Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych linii komunikacji miejskiej przebiegających wzdłuż linii kolejowej Szczecin Główny - Police. Zbadano czas przejazdu komunikacją miejską między stacjami i przystankami kolejowymi. Porównano czas przejazdu pociągiem pasażerskim i pojazdami komunikacji miejskiej. Ponadto dokonano porównania planowanego i rzeczywistego czasu przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej. W sposób ogólny określono liczbę pasażerów komunikacji miejskiej.
EN
The article presents an analysis of selected public transport lines running along the railway line Szczecin Gtowny - Police. Examined journey time by public transport between the railway stations and stops. Compared to the travel time by train and passenger public transport vehicles. In addition, a comparison of planned and actual travel times of public transport vehicles. In a general manner specified number of passenger public transport.
EN
Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mechanism of action researched fuel pump. During the researches has been presented crucial elements of pump. It has been described the areas where are produced metal fillings in pressure pump and discussed the methods of prevents them.
PL
W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówiona budowa badanej pompy oraz zasada działania. Podczas badań zostały przedstawione najbardziej newralgiczne elementy pompy. Przedstawiono również miejsca pompy, w których tworzą się niebezpieczne metaliczne opiłki oraz omówiono metody im zapobiegania.
3
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości integracji połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej dla miasta Szczecin. Badania polegały na pomiarach rzeczywistego czasu przejazdu regionalnych pociągów pasażerskich i pojazdów komunikacji miejskiej oraz określeniu liczby pasażerów w analizowanych pojazdach komunikacji miejskiej w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Przeprowadzone badania mogą stanowić jeden z czynników potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury i sieci połączeń kolejowych w Szczecinie w celu integracji z komunikacją miejską.
EN
The purpose of the conducted research was to assess railway connections and public transport in the context of the choice of means of transport. The research consisted in examining the actual travel time of regional passenger trains and public transport vehicles and determining the number of passengers in public transport vehicles under conditions of actual operation. The conducted research may be one of the factors confirming the possibility of using the existing infrastructure and the railway connection network in Szczecin.
PL
W artykule przedstawiono analizę natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina. Badania przeprowadzono na 3 wybranych ulicach w dni robocze w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego. Określono liczbę samochodów osobowych w celu ewentualnego wykorzystania sieci infrastruktury kolejowej w ramach systemu komunikacji miejskiej.
EN
The article presents the analysis of road traffic intensity on selected streets of Szczecin. The research were carried out on three selected streets on working days in the afternoon transport peak. As part of the research, the number of passenger cars was determined in order to make possible the use of the railway infrastructure network as part of the public transport system.
PL
W artykule przedstawiono analizę potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie Szczecin–Police. Celem analizy było uzasadnienie wznowienia kolejowych połączeń pasażerskich na tej trasie. Ze względu na liczbę wykonanych pomiarów badania mają charakter poglądowy.
EN
The article presents an analysis of public transport passenger flows on Szczecin–Police route. The purpose of the analysis was to justify the resumption of rail passenger services on the Szczecin–Police route. Due to the number of results taken, the research are of an overview character.
PL
Wstęp i cel: Obecnie występuje w całym świecie tendencja wzrostu ogólnej liczby pojazdów samochodowych, co wymusza zmiany w podejściu do zagadnień logistycznych odnośnie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponownego wykorzystania części i materiałów. Wymagania prawne i nowe ustawodawstwo zmuszają producentów pojazdów do takiego konstruowania samochodów, by powtórnie można było wykorzystać poszczególne elementy i materiały użyte przy produkcji. Stawia to nowe wymagania odnośnie zagadnień związanych z logistyką zwrotną, jako konkretnych operacji logistycznych w całym łańcuchu dostaw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na główne problemy logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zarządzania odzyskiem części i elementów oraz materiałów w usługach motoryzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których ponowne wykorzystanie zagraża bezpieczeństwu. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu logistyki zwrotnej w usługach motoryzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów złomowania i likwidacji pojazdów. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące procesów logistyki zwrotnej, która obejmuje przeciwstawne przemieszczanie się produktów w całym łańcuchu dostaw. Zarządzanie procesami logistyki zwrotnej może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i wymiernych korzyści ekonomicznych dzięki recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu elementów i podzespołów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wniosek: Logistyka zwrotna dotycząca zagadnień związanych ze zbiórką odpadów i recyklingu części pochodzących z pojazdów samochodowych powinna opierać się na gruntowej znajomości i selekcji materiałowej elementów wyposażenia, których ponowne użycie nie zagraża bezpieczeństwu i nie wpływa negatywnie na ekologię i środowisko.
EN
Introduction and aim: Currently, there is a tendency in the global growth of the total number of motor vehicles, which necessitates changes in the approach to logistic issues regarding end-of-life vehicles, re-use of parts and materials. Legal requirements and new legislation force vehicle manufacturers to design cars in such a way that individual elements and materials used in production can be reused. This places new demands on issues related to reverse logistics as specific logistics operations throughout the supply chain. This article focuses on the main problems of reverse logistics in dismantling stations for end-of-life vehicles, management of recovery of parts and components and materials in automotive services. Particular attention has been paid to the equipment and parts removed from vehicles whose re-use threatens safety. Material and methods: The material is a source of literature in the field of reverse logistics in automotive services, with particular emphasis on the processes of vehicle scrapping and liquidation. The method of theoretical analysis was used in the work. Results: The article presents selected aspects related to the use of reverse logistics processes, which includes the opposing movement of products throughout the entire supply chain. The management of reverse logistics processes can contribute to reducing environmental pollution and tangible economic benefits by recycling and reusing components and components from end-of-life vehicles. Conclusion: Return logistics regarding issues related to waste collection and recycling of parts originating from motor vehicles should be based on thorough knowledge and selection of material elements of equipment, the reuse of which does not threaten safety and does not have a negative impact on ecology and the environment.
EN
Article describes the results of researches fuel injectors on the test bench with using infrared camera. During researches has been verified various fuel injectors (working order and faulty). In results inner leaks fuel injectors have increased return dosages. Few elements influence on this. It is difficult to determine which element could be uses after disassemble. It is possible to determine the source of leaks during analysis decomposition of temperature fuel injector body.
8
Content available Diagnosing methods common rail fuel injectors
EN
Article describes diagnose and research methods Common Rail system fuel injectors. Professional diagnose modern fuel injectors is very difficult procedure. Basic theirs work parameter influencing on correctly work parameters are magnitude injection and return dosages by definite pressures prevailing in system and injection times. Sometimes dosages during diagnose by coordinate task and actual fuel injector are correct but engine work is not proper. So that during diagnose should extend tests procedure in range varie work conditions. Fuel injectors work characteristics are one of method researching in whole range work. During researches has been used Continental fuel injector.
EN
The paper presents the diagnostic of exhaust gas scavenging crankcase combustion piston diesel engine SB-3.1 speed boot. In the measurements, the influence of fuel injected into the engine start-up phase of the value of the intensity of exhaust gas scavenging.
PL
W referacie przedstawiono diagnostykę przedmuchów gazów do skrzyni korbowej tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym SB-3.1 dla prędkości rozruchu. W pomiarach analizowano wpływ wtryskiwanego paliwa w fazie rozruchu silnika na wartość natężenia przedmuchów gazów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej Szczecina.
EN
The article presents the result of calculations on the average waiting time for the planned merger, which has been designated on the basis of the timetable and the actual average waiting time for connection designated on the basis of actual data of arrivals and departures of vehicles transport of Szczecin.
PL
W artykule przedstawiono analizę dostępności czasowej pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej a stacjami i przystankami kolejowymi na trasie Szczecin Główny-Police pod kątem ich integracji. Metodyka badań opierała się na analizie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Szczecinie z uwzględnieniem czasu przejazdu z przystanku węzłowego lub końcowego komunikacji miejskiej do stacji lub przystanku kolejowego.
EN
The article presents an analysis of the time availability between public transport stops and railway stations and stops on the route Szczecin Glowny-Police from the point of view of their integration. The methodology of the research was based on an analysis of public transport timetables in Szczecin, taking into account the transit time from the junction or the final public transport stop to the station or train stop.
PL
Tematyka publikacji dotyczy zagadnień i badań związanych ze zjawiskiem strat ładunku w postaci przedmuchów gazów do skrzyni korbowej przez układ tłok – pierścienie – cylinder (TPC) silników spalinowych. Analizowany problem dotyczy oceny możliwości ruchów i przemieszczeń pierścieni uszczelniających, co w największym stopniu wpływa na wartość natężenia przedmuchów. W wyniku przeprowadzonych badań silników zauważono, że zjawisko przedmuchów zależy od wielu parametrów konstrukcyjnych, jak i eksploatacyjnych tłokowego silnika spaliowego. Przeprowadzony zakres badań potwierdził wpływ tych parametrów na ruchy pierścieni i na zjawisko przedmuchów.
EN
The subject of the publication concerns issues and research related to the phenomenon of cargo losses in the form of gusts of crankcase gases through the piston-ring-cylinder (PRC) of internal combustion engines. The analyzed problem concerns the evaluation of the movement and displacement of the sealing rings, which has the greatest effect on the purge rate. As a result of engine tests, it has been observed that the blow-by phenomenon is influenced by many constructional and operational parameters of the piston-type combustion engine. The scope of the study confirmed the influence of these parameters on the ring motions and on the blow-by phenomenon.
PL
W artykule przedstawiono analizę potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie Szczecin–Police. Celem analizy było uzasadnienie wznowienia kolejowych połączeń pasażerskich na tej trasie. Ze względu na liczbę wykonanych pomiarów badania mają charakter poglądowy.
EN
The article presents an analysis of public transport passenger flows on Szczecin–Police route. The purpose of the analysis was to justify the resumption of rail passenger services on the Szczecin–Police route. Due to the number of results taken, the research are of an overview character.
EN
Automobiles are very important elements of economic and social life. Its development is accompanied by its increasing use as a means of transport. This produced a significant increase in the number of vehicles, which are realized through the increasing global consumption of raw materials from year to year. Great progress in the automotive industry in the construction of the body, chassis, and engines are mainly introduced through the use of new materials to build vehicles, and they have a direct impact on their weight, performance, and fuel consumption. The article presents some aspects regarding material changes in the construction of passenger vehicles. In a simplified manner, the analysis of changes in the use of construction materials for the construction of selected vehicles is presented.
PL
Motoryzacja jest jednym z najważniejszych elementów życia gospodar-czego i społecznego. Jej rozwojowi towarzyszy przede wszystkim zwiększenie liczby wykorzystywanych środków transportu, w szczególności pojazdów mechanicznych. Wzrost liczby użytkowanych i wytwarzanych pojazdów przekłada się na zwiększenie globalnego zużycia. Jednym z istotnych czynników rozwoju motoryzacji w konstrukcji nadwozia, podwozia lub silników są przede wszystkim nowe materiały do budowy pojazdów, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie ich masy, zmniejszenie zużycia paliw i ogólne zmniejszenie oddziaływania środowiskowego. W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące istotnych zmian w doborze materiałów w przemyśle samochodowym.
PL
W artykule przedstawiono metodę ekstrapolacji trendu do oszacowania sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Do określenia kierunku i dynamiki rozwoju badanego zjawiska wykorzystano dane źródłowe z lat 2003-2012. Wyniki prognozy ilościowej przedstawiono w formie graficznej i stabelaryzowanej.
EN
The article presents the trend extrapolation method to estimate the sale of public transport tickets in Szczecin. To determine the direction and rate of growth of the phenomenon studied used source data from the years 2003-2012. Forecast results are presented in graphical and tabulated.
16
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące początkowego okresu budowy i funkcjonowania Szybkiego Tramwaju w Szczecinie. Opisano czasy przejazdu pasażerów na wybranych odcinkach. Zwrócono uwagę na koszty związane z przedstawioną inwestycją oraz na pewne niedociągnięcia w jej realizacji.
EN
The article presents information on the initial period of construction and operation of Fast Tram in Szczecin. Describes the travel times of passengers on selected episodes. Drew attention to the costs associated with the proposed investment and certain shortcomings in its implementation.
17
Content available Testing of modern common rail fuel injectors
EN
This paper presents an analysis of the operation of modern Bosch Common Rail solenoid-controlled fuel injector of generation 2.5. This generation is the latest type of Bosch solenoid-controlled fuel injectors. The paper describes the operation of tested fuel injector, methods of its testing, verification of components and possible defects which may occur during operation. During the tests, the volume of fuel injection doses and return fuel doses was measured and the fuel injector was disassembled into individual components which were then tested using a specialist microscope.
PL
Artykuł przedstawia analizę pracy współczesnego elektromagnetycznego wtryskiwacza Common Rail Bosch generacji 2,5. Generacja ta jest najnowszym typem wtryskiwaczy elektromagnetycznych firmy Bosch. Referat opisuje działanie badanego wtryskiwacza, sposoby jego testowania, weryfikację podzespołów oraz ewentualne usterki jakie mogą występować podczas eksploatacji. Podczas badań zmierzono wielkości dawek wtrysku oraz powrotnych, parametr opóźnienia wtrysku paliwa oraz dokonano rozłożenia wtryskiwacza na elementy składowe, które zostały przebadane przy użyciu specjalistycznego mikroskopu.
PL
W referacie przedstawiono wstępne wyniki badań przedmuchów gazów do skrzyni korbowej tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym dla prędkości obrotowej wału korbowego n = 30 min-1 i n = 48 min-1. Prędkość obrotowa wału ustalana była za pomocą zewnętrznego napędu. W pomiarach analizowano wpływ wtryskiwanego paliwa w początkowej fazie rozruchu silnika na wartość natężenia przedmuchów gazów.
EN
The paper presents the results of blow-by to crankcase in the combustion engine for the cranks-haft speed n = 30 min-1 and n = 48 min-1. Shaft speed was determined by means of an external drive, eliminating instability. In the measurements the influence of fuel injected in the initial engine start-up phase on the blow-by intensity value was analyzed.
EN
The article shows the methodology and calculation procedures based on Lagrange polynomial interpolation which were used to determine standard performance characteristics of the Polish production engine, type ANDORIA 4CTi90-1BE6. They allow to simplify the experimental research by maintaining a minimum number of measurement points and estimating the remaining data in an analytical way. The methods presented are convenient when it comes to the practical side because they eliminate the need for exploration of mathematical equations describing the various curves, which can be cumbersome and time consuming in the case of nonautomated accounts. The results of analysis were applied to actual experimental results, indicating sufficient accuracy of the resulting approximations. As a result, procedures may be used in bench testing of a similar profile, especially with repeated cycles of the experiment, such as optimization of operating parameters of combustion engines.
PL
W artykule przedstawiono problematykę weryfikacji i naprawy wtryskiwaczy elektromagnetycznych Common Rail firmy Denso. Ze względu na świadomą politykę producenta, który nie oferuje części zamiennych i specjalistycznego oprzyrządowania, ich obsługa sprowadza się najczęściej do czyszczenia zewnętrznego, płukania wewnętrznego metodą termochemiczną oraz testowania na stołach probierczych. W oparciu o analizę najczęściej spotykanych uszkodzeń i niesprawności, zaprezentowano własną metodykę procesu naprawy, z wyszczególnieniem kolejnych etapów demontażu oraz montażu końcowego. Wskazano na możliwość efektywnej korekty dawkowania, którą pokazano na przykładzie wtryskiwaczy silnika 2,2 HDI pojazdu Citroën Jumper II.
EN
This paper presents the problems of Denso Common Rail solenoid injector verification and repair. Due to conscious policy of the manufacturer who does not offer spare parts or special tooling, their servicing comes down most frequently to external cleaning, internal rinsing by the thermo-chemical method, and testing on test benches. Based on the analysis of failures and malfunctions being most frequently observed, own methodology for the repair process have been presented, specifying the successive stages of disassembly and final assembly. A possibility of effective fuel metering correction has been demonstrated, which is presented on the example of injectors in a 2.2 HDI engine of Citroën Jumper II delivery van.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.