Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Product certification is currently an excellent tool connecting consumers with producers. The certificate marks placed on the packaging are primarily the first factor that determines the purchase or use of the service, testifying in a special way to the constantly growing awareness of consumers and the desire to use only the best available products. The certificate and certification mark placed on packaging and products prove the manufacturer’s commitment to care for the highest quality and safety of products introduced to the market that meet the requirements of consumers. By obtaining the certificate, any organization involved in the production of all kinds of products and packaging can demonstrate its commitment to the production of safe, functional, compliant products. The certification applies to packaging, intermediate bulk containers (IBCs), large packaging and packaging accessories, sacks, bags, as well as boxes, crates and cage intendend for raod, rail, sea and air transport of dangerous materials – UN mark, in accordance with ADR, ADN, RID, IMDG-Code and IATA-DGR regulations. The list of dangerous goods that require certified packaging is included in the RID, ADN, IMDG-Code and IATA-DGR regulations. The above regulations also specify the requirements for individual types of packaging, as well as test methods.
EN
The growing popularity of online shopping contributed to an increase in the amount of packaging used, and consequently packaging waste. With regard to packaging used for online shopping, there is a need to create conditions for full recycling and/or multiple use. Thus, enterprises operating in the area of e-commerce, and consequently also the customers who would be responsible for the return of packaging, face a challenge – the use of reusable packaging. The article presents the results of own research focused on the position of customers in relation to the functional features of unit packaging in e-commerce and returnable packaging that can be introduced. The tool was a questionnaire. The results were analyzed in statistical analysis. The study shows that it is important for customers who buy online that the unit transport packages fulfill the basic protective functions. The respondents indicated that returnable packaging should have similar features as the packaging currently used in online shopping. It seems that more attention should be focused on determining the method of return that is convenient for customers. Redesigning supply chains to improve reverse logistics, investing in new returnable packaging for online distribution of products, and creating customer-friendly and cost-effective return processes can deliver the following benefits: less waste, reduction of the carbon footprint, promoting a circular economy, cost optimization.
PL
Rosnąca popularność zakupów internetowych przyczyniła się do wzrostu ilości zużywanych opakowań, a co za tym idzie odpadów opakowaniowych. W odniesieniu do opakowań wykorzystywanych do zakupów internetowych istnieje potrzeba stworzenia warunków do pełnego recyklingu i/lub wielokrotnego użytku. Tym samym przedsiębiorstwa działające w obszarze e-commerce, a co za tym idzie, także klienci, którzy odpowiadaliby za zwrot opakowań, stają przed wyzwaniem – wykorzystaniem opakowań wielokrotnego użytku. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych ukierunkowanych na pozycję klientów w odniesieniu do cech funkcjonalnych opakowań jednostkowych w e-commerce oraz możliwych do wprowadzenia opakowań zwrotnych. Narzędziem był kwestionariusz ankiety. Wyniki poddano analizie statystycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla klientów dokonujących zakupów online ważne jest, aby jednostkowe opakowania transportowe spełniały podstawowe funkcje ochronne. Respondenci wskazywali, że opakowania zwrotne powinny mieć podobne cechy jak opakowania stosowane obecnie w zakupach internetowych. Wydaje się, że więcej uwagi należy poświęcić określeniu dogodnej dla klientów metody zwrotu. Przeprojektowanie łańcuchów dostaw w celu usprawnienia logistyki zwrotów, inwestowanie w nowe opakowania zwrotne do dystrybucji produktów online oraz stworzenie przyjaznych dla klienta i efektywnych kosztowo procesów zwrotów może przynieść następujące korzyści: mniej odpadów, zmniejszenie śladu węglowego, promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, optymalizację kosztów.
EN
Purpose: The aim of the article is to identify the quality control methods used in companies producing packaging and to obtain knowledge of the scope of the use of optical sensors. Design/methodology/approach: Enterprises located in Poland in the Greater Poland Voivodeship, producing paper, board, corrugated and plastic packaging. The triangulation strategy was used in the study in which Computer Assisted Web Interview (CATI), Individual In-depth Interviews (IDIs), and Case Study were applied. The subject of research was the identification of quality control methods at individual stages of packaging production and the responsibility for carrying it out, as well as the method of presenting the control results. In addition, the use of optical sensors for quality control was assessed. Findings: Digitalization of manufacturing leading to the Industry 4.0 concept provides novel tools for quality control and data storing. It enables real-time data collection and processing for even better even better management of the production process and quality control. However, the concept of Industry 4.0 (including Big Data Analysis, Internet of Things, Artificial Intelligence, Neural Networks) is not new, still many companies find it difficult to implement it and benefit from its capabilities. The surveyed packaging companies are characterized by low use of the possibilities related to the use of more advanced methods of product quality control at individual stages of the production process. The potential for improvement is the area of process and product control through the use of optical sensors/actuators, etc., and the form of keeping records of the product quality checks carried out. Research limitations/implications: The results of this research are not representative, but they encourage the authors to carry out a broader and more in-depth analysis of the research subject on a national scale. Practical implications: Research indicates the need to improve the quality control process in the production of packaging and a wider use of modern solutions with the use of optical sensors. Originality/value: An article can be an element influencing the management to better select quality control methods at various stages of the production process.
EN
The article presents the results of the analysis of metal contents in selected plastic products used for the production of containers which are divided into polyolefins, polyethylene, polypropylene, poly(ethylene terephthalate). This work includes the sample preparation and testing by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-OES) and FT-IR spectroscopy (ALPHA II). All tested packaging met the requirements of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) in the context of heavy metals content. The spectra of the tested materials showed peaks at those mentioned in Ph. Eur. wavenumber for a given sample. The spectrum obtained is identical to that obtained with the material selected for the type sample. This study showed that packaging for medicinal products can be approved for use in the European Union.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości metali w wybranych wyrobach z tworzyw sztucznych, stosowanych do produkcji pojemników - poliolefin, do których zalicza się m. in. polietylen, polipropylen, poli(tereftalan etylenu). W pracy uwzględniono etap przygotowania i badania próbek metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES oraz spektroskopii podczerwieni FT-IR (ALPHA II). Wszystkie badane opakowania spełniły wymagania określone w Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) w kontekście zawartości metali ciężkich i analizy tożsamości A. Widma badanych tworzyw wykazują maksima przy wymienionych w Ph. Eur. liczbach falowych dla danej próbki i są identyczne z widmem otrzymanym dla tworzywa wybranego na próbkę standardową. Badania wykazały, że opakowania do produktów leczniczych mogą zostać dopuszczone do zastosowania ich na terenie Unii Europejskiej.
PL
Światowy rynek opakowań do żywności osiągnął w 2020 r. wartość 311,4 mld USD. Opakowanie to bardzo istotny element oferowanego produktu, który m.in. pozwala wykreować wizerunek marki. Opakowania do żywności odgrywają kluczową rolę w przechowywaniu i transporcie artykułów spożywczych. Chronią zawartość przed wilgocią i toksynami, zapobiegają rozlaniu i uszkodzeniu produktów oraz pomagają zachować ich kształt i jakość. Opakowania żywności zyskały również popularność jako środek przekazu informacji, takich jak zawartość składników odżywczych, okres przydatności do spożycia, cena i pochodzenie pakowanych produktów. Rynek opakowań podlega nieustannej ewolucji we wszystkich swych wymiarach: pojawiają się nowe maszyny i materiały do produkcji opakowań, nowe wzornictwo, jesteśmy też świadkami stopniowej ekspansji opakowań inteligentnych, które w swych funkcjach wykraczają już poza typowe zadania ochrony produktu. Od wielu lat można obserwować dynamiczny rozwój rynku opakowań. Branża opakowań oferując wysokojakościowe produkty stała się nieodzownym elementem wpływającym na sprzedaż m.in. produktów spożywczych.
EN
The global food packaging market reached USD 311.4 billion in 2020. Packaging is a very important element of the offered product, which allows to create a brand image. Food packaging plays a key role in storing and transporting food items. It protects the contents from moisture and toxins, prevents spillage and damage to products, and helps to maintain their shape and quality. The packaging market is constantly evolving in all its dimensions: there are new machines and materials for their production, new designs, and a gradual expansion of intelligent packaging, which in its functions go beyond the typical tasks of product protection. The dynamic development of the packaging market has been observed for many years. The industry, by offering high-quality products, has become an indispensable element influencing the sale of the products packed in them.
PL
Zainteresowanie rozwojem inteligentnych i aktywnych materiałów opakowaniowych wzrasta, ponieważ producenci żywności starają się pozytywnie wpływać na zrównoważony rozwój i środowisko swoich produktów, przy jednoczesnym zachowaniu ich jakości i bezpieczeństwa. Aktywne materiały opakowaniowe zawierają składniki zwiększające ich funkcjonalność. Przykładami takich składników są: środki przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniacze czy stabilizatory UV. Inteligentne materiały opakowaniowe zawierają elementy wykrywające, które zapewniają wskazanie zmiany kontrolowanych parametrów żywności, takich jak jakość, dojrzałość lub bezpieczeństwo. W artykule omówiono kilka rozwiązań stosowanych w opracowywaniu aktywnych i inteligentnych materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego.
EN
The interest in the development of intelligent and active packaging materials, especially biodegradable ones, is increasing as food producers try to improve the sustainable development and environmental impact of their products, while maintaining their quality and safety. Active packaging materials contain ingredients that increase their functionality, such as antimicrobials agents, antioxidants, UV stabilizers. Smart packaging materials contain sensing elements that provide an indication of changes in food parameters such as quality, maturity or safety. The article discusses several solutions used in the development of active and intelligent packaging materials in the food industry.
EN
The paper presents research on selected functional properties of edible films as a new type of fast-dissolving biopolymerbased packaging for instant coffee. The film production consisted of preparing aqueous film-forming solutions with biopolymers such as apple and citrus pectin, sodium alginate and soy protein isolate. The solutions were poured and dried at 50°C for 24 h. Water content, solubility in water, color and opacity, water vapor permeability and mechanical properties of analyzed films were investigated. The obtained results showed different film properties of which citrus pectin turned out to show the most desired functional properties for instant coffee, including transparency, good sealability and solubility in water.
PL
W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości użytkowych folii jadalnych jako nowego rodzaju szybko rozpuszczalnych biopolimerowych opakowań do kawy rozpuszczalnej. Produkcja folii polegała na przygotowaniu wodnych roztworów foliotwórczych z biopolimerami, takimi jak pektyna jabłkowa i cytrusowa, alginian sodu i izolat białka sojowego. Roztwory wylano i suszono w temperaturze 50°C przez 24 h. Zbadano zawartość wody, rozpuszczalność w wodzie, barwę i nieprzezroczystość, przenikalność pary wodnej oraz właściwości mechaniczne analizowanych folii. Uzyskane wyniki wykazały różne parametry folii. Pektyna cytrusowa wykazywała najbardziej pożądane właściwości użytkowe dla kawy rozpuszczalnej, w tym przezroczystość, dobrą zgrzewalność i rozpuszczalność w wodzie.
EN
Studies of the carbon dioxide laser marking process on cardboard packaging are presented. Approbation of the technological process of marking was carried out at different power of the laser beam and the speed of its movement. The optimal marking mode is set (laser radiation power 12 W and speed 240 mm/s), which provides the smoothest and clearest line edges. With such modes of laser processing, only the surface layers of the cardboard are destroyed, but the internal structure remains intact. It has been confirmed that the quality of laser marking is affected by the characteristics of the material, in particular its morphological surface structure. On the basis of the system and technical analysis, the factors influencing the quality of laser marking were determined, which were grouped into three groups: characteristics of the laser beam; properties of the base material; conditions of interaction of laser radiation with the material.
PL
Przedstawiono badania procesu znakowania laserowego dwutlenku węgla na opakowaniach kartonowych. Dokonano aprobację procesu technologicznego znakowania przy różnej mocy wiązki laserowej i prędkości jej ruchu. Ustawiony jest optymalny tryb znakowania (moc promieniowania lasera 12 W i prędkość 240 mm/s), który zapewnia najgładsze i najdokładniejsze krawędzie linii. Przy takich trybach obróbki laserowej niszczone są tylko powierzchniowe warstwy tektury, ale struktura wewnętrzna pozostaje nienaruszona. Za pomocą badań mikroskopii elektronowej potwierdzono, że na jakość znakowania laserowego mają wpływ właściwości materiału, w szczególności jego morfologiczna struktura powierzchni. Na podstawie analizy systemowej i technicznej określono czynniki wpływające na jakość znakowania laserowego, które obejmują trzy grupy: charakterystyki wiązki laserowej; właściwości materiału bazowego, warunki oddziaływania promieniowania laserowego z materiałem.
PL
Współczesny rynek opakowań jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się branż na skalę światową. Opakowanie stanowi bardzo ważny element samego produktu, odgrywa również znaczącą rolę w efektywnym przepływie towarów. Funkcje logistyczne pełnione przez opakowania są gwarancją optymalnego i harmonijnego przepływu materiałów przez każde ogniwo łańcucha dostaw. Opakowania generują ogromną ilość odpadów, co skutkuje pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. Odpady towarzyszą wszystkim fazom łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż oraz konsumpcję, aż do momentu likwidacji zużytego opakowania. Odpowiednie zarządzanie opakowaniami, proces recyklingu, utylizacji, transport, składowanie, segregacja mają ogromny wpływ na środowisko. Obecnie klient kładzie duży nacisk na produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Produkty, które zostały wytworzone w „ekologicznym” procesie produkcyjnym, zwiększają sprzedaż oraz mają większą wartość dla klienta, a co za tym idzie, klient jest w stanie więcej za nie zapłacić. Tego rodzaju podejście wymusza na przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględnianie aspektu ekologicznego podczas projektowania opakowań. Polega ono na szczegółowej analizie całego cyklu życia opakowania od chwili nabycia surowców do końca życia wyrobu. Włączenie tematu ekologii do obszaru logistyki podkreśla współzależność logistyki i środowiska naturalnego. Koncepcja proekologicznego łańcucha dostaw, która tak naprawdę jest trudna do osiągnięcia, opiera się na założeniu „zero odpadów” (zero waste). W tym celu podczas projektowania wyrobów zakłada się maksymalne wykorzystanie materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania za pomocą recyklingu, dając produktom „drugie życie”. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji ekologii opakowań oraz wpływu wymagań konsumentów na ich rozwój.
EN
The modern packaging market is one of the largest and most developing industries on a global scale. Packaging is a very important element of the product itself, it plays a significant role in the efficient flow of goods. The logistic functions fulfilled by the packaging guarantee an optimal and harmonious flow of materials through each link of the supply chain. Packaging generates a huge amount of waste, which deteriorates the condition of the natural environment. Waste accompanies all phases of the supply chain, from the acquisition of raw materials, through production, distribution and sale, and consumption, to the disposal of used packaging. Proper packaging management, the process of recycling, disposal, transport, storage, and segregation have a huge impact on the environment. Nowadays, the customer places great emphasis on environmentally-friendly production, products that have been produced in an "ecological" production process increase sales and have greater value for the customer, and thus the customer is able to pay more for a given product. This type of approach forces the production company to take into account the ecological aspect when designing packaging. It consists in a detailed analysis of the entire life cycle of the packaging, from the moment of purchasing raw materials to the end of the product's life. Including the topic of ecology in the area of logistics emphasizes the interdependence of logistics and the natural environment. The concept of a green supply chain, which in fact is difficult to achieve, is based on the assumption of "zero waste". For this purpose, when designing products, it is assumed the maximum use of materials and the possibility of their re-use by recycling, giving the products a "second life". The aim of the article is to present the evolution of packaging ecology and the impact of consumer requirements on their development.
PL
Współczesny rynek opakowań jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się branż na skalę światową. Opakowanie stanowi bardzo ważny element samego produktu, odgrywa znaczącą rolę w efektywnym przepływie towarów. Funkcje logistyczne pełnione przez opakowania są gwarancją optymalnego i harmonijnego przepływu materiałów przez każde ogniwo łańcucha dostaw. Opakowania generują ogromną ilość odpadów, co skutkuje pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. Odpady towarzyszą wszystkim fazom łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż oraz konsumpcję, aż do momentu likwidacji zużytego opakowania. Odpowiednie zarządzanie opakowaniami, proces recyklingu, utylizacji, transport, składowanie, segregacja mają ogromny wpływ na środowisko. W dzisiejszych czasach klient kładzie duży nacisk na produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Wyroby, które zostały wytworzone w „ekologicznym” procesie produkcyjnym zwiększają sprzedaż oraz mają większą wartość dla klienta, a co za tym idzie, klient jest w stanie zapłacić więcej za dany produkt. Tego rodzaju podejście wymusza na przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględnianie aspektu ekologicznego podczas projektowania opakowań. Polega ono na szczegółowej analizie całego cyklu życia opakowania od chwili nabycia surowców do końca życia wyrobu. Włączenie tematu ekologii do obszaru logistyki podkreśla współzależność logistyki i środowiska naturalnego. Koncepcja proekologicznego łańcucha dostaw, która tak naprawdę jest trudna do osiągnięcia, opiera się na założeniu „zero odpadów” (zero waste). W tym celu podczas projektowania wyrobów zakłada się maksymalne wykorzystanie materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania za pomocą recyklingu. dając produktom „drugie życie”. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu ekologistyki na rozwój opakowań w łańcuchu dostaw.
EN
The modern packaging market is one of the largest and fastest developing industries on a global scale. Packaging is a very important element of the product itself, it plays a significant role in the efficient flow of goods. The logistic functions fulfilled by the packaging guarantee an optimal and harmonious flow of materials through each link of the supply chain. Packaging generates a huge amount of waste, which deteriorates the condition of the natural environment. Waste accompanies all phases of the supply chain, from the acquisition of raw materials, through production, distribution and sale, and consumption, to the disposal of used packaging. Proper packaging management, the process of recycling, disposal, transport, storage, and segregation have a huge impact on the environment. Nowadays, the customer places great emphasis on environmentally-friendly production, products that have been produced in an "ecological" production process increase sales and have greater value for the customer, and thus the customer is able to pay more for a given product. This type of approach forces the production company to take into account the ecological aspect when designing packaging. It consists in a detailed analysis of the entire life cycle of the packaging, from the moment of purchasing raw materials to the end of the product's life. Including the topic of ecology in the area of logistics emphasizes the interdependence of logistics and the natural environment. The concept of a green supply chain, which in fact is difficult to achieve, is based on the assumption of "zero waste". For this purpose, when designing products, it is assumed the maximum use of materials and the possibility of their re-use by recycling, giving the products a "second life". The aim of the article is to present the impact of ecological aspects of logistics on the development of packaging in the supply chain.
PL
W swojej książce „Designing Sustainable Packaging” Scott Boylston pisze, że „Produkt lub opakowanie reprezentuje 8% materiałów użytych, by je stworzyć” i ironicznie pyta: „Kto chciałby dostać posiłek zawierający mniej niż 10% jedzenia użytego do przygotowania tego posiłku?”. To obrazowe porównanie prowokuje do bardziej dosadnych pytań: czy wystarczy ekomodulacja, biorąca pod uwagę jedynie te 8%, czyli samo opakowanie? A jeśli nie, czego więcej nam trzeba?
PL
Nieustanny rozwój opakowalnictwa żywności jest związany z rosnącymi wymaganiami konsumentów, wzmocnienia funkcji marketingowej czy koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Bezpieczne i funkcjonalne opakowanie do żywności wymaga odpowiedniego zamknięcia. Dobór rodzaju zamknięcia w dużej mierze zależy od rodzaju materiału opakowaniowego oraz cech zapakowanego produktu. Do zamknięć opakowań zaliczane są: zamknięcia metalowe/plastikowe, korki, kapsle, wieczka z blachy stalowej lakierowanej, pokrywy czy zgrzewy. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed wydostaniem się z opakowania czy oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Materiały zastosowane do produkcji opakowania i zamknięcia nie powinny reagować z produktem i wpływać na jego właściwości. Ponadto, zamknięcia są zaopatrywane w paski, mostki czy membrany, których obecność gwarantuje konsumentowi, że opakowanie nie zostało otwarte od momentu zapakowania produktu. Zamknięcie opakowania coraz częściej (poprzez szatę graficzną) pełni funkcję reklamowo-promocyjną produktu i marki. Obecnie jednym z ważniejszych aspektów, obok zwiększania wytrzymałości opakowania, jest projektowanie ekologiczne.
EN
The constant development of food packaging is related to the growing demands of consumers, strengthening the marketing function or the needs to protect the natural environment. Safe and functional food packaging requires proper closure. The choice of the type of closure largely depends on the type of packaging material and the features of the packed product. Packaging closures include: metal / plastic closures, plugs, caps, lids made of varnished steel sheet, covers or welds. The product should be adequately protected against leaking out of the packaging or the influence of external factors. The materials used for the production of packaging and closures should not react with the product and affect its properties. Moreover, the closures are provided with strips, bridges or membranes, the presence of which guarantees the consumer that the package has not been opened since the product was packed. Closing the packaging more and more often (through the graphic design) plays an advertising and promotional function of the product and brand. Currently, one of the most important aspects, apart from increasing the strength of the packaging, is ecological design.
PL
Dzięki pomysłowości dwóch anglików, Edwarda Allena i Edwarda Healeya, którzy w 1856 r. opatentowali pofalowany papier, powstał fascynujący materiał, jakim jest tektura falista. Przyglądając się temu wynalazkowi, amerykanin Albert Jones zastosował w 1871 r. papier pofalowany do zawijania kruchych, szklanych produktów. To właśnie było pierwsze zastosowanie tego materiału do celów opakowaniowych.
PL
... Podstawowa rola dizajnu polega na kształtowaniu otoczenia i narzędzi człowieka, a co za tym idzie również jego samego... – stwierdził Viktor Papanek, projektant i pedagog [9]. Czy jego słowa odnoszą się również do opakowań? Dynamiczny rozwój świadomości konsumenckich wpływa bezpośrednio na zmiany zachodzące w branży opakowań. Opakowania chcą zdobyć zaufanie odbiorców, cały czas podążając za ich potrzebami. Wpisują się tym samym m.in. w aspekty proekologiczne (rys. 1), którym poświęcono pierwszą część niniejszego cyklu artykułów [1].
PL
Zgodnie ze znanym powiedzeniem „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, patrząc na ten sam obiekt z różnych stron zauważamy inne elementy, a każda tego rodzaju analiza pod wieloma względami ułatwia obiektywne zrozumienie omawianych zagadnień. To podejście odnosi się również do projektowania. Właśnie w takim działaniu może zaistnieć proces twórczy, którego efektem jest powstanie nowego wytworu. Kreatywność projektanta bazuje na dwóch podstawowych sposobach myślenia – racjonalnym i intuicyjnym. Pierwszy odnosi się do działania skupionego i analitycznego, skoncentrowanego na celu tworzenia. W drugim dominują emocje, lekkość i wielorakość umysłu rozproszonego.
PL
Wraz z tegorocznym Światowym Dniem Środowiska rozpoczęła się „Dekada ONZ Odtwarzania Ekosystemu”. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest zmiana nie tylko konsumenckich nawyków, ale też modelu funkcjonowania produkcji i konsumpcji. Wszystko to, aby wdrożyć najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Również w tym roku opublikowana została dziesięcioletnia europejska „Mapa drogowa branży producentów kartonów do płynnej żywności”.
PL
W okresie wakacyjnym trwały intensywne konsultacje dotyczące zaprezentowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu nowej ustawy, której zadaniem będzie wprowadzenie w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań. Krytycznych głosów i propozycji zmian nie brakowało, co pokazała dyskusja podczas konferencji online „Platforma Dyskusyjna ROP”, którą redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” zorganizowały pod koniec sierpnia.
PL
Do unijnej kasy od 2021 r. trafi 800 euro za każdą tonę wytworzonych i niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych. Rada Unii Europejskiej tzw. podatek od plastiku przeznaczy na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.
EN
The study involved laminated nylon and viscose nonwovens, both perforated and non-perforated, with a view to using them for packaging of powders in mineral warmers. The nonwovens were examined in terms of morphology as well as tensile strength in dry and wet states. Thermal properties were determined by differential scanning calorimetry. Dynamic mechanical analysis was carried out in a broad range of temperatures. Surface wettability and water vapor permeability were assessed. The findings were analyzed to determine the utility of the studied materials as mineral warmer packaging materials in cold work or living environments.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.