Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 348

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wizualizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Niniejsza praca przedstawia projekt aplikacji, która umożliwia wczytywanie i wizualizację danych meteorologicznych dla miasta Bydgoszcz. W tym celu wykorzystano dane meteorologiczne z lat 2001-2021 z terenu Kujaw. Stworzona aplikacja ma za zadanie w przystępny sposób dokonać wizualizacji danych pomiarowych. Ponadto za pomocą aplikacji możliwe jest porównanie wybranych parametrów w celu przeanalizowania i zaobserwowania zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy na przestrzeni lat.
EN
This work presents the design of an application forloading and visualization of meteorological data for the city of Bydgoszcz. For this purpose,meteorological data from 2001-2021 from Kujawy were used. The created application is designed to visualize measurement data in an accessible way. Moreover, using the application it will be possible to compare selected parameters in order to analyze and observe climate changes in Bydgoszcz over the years.
EN
The Direct Sparse Odometry (DSO) technique is a new form of visual odometry that makes use of a direct and sparse structure to achieve precision. In this project, the objective is to apply the DSO algorithm on the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) application. The main studies in this project are focusing on the experimentation for DSO algorithm parameter setting. Another objective is to evaluate the parameter and performance of DSO algorithm. The data evaluation was based on three different environments in the university campus. In this project, the Realsense D435i camera was applied to the RDDRONE-FMUK66 with interface of the Raspberry Pi 3 B+ model to capture the data. This project managed to analyze suitable point values on the active points and gradient parameter setting. The same parameter configuration which concerns on point density and keyframe management have been experimented in the three environment. From this project it is concluded that DSO on UAV can be improved in order to gain a stable data processing to be applied in the algorithm.
PL
Technika Direct Sparse Odometry (DSO) to nowa forma wizualnej odometrii, która wykorzystuje bezpośrednią i rzadką strukturę w celu osiągnięcia precyzji. W tym projekcie celem jest zastosowanie algorytmu DSO w aplikacji Bezzałogowego Statku Powietrznego (UAV). Główne badania w tym projekcie koncentrują się na eksperymentach dotyczących ustawiania parametrów algorytmu DSO. Kolejnym celem jest ocena parametrów i wydajności algorytmu DSO. Ocena danych została oparta na trzech różnych środowiskach w kampusie uniwersyteckim. W tym projekcie kamera Realsense D435i została zastosowana do RDDRONE-FMUK66 z interfejsem modelu Raspberry Pi 3 B+ do przechwytywania danych. W ramach tego projektu udało się przeanalizować odpowiednie wartości punktów w aktywnych punktach i ustawienia parametrów gradientu. Ta sama konfiguracja parametrów, która dotyczy gęstości punktów i zarządzania klatkami kluczowymi, została przetestowana w trzech środowiskach. Z tego projektu wynika, że DSO na UAV można udoskonalić w celu uzyskania stabilnego przetwarzania danych do zastosowania w algorytmie.
EN
Elektrometal S.A. celebrates its 75th anniversary. The article describes the key product groups introduced to the company's offer in the last 20 years. The company has supplied the mining market with: technological communication systems, helmet lamps, modular controllers (PLC) in intrinsically safe design, data transmission modules, distribution field. Besides the mining market the most important market for Elektrometal its area of interest is also the gas market, where it offers reducers, gas meters and gas cabinets. Recently, it has also been implementing comprehensive installations related to reduction and measurement points. The company provides industrial lighting, high-power chargers for the electromobility market and is interested in alternative energy sources, such as biogas plants.
PL
Artykuł opisuje kluczowe grupy produktowe wprowadzone do oferty firmy w okresie ostatnich 20 lat. Krótko charakteryzuje przyczyny ich powstania oraz cele związane z ich zastosowaniem na rynku górniczym. Rozwój wyrobów przedstawiony jest na tle rozwoju całej branży górniczej.
PL
W artykule przedstawiono dwa podejścia do wizualizacji składu rasowego przy użyciu danych rastrowych o wysokiej rozdzielczości (30m). Dane rastrowe są wyniki zastosowania modelowania dazymetrycznego do do rozłożenia zagregowanych danych zebranych w ramach Amerykańskiego Narodowego Spisu Ludności z wykorzystaniem map pokrycia terenu wysokiej rozdzielczości. Przedstawione podejścia klasyfikują dane rastrowe wykonane dla poszczególnych grup rasowo-etnicznych na kilka kategorii. Mapa typów zróżnicowania rasowo-etnicznego przedstawia przestrzenny charakter rasowo-etnicznej struktury ludności na jednej, łatwej do zrozumienia mapie. Każda kategoria oznaczona kolorem wskazuje poziom zróżnicowania oraz dominującą grupę rasowo-etniczną. Drugie podejście – metoda krajobrazu rasowo-etnicznego (KR) pozwala na wykonanie 3 typów map. Krajobraz rasowo-etniczny przedstawia mozaikę składającą się z różnej wielkości enklaw rasowo-etnicznych utworzonych przez sąsiadujące komórki należące do tej samej grupy rasowo-etnicznej. Ponadto metoda KR może również wizualizować segregację rasową i różnorodność w dowolnej skali. Powstałe mapy pozwalają na wizualizację składu rasowego w dowolnym miejscu w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych.
EN
The paper presents two approaches to visualize racial composition using high-resolution raster data (30m). The raster grids represent the results of applying dasymetric modelling to disaggregate US Census data using high-resolution land cover maps. The presented approaches classify race-specific raster grids into several categories. A racial diversity map shows the spatial character of neighbourhoods in a single, easy-to-understand map. Each category depicted by colour indicates the level of diversity and a dominant race. A second approach - the racial landscape method (RL) - results in three maps. Racial landscapes consist of a mosaic of patches (enclaves) formed by adjacent raster grid cells belonging to the same racial category. Furthermore, the RL method can also visualize racial segregation and diversity on any scale. The resulting maps allow visualizing racial composition in any place in the continental United States.
5
Content available remote Visualization of bronze material structure in virtual reality
EN
This experimental study aims to design and apply procedures for visualizing a real object in a virtual reality environment. 3D reconstruction of the object by photogrammetry is the basis for further procedures of working with the 3D model. Attention is focused primarily on working with the bronze material and structure of the object. The experiment aims to achieve a high level of image quality in virtual reality. The text describes the characteristic properties of the material and structure, which is the subject of separate image processing in a digital 3D model. Furthermore, procedures for further processing the 3D model and modification of its attributes for export and import between the individual software used in this experiment are designed and applied. The 2D and 3D graphics methods are used for the final visual appearance of the object in virtual reality and tools for creating the original material of the real object.
PL
To eksperymentalne badanie ma na celu zaprojektowanie i zastosowanie procedur wizualizacji rzeczywistego obiektu w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Rekonstrukcja obiektu 3D metodą fotogrametrii jest podstawą do dalszych procedur pracy z modelem 3D. Uwaga skupiona jest przede wszystkim na pracy z brązem i strukturą przedmiotu. Eksperyment ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu jakości obrazu w wirtualnej rzeczywistości. Tekst opisuje charakterystyczne właściwości materiału i struktury, która jest przedmiotem odrębnej obróbki obrazu w cyfrowym modelu 3D. Ponadto opracowano i zastosowano procedury dalszego przetwarzania modelu 3D i modyfikacji jego atrybutów w celu eksportu i importu pomiędzy poszczególnymi programami używanymi w tym eksperymencie. Metody graficzne 2D i 3D służą do ostatecznego wyglądu wizualnego obiektu w wirtualnej rzeczywistości oraz narzędzia do tworzenia oryginalnego materiału obiektu rzeczywistego.
6
Content available remote Usłyszeć zaćmienie Słońca
PL
(Nie)widzialny Wszechświat. Astronomia nierozerwalnie kojarzy się ze spektakularnymi zdjęciami i wizualizacjami kosmosu. W poniedziałek 11 lipca 2022 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, o godzinie 21:00 UTC, podczas publicznego wydarzenia w Białym Domu w Waszyngtonie ujawnił pierwsze kolorowe zdjęcie z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba NASA (fot. 1) we współpracy z ESA – Europejską Agencją Kosmiczną i CSA – Kanadyjską Agencją Kosmiczną), który wystartował 25 grudnia 2021 roku. Jest to nie tylko pierwsza pełnokolorowa fotografia z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, ale również jak dotąd najgłębsze i najostrzejsze zdjęcie w podczerwieni odległego Wszechświata. „Obraz obejmuje skrawek nieba w przybliżeniu wielkości ziarenka piasku trzymanego na wyciągnięcie ręki. To tylko maleńki skrawek ogromnego Wszechświata” – powiedział administrator NASA Bill Nelson [1]. Na drugi dzień świat obiegły kolejne niesamowite ujęcia i dane z teleskopu Webba, które obrazowały m.in. mgławice (fot. 2).
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój laboratoryjnych metod nieniszczących przeznaczonych do badań własności skał. Należy do nich metoda rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT), dająca możliwość wizualizacji wewnętrznej przestrzeni porowej skał bez naruszenia ich struktury. W pracy pokazano zastosowanie metody CT w skałach charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem przestrzeni porowej. Zmienność ta związana jest z występowaniem dużej ilości nieregularnie rozmieszczonych porów i kawern oraz szczelin o różnym stopniu wypełnienia. W ramach pracy wykonano obrazowanie przestrzeni porowej wraz z podziałem na porowatość szczelinową i kawernistą dla wybranych fragmentów rdzeni obejmujących wapienie, anhydryty i zlepieńce. Badania przeprowadzono z rozdzielczością 0,130 mm. Na ich podstawie uzyskano wartości porowatości dla metrowych odcinków rdzeni wiertniczych oraz dla wybranych fragmentów rdzenia. W przypadku anhydrytu podział na porowatość związaną z porami (0,18%) i porowatość kawernistą (0,26%) świadczy o stosunkowo dużej zawartości większych pustek w skale, co prawdopodobnie jest związane z rozpuszczaniem soli. Analiza dwóch fragmentów rdzenia wapienia uwidoczniła dużą zmienność struktury przestrzeni porowej. Na porowatość górnego fragmentu składa się, w największym stopniu, porowatość związana z drobnymi pustkami (1,79%). Porowatość pochodząca od kawern to 1,09%, natomiast porowatość szczelinowa stanowi najmniejszy procent porowatości całkowitej i wynosi 0,41%. Porowatość dolnego fragmentu rdzenia jest znacznie niższa. Składają się na nią głównie pory (0,42%) oraz w mniejszym stopniu kawerny (0,25%), natomiast porowatość szczelinowa stanowi zaledwie 0,05%. Porowatość zlepieńca jest bardzo niska (0,29%) i obejmuje głównie drobne pory i kawerny. Zastosowana metoda rentgenowskiej tomografii komputerowej pozwoliła na rozszerzenie charakterystyki przestrzeni porowej w badanych skałach i otrzymanie pełniejszej informacji na temat rozkładu porów, kawern i szczelin w rdzeniach.
EN
In recent years, a dynamic development of non-destructive laboratory methods used in rock measurements has been observed. One of such methods is X-ray computed tomography. It is a very effective method of examining drill cores, enabling the visualization of the internal pore space of rocks without disturbing their structure. This paper shows the application of X-ray computed tomography in rocks characterized by a significant variability of pore space. This variability is related to the presence of a large number of irregularly distributed pores and caverns as well as fractures filled to a various degree with cement or clastic material. In this study, pore space visualization was performed along with the division into fracture and cavernous porosity for selected core sections of limestones, anhydrites and conglomerates. The tests were carried out with a resolution of 0.130 mm. Averaged porosity values were obtained for one meter long sections of drill cores and for selected parts of the cores. In the case of anhydrite, the division into pore-related porosity (0.18%) and cavernous porosity (0.26%) indicates a relatively high content of larger voids in the rock, which is probably related to salt dissolution. Analysis of two limestone core fragments highlighted a large variation in pore space structure. Porosity of the upper fragment is associated mainly with small voids (1.79%). Porosity derived from caverns is 1.09%, while fracture porosity represents the smallest percentage of total porosity at 0.41%. The total porosity of the lower core section is much smaller, consisting mainly of pores (0.42%), to a lesser extent of caverns (0.25%), and fracture porosity accounts for as little as 0.05%. Porosity of the conglomerate is very low (0.29%), consisting mainly of pore-related and cavernous porosity. The method used allowed us to enhance the pore space characterization in the studied rocks and obtain more complete information on the distribution of pores, caverns and fractures in the cores.
EN
The paper presents a monitoring system for the pipeline network at Piast-Ziemowit Hard Coal Mine, Ziemowit Operation, which was implemented in February 2023. The system covers monitoring of both fire system pipelines and pipelines of the dewatering and drinking water systems. The Ziemowit Operation is self-sufficient in terms of water consumption both for technological and domestic purposes. Precise monitoring of pipelines allows to maintain installation parameters at a level sufficient for technological and mine fire safety purposes. The system also allows for the detection of emergency conditions, monitoring of water levels in storage reservoirs, while in terms of hydrogeology it is used for water balancing. Flowmeters installed at the pumps allow the actual measurement of pump performance, determine their efficiency, and thus allow diagnostics to anticipate future failures and take preventive measures. Visualisation of the performance of the system is available from a web browser and enables convenient and intuitive configuration to suit the user's current needs related to making changes to the system. The visualisation application has extensive functionality for current viewing and analysis of historical events and diagnostics of emergency conditions.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast- -Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring rurociągów systemów: przeciwpożarowego, odwadniania oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych, jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar ich wydajności, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną oraz intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast- -Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring rurociągów systemów: przeciwpożarowego, odwadniania oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych, jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar ich wydajności, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną oraz intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.
EN
The paper presents a monitoring system for the pipeline network at Piast-Ziemowit Hard Coal Mine, Ziemowit Operation, which was implemented in February 2023. The system covers monitoring of both fire system pipelines and pipelines of the dewatering and drinking water systems. The Ziemowit Operation is self-sufficient in terms of water consumption both for technological and domestic purposes. Precise monitoring of pipelines allows to maintain installation parameters at a level sufficient for technological and mine fire safety purposes. The system also allows for the detection of emergency conditions, monitoring of water levels in storage reservoirs, while in terms of hydrogeology it is used for water balancing. Flowmeters installed at the pumps allow the actual measurement of pump performance, determine their efficiency, and thus allow diagnostics to anticipate future failures and take preventive measures. Visualisation of the performance of the system is available from a web browser and enables convenient and intuitive configuration to suit the user's current needs related to making changes to the system. The visualisation application has extensive functionality for current viewing and analysis of historical events and diagnostics of emergency conditions.
10
Content available 3D modelling with the use of photogrammetric methods
EN
Extremely intensive development of technology has resulted in many innovations. There are new methods of acquiring spatial data, such as laser scanning, unmanned aerial vehicles or digital non-metric cameras, which are the subject of this study. Integration of this data has become a new tool that has expanded existing measurement capabilities, finding applications in 3D modelling, archaeology and monument conservation. Owing to scanning, we can get the coordinates of almost every point of the scanned surface, obtaining full and detailed information about the object dimensions. The level of technical advancement of digital cameras allows them to be successfully used in short-range photogrammetry [27], and recently also in low-altitude aerial photogrammetry (unmanned aerial vehicles). Two different test objects were selected to achieve the intended purpose. The monument located on the 14-meter-high top of the Wanda Mound was adopted as the first object. It consists of a simple rectangular plinth made of brown marble. On its top there is a figure of an eagle with a crown of white marble. On the west wall of the plinth there is an inscription “Wanda” and a drawing showing a sword crossed with a distaff. The following features supported the choice of the monument: interesting shape of the object, which includes both simple geometric forms with large and flat surfaces (plinth), and more detailed surfaces (figure of an eagle); detailed texture of the object (complicated marble veins, wing details). The second object under study was The Helena Modrzejewska National Stary Theatre. The building was rebuilt in the style of Viennese Art Nouveau, so that it fully incorporates into the rest of buildings. Measurements included data obtained from a non-metric camera, Leica ScanStation scanner and DJI S 1000 multi-rotor.
PL
Niezwykle intensywny rozwój technologii od początku obecnego stulecia, zaowocował wieloma innowacjami, również w dziedzinie geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Oprócz ewolucji znanych już form pomiarów jak przejście ze zobrazowań analogowych na cyfrowe, pojawiły się też nowe metody pozyskiwania danych przestrzennych jak skaning laserowy, bezzałogowe statki powietrzne czy cyfrowe kamery niemetryczne, będące przedmiotem niniejszego opracowania. Integracja tych danych stała się nowym narzędziem, które rozszerzyło dotychczasowe możliwości pomiarowe, jak również znalazło zastosowanie poza branżą geodezyjną, na przykład w modelowaniu 3D, archeologii czy konserwacji zabytków. Dzięki skaningowi otrzymujemy współrzędne niemal każdego punktu skanowanej powierzchni w dowolnym miejscu, nawet już po zakończeniu pomiaru i opuszczeniu obiektu. Otrzymujemy zatem pełną i szczegółową informację o wymiarach obiektu, o znajdującej się wewnątrz infrastrukturze niekiedy trudno dostępnej bądź skomplikowanej. Poziom zaawansowania technicznego aparatów cyfrowych pozwala już od kilkunastu lat na stosowanie ich z powodzeniem w fotogrametrii bliskiego zasięgu [27], a od niedawna także i w fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (bezzałogowe statki powietrzne). Bezzałogowe statki powietrzne okazują się świetnym narzędziem wspomagającym proces zbierania danych o wysokorozdzielczych metrycznych zdjęciach elewacji budynków. Do zrealizowania zamierzonego celu wybrano 2 różne obiekty testowe.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska i program badań komunikacji silnika asynchronicznego pierścieniowego i pomiarów jego parametrów pracy w sposób zdalny. W tym celu stworzono sprawną aplikację, która umożliwi komunikację oraz udostępnianie danych pomiarowych. Aplikacja została napisana w Javie z użyciem bazy danych H2. Natomiast aplikacja webowa, wykorzystywana do komunikacji zdalnej studentów ze stanowiskiem tzw. front-end, została napisana we frameworku Flutter.
EN
The article presents the concept of the stand and the program of research of the asynchronous ring motor communication and measurements of its operating parameters remotely. For this purpose, an application has been created that will enable communication and sharing of measurement data. The application was written in Java using the H2 database. On the other hand, the web application, used for remote communication of students with the position of the so-called front-end was written in the Flutter framework.
PL
Nasza gospodarka i rynek pracy wymagają dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych. Oczekuje się od nich wiedzy technicznej, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami oraz współpracy w ramach dużych, interdyscyplinarnych zespołów. Jak najlepiej rozwijać kompetencje młodych ludzi na uczelniach? Piszą o tym absolwenci, którzy w ramach przygotowania prac dyplomowych na Politechnice Krakowskiej zrealizowali międzywydziałowy projekt wielobranżowy.
PL
Wizualizacja rasowo-etnicznej struktury ludności jest coraz częściej wykorzystywana w opracowaniach demograficznych. Jednakże, nadal nie są to opracowania powszechnie stosowane. Ograniczenia w wykorzystaniu map mogą wynikać z ograniczonego dostępu do bezpłatnych, gotowych do wykorzystania zasobów. Celem tego opracowania jest przedstawienie projektu SocScape. SocScape (ang. Social Landscape) jest projektem badawczym, który zapewnia szerokiej społeczności (nie tylko akademickiej i naukowej) łatwy i bezpłatny dostęp do zasobów umożliwiających wizualizację segregacji rasowej oraz zróżnicowania rasowo-etnicznego w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Projekt SocScape składa się z dwóch komponentów: (1) aplikacji mapowej SocScape (http://150.254.124.68/socscape_usa/ ) oraz (2) witryny internetowej SocScape (http://socscape.edu.pl ).
EN
Mapping racial diversity and segregation have become more prevalent in demographic studies, but it is still not widely used. The limitation in incorporating maps in demographic studies can be due to limited access to free, ready-to-use resources of maps. Here we describe a SocScape (Social Landscape) - a research project that aims to provide to broad community free, ready-to-use maps resources for visualizing and analysing racial segregation and diversity in the conterminous US and US metropolitan areas in 1990, 2000, 2010. SocScape consists of two components: (1) a GeoWeb application for exploring changes in population density and racial diversity in the conterminous US (http://150.254.124.68/socscape_usa/), and (2) a website for downloading data for metropolitan areas and US counties (http://socscape.edu.pl)
16
Content available remote Miasta wirtualne: w poszukiwaniu cech resilient city
PL
Artykuł dotyczy analizy miasta wirtualnego Night City w kontekście cech miasta odpornego. Miasto zostało stworzone w wysokobudżetowej produkcji polskiego dewelopera i wydawcy gry wideo Cyberpunk 2077 wydanej w grudniu 2020 – CD PROJEKT RED. Badania dotyczą zagadnień związanych z postrzeganiem miasta. Zwrócono uwagę na wartości odbioru świata przedstawionego w przestrzeni wirtualnej. Skupiono się na analizie porównawczej cech prężności miejskiej według kryteriów odporności miast realnych oraz wybranego miasta wirtualnego. Eksplorowano docelowe miasto wirtualne w wirtualnej rzeczywistości gry.
EN
The article concerns the analysis of the Night City – a virtual city in the context of the features of a resistant city. The city was created in the high-budget production of the Polish developer and publisher CD PROJEKT RED the video game CYBERPUNK 2077, released in December 2020. The research concentrates on issues related to the perception of the city. Attention was paid to the values of the perception of the world presented in virtual space. The focus was on a comparative analysis of urban resilience according to the criteria of resilience of real cities and a selected virtual city. The target virtual city was explored in the virtual reality of the game.
EN
The paper describes visualization steps of the surface of internal structures of the human body during stereo-endoscopic and laparoscopic operations using modern computer vision techniques. The presented stages make it possible to obtain three-dimensional representation (more useful for representation and analysis), which is especially important for assessing the state of the examined area and for training health care specialists. The direction of further research is the development of training tools using the proposed approaches.
PL
W pracy opisano etapy wizualizacji powierzchni struktur wewnętrznych ciała ludzkiego podczas operacji stereo-endoskopowych i laparoskopowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik widzenia komputerowego. Przedstawione etapy pozwalają na uzyskanie trójwymiarowej reprezentacji (bardziej przydatnej do reprezentacji i analizy), co jest szczególnie istotne dla oceny stanu badanego obszaru oraz dla szkolenia specjalistów ochrony zdrowia. Kierunkiem dalszych badań jest opracowanie narzędzi szkoleniowych wykorzystujących proponowane podejście.
EN
Many generations have tried to represent the surrounding space, often striving to do so in the most accurate way, precisely reflecting details and shapes. An important step towards the faithful representation of reality was the creation of photography. Over time, the two-dimensional spatial imaging became insufficient, forcing the creator to choose the appropriate perspective and a comprehensive, holistic view of the object. It became possible to recreate the third dimension using two-dimensional photographs, e.g. by creating a stereogram, a panorama, or developing a 3D model. Techniques related to 3D modelling have become a very important element of contemporary photogrammetry, and they allow for an interesting, effective, and metrically accurate manner of depicting reality. 3D models can be used for the inventory of objects, for their reconstruction, and for their presentation. Today, there is a great need to represent the world around us in the digital space, starting from selling products whose 3D models make it possible to see that product from every side, to the creation of three-dimensional maps with street views, such as Google street view, to creating virtual city and museum walks. The products of 3D graphics are not only used for visual effects. The models’ metric accuracy also enables numerous engineering applications. Among other things, 3D models can be used in geodesy for inventory measurements, they find their application in architecture and spatial planning, as well as in many other engineering activities related to the designing of parts, machines, and objects.
PL
Wiele pokoleń starało się zobrazować otaczającą je przestrzeń, często w sposób jak najdokładniejszy, precyzyjnie oddający szczegóły oraz kształty. Ważnym krokiem w wiernym obrazowaniu rzeczywistości było powstanie fotografii. Z czasem dwuwymiarowe obrazowanie przestrzeni stało się niewystarczające, zmuszało twórcę do wyboru odpowiedniej perspektywy i całościowego spojrzenia na obiekt. Trzeci wymiar można było odtworzyć korzystając z dwuwymiarowych fotografii tworząc np. stereogram, panoramę, czy tworząc model 3D. Techniki związane z modelowaniem 3D, stały się bardzo ważnym elementem współczesnej fotogrametrii, pozwalają w ciekawy, efektowny, a także zachowujący metryczność sposób obrazować rzeczywistość. Modele 3D mogą być wykorzystywane do inwentaryzacji obiektów, ich rekonstrukcji i prezentacji. W dzisiejszych czasach istnieje duża potrzeba prezentacji otaczającego nas świata w przestrzeni cyfrowej. Poczynając od sprzedaży produktów, których model 3D pozwala obejrzeć produkt z każdej strony, poprzez tworzenie trójwymiarowych map z widokami ulic np. Google Street View, czy też tworzenie wirtualnych spacerów miast czy muzeów. Produkty grafiki trójwymiarowej nie są wykorzystywane jedynie do efektów wizualnych. Ich metryczność umożliwia wiele zastosowań inżynierskich. Modele 3D mogą być wykorzystywane np. w geodezji do pomiarów inwentaryzacyjnych, w architekturze, planowaniu przestrzennym. A także wielu innych dziadzinach inżynierskich związanych z projektowaniem części, maszyn, czy przedmiotów.
EN
Using a lower-cost laser scanner for generating accuracy in 3D point-cloud has been a concern because of economic issues; therefore, this study aims to create a 3D point cloud of a target object using a low-cost 2D laser scanner, Hokuyo UTM 30LX. The experiment was carried out in November 2019 with 16 single scans from 8 different view points to capture the surface information of a structure object with many intricate details. The device was attached to a rail, and it could move with stable velocity thanks to an adjustable speed motor. The corresponding 16 point-clouds were generated by using the R language. Then, they were combined one by one to make a completed 3D point cloud in the united coordinate system. The resulted point cloud consisted of 1.4 million points with high accuracy (RMSE = ±1:5 cm) is suitable for visualizing and assessing the target object thanks to high dense point-cloud data. Both small details and characters on the object surface can be recognized directly from the point cloud. This result confirms the ability of generated the accuracy point cloud from the low-cost 2D laser scanner Hokuyo UTM 30LX for 3D visualizing or indirectly evaluating the current situation of the target object.
PL
W artykule opisano koncepcję, realizację programową oraz stanowisko testowe systemu monitoringu rozdzielnic kampusu Politechniki Gdańskiej. Zaproponowano realizację sprzętową oraz opracowano realizację programową systemu monitoringu rozdzielnic dla dwóch budynków: Gmachu Głównego i Centrum Obsługi Technicznej. Ważną cechą opracowanego rozwiązania jest jego skalowalność, gdyż docelowo system monitoringu będzie obejmował wszystkie rozdzielnice kampusu Politechniki Gdańskiej. Do akwizycji sygnałów z aparatów elektrycznych przewidziano sterowniki programowalne easyE4, które będą zainstalowane w rozdzielnicach poszczególnych budynków. Funkcję nadrzędną w systemie monitoringu będzie pełnił sterownik programowalny XC-303. Jego zadaniem będzie zbieranie sygnałów ze wszystkich sterowników easyE4. Sterownik XC-303 będzie znajdował się w budynku Centrum Obsługi Technicznej, oraz docelowo na serwerze w tym budynku zostanie zainstalowana opracowana wizualizacja. Wszystkie przewidziane w systemie monitoringu funkcje zostały uruchomione i przetestowane na zbudowanym w tym celu stanowisku testowym. Do programowania sterowników easyE4 wykorzystano środowisko programistyczne easySoft 7, a program na sterownik XC-303 opracowano w środowisku programistycznym CODESYS 3. Wizualizacja została opracowana w środowisku programistycznym Galileo 10. Do komunikacji pomiędzy urządzeniami systemu monitoringu wykorzystano protokół Modbus TCP. System monitoringu będzie wykorzystywał uczelnianą sieć komputerową Politechniki Gdańskiej.
EN
In the paper the concept, software realization and the test stand of a monitoring system of the Gdansk University of Technology campus switchgears are presented. For two buildings – the Main Building and the Technical Service Center - hardware realization has been proposed and software realization of the monitoring system has been developed. Important feature of the developed realization is its scalability, because finally the monitoring system will monitor all switchgears in the Gdansk University of Technology campus. EasyE4 programmable controllers are used for acquisition of signals from electrical devices and will be installed in switchgears in individual buildings. The XC-303 programmable controller is the master in the programmable controllers’ network in the monitoring system. Its task is to collect signals from all easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller will be installed in the Technical Service Center building, and also the visualization that has been created will be installed on a server in this building. All functions that have been assumed to be performed in the monitoring system have been started-up and tested on the test stand that has been built for this purposes. The easySoft 7 programming software was used to program the easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller programs were developed in the CODESYS 3 programming software. The visualization was developed in the Galileo 10 programming software. The Modbus TCP protocol has been used for communication in the monitoring system. The monitoring system uses the Gdansk University of Technology computer network.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.