Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this article is to assess the investment activity (investing activities) of companies in Poland depending on the industry they belong to. The first part of the study presents theoretical issues concerning business investments. The second part presents a comparative study of the investment activity of Polish companies operating in various industries. In this study, in order to assess the investment activity of companies in Poland based on the industry they belong to, two selected methods of linear ordering (the method of sums and Hellwig‘s method) were used, both falling within the scope of a multidimensional comparative analysis. In the analyzed period, the majority of examined industries showed high fluctuations in their investment activity, which is likely due to the uncertainty faced by Polish companies. Industries showing the highest level of investment activity in 2010-2016 in both methods are: industrial sector, administration and support activities, transportation and warehousing, real estate services. Industries showing the lowest level of investment activity are: education, trade and repair of motor vehicles.
PL
Celem artykułu jest ocena aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu branżowym. W pierwszej części opracowania przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące inwestycji przedsiębiorstw. W drugiej zaś przedstawiono badanie porównawcze aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce działających w różnych branżach. W prezentowanym badaniu, w celu oceny aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu branżowym zastosowano dwie wybrane metody porządkowania liniowego (metodę sum oraz metodę Hellwiga), które mieszczą się w obrębie wielowymiarowej analizy porównawczej. W analizowanym okresie w większości badanych branż aktywność inwestycyjna wykazywała się wysokimi fluktuacjami, co jest prawdopodobnie wynikiem niepewności, z jaką zmagają się polskie firmy. Branże charakteryzujące się najwyższym poziomem aktywności inwestycyjnej w latach 2010-2016 w obu zastosowanych metodach to: przemysł, administrowanie i działalność wspierająca, transport i gospodarka magazynowa, obsługa rynku nieruchomości. Branże charakteryzujące się najniższym poziomem aktywności innowacyjnej to: edukacja, handel i naprawa pojazdów samochodowych.
2
Content available Millennial consumers in the convenience food market
EN
The demand for food products is gradually increasing, which is why understanding consumer behavior in the convenience food market is an important issue. Knowledge in this field may be useful in the process of developing marketing strategies. The purpose of the article is to present the attitude towards convenience food of the representatives of Generation Y (also known as millennials). Literature analysis and results of the author’s own surveys were used in the research proceedings. The research was conducted on a group of 364 millennial consumers living in the border area of Southwestern.
PL
Zapotrzebowanie na żywność wygodną zwiększa się stopniowo, dlatego zrozumienie zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej jest ważnym zagadnieniem. Wiedza z tego zakresu może być przydatna w procesie formułowania strategii marketingowych. Celem artykułu jest przedstawienie stosunku do żywności wygodnej przedstawicieli pokolenia Y. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury oraz wyniki własnych badań ankietowych. Badania przeprowadzono w grupie 364 konsumentów reprezentujących generacje Y, zamieszkujących tereny przygraniczne południowo - zachodniej Polski.
EN
The aim of this article is to present the essence of a functional area as a new tool of the EU regional policy and the course of designing an integrated approach to the development of the functional area. The study is a case study and relates to the methodical process of creating a development concept for the Functional Area of Oder Communes (FAOC). This article is based on the analysis of the domestic and foreign literature on regional development and own experiences and reflections of authors resulting from the work in the team for the development of a strategy for this area. The analysis of domestic and foreign literature allowed for presenting a new paradigm of the local development. The current approach is characterized by a focus on the use of endogenous potentials and territorial targeting of the development, which promotes the creation of functional and spatial structures such as functional areas. Their development requires integrated development planning that provides benefits both in the social and economic dimension. The study presents the new paradigm of the local development in the context of the National Spatial Development Concept 2030. The study presents the theoretical and practical basis for creating a concept for integrated development of a functional area.
4
Content available remote Attitudes of young consumers towards innovations on the food market
EN
In this article, the author presents the results of her own surveys concerning attitudes of young consumers – living in the border areas of Poland, Czech Republic, Slovakia and Germany - towards innovation on the market of food products. Innovative food is positively accepted by the young consumers, although it should be noted that large group of consumers are driven by the habits, especially Polish and Czech consumers. The process of diffusion of innovations on the food market among young consumers depends on the country they live in, gender (women considerably faster accept innovations) but is not determined by high incomes.
PL
W niniejszym opracowaniu autorka prezentuje wyniki własnych badań ankietowych dotyczących postaw młodych konsumentów - zamieszkujących tereny przygraniczne Polski, Czech, Słowacji i Niemiec - wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych. Jak zauważono, innowacyjna żywność jest pozytywnie przyjmowana przez młodych konsumentów, choć należy zauważyć, że znaczna grupa konsumentów kieruje się przyzwyczajeniem, dotyczy to szczególnie polskich i czeskich konsumentów. Proces dyfuzji innowacji na rynku żywności wśród młodych konsumentów jest uzależniony od kraju pochodzenia nabywców, płci (kobiety znacznie szybciej akceptują innowacje) natomiast nie jest determinowany wysokimi dochodami.
5
Content available remote Online shopping in the opinion of young consumers
EN
Analysis of the statistical data indicates that 52% of people in Poland use the Internet on a regular basis - at least once a week - and the greatest activity is displayed by young people at the age of 16- 24 years - 91% of the whole. The income from e-commerce clearly increases year by year and its further dynamic growth is expected. The Internet contributed to changes in spending behavior of the consumers. The knowledge of them may play a very important role in developing e-strategy which might help to build up lasting competitive advantage. In the following study the author presents the results of her own survey concerning purchasing behaviors of young consumers and presents their possible implications.
PL
Analiza danych statystycznych pozwala zauważyć, że regularnie - przynajmniej raz w tygodniu - korzysta z Internetu w Polsce 52% osób w wieku 16-74 lata, a największą aktywność przejawiają ludzie młodzie w wieku 16-24 lata - 91% ogółu. Przychód z e-handlu z każdym rokiem wyraźnie wzrasta i nadal przewiduje się jego dynamiczny wzrost. Internet przyczynił się do zmiany zachowań nabywczych konsumentów, ich poznanie może być bardzo ważne w kształtowaniu e-strategii, która może się przyczynić do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. W niniejszym opracowaniu autorka prezentuje wyniki własnych badań ankietowych dotyczących zachowań nabywczych młodych konsumentów, wskazuje również na możliwe ich implikacje.
6
Content available remote Private label of trade networks and consumers' opinions
EN
The aim of the article was to present the opinions of the respondents on trade networks' private labels. In the research process the authors have used the analysis of the literature as well as questionnaire research conducted on 531 consumers from lubuskie province. The conducted research shows that products marked with trade network's private label are highly popular among the consumers, and in the presence of the continuing concentration of retail trade and the increase of food prices one ought to expect their further consolidation within the markets.
PL
Celem artykułu było ukazanie opinii respondentów na temat własnych marek sieci handlowych. W postępowaniu badawczym autorzy wykorzystali analizę literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród 531 konsumentów z województwa lubuskiego. Przeprowadzone badania dowodzą, iż produkty oznaczone marką własną sieci handlowej cieszą się wśród konsumentów dużą popularnością, a w obliczu ciągłej koncentracji handlu detalicznego oraz wzrostu cen żywności należy się spodziewać dalszego umacniania się ich na rynku.
7
Content available remote Merchandising actions in large retail chains
EN
The intention of the authors of this article was to clarify the nature and presentation of merchandising activities used in mercantile facilities located in Lubuskie province. In the study was used in the analysis of the literature and our own surveys that were conducted among 531 respondents. The essence of merchandising is the use of psychological and sociological laws governing individual and group behavior of people in order to influence their decisions. Frequently, it amounts to influencing the behavior of customers through the room decor and presentation of goods to increase sales, public interest and even increase the subjective value of the goods in the eyes of the customer. In other words, merchandising is composed of methods and techniques that contribute to optimize the selling space, maximizing turnovers, increasing margins.
PL
Zamierzeniem autorów niniejszego artykułu było wyjaśnienie istoty i prezentacja działań z zakresu merchandisingu stosowanych na terenie palcówek handlowych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz wyniki własnych badań ankietowych, które przeprowadzono wśród 531 respondentów. Istotą merchandisingu jest wykorzystanie praw psychologicznych i socjologicznych rządzących indywidualnymi i grupowymi zachowaniami ludzi w celu wpływania na ich decyzje. Najczęściej sprowadza się on do wpływania na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży, zainteresowania odbiorców a nawet zwiększenia subiektywnej wartości towaru w oczach klienta. Inaczej mówiąc, merchandising to ogół metod i technik przyczyniających się do optymalizacji przestrzeni sprzedaży, maksymalizacji obrotu, podwyższenia marży.
9
Content available remote A brand as a tool of creating a relationship with a customer
EN
Permanently increasing expectations of consumers force companies to search for new solutions - one of them can be taking actions to build long-lasting relationships with a customer. The relationships become the consequence of brand perception and their symptom can be loyalty attitudes to the product and the company. Any activities on the way of company - customer create particular partner relationships (loyalty, trust, responsibility, reliability, trustworthiness, punctuality, etc.).
PL
Wciąż rosnące oczekiwania klientów zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych rozwiązań - jednym z nich może być podejmowanie działań w celu budowania długotrwałych relacji z klientem. Relacje te są niejako konsekwencją postrzegania marki a ich przejawem mogą być postawy lojalnościowe wobec produktu i firmy. Wszelkie działania na drodze komunikacji przedsiębiorstwo - klient tworzą określone relacje partnerskie (lojalność, zaufanie, odpowiedzialność, niezawodność, wiarygodność, terminowość, itp.).
PL
W niniejszym artykule autorka dokonuje oceny strategii marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego. W opinii autorki znajomość słabych i mocnych strony realizowanych strategii jest podstawą ich modyfikacji. Prezentowane przez autorkę wnioski zredagowane zostały głównie na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 49 przedsiębiorstw analizowanej branży, zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Ponadto autorka w postępowaniu badawczym wykorzystuje również metodę ekspercką.
EN
In the paper, the author achieve assessment of the marketing strategies used by meat processing enterprises. In author's opinion the knowledge ofthe strong and weak sides of realized strategies is a base for their modyfication. Presented by the authors conclusions, were made mainly in the consequence of taken a poll among 49 enterprises of the analysed branch located on lubuskie voivodeship. In addition, during research proceeding, the author apply expert method.
11
Content available remote Przemiany zachodzące w spożyciu mięsa i jego przetworów
PL
Nasilająca się konkurencja na rynku mięsa i jego przetworów wymaga coraz aktywniejszego podejścia do rynku. Obecnie bardzo istotne jest rozeznanie trendów w zakresie konsumpcji mięsa i jego przetworów. W niniejszym artykule autorka podejmuje problem identyfikacji obserwowanych zmian i przewidywanych trendów w zakresie konsumpcji artykułów przetwórstwa mięsnego. Autorka wskazuje, że zmiany w zakresie spożycia mięsa i jego przetworów mają charakter nie tylko ilościowy, ale również jakościowy, co winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych w ramach realizowanych strategii marketingowych.
EN
Intensifying the competition on meat and meat products market, requires more and more active approach to the market. Actually, its very essential to discern the trends on meat and meat products consumption field. In this paper, the problem of an identification of the observed and forecasted trends on this field is discussed. Author indicates, that changes in meat and meat products consumption have not only quantitative, but also qualitative character. It should be reflected in the operations taken for marketing strategy realisation.
12
Content available remote O strategii produktu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego raz jeszcz
PL
Przemysł mięsny, łącznie z drobiarstwem, ma znaczącą pozycje w przemyśle spożywczym. Udział tych branż w sprzedaży netto przemysłu spożywczego wynosi około 20%. Bliska europeizacja rynku wyrobów mięsnych rodzi nowe wyzwania. Jedno z nich to konieczność doskonalenia strategii marketingowej, a wraz z nią strategii produktu. Sytuacja taka skłoniła autorkę do podjęcia badań empirycznych dotyczących właśnie tych zagadnień. W niniejszym artykule zaprezentowano ich wyniki. Ograniczone ramy opracowania spowodowały, iż autorka skoncentrowała się na tych elementach strategii produktu, które zdaniem respondentów są czynnikami warunkującymi sukces rynkowy. Są to: jakość produktów i struktura asortymentowa. Wyjaśniono nie tylko ich istotę, ale również przeanalizowano czynniki je determinujące.
EN
In this article is presented a result of research on product strategy in meat industry enterprises. It takes into the role of two components of product strategy: quality and assortment structure.
13
Content available remote Strategia produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczących strategii produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego.
EN
In this article was presented a result of research on product strategy in meat industry enterprises.
14
Content available remote Nowe oblicze marketingu bezpośredniego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.