roku 1995 do chwili obecnej, szczęśliwie bez przerwy covidowej, dwukrotnie w ciągu roku w edycjach zimowej i letniej. Numerowane od edycji zimowej w roku 1998, Sympozjum WILGA osiągnęło podczas edycji letniej 2022 roku jubileuszowy numer 50. Historię Sympozjum można prześledzić na portalu [wilga.ise.pw.edu.pl]. Podczas tych 25 lat numerowanych edycji w Sympozjum wzięło udział kilka tysięcy studentów i doktorantów z kraju i zagranicy. Główna część materiałów Sympozjum opublikowana w kilkudziesięciu tomach Proceedings SPIE zawiera ponad 2000 pełno tekstowych artykułów dostępnych w głównych, globalnych bazach bibliometrycznych. W powstaniu i sukcesie Sympozjum WILGA, szczególnie w pierwszym okresie działalności, zasadniczą rolę odegrało życzliwe wsparcie Polskiej Sekcji IEEE. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych Sympozjum WILGA było współorganizowane przez Student Branch IEEE przy Politechnice Warszawskiej. Następnie do organizacji Sympozjum WILGA dołączył Student Branch SPIE i Polska Sekcja SPIE (potem Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne). Inicjatorem Sympozjum WILGA był Zespół Naukowy PERG-ELHEP z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Wydaje się, że dwa czynniki zadecydowały o sukcesie Sympozjum WILGA: niesamowita popularność wśród młodzieży naukowej oraz współpraca międzynarodowa. W niniejszym artykule autor zwraca uwagę na fundamentalną rolę organizacji IEEE w losach Sympozjum WILGA – które dotrwało do 50 edycji, w związku z pięknym jubileuszem 50-lecia znakomitej aktywnej działalności Polskiej Sekcji IEEE.
EN
The WILGA symposium on advanced electronic and photonic systems has been organized since 1995 until now, luckily without a covid break, twice a year in winter and summer editions. Numbered since the winter edition in 1998, the WILGA Symposium reached the jubilee number 50 during the summer edition of 2022. The history of the Symposium can be traced on the website [wilga.ise.pw.edu.pl]. During these 25 years of numbered editions, the Symposium was attended by several thousand Eng. and M.Sc. students and doctoral students from Poland and abroad. The main body of the Symposium materials, published in dozens of volumes of SPIE Proceedings, contains over 2,000 full-text articles available in major global bibliometric databases. In the creation and success of the WILGA Symposium, especially in the first period of its activity, a fundamental role was played by the kind support of the Polish Section of IEEE. At the turn of the 1990s and 2000s, the WILGA Symposium was co-organized by the Student Branch IEEE at the Warsaw University of Technology. Then, the Student Branch SPIE and the Polish Section of SPIE (later the Polish Photonic Society) joined the organization of the WILGA Symposium. The initiator of the WILGA Symposium was the PERG-ELHEP Scientific Team from the Institute of Electronic Systems of the Warsaw University of Technology. It seems that two factors contributed to the success of the WILGA Symposium: incredible popularity among young scientists and international cooperation. In this article, the author draws attention to the fundamental role of the IEEE organization in the fate of the WILGA Symposium – which lasted until its 50th edition, in connection with the beautiful 50th anniversary of the excellent activity of the Polish Section of IEEE.
PL
ARIES, czyli Accelerator Research and Innovation for European Science and Society, to projekt Integrating Activity poświęcony badaniom, rozwojowi i innowacjom europejskich akceleratorów cząstek oraz związanej z nimi infrastruktury i technologii. Projekt był realizowany od maja 2017 r. do kwietnia 2022 r. i współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Przyszłe akceleratory będą potrzebowały wyższej energii i jasności, aby umożliwić naukowcom dalsze badanie podstawowych elementów budujących wszechświat. Aby osiągnąć ten cel, należy opracować nowe technologie i materiały, aby infrastruktury akceleratorów mogły sprostać wymogom przyszłych badań. Akceleratory i związane z nimi technologie są wykorzystywane w wielu różnych dyscyplinach naukowych i mają szerokie zastosowanie w takich dziedzinach, jak przemysł, opieka zdrowotna, energia, środowisko, bezpieczeństwo i dziedzictwo kulturowe. ARIES połączył innowacyjny program badawczo-rozwojowy z szerszym zaangażowaniem społeczności naukowej, aby zapewnić rozwój nowych technologii i zastosowań praktycznych. ARIES obejmował 41 partnerów ze środowiska akademickiego i przemysłowego z 18 różnych krajów europejskich, w tym CERN. Praca była podzielona na 18 pakietów roboczych (WP), obejmujących szereg działań sieciowych (NA), wspólnych działań badawczych (JRA) i transnarodowych działań dostępowych (TNA). Autor z zespołem badawczym z Politechniki Warszawskiej uczestniczył w latach 2003-2022 w cyklu integracyjnych projektów infrastrukturalnych dotyczących rozwoju techniki akceleratorowej w Europie.
EN
ARIES, or Accelerator Research and Innovation for European Science and Society, is an Integrating Activity project dedicated to research, development and innovation of European particle accelerators and related infrastructure and technology. The project ran from May 2017 to April 2022 and was co-funded by the European Commission under the Horizon 2020 program. Future accelerators will need higher energy and luminosity to enable scientists to continue exploring the fundamental building blocks of the universe. To achieve this goal, new technologies and materials must be developed to enable accelerator infrastructures to meet the demands of future research. Accelerators and related technologies are used in many different scientific disciplines and have wide applications in areas such as industry, healthcare, energy, environment, security and cultural heritage. ARIES has combined an innovative research and development program with the wider involvement of the scientific community to ensure the development of new technologies and practical applications. ARIES involved 41 partners from academia and industry from 18 different European countries, including CERN. The work was broken down into 18 work packages (WPs) covering a range of network activities (NA), joint research activities (JRA) and transnational access activities (TNA). Author, together with research team from Warsaw University of Technology, participated during 2003-2022 in infrastructure integrating projects on particle accelerators development in Europe.
EN
The electronic system of banking has gaining intention due to reduction in resources and risk nowadays and considered as an emerging area that can be examine in global context. Thus, the current study aims to investigate the electronic methods of payment impact on the risk reduction of the banks in Iraq, and the secondary data was used for the analysis purpose from 2012 to 2018. The results indicated that electronic payment systems are designed to play an important and essential role in achieving and maintaining financial stability. They are supposed to be a center for payment, clearing, settlement and electronic transfer activities of funds, and contribute to enhancing the efficiency, transparency and safety of the financial system and reducing the costs involved. Their role is not only to reduce dependence on the paper base, but they also provide speed in performing payment orders and money circulation. They are by that they are final payments, they improve banking management and reduce risks, improve the efficiency of money management in banks, increase the effectiveness of markets, contribute to achieving financial stability in Iraq, and raise the level of confidence in the Iraqi financial system locally and globally.
PL
Elektroniczny system bankowy zyskuje na znaczeniu ze względu na ograniczenie zasobów i ryzyka w obecnych czasach i jest uważany za nowy obszar, który można zbadać w kontekście globalnym. Dlatego obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu elektronicznych metod płatności na redukcję ryzyka banków w Iraku, a dane wtórne wykorzystano do celów analizy w latach 2012-2018. Wyniki wskazały, że systemy płatności elektronicznych są zaprojektowane do gry ważna i niezbędna rola w osiąganiu i utrzymywaniu stabilności finansowej. Mają być one centrum płatności, rozliczeń, rozrachunków i elektronicznych transferów środków oraz przyczyniają się do poprawy wydajności, przejrzystości i bezpieczeństwa systemu finansowego oraz zmniejszenia związanych z tym kosztów. Ich rola polega nie tylko na zmniejszaniu zależności od bazy papierowej, ale także zapewnia szybkość wykonywania zleceń płatniczych i obiegu pieniędzy. Są dzięki temu, że są płatnościami końcowymi, poprawiają zarządzanie bankami i zmniejszają ryzyko, poprawiają efektywność zarządzania pieniędzmi w bankach, zwiększają efektywność rynków, przyczyniają się do osiągnięcia stabilności finansowej w Iraku i podnoszą poziom zaufania do irackich finansów system lokalnie i globalnie.
PL
Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń urządzeń elektronicznych są wyładowania elektrostatyczne - w skrócie ESD. Powstają one podczas normalnego użytkowania urządzeń przez operatora, który w niekorzystnych warunkach (suche powietrze i elektryzujące się materiały) może naładować się elektrostatycznie do bardzo wysokich napięć i dotykając np. klawiatury biletomatu w przedziale pociągu, spowoduje wyładowanie elektrostatyczne. Występuje wiele mechanizmów powstawania ładunków elektrostatycznych, m.in. podczas tarcia, rozdrabniania bądź gwałtownego rozdzielenia ciał stałych, ciekłych lub gazowych. Innym sposobem elektryzowania jest zjawisko indukcji elektrostatycznej, podczas której w polu elektrostatycznym następuje polaryzacja ciała w stanie neutralnym - poprzez rozdzielenie ładunków dodatnich i ujemnych.
EN
One of the most common causes of damage to electronic devices is electrostatic discharge - ESD for short. They arise during the normal use of the equipment by the operator who in adverse conditions (dry air and electrifying materials) can charge electrostatically to very high voltages and, for example, touching the ticket machine keyboard in the train compartment and causing an electrostatic discharge. There are many mechanisms for the formation of electrostatic charges, among others: during friction, grinding or rapid separation of solid, liquid or gaseous bodies. Another electrifying method is the phenomenon of electrostatic induction during which in the electrostatic field a polarization of the body occurs in the neutral state in a way of separating positive and negative charges.
7
Content available Advanced Photonic and Electronic Systems WILGA 2018
EN
WILGA annual symposium on advanced photonic and electronic systems has been organized by young scientist for young scientists since two decades. It traditionally gathers around 400 young researchers and their tutors. Ph.D students and graduates present their recent achievements during well attended oral sessions. Wilga is a very good digest of Ph.D. works carried out at technical universities in electronics and photonics, as well as information sciences throughout Poland and some neighboring countries. Publishing patronage over Wilga keep Elektronika technical journal by SEP, IJET and Proceedings of SPIE. The latter world editorial series publishes annually more than 200 papers from Wilga. Wilga 2018 was the XLII edition of this meeting. The following topical tracks were distinguished: photonics, electronics, information technologies and system research. The article is a digest of some chosen works presented during Wilga 2018 symposium. WILGA 2017 works were published in Proc. SPIE Vol.10445. WILGA 2018 works were published in Proc. SPIE vol.10808.
PL
Z uwagi na występujące nieprawidłowości, które w szczególności dotyczą wyłudzania i niepłacenia podatków autor zaprezentował wybrane technologie i rozwiązania informatyczne, które w przyszłości mogą ukierunkować kontrole na podmioty działające w szarej strefie. Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie możliwości implementacji na potrzeby kontroli gotowych rozwiązań biznesowych w zakresie monitorowania przewozów towarów. Ponadto przedmiotem rozważań są perspektywy stworzenia automatycznego systemu monitorowania wrażliwych procesów z wykorzystaniem zaawansowanych systemów analityczno-raportujących Business Intelligence. Narzędziem badawczym są wdrożone w Polsce i na Węgrzech systemy monitorowania i kontroli drogowego przewozu towarów. Należy stwierdzić, że optymalizacja procesów związanych z monitorowaniem przemieszczaniem się towarów w znaczny sposób może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz skuteczności i efektywności kontroli.
EN
Due to irregularities, which in particular concern tax fraud and non-payment of taxes, the author has presented selected technologies and IT solutions, which in the future may direct the controls to entities operating in the shadow economy. The principal objective of the article is to indicate the possibility of implementation for the purposes of controls of the ready-made business solutions within monitoring of goods’ transports. Furthermore, the issues to be discussed are the prospects of creating an automatic system for monitoring sensitive processes using advanced analytical and reporting systems Business Intelligence. The research tools are systems for monitoring and control of road goods’ transport implemented in Poland and Hungary. It should be stated that the process optimisation related to the monitoring of the goods’ movement can significantly affect an increase of enterprises' competitiveness, as well as the efficiency and effectiveness of controls.
9
Content available Advanced Photonic and Electronic Systems WILGA 2017
EN
WILGA annual symposium on advanced photonic and electronic systems has been organized by young scientist for young scientists since two decades. It traditionally gathers more than 350 young researchers and their tutors. Ph.D students and graduates present their recent achievements during well attended oral sessions. Wilga is a very good digest of Ph.D. works carried out at technical universities in electronics and photonics, as well as information sciences throughout Poland and some neighboring countries. Publishing patronage over Wilga keep Elektronika technical journal by SEP, IJET by PAN and Proceedings of SPIE. The latter world editorial series publishes annually more than 200 papers from Wilga. Wilga 2017 was the XL edition of this meeting. The following topical tracks were distinguished: photonics, electronics, information technologies and system research. The article is a digest of some chosen works presented during Wilga 2017 symposium. WILGA 2017 works were published in Proc. SPIE vol.10445.
EN
The paper describes a new methodology that allows to design scalable complex control and data acquisition systems taking into consideration the additional, non-functional requirements of High-Energy Physics (HEP). Electronic systems applied in HEP often operate in difficult conditions. Access to such devices is difficult or even impossible. The HEP systems require high availability, serviceability and upgradeability. The operating conditions of these systems are even more difficult than for telecommunication devices. Therefore, a different methodology should be applied than for classical telecommunication systems, when designing electronics used in high-energy physics applications. Electronic systems also need a suitable hardware platform that not only assures high availability, simplifies maintenance and servicing but also allows to use mixed analogue-digital signals. The author made an attempt to develop a new methodology suitable for designing of complex data acquisition and control systems of HEP. The Low Level RF (LLRF) system of European Free Electron Laser (EXFEL) and Image Acquisition System (IAS) prototype developed for International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) tokamak are presented as examples of complex electronic systems that were designed according to the proposed methodology.
EN
Wide scale, European, infrastructural research projects on accelerator science and technology are under realization since 2003. CARE project was realized during the period 2003/4-2008, and next EuCARD during 2009-2013. Now during 2014-2017 there is successfully continued EuCARD² - Enhanced European Coordination of Accelerator R&D. European accelerator R&D community prepares next continuation of the EuCARD inside the Horizon 2020. The paper presents the work developments of EuCARD. Several institutions from Poland are participating in EuCARD: NCNR in Świerk, IChTJ, technical Universites in Łódź, Wrocław and Warsaw. Realization of the project during the last 12 years gave numerable and valuable results combined with essential modernization of the European research infrastructures. From the point of view of domestic interests, where we do not have large research infrastructures, the considerable benefits are associated with the participation of young researchers from Poland - engineers and physicists, in building of the top research infrastructures. Due to such participation, high technologies are developed in several centres in the country. The EuCARD project organizes annual meetings summarizing periodically the R&D advances. The EuCARD AM2015 was held in Barcelona in April.
12
Content available Advanced photonic and electronic systems WILGA 2016
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of technology.
PL
Sympozjum Młodych Uczonych WILGA Zastosowania Fotoniki i Inżynieria Internetu jest organizowane od 1998, dwa razy w roku, w edycjach zimowe - styczniowej i wiosennej - majowej. Obszarem tematycznym Sympozjum Wilga są zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne w aspektach teoretycznych, projektowych i aplikacyjnych, sprzętowych i programistycznych, akademickich, badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i przemysłowych, a także edukacyjnych i rozwoju kadry naukowej. Co roku, w międzynarodowej edycji majowej, w Sympozjum Wilga bierze udział kilkuset młodych uczonych, magistrantów, doktorantów, młodych pracowników uczelni, instytutów naukowo-technicznych oraz firm innowacyjnych. Wilga, gromadząc przez lata doświadczenie organizacyjne, okazała się znakomitą platformą wymiany informacji pomiędzy młodymi uczonymi w kraju, z udziałem gości zagranicznych, działającymi w obszarze technologii elektronowej i fotonowej, elektroniki, fotoniki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i informatyki, a także fizyki technicznej. Artykuł podsumowuje osiągnięcia 38 letniej edycji Sympozjum WILGA 2016, które odbyło się w dniach 29/05-06/06 br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze nad Wisłą.
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of technology.
PL
Sympozjum Młodych Uczonych WILGA Zastosowania Fotoniki i Inżynieria Internetu jest organizowane od 1998, dwa razy w roku, w edycjach zimowej - styczniowej i wiosennej - majowej. Obszarem tematycznym Sympozjum Wilga są zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne w aspektach teoretycznych, projektowych i aplikacyjnych, sprzętowych i programistycznych, akademickich, badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i przemysłowych, a także edukacyjnych i rozwoju kadry naukowej. Co roku, w międzynarodowej edycji majowej, w Sympozjum Wilga bierze udział kilkuset młodych uczonych, magistrantów, doktorantów, młodych pracowników uczelni, instytutów naukowo-technicznych oraz firm innowacyjnych. Wilga, gromadząc przez lata doświadczenie organizacyjne, okazała się znakomitą platformą wymiany informacji pomiędzy młodymi uczonymi w kraju, z udziałem gości zagranicznych, działającymi w obszarze technologii elektronowej i fotonowej, elektroniki, fotoniki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i informatyki, a także fizyki technicznej. Artykuł podsumowuje osiągnięcia 38 letniej edycji Sympozjum WILGA 2016, które odbyło się w dniach 29/05-06/06 br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze nad Wisłą.
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of Technology.
PL
Sympozjum Młodych Uczonych WILGA Zastosowania Fotoniki i Inżynieria Internetu jest organizowane od 1998, dwa razy w roku, w edycjach zimowej- styczniowej i wiosennej - majowej. Obszarem tematycznym Sympozjum Wilga są zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne w aspektach teoretycznych, projektowych i aplikacyjnych, sprzętowych i programistycznych, akademickich, badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i przemysłowych, a także edukacyjnych i rozwoju kadry naukowej. Co roku, w międzynarodowej edycji majowej, w Sympozjum Wilga bierze udział kilkuset młodych uczonych, magistrantów, doktorantów, młodych pracowników uczelni, instytutów naukowo-technicznych oraz firm innowacyjnych. Wilga, gromadząc przez lata doświadczenie organizacyjne, okazała się znakomitą platformą wymiany informacji pomiędzy młodymi uczonymi w kraju, z udziałem gości zagranicznych, działającymi w obszarze technologii elektronowej i fotonowej, elektroniki, fotoniki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i informatyki, a także fizyki technicznej. Artykuł podsumowuje osiągnięcia 38 letniej edycji Sympozjum WILGA 2016, które odbyło się w dniach 29/05-06/06 br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze nad Wisłą.
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of technology.
PL
Przyszły planowany w CERN zderzacz pierścieniowy FCC ma mieć energię zderzeń wiązki protonowej w centrum masy w obszarze 100 TeV (FCC-pp), w zakresie ok. 0,1-0,4 TeV dla wiązki elektronowej FCC-ee (TLEP), jasność wiązki 1035cm-2s-1 i długość nowego tunelu cylindrycznego (symetrycznego wielokątnego) 100 km. W dziedzinie parametrów ma przekroczyć wszystkie dotychczasowe infrastruktury o co najmniej rząd wielkości. Jego budowa jest planowana w CERN, jako infrastruktury po erze LHC, a więc po roku 2035. Jednak prace nad tym monstrualnym urządzeniem rozpoczynamy już dzisiaj, tak jak pierwsze prace nad LHC i jego detektorami rozpoczęto prawie 30 lat przed przyspieszeniem pierwszej wiązki protonowej w roku 2010. Kolaboracja FCC będzie obejmować co najmniej 10000 osób z ponad 100 krajów, w tym co najmniej sto osób, o ile nie więcej, z naszego kraju. Szczególnie istotny jest udział młodych uczonych, gdyż projekt będzie trwał kilkadziesiąt lat. Projekt FCC obejmuje zderzacz elektronowy, protonowy, jonowy i być może także inne konfiguracje. FCC będzie używał obecny kompleks LHC jako iniektor. Do budowy FCC potrzebne będą nowe magnesy nadprzewodzące dipolowe zakrzywiające wiązkę o polu ok. 20 T i nowe magnesy korygujące i ogniskujące wiązkę - kwadrupole i sekstupole, a także nowe kolimatory, nowe struktury przyspieszające o wielkim gradiencie pola rzędu GV/m, nowe materiały i nowa generacja układów mikrofalowych RF dużej mocy oraz nowe systemy pomiarowe i kontrolne LLRF. Prawie wszystkie rozwiązania muszą być nowe, a więc jest to wyzwanie dla nowej generacji uczonych, także z Polski.
EN
Future planned in CERN circular particle collider FCC is expected to reach collision energy in the range of 100 TeV for proton beams FCC-pp, energy range 0,1–0,4 TeV for electrons FCC-ee (TLEP), beam luminosity 1035cm-2s-1 and will be built in a new tunnel of 100 km in length. In domain of parameters the new infrastructure will beat the existing solutions of at least one order of magnitude. Its building is planned in CERN as an infrastructure of the post-LHC era, thus after 2035. However, the work on this monster machine has just started, similarly to the works on the LHC and its detectors which started nearly 30 years earlier before the first beam was accelerated in 2010. FCC Collaboration will consist of 10000 people from more than 100 countries, including at least 100 researchers if not more from Poland. The most important is the participation of young researchers, because the project will last a few decades. FCC infrastructure embraces ee, pp, ep, and ii colliders, and probably other configurations. FCC will use the existing LHC complex as an injector. To build FCC there are needed new superconducting magnets: dipoles bending the beam with the field 20 T, new correction and focusing magnets - quadrupoles and sextupoles, also new collimators, new accelerating structures of ultimate field gradients in the area of GV/m, new materials, new high power microwave circuits, and new measurement and control LLRF systems. Nearly all solutions have to be new, thus this project is a huge challenge to the new generation of researchers, also originating from Poland.
PL
Integracja układów elektronicznych w materiałach kompozytowych pozwala na wytworzenie materiału posiadającego cechy materiałów konstrukcyjnych o wysokich własnościach wytrzymałościowych, wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, jak i cechy funkcjonalne zależne od zastosowanego układu elektronicznego. Wytwarzanie takich kompozytów w produkcji wielkoseryjnej umożliwia technologia Resin Powder Moulding (RPM) opracowana przez Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH (LZS) oraz Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU Dresden w kooperacji z New Era Materials Sp. z o.o. (NEM). Krytycznymi parametrami w podanym procesie produkcyjnym, ze względu na wrażliwy układ elektroniczny, jest ciśnienie procesu prasowania, temperatura procesu oraz czas. W artykule zaprezentowano proces wytwarzania materiału kompozytowego wzmacnianego włóknami ciągłymi ze zintegrowanym układem elektronicznym, z wykorzystaniem technologii RPM, wraz z określeniem wpływu materiału kompozytowego na własności użytkowe układu elektronicznego.
EN
Integration of electronic circuits in composite materials allows to manufacture product connecting features of both structural and functional materials with high durability properties, resistance for atmospheric conditions and wide functionality according to field of work of used electric circuit. Massive production of this type of composite materials is possible with Resin Powder Moulding (RPM) technology, developed by Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH (LZS) in cooperation with New Era Materials Sp. z o.o. (NEM). Critical parameters in technology mentioned before is temperature, pressure of pressing and time of process. Electronics are very sensitive and can be easily damaged or broken during fast production process. In the following article is presented production process of composite material with integrated electronic circuit. Composite was produced with RPM technology. Also influence of composite material on electronics was defined.
PL
XXXV cykliczne Sympozjum WILGA nt. Projektowania, Budowy i Zastosowań Zaawansowanych Systemów Elektronicznych i Fotonicznych odbyła się w końcu stycznia br. Jest to stałe okresowe spotkanie młodych uczonych, które jest organizowane przez studentów i doktorantów, oraz młodych pracowników nauki Laboratorium PERG/ELHEP Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI PW od 20 lat. Sesje sympozjum były na temat rozwoju architektury systemów cyfrowych, systemów wbudowanych, projektowania funkcjonalności systemów, elektroniki analogowej, oprogramowania sprzętu, niezawodności systemów złożonych w różnych i trudnych pod względem środowiskowym warunkach pracy, specyfiki zastosowań w inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz wielkich eksperymentach badawczych. Majowa edycja Sympozjum WILGA jest organizowana w dniach 25-31 maja 2015 [wilga.ise.pw.edu.pl].
EN
XXXVth periodic Symposium WILGA (winter edition) on Design, Construction and Application of Advanced Electronic and Photonic Systems was held at the end of January 2015. It is an established, periodic meeting of young researchers, M.Sc. and Ph.D. students and their supervisors. The meeting is organized by the PERG/ELHEP Laboratories of Institute of Electronic Systems, WUT since two decades. Sessions of the 2015 January meeting were: development of the architecture of digital electronics, embedded systems, design of system functionality, analog electronics, hardware – software integration, complex system reliability and dependability working in harsh environments, applications of electronic and photonic systems in space and satellite engineering and large research experiments. Summer edition of WILGA Symposium is organized on 25-31 May 2015 [wilga.ise.pw.edu.pl].
PL
Sympozjum Wilga 2014 odbyło się już 34 raz w ostatnim tygodniu maja. Sympozjum jest organizowana pod patronatem SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, oraz PKOpto SEP. Zgromadziło ok. 350 osób, głównie młodych uczonych z całego kraju. Wygłoszono ok. 250 referatów i komunikatów. Główny tom materiałów sympozjalnych, zawiera ok. 130 najlepszych prac i jest opublikowany jako Proc.SPIE vol.9290. Kilkadziesiąt prac opublikowano w czasopismach naukowo-technicznych. Wiodącą tematykę Sympozjum Wilga2014 przedstawiono na następujących sesjach: nanomateriały dla fotoniki i elektroniki, astronomia i technika kosmiczna, biomedycyna, inteligencja obliczeniowa, wizualizacja i multimedia, oraz duże eksperymenty naukowe. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc.SPIE z ponad 1500 artykułów naukowo-technicznych (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar. Jest to absolutny, i chyba niedoceniony, ewenement w skali kraju. Artykuł przedstawia pobieżny przegląd wybranych nurtów tematycznych i prac prezentowanych w czasie Sympozjum WILGA 2014.
EN
Symposium Wilga 2014, in its 34th edition, was organized during the last week of May. Symposium is organized under the auspices of SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, and PKOpto SEP. The event gathered around 350 persons, mainly young researchers from the whole country. There were presented around 250 speeches and communications. The main volume of Symposium Proceedings is Proc. SPIE vol.9290 which contains around 130 papers. A few tens of papers were published in technical journals. The leading topics of Wilga 2014 were gathered in key sessions: nano-materials for photonics and electronics, astronomy and space technology, biomedicine, computational intelligence, visualization and multimedia, and large research experiments. During nearly two decades of WILGA Symposium history, 15 volumes of Proc. SPIE has been published with over 1500 technical papers (authored mainly by Polish young researchers) and indexed in Web of Knowledge, Scopus and Google Scholar. It is an absolute exceptional achievement in national scale, perhaps slightly underestimated. The paper presents a digest of topical tracks, and chosen work results presented during WILGA 2014 Symposium.
PL
Sympozjum Wilga 2014 odbyło się już 34 raz w ostatnim tygodniu maja. Sympozjum jest organizowana pod patronatem SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, oraz PKOpto SEP. Zgromadziło ok. 350 osób, głównie młodych uczonych z całego kraju. Wygłoszono ok. 250 referatów i komunikatów. Główny tom materiałów sympozjalnych, zawiera ok. 130 najlepszych prac i jest opublikowany jako Proc. SPIE vol. 9290. Kilkadziesiąt prac opublikowano w czasopismach naukowo-technicznych. Wiodącą tematykę Sympozjum Wilga2014 przedstawiono na następujących sesjach: nano-materiały dla fotoniki i elektroniki, astronomia i technika kosmiczna, biomedycyna, inteligencja obliczeniowa, wizualizacja i multimedia, oraz duże eksperymenty naukowe. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc. SPIE z ponad 1500 artykułów naukowo-technicznych (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar. Jest to absolutny, i chyba niedoceniony, ewenement w skali kraju. Artykuł przedstawia pobieżny przegląd wybranych nurtów tematycznych i prac prezentowanych w czasie Sympozjum WILGA 2014.
EN
Symposium Wilga 2014, in its 34th edition, was organized during the last week of May. Symposium is organized under the auspices of SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, and PKOpto SEP. The event gathered around 350 persons, mainly young researchers from the whole country. There were presented around 250 speeches and communications. The main volume of Symposium Proceedings is Proc. SPIE vol. 9290 which contains around 130 papers. A few tens of papers were published in technical journals. The leading topics of Wilga 2014 were gathered in key sessions: nano-materials for photonics and electronics, astronomy and space technology, biomedicine, computational intelligence, visualization and multimedia, and large research experiments. During nearly two decades of WILGA Symposium history, 15 volumes of Proc. SPIE has been published with over 1500 technical papers (authored mainly by Polish young researchers) and indexed in Web of Knowledge, Scopus and Google Scholar. It is an absolute exceptional achievement in national scale, perhaps slightly underestimated. The paper presents a digest of topical tracks, and chosen work results presented during WILGA 2014 Symposium.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.