Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie polowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zagadnienie analizy standardów pracy sprzętu budowlanego w branży budowlanej można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: jako zadanie optymalizacji rozwiązań minimalizujących zakres prac oraz określenie optymalnego wykorzystania zasobów pod względem emisji CO2. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowych danych zebranych w trakcie wielomiesięcznych badań terenowych dotyczących rzeczywistych nakładów związanych z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego podczas budowy kanalizacji sanitarnej. Celem jest przedstawienie analizy wyników z przeprowadzonych badań w odniesieniu do danych przyjętych przez inwestora na etapie planowania badanej inwestycji.
EN
The issue of analysing the construction equipment hardware performance standards in the construction industry can be considered from two points of view: as a task of optimizing solutions to minimize the scope of work, and to determine the optimal use of resources in terms of CO2 emissions. The subject of this paper is to present detailed data collected from the course of a long-month field research on the actual expenditures of heavy equipment use during the construction of sanitary sewers. The purpose is to present an analysis of the results from the conducted research in relation to performance standards adopted by Investor at the planning stage of the investment under study. In solving the issue, the differences between the assumed values and those used to carry out the work are determined.
2
Content available remote Oddziaływanie pożaru na stalowe silosy lejowe - pełnowymiarowe badania polowe
PL
W 2020 r. przeprowadzono badanie pełnowymiarowego stalowego silosu lejowego (kubatura: 18 m3) w warunkach pożarowych. Obciążony silos nagrzewano asymetrycznie za pomocą palników gazowych. Mierzono warunki nagrzewania, warunki otoczenia, prędkość wiatru, temperaturę i przemieszczenia płaszcza silosu aż do wystąpienia awarii obiektu. Silosy lejowe wykazują dużą wrażliwość na pożar zewnętrzny, co ma szczególne znaczenie w kontekście polskich przepisów dotyczących obiektów rolniczych.
EN
In 2020 a test of full-scale steel hopper silo (cubage: 18 m3) in fire conditions has been conducted. The loaded silo has been heated asymmetrically with gas burners. Heating conditions, wind conditions, temperature and displacement of the silo has been measured up to the point of the collapse of the structure. The hopper silos exhibit high susceptibility to external fire conditions, which has particular significance in the context of Polish law regarding agricultural structures.
PL
W artykule opisano znane i stosowane metody obliczania parcia gruntu na opinkę wraz z jej doborem. Ponadto poddano analizie zjawisko przesklepienia gruntu powstające za opinką opisywane szeroko w literaturze naukowej według metod proponowanych między innymi przez Perko, Vermeer, Li, Macnab, Hosseinian. Wyniki obliczeń parcia gruntu działającego na opinkę wykonanych wg różnych autorów porównano z przeprowadzonymi badaniami terenowymi na obiekcie w skali rzeczywistej przeprowadzonymi przez Koprasa.
EN
The article describes well known and used methods of calculating the earth pressure acting on the lagging together with its selection. In addition the Article describes arching effects developed behind the lagging, widely described in the scientific literature, according to the methods proposed, among others, by Perko, Vermeer, Li, Macnab, Hosseinian. The calculation results of the earth pressure acting on the lagging according to various authors were compared with the field research carried out on the object on the real scale carried out by Kopras.
4
Content available remote Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego
PL
W artykule opisano przykład kładki dla pieszych, w przypadku której konieczne było zastosowanie dodatkowych rozwiązań zwiększających komfort użytkowania przez pieszych. Zabudowa dwóch tłumików drgań (o charakterystyce częstotliwości pokrywającej się z drugą postacią drgań) znacznie poprawiła zachowanie konstrukcji pod obciążeniem dynamicznym w zakresie odpowiedzi dynamicznej konstrukcji nośnej kładki. Ograniczono amplitudę przyspieszeń i przemieszczeń pomostu drugiej postaci drgań (giętno-skrętnej) oraz znacznie zwiększono poziom tłumienia drgań. Analiza przebiegu czasowego przemieszczeń pomostu potwierdziła pracę konstrukcji w zakresie sprężystym.
EN
This paper describes an example of the footbridge construction, where it was necessary to apply additional solutions increasing the comfort of the object use for pedestrians. The installation of two vibration dampers (with frequency characteristics coinciding with the second form of vibration) significantly improved the behavior of the structure under the dynamic load in terms of the dynamic response of the footbridge load-bearing structure. The amplitudes of accelerations and displacements of the deck of the second form of vibrations (bending-torsional) were reduced and the vibration damping level was significantly increased. Analysis of the time courses of the bridge deck displacements confirmed the operation of the structure in the elastic range.
6
Content available remote Mineralna izolacja natryskowa jako materiał poprawiający akustykę wnętrz
PL
W artykule przedstawiono parametry akustyczne pianki natryskowej. Wyniki badań współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej wskazują, że ma ona dobre właściwości dźwiękochłonne. Wyniki zweryfikowano przez zastosowanie materiału w pomieszczeniu o przeznaczeniu sakralnym w kształcie kopuły i o kubaturze 14 850 m3. Po zastosowaniu materiału czas pogłosu uległ znacznemu obniżeniu, co poprawiło warunki pogłosowe w pomieszczeniu.
EN
The article presents the acoustic parameters of the foam spray. The results of sound absorption coefficient obtained in the reverberation chamber show that the material has good soundproofing properties. Results were verified by applying the material in a dome-shaped sacral room with a cubature of 14 850 m3. Thanks to the use of the material, the reverberation time was significantly reduced. It has improved the reverberation conditions in the room.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części pierwszej omówione zostaną aspekty budowy stanowiska pomiarowego – laboratoryjno-terenowego.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The first part will discuss construction aspects of a laboratory and field test stand.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
EN
Increasingly complex design systems require an individual approach when determining the necessary design parameters. As soils are characterized by strong strain-dependent nonlinearity, test methods used to characterize the subsoil should be carefully selected, in terms of their "sensitivity" as well as suitability for the analyzed type of problem. When direct measurements are not available, while design calculation models require specific parameters, indirect parameter estimation may be used. This approach requires calibration and validation of empirical correlations, based on well documented database of tests and case studies. One of the parameters often used, when analyzing soil-structure interaction problems, is the shear stiffness of the soil and its strain-dependent degradation. The aim of the article is to present the procedure for description and evaluation of soil stiffness based on field tests (CPTU, DMT and SDMT) and a large number of reference curves obtained from laboratory tests (TRX) for selected soil types. On the basis of the given algorithm, it is possible to obtain a stiffness module G0 value at any level of deformation, based on in-situ tests.
PL
Coraz bardziej skomplikowane układy konstrukcyjne wymagają indywidualnego podejścia przy wyznaczaniu parametrów, za każdym razem uwzględniając i modelując już na etapie badań, późniejsze warunki współpracy z podłożem. Jak wykazały dane z literatury tematu oraz wyniki uzyskane z badań własnych, grunty charakteryzują się silną nieliniowością modułu w zależności od odkształcenia, zatem należy precyzyjnie dobierać metody badania podłoża, tzn. w zakresie ich „czułości” pomiarowej, odpowiedniej dla danego typu konstrukcji budowlanych. Gdy nie są dostępne bezpośrednie pomiary, a metoda obliczeń projektowych wymaga określonych parametrów, wtedy rozwiązaniem pomocnym staje się poszukiwanie zależności korelacyjnych z poligonów badawczych i stosowanie procedur pozwalających na oszacowanie wymaganych parametrów (przy najmniej na etapie początkowych analiz). W artykule przedstawiono schemat postępowania w zakresie opisu i oceny sztywności podłoża na podstawie badań polowych (CPTU, DMT i SDMT) i opracowanych krzywych referencyjnych z badań laboratoryjnych (TRX) dla wybranych typów gruntów (iły i gliny). W oparciu o podany algorytm możliwe jest wyznaczenie wartości modułu G0 dla dowolnej wielkości strefy odkształcenia, stosując uzyskane z badań własnych zależności lokalne, w tym modele degradacji podłoża.
PL
Podkłady podłogowe są bezpośrednim podłożem pod posadzką. Od parametrów wytrzymałościowych podkładów zależy, jaki rodzaj podłogi możemy wykonać oraz jaką trwałością będzie się ona charakteryzować. W przypadku nowo wznoszonych budynków i wykonywania nowych podkładów możemy na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych podkładów w oparciu o obowiązujące normy. W przypadku oceny parametrów wytrzymałościowych istniejących już podkładów brak jest kryteriów oceny oraz metodyki badań. W niniejszym artykule na podstawie badań porównawczych określono zależności nie ujęte w normach.
EN
Subfloors constitute a direct ground under the flooring. Strength parameters of subfloors determine the type of floor that can be created as well as its durability. In the case of newly erected buildings and creation of new subfloors, it is possible to systematically control the quality of created subfloors based on existing norms. In the case of evaluation of strength parameters of already existing subfloors, no evaluation criteria have been specified and there is no test methodology available. On the basis of comparative tests, the article discusses the relations which are not presented in the norms.
11
Content available remote Zagrożenie klejonych wzmocnień FRP nagrzaniem w warunkach ekspozycji słonecznej
PL
Projektanci wzmocnień konstrukcji kompozytami typu FRP rzadko przewidują jakiekolwiek formy ochrony przed nadmiernym nagrzaniem spowodowanym promieniowaniem słonecznym, tymczasem najpopularniejsze żywice epoksydowe mogą tracić swe właściwości mechaniczne już w temperaturze około 50°C. W pierwszej części artykułu przybliżono wyniki aktualnych badań wpływu temperatury zeszklenia na zachowanie klejów w systemach wzmacniających. W drugiej części pokazano wyniki pomiarów wzrostu temperatury różnych typów wzmocnień na podłożu betonowym i drewnianym, nagrzewanych w warunkach bezpośredniej ekspozycji słonecznej w miesiącach letnich na terenie południowej Polski. W badaniach stwierdzono temperatury powyżej 60°C, czyli znacznie przekraczające dopuszczalne warunki użytkowania większości systemów wzmacniających opartych na żywicach epoksydowych.
EN
Designers of EBR FRP structural strengthening systems rarely provide any form of protection from excessive warming caused by sunlight, while the most popular epoxy resins may lose their mechanical properties at a temperature of about 50°C. In the first part, an article gives an overview of actual studies on the influence of glass transition temperature on the behavior of adhesives used in strengthening systems. In the second part, shows the results of temperature measurements of several types of concrete and timber samples subjected to direct exposure of the sun for summer conditions in the southern Poland. The readings showed a temperatures above 60°C, far exceeding the allowable working conditions for most strengthening systems based on epoxy resins.
12
Content available remote Vibration propagation in subsoil: in-situ testing and numerical analyses
EN
This paper presents results obtained with the use of accelerometers during in-situ testing and its comparing with results from numerical simulations. Horizontal accelerations of propagating impulses caused by driving the prefabricated piles were recorded. Range of the quakes as well as amplitudes of longitudinal and transverse horizontal accelerations of propagating vibrations on the terrain surface were determined. The recorded results were used to calibrate the numerical model of the finite element method. The most important factor influencing the propagation of impacts is the phenomenon of damping of the propagating wave in the soil. The mechanism of damping proposed by Rayleigh was used in the analysis, which, when selecting the appropriate parameters of the model, is able to realistically simulate the observed phenomena. The soil, in which the propagation of impulses occurred, was described with the use of linear-elastic model. Modulus of deformation correspond to the values of small deformations, which occur during the wave propagation in the subsoil. The impulse giving vibrations was caused by the falling hammer on the driven pile. The axial symmetry of the border condition was used in the analyses. The results of numerical simulations were compared with the results of field measurements of accelerations at different distances from the source of vibration. A good consistency of acceleration amplitudes in the direction of vibration propagation was achieved and it depended on the distance from location of the driven pile. The obtained results will be used in the future to assess the extent of the impacts on the environment and values of acceleration on elements located in the vicinity of the structure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki uzyskane za pomocą akcelerometrów podczas badań in-situ. Rejestrowano przyspieszenia poziome rozchodzących się wstrząsów powstałych podczas wbijania pali prefabrykowanych. Określono zasięg wpływu wstrząsów, jak i amplitud podłużnych i poprzecznych przyspieszeń poziomych rozchodzących się drgań na powierzchni terenu. Zarejestrowane rezultaty zostały wykorzystane do kalibracji modelu obliczeniowego metody elementów skończonych. Najbardziej istotnym czynnikiem mającym wpływ na propagację oddziaływań jest zjawisko tłumienia propagującej fali w ośrodku gruntowym. W analizach wykorzystano mechanizm tłumienia zaproponowany przez Rayleigha, który przy doborze odpowiedniej wartości parametrów modelu, jest w stanie realistycznie symulować obserwowane zjawiska. Ośrodek gruntowy, w którym następowała propagacja oddziaływań, opisywano modelem liniowo-sprężystym. Moduły odkształcenia odpowiadały wartościom dla małych odkształceń, które występują przy propagacji fal w podłożu gruntowym. Impuls powodujący powstanie drgań powodowany był przez spadający młot do wbijania pali. W analizach wykorzystano osiową symetrię rozwiązywanego zagadnienia brzegowego. Wyniki symulacji numerycznych zostały porównane z wynikami pomiarów terenowych przyspieszeń w różnych odległościach od źródła drgań. Uzyskano dobrą zgodność amplitud przyspieszeń w kierunku rozchodzenia się drgań w zależności od odległości od miejsca wbijania pala. Uzyskane rezultaty analiz posłużą w przyszłości do oceny zasięgu oddziaływań na otoczenie oraz wartości przyspieszeń na elementach znajdujących się w pobliżu konstrukcji.
EN
Studies on the reaction of winter oil seed rape on the application of fertilizers PRP were carried out in 2012-2015, in the Department of Agronomy at the University of Life Sciences in Poznan, in the fields of the Experimental and Didactic Department Gorzyn in Złotniki Station. The aim of the study was to evaluate the influence of fertilization on yield and quality of winter oil seed rape during the four-year application of PRP SOL and PRP EBV. The results showed that the use of PRP SOL or PRP EBV separately, may lead to seed yield similar to that after fertilization with P and K. In turn, the use of PRP SOL with spraying of PRP EBV, compared with the control, significantly decreased seed yield on average by 2.86 dt·ha-1. Fertilization with PRP SOL caused a similar fat content in dry weight of rape seeds like fertilization with conventional P and K. In turn, the use of PRP EBV alone or in combination with PRP SOL significantly decreased fat concentration. The application of PRP SOL in the cultivation of oil seed rape resulted in a significant reduction of the sum of glucosinolates and alkene glucosinolates in the dry matter of seeds. And the use of PRP EBV induced a tendency to increase the content of above substances.
PL
Badania nad reakcją rzepaku ozimego na stosowanie nawozów PRP prowadzono w latach 2012-2015 w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, w Stacji Złotniki. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia na plonowanie i jakość nasion rzepaku ozimego w okresie czteroletniego stosowania PRP SOL i PRP EBV. Wyniki badań wykazały, że zastosowanie PRP SOL lub PRP EBV oddzielnie może prowadzić do uzyskania plonu nasion na podobnym poziomie jak po nawożeniu P i K. Z kolei zastosowanie PRP SOL wraz z opryskiem PRP EBV istotnie, w porównaniu z obiektem kontrolnym, obniżyło plon nasion, średnio o 2,86 dt· ha-1. Stosując nawożenie PRP SOL uzyskano podobną zawartość tłuszczu w suchej masie nasion rzepaku jak po tradycyjnym nawożeniu P i K. Z kolei użycie PRP EBV oddzielnie lub łącznie z PRP SOL istotnie obniżało tę koncentrację. Wprowadzenie PRP SOL w uprawie rzepaku ozimego powodowało istotne obniżenie zawartości sumy glukozynolanów oraz glukozynolanów alkenowych w suchej masie nasion. Natomiast użycie PRP EBV wykazywało tendencję do wzrostu tych zawartości.
EN
This paper presents the analysis of the influence of works related to the dynamic replacement column formation on the bridge pillar and the highway embankment located nearby. Thanks to DR columns, it is possible to strengthen the soil under road embankment in a very efficient way. However, the construction of such support carries risk to buildings and engineering structures located in the neighbourhood. Therefore modelling and monitoring of the influence of the conducted works should be an indispensable element of each investment in which dynamic replacement method is applied. The presented issue is illustrated by the example of soil strengthening with DR columns constructed under road embankment of DTŚ highway located in Gliwice. During the inspection, the influence of vibrations on the nearby bridge pillar and road embankment was examined. The acceleration values obtained during these tests were used to verify the elaborated numerical model.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu robót związanych z formowaniem kolumn wymiany dynamicznej na znajdujący się w pobliżu filar mostowy oraz nasyp autostradowy. Aby uformować kolumnę, należy w pierwszej kolejności wybić w podłożu krater, który następnie jest zasypywany kruszywem grubookruchowym. W dalszej kolejności następuje zagęszczanie wsypanego kruszywa i kolejne wypełnienie krateru. Zarówno wybicie krateru, jak i zagęszczanie kruszywa wykonywane jest poprzez zrzuty ciężkiego ubijaka z dużej wysokości. W Polsce zwykle stosuje się ubijaki o masie 10 – 30 ton, które są zrzucane z wysokości 10 – 25 m. Formowanie następuje aż do uzyskania wyraźnego oporu wpędu kolumny, co objawia się zwiększeniem średnicy kolumny. Kolumny kamienne w technologii DR pozwalają na niezwykle skutecznie wzmocnienie podłoża pod nasypami drogowymi, jednak ich wykonywanie wiąże się z zagrożeniem dla pobliskich konstrukcji budowlanych i inżynierskim. Dlatego też modelowanie jak i monitorowanie wpływów prowadzonych robót na sąsiedztwo winno być nieodzowną częścią każdej inwestycji z zastosowaniem tej technologii.
PL
Przeprowadzono pomiary polowego efektu Barkhausena oraz pętli histerezy na cylindrycznych próbkach stali X12CrMoWVNbN10-1-1 średnicy 4 i długości 15 mm. Analizowano zmiany wielkości ilościowo opisujących badane efekty pomiędzy próbkami w stanie dostawy i po pełzaniu. Szukano takich wielkości magnetycznych, dla których wpływ zmian własności mechanicznych i mikrostruktury, zachodzących wskutek procesu pełzania, jest najbardziej widoczny. Dla polowego efektu Barkhausena procesy pełzania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 powodują wzrost maksymalnej amplitudy składowych widma FFT oraz wzrost energii szumu Barkhausena. Analizując pętlę histerezy, stwierdzono spadki pola koercji po procesie pełzania. Analiza falkowa pokazała, że sygnały dla próbek w stanie dostawy cechują się większą regularnością, niż sygnały dla próbek po pełzaniu. Proces pełzania powoduje pojawienie się impulsów o niższych częstotliwościach, które nie występują dla próbek w stanie dostawy. Stwierdzone zmiany parametrów magnetycznych są podstawą do prowadzenia dalszych badań wpływu procesów pełzania na ich zmiany. Końcowym celem tych badań jest określenie korelacji pomiędzy zmianami wartości parametrów magnetycznych a stopniem zaawansowania procesu pełzania.
EN
The Barkhausen effect and the hysteresis loop were measured on 15 mm long cylindrical X12CrMoWVNbN10-1-1 steel specimens with a diameter of 4 mm. An analysis was conducted of the changes that describe the effects under analysis quantitatively. “New” specimens (in the as-delivered state) and post-creep specimens (destroyed due to creep) were compared. The aim was to find magnetic quantities for which the impact of creep-related changes in the mechanical properties and microstructure is the most visible. For the Barkhausen effect, the steel X12CrMoWVNbN10-1-1 creep processes result in a rise in the maximum value of the amplitude of the components of the FFT spectrum and the Barkhausen noise energy. Analyzing the hysteresis loop, drops in coercivity were found after the creep process was completed. The results of the wavelet analysis showed that the as-delivered state specimens signals are more regular than for post-creep specimens. Creep process causes the appearance of the low-frequency pulses which are not present in the as-delivered state specimens. The results of the testing are the basis for further research on the impact of creep processes on changes in magnetic properties. The ultimate object of the research is to determine the correlations between changes in values of magnetic parameters and the progress of creep.
EN
The paper presents research results of working section for Strip-Till cultivation, developed in a project PBS1/B8/4/2012 conducted under the Applied Research Programme. Working section is composed of several working elements which pre-pare the row of soil for sowing. The purpose of the study was to verify the functional aspect of the working section in the field.
PL
Przedstawiono wynika badań sekcji roboczej do uprawy pasowej opracowanej w projekcie PBS1/B8/4/2012 realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych. Sekcja składa się z kilku elementów roboczych, które przygotowują pas gleby pod siew, a celem badań była jej weryfikacja funkcjonalna w warunkach polowych.
PL
W artykule przeanalizowano zasadność przeprowadzania badań obiektów mostowych, które zgodnie z obowiązującym prawem nie podlegają procedurze próbnych obciążeń dopuszczających obiekt do eksploatacji (długość przęsła nie przekracza 20m)[3]. Analiza polegała na porównaniu wyników badań statycznych i dynamicznych dla dwóch obiektów mostowych. Wyniki uzyskane w trakcie badań polowych porównano również z wynikami otrzymanymi z wykorzystaniem modeli numerycznych konstrukcji. Wskazano istotne rozbieżności dla rzeczywistych i otrzymanych z modelu wyników dla jednego z obiektów. Przedstawiono możliwe przyczyny pojawienia się rozbieżności i zaproponowano wykorzystanie badań dynamicznych jako elementu systemu do oceny i monitoringu stanu obiektu mostowego.
EN
In Poland, in accordance with the law, it is not necessary to make load test for short bridge structures (if the span length is less than 20 meters). The analysis was based on a comparison of the results of static and dynamic tests for the two short bridge structures. The results obtained during the field trials was also compared with the results obtained from numerical models of both structures. Significant differences between these two type of results for one of the tested structure were identified. Possible causes of mentioned discrepancies were presented and the use of dynamic tests as an element of a system for bridge structure health monitoring was proposed.
PL
Oceniono, w sposób porównawczy, jakość pracy kultywatorów ścierniskowych eksploatowanych w zróżnicowanych warunkach polowych podczas mulczującej, powierzchniowej uprawy gleby średniozwięzłej, o optymalnej wilgotności. Przeprowadzono ją w dwóch terminach - latem i jesienią. Celem uprawy było spulchnienie i podcięcie wierzchniej warstwy gleby na zadaną głębokość oraz wymieszanie jej z resztkami roślinnymi, będącymi na powierzchni. Jako zmienne badawcze przyjęto zróżnicowanie warunków pracy (na trzech polach A-C) i konstrukcji kultywatorów. Na polu A i B występowało niskie ściernisko (0,11 m) po zbiorze pszenicy, z małą ilością masy resztek roślinnych (średnio 753 g·m-2), natomiast na polu C wysokie ściernisko (0,48 m) po zbiorze kukurydzy na ziarno, z bardzo dużą ilością masy roślinnej (średnio 2910 g·m-2). Zróżnicowanie ilości resztek roślinnych na powierzchni gleby (w postaci odchylenia standardowego) wynosiło 113 g·m-2 na polach A i B oraz 611 g·m-2 na polu C. Nastawiana głębokość zmulczowanej warstwy wynosiła 8 cm na polu A i 16 cm na polach B i C. Do uprawy gleby wybrano z produkcji seryjnej dziesięć wersji zawieszanych kultywatorów ścierniskowych o szerokości roboczej 3,0 m oraz wykonano ich charakterystykę techniczną. Jakość pracy kultywatorów oceniono wskaźnikami: głębokością roboczą hh i miąższością hM zmulczowanej warstwy oraz ich nierównomiernością bh i bM. Określono również wartości wskaźnika PR przykrycia resztek roślinnych po pracy kultywatorów. Uzyskane wyniki, w postaci średnich i 95-procentowych przedziałów ufności, porównano na wykresach, wykorzystując analizę jednorodności grup. Średnio dla wszystkich wersji kultywatorów zróżnicowanie głębokości hh było większe w warunkach płytkiej uprawy na polu A (bh = 39%) w porównaniu z głębszą uprawą na polach B i C (32,0–33,5%). Zróżnicowanie miąższości hM było większe na polach A i C (bM = 32%) w porównaniu z uprawą na polu B (26%). Wskaźnik PR przykrycia resztek roślinnych na ściernisku po pszenicy wynosił 93% zarówno dla uprawy płytszej (pole A), jak i głębszej (pole B). Jego wartości w występujących warunkach nie zależą od głębokości roboczej kultywatorów ścierniskowych (małe wartości 95-procentowych przedziałów ufności). Istotnie mniejsze przykrycie resztek stwierdzono natomiast na ściernisku po kukurydzy (62%), w warunkach znacznie większej zmienności wartości PR dla stosowanych wersji konstrukcji. Najmniejszą zmienność głębokości roboczej (bh = 30%) oraz miąższości (bM = 20%) w całym zakresie zróżnicowania warunków pracy na polach A-C stwierdzono dla kultywatora wersji C7. Największe wartości tych wskaźników dla niektórych wersji dochodziły do 50%.
EN
The study comparatively evaluated work quality of the stubble cultivators operating under differentiated field conditions, at mulching cultivation of top soil layer. The medium heavy soil, of optimum moisture content, was cultivated in two terms - the summer and autumn. The cultivation aimed at opening and undercutting the top soil to required depth, and mixing it with plant residues remained on the surface. Differentiated operation conditions (on the three fields A, B, C), and construction of the cultivators were assumed as the research variables. The stubble after wheat harvest on fields A and B was low (0.11 m), with the small amount of crop residues (753 g·m-2 on average), whereas on the field C high stubble occurred (0.48 m), after maize harvested for grain, with very large mass of plant residues (2910 g·m-2, on average). Variation in plant residues on the soil surface (in form of standard deviation) amounted to 113 g·m-2 for the fields A and B, and 611 g·m-2 for the field C. Adjusted depth of soil layer to be mulched attained to 8 cm (for field A), and 16 cm (for fields B and C). Ten versions of tractor-mounted stubble cultivators, of the working width 3.0 m, were selected from series production; their technical characteristics were described. Work quality of the cultivators used was determined by the indices of working depth (hh) and thickness (hM) of mulched layer, as well as their irregularities (bh and bM). The values of PR index (covering of plant residues by cultivators’ operation) were determined, too. Obtained test results (in form of means at 95% confidence intervals) were compared on the diagrams, using the analysis of groups’ homogeneity. On average, for all cultivators’ versions the depth differentiation (hh) was larger at shallow cultivation on the field A (hh = 39%), in comparison to deeper cultivation on fields B and C (32.0-33.5%). Differentiation of the thickness (hM) was higher on the fields A and C (bM = 32%), than at cultivation on the field B (26%). Index of covering plant residues (Pp) on the wheat stubble reached 93%, both, for the shallow (field A) and deeper (field B) cultivation. Its values, under existing conditions, did not depend on the working depth of stubble cultivators (small values for 95 % confidence intervals). However, significantly worse covering of plant residues was observed on the maize stubble (62%), at considerably higher variability of PR value for used construction versions of cultivators. The smallest variability of working depth (bh = 30%) and thickness (bM = 20%), in the whole differentiation range of work conditions on the fields A–C, were found for cultivator of C7 version. The highest values of these indices for some versions reached up to 50%.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań strumienia objętości powietrza na stanowisku do badań porównawczych metodą odniesienia i metodami polowymi w Laboratorium LFS ITB zgodnie z procedurą nr LFS-004/1/09-2010, która umożliwia badania porównawcze. Opisano stan uregulowań normatywnych w zakresie badania strumienia objętości powietrza nawiewników i wywiewników. Przedstawiono stosowane metody pomiaru w ramach procedury LFS-004/1/09-2010. Opisano stanowisko z zestawem PANDA do badań porównawczych oraz podano charakterystyki metrologiczne zastosowanych przyrządów odniesienia i polowych. Wybrano eksperymentalnie optymalną odległość przekroju pomiarowego od elementu zaburzającego przepływ powietrza. Dokonano kalibracji stanowiska pomiarowego z zestawem PANDA. Podano wyniki badań porównawczych oraz oszacowano niepewności pomiaru trzech rożnych wartości strumienia objętości powietrza trzema metodami. Obliczono wskaźniki charakteryzujące porównania z metodą odniesienia En oraz oszacowano wzajemną równoważność pomiarów przyrządami do badań polowych, na podstawie testu DoE.
EN
In the article the methodology and test results of air flow rates on the stand for the comparison tests of field measuring instruments, performed at the LFS ITB Laboratory by the reference and field methods, according to the test procedure no. LFS-004/1/09-2010, were presented. The state of standard settlements in the scope of air flow rate tests of supply and exhaust air terminal devices were described. The applied measuring methods within the LFS-004/1/09-2010 procedure were presented. The stand for the comparison tests with PANDA system and measuring characteristics of applied instruments were described. The optimal distance from the flow disturbing element was chosen experimentally. The calibration of the test stand with PANDA system was made. The results of comparison tests were given and the uncertainties of three methods of air flow rate measurements were evaluated. The factors characterizing the correctness of the comparison measurements (En) were calculated and the degree of equivalence for instruments (DoE) was evaluated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.