Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie kontroli klimatu w zabytkowych budynkach, w których przechowywane są obiekty dziedzictwa kulturowego, na przykładzie Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, znajdującej się w krakowskich Sukiennicach. Wprowadzenie racjonalnej, efektywnej i oszczędnej strategii ochrony bezcennych dzieł sztuki wymaga zrozumienia koncepcji kontroli warunków ich przechowywania, a także analizy funkcjonowania technicznych systemów regulacji klimatu oraz zużycia energii na procesy jego kontroli (wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania).
EN
This article presents the issue of climate control in historic buildings storing cultural heritage objects, using the example of The Gallery of 19th-Century Polish Art of The National Museum in Krakow, located in the Cloth Hall in Krakow. The application of a rational, efficient and cost-effective strategy to protect priceless works of art requires an understanding of the concept of controlling their storage conditions, as well as analysis of the functioning of technical climate control systems (ventilation, heating, cooling, humidification and drying) and their energy consumption.
EN
The mismatch between solar cell response and solar spectrum is one of the biggest challenges to achieve high efficiency in photovoltaic cells. There are a few different approaches to minimise this concern. One of them is the radiation conversion which may be due to three different processes, namely up-conversion, down conversion and down-shifting. In this paper the down-conversion process of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) and layers with ZnO NPs in polymer (poly (methyl methacrylate)) (PMMA) matrix will be analysed. ZnO NPs are prone to act as down-converting or down-shifting agents, which absorb the UV radiation, which is not absorbed by the solar cell, and then re-emit light in the visible range, which is suited to the photovoltaic cell sensitivity. Herein, the photoluminescence and optical transmittance of ZnO NPs and layers based on ZnO NPs will be presented. These parameters have a large influence on the potential application of these layers in photovoltaic structures for increased efficiency. The conversion layers have to fulfil the following conditions: have good optical transmittance in the visible range and high luminescence efficiency in converting UV radiation into visible. The paper focuses on finding the balance between these parameters.
EN
Qualitative microstructure investigations of the AlSiMg alloy’s microstructure in both its original state (with the characteristic primary structure) and after precipitation hardening revealed the significant heterogeneity of the eutectic phases concerning their shape, size, and distribution. An evaluation of the stereological parameters of the eutectic phases was carried out. The computer‑image analysis was performed in order to define the fraction of the relative volume and shape of the eutectic phases and to establish their influence on the mechanical properties.
PL
Jakościowe badania mikrostruktury stopu AlSiMg, zarówno w stanie wyjściowym (o charakterystycznej strukturze pierwotnej), jak i po utwardzaniu wydzieleniowym, wykazały występowanie w badanym stopie istotnych niejednorodności faz eutektycznych pod względem kształtu, wielkości oraz rozmieszczenia. W pracy przeprowadzono ocenę parametrów stereologicznych faz eutektycznych w stopie AlSiMg zarówno w stanie wyjściowym, jak i po utwardzaniu wydzieleniowym. Wykorzystując analizę obrazu komputerowego, określono udział objętościowy względnej faz eutektycznych oraz ich kształt, a także ustalono ich wpływ na właściwości mechaniczne.
EN
In March of 2014 at ruins of the 14th century castle, situated at the top of Mount Żar in Małopolska region, Poland, geophysical surveys were performed. Surveys were planned to investigate remains of the castle that could remain in the ground. Electrical Resistivity Tomography method was used there. In the paper 4 sections have been presented. During interpretation, as the supporting method, maps of Depth-of-Investigation (DOI) index have been used. Results of the surveys can point out potential remains of the castle walls and ruins of buildings that were situated in the stronghold.
EN
The studies over acute toxicity tests using embryological and juvenile criteria in Lymnaea stagnalis L showed their efficiency in the bioindication of water pollution. These biotests allowed the studies on acute toxicity effects in a wide range of water pollutants. Additionally, one may assess the tendency to causing teratogenic effects by different chemical substances. These tests make a significant supplementation of the applied so far biological methods of the water quality assessment, eg the acute toxicity test on Daphnia magna Strauss. The application of methods of the computer image analysis additionally allowed the automatization of this biotest. The computer analysis provided the assessment of the kinetics of the Lymnaea stagnalis embryos (up to the łatę gastrula stage) in the control and polluted environment. The subject of detection was the moyement of embryos during their development.
PL
Badania nad testami toksyczności ostrej wykorzystującymi kryteria embriologiczne i juwenilne na przykładzie Lymnaea stagnalis L. wykazały ich skuteczność w bioindykacji zanieczyszczeń wód. Biotesty te umożliwiają badanie toksyczności ostrej zanieczyszczeń wód w szerokim spektrum badanych substancji. Dodatkowo można ocenić tendencję do wywołania efektów teratogennych przez różne substancje chemiczne. Testy te stanowią ważne uzupełnienie dotychczas stosowanych biologicznych metod oceny jakości wód, np. testu toksyczności ostrej na Daphnia magna Strauss. Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu pozwoliło dodatkowo na zautomatyzowanie tego biotestu. Analiza komputerowa dotyczyła oceny kinetyki zarodków Lymnaea stagnalis (do stadium późnej gastruli) w środowisku kontrolnym i zanieczyszczonym. Detekcji podlegał ruch embrionów w trakcie rozwoju zarodkowego.
7
EN
Intensive development of computer techniques in the area of optics, optoelectronics and computer image analysis methods make scientific premises for the implementation of these solutions in other scientific disciplines. The application of image analysis in image diagnostics in medicine is at the moment on a high level of technological development and crucial in a proper medical diagnosis. The methods of image processing and analysis are developed, among others in: photogrammetry, geomatics, remote sensing, in GIS systems, in the analysis of the spectra of scanners, sonars, echo-sonars, photo-radars, in studying structures of materials, ground, etc. [1.3]. Unfortunately, there are still very few applications for the methods in the environmental protection and biomonitoring mentioned above. Most studies, apart from chemical analytics, are connected with the application of classic research methods based on visual observation [4, 5]. Thus it is so important to develop co-operation and studies on the possibility of the implementation of automatic methods based on computer image analysis in this field.
PL
Intensywny rozwój technik komputerowych w dziedzinie optyki, optoelektroniki oraz metod komputerowej analizy obrazu stwarza przesłanki naukowe dla wdrażania tych rozwiązań w innych dziedzinach nauki. Zastosowanie analizy obrazu w diagnostyce obrazowej z zakresu medycyny znajdują się obecnie na wysokim stopniu rozwoju technologicznego i są wręcz nie zbędne dla prawidłowej diagnozy prowadzonej przez pracowników medycznych. Metody obróbki i przetwarzania obrazu są rozwijane np. w zakresie: Fotogrametrii, Geomatyki, Teledetekcji w systemach GIS, w analizie widm skanerów, sonarów, echosond, fotoradarów, w badaniu struktury materiałów, podłoża, itd. [1.3]. Niestety nadal bardzo mało jest zastosowań dla ww. metod w zakresie ochrony środowiska oraz w biomonitoringu. Większość badań poza analityką chemiczną wiąże się tu z wykorzystaniem metod badawczych klasycznych opartych na obserwacji wizualnej [4, 5]. Dlatego tak ważne jest rozwijanie współpracy oraz badań nad możliwością wdrożeń metod automatycznych opartych o komputerową analizę obrazu w tej dziedzinie.
PL
Budimex-Dromex SA testował spoiwo SILMENT CQ-25 do wzmacniania podłoża gruntowego pod nawierzchnie lotniskowe. Badania wykazały, że skuteczność tego spoiwa jest porównywalna do wapna, z tym że efekt jego działania jest stały. Stwierdzono, że lepsze wyniki daje mieszanie tej samej ilości spoiwa w grubszych warstwach (do 45 cm).
EN
Budimex-Dromex Co. tested SILMENT-CQ bond to strengthening of soil subgrade of airport pavement. The tests showed, that effectiveness of this bond is comparable with effectiveness lime but the effect of its activity is continuous. It has been stated that the results are better when the same amount of the bound is mixed with higher layer of the soil (up to 45 cm).
9
Content available Opis emisji akustycznej pieczywa chrupkiego
PL
Celem pracy była analiza i opis emisji akustycznej pieczywa chrupkiego ekstrudowanego i wypiekanego tradycyjnie. Stwierdzono, że na jakość emitowanego dźwięku w większym stopniu wpływa technologia wytwarzania pieczywa chrupkiego niż jego skład chemiczny. Wyznaczono współczynnik nachylenia charakterystyki widmowej sygnału akustycznego i stwierdzono, że wartości jego zależą od sposobu produkcji pieczywa chrupkiego. Aktywność wody wpływa na współczynnik nachylenia charakterystyki widmowej i liczbę zdarzeń emisji akustycznej.
EN
Acoustic properties of flat crispy bread samples were investigated. Both wheat and rye flat extruded breads as well as flat rye bread produced by traditional method were subjected to breaking test. It was shown that the kind of material as well as manufacturing process affected acoustic properties of the final product. The partition power spectrum was the largest for flat extruded rye bread and the smallest for the rye bread produced by traditional method. Each product emitted sound during breaking and the acoustic spectrum energy was characteristic for the given product.
PL
W pracy przedstawiono analizę oddziaływania płynu zamkniętego w pęknięciu z wykorzystaniem metody poszukiwania stanów równowagi. W celach porównawczych wykonano również obliczenia dla pęknięcia bez płynu oraz ze śladową ilością płynu, wystarczająca jedynie na zwilżenie ścianek pęknięcia. Dla każdego przypadku wyznaczono przewidywaną prędkość rozwoju pęknięcia.
EN
This paper presents analysis of reaction of liquid closed in the crack using equilibrium state searching method. In order to comparison there are also presented calcula-tions for crack without liquid and with the small amount of liquid sufficient only for crack walls re-wetting. Expected crack propagation velocity was determined for each considered case.
PL
Badano wpływ procesu suszenia konwekcyjnego i liofilizacji na mikrostrukturę tkanki jabłka i ziemniaka. Stwierdzono, że uszkodzenie struktury zależy, w pierwszym rzędzie, od rodzaju materiału. W przypadku suszenia konwekcyjnego tkanka jabłka ulega znacznie większemu uszkodzeniu niż tkanka ziemniaka blanszowanego. Natomiast liofilizacja wywołuje znacznie mniejsze zmiany w jabłku niż w strukturze ziemniaka. Jednak tak w przypadku jabłka jak i ziemniaka liofilizacja bardziej uszkadza struk-turę niż suszenie konwekcyjne.
EN
Influence of convective drying and freeze-drying on plant tissue structure was investigated. It was found that convective drying was morę harmful to apple tissue than to blanched potato structure. On the other hand freeze-drying was morę detrimental to potato structure than to apple tissue. However, both apple and potato tissues were injured morę by freeze-drying than by convective drying.
PL
Badano skurcz tkanki dyni i jabłka suszonych konwekcyjnie. Wykorzystano komputerową analizę obrazu do obserwacji zmian kształtu i wymiarów charakteryzujących materiał. Stwierdzono, że dynia ulega znacznie większemu skurczowi w czasie suszenia niż jabłko. Pole przekroju kostek zmniejszyło się o 73% w przypadku dyni i o 59% w przypadku jabłka. Jednocześnie zmniejszenie obwodu nie było proporcjonalne do zmniejszenia pola przekroju, co świadczy o silnym fałdowaniu powierzchni materiału. Pod koniec suszenia w dyni pojawiły się jamy skurczowe, gdy w jabłku zaobserwowano wystąpienie ciemnych pól na powierzchni przekroju.
EN
The aim of this work was to investigate shrinkage of pumpkin and apple cubes during convective drying. Computer image analysis was used to follow changes of shape and dimensions of the materiał during drying. Pumpkin shrinks much morę than apple and the cross-sectional area of cubes decreased by 73% and 59%, respectively. At the same time decrease of perimeter did not follow the decrease of crosssectional area. It indicates extensive folding and creasing of the surface of the cubes undergoing drying. At the finał stages of drying shrinkage cavities were formed in pumpkin cubes. In apple cubes there were no cavities observed, however dark central areas were seen.
PL
W pracy przedstawioni quasi-statyczny model płynu zamkniętego usytuowanego w strefie kontaktu toczno-ślizgowego. Model ten wykorzystany został do wyznaczenia oddziaływania płynu na ścianki pęknięcia i w dalszej kolejności do określenia wpływu tego oddziaływania na wytężenie jego frontu. W obliczeniach zastosowano interacyjną metodę poszukiwania stanów równowagi pomiędzy płynem i strukturą dla kolejnych położeń obciążenia względem pęknięcia. Wyniki w postaci historii zmian ciśnienia w płynie zamkniętym oraz zmian współczynników intensywności naprężeń, a także wyznaczonych prędkości rozwoju pęknięcia przedstawiono dla dwóch długości pęknięcia.
EN
The paper presents an analysis of the influence of fluid entrapment effect on the growith of RCF crack with the use of a new method basing on the consecutive equilibrium states of crack. The stress intensity factors and crack propagation rates were calculated for different volumes of entrapped fluid. The results were obtained for two crack lengths.
PL
W ostatnich latach pojawiła się na rynku duża ilość pieczywa chrupkiego. Znajduje ono coraz, większe uznanie u dietetyków i coraz częściej stosowane jest w dietach odchudzających. Pieczywo chrupkie wytwarzane jest dwoma metodami: tradycyjną i gorącej ekstruzji. Obecnie, ze względu na koszt jednostkowy wytwarzanego produktu oraz. możliwość zastosowania surowców o różnej wielkości cząstek, pieczywo chrupkie wytwarzane jest głównie metodą gorącej ekstruzji. Ekstruzja surowców zbożowych zawierających skrobię, białka i tłuszcze powoduje występowanie pewnych zmian w obrębie tych składników. Zmiany te istotnie wpływają na właściwości fizyczne, chemiczne i żywieniowe chleba chrupkiego, a co za tym idzie na jego jakość i akceptację przez konsumenta.
EN
Flat bread is a popular product on the food market. It is well recognized by dietitians, and it is a component of weight reducing diets. Fiat bread is produced by two methods, traditional one and by hot extrusion. Presently hot extrusion is commonly used because of the production cost and possibility to use raw materials with variable particle size. Extrusion of cereals containing proteins, starch and fats causes many changes which significantly affect physical, chemical and nutritional quality of flat bread. Techniques used in flat bread production and their influence on product quality are described in this paper.
15
Content available remote Możliwości wykorzystania analizy obrazu w ekotoksykologii
PL
Artykuł stanowi przegląd metod analizy obrazu używanych w testach biologicznych. Numeryczna analiza obrazu pozwala na znaczne udoskonalenie tych testów. Metody analizy dynamicznej w czasie rzeczywistym i statycznej wzajemnie się uzupełniają. Analiza dynamiczna umożliwia zmierzenie parametrów związanych ze zmianami kinetycznymi organizmów pod wpływem czynników środowiskowych. Zmiany te rejestrowane są w sposób znacznie bardziej obiektywny niż przy metodach tradycyjnych. Analiza statyczna pozwala na obiektywizację oceny powolnych zmian takich, jak wzrost, przyrost biomasy, zmiany fluorescencji czy zmiany morfologiczne. Daje ona możliwość pomiaru w sposób nieinwazyjny, co w niektórych przypadkach jest jedynym sposobem prowadzenia pomiarów w trakcie eksperymentu. Obie metody znacznie zwiększają dokładność i czułość biotestów a z tego powodu są one bardzo przydatne w pracach nad standaryzacją metod monitoringu biologicznego w skali międzynarodowej.
EN
The article is a review of the methods of image analysis, used in biological tests. Numerical image analysis allows significant improvement of these tests. Methods of dynamic real time tracking and methods of static image analysis are complementary. Dynamic analysis allows the measurement of parameters related to environmentally-caused kinetic changes in organisms. These changes are registered much more objectively than with traditional methods. Static image analysis allows more objective measurements of slow changes such as growth of biomass, changes in fluorescence or morphology. This gives the possibility of non-invasive measurements, which in some cases is the only way to make measurements during the experiment. Both methods significantly increase the accuracy and sensitivity of biotests, thus they are very useful in works on the standardization of the methods of biological monitoring on the international scale.
PL
Omówiono znaczenie czystości powietrza w przestrzeni produkcyjnej dla bezpieczeństwa i trwałości produktów spożywczych. Źródłami zanieczyszczeń są: zapylenie zewnętrzne, surowce i materiay pomocnicze, maszyny, a także załoga, która w ponad 50% może wpływać na zapylenie powietrza. Filtracja powietrza z zastosować filtrów HEPA umożliwia obniżenie poziomu zapylenia powietrza w sferze lokalnej, jak i w całym pomieszczeniu produkcyjnym. Omówiono systemy wysypowe, a także z burzliwym i laminarnym przepływem powietrza. Podano strategię w projektowaniu technologii czystych pomieszczeń.
EN
The paper the importance of air pollution for production hygiene and safety of food. Sources of air pollution are environment, raw materials, packaging materials, equipment and employees. Personal can contribute as much as 50% to air pollution. The use f HEPA filters makes it possible to reduce substantially air pollution locally or in processing rooms. Island system and systems with tan and turbulent airflow are described. The strategy of designing the clear room technology is presented.
PL
Scharakteryzowano politykę edukacyjną Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego i rolę, jaką odgrywają w niej programy unijne. Omówiono program ERASMUS i zaangażowanie w nim polskich uczelni. Zanalizowano stan polskiej nauki o żywności i ywieniu człowieka pod kątem dydaktyki: tak pod względem kadrowym jak i wyposażenia laboratoryjnego stan ten jest dobry. Przedstawiono zagadnienia, nad którymi obecnie pracuje Unia Europejska, i wynikające stąd problemy do dyskusji w uczelniach polskich. Ocenę możliwości włączenia się w europejski system edukacji każdy wydział musi wykonać samodzielnie. W systemie tym każdy wydział oceniany będdzie przez jakość prowadzonej dydaktyki, wiedzę i kwalifikacje absolwen tów.
EN
Higher education policy of European Union an EU programs play in that policy is discussed. The ERASMUS program is described and the engagement of Polish food science and nutrition in its activities is analyzed. The state of Polish education in food science and nutrition is presented. It is concluded that institutionally and personally education in food science and nutrition is well developed. Next paragraphs are presenting problems in education and diploma recognition, which European Union is presently working upon. Polish universities must do the assessment of possibilities to enter the European dimension in education. However it must be kept in mind that thequality of education is best represented by qualifications of graduates.
PL
W pracy zestawiono wyniki badań mikrostruktury tkanki roślinnej poddanej procesowi suszenia konwekcyjnego. Otrzymano dynamiczny obraz zmian w obrębie całego przekroju materiału suszonego w trakcie trwania procesu suszenia. Wyniki uwidoczniły wyraźne zmniejszenie rozmiarów pola powierzchni komórek i współczynnika kształtu w czasie trwania procesu przy generalnie niewielkiej zmianie obwodu i skorelowanej z obwodem średnicy zastępczej Fereta.
EN
The aim of the work was to investigate changes in tissue structure on microscopic level in apple subjected to air-drying. The dynamic images of changes of cross-section area of cells were obtained during drying process. The results showed that the cross section area of cells and the shape factor decreased distinctly. Moreover the small changes of circumference were observed during drying. The changes of circumference were correlated with F
PL
Badano wpływ aktywności wody na właściwości mechaniczne jabłek suszonych konwekcyjnie, mikrofalowe i sublimacyjnie. Na podstawie testów ściskania suszów jabłek przechowywanych w środowisku o a[w] od O do 0,53 stwierdzono, że przy niskiej a[w] odporność na ściskanie suszów była największa i wraz ze wzrostem aktywności wody odporność malała. Wzrost twardości suszu sublimacyjnego przy a[w]=0,11 wskazywał na obecność stanu szklistego i utwardzenie struktury materiału.
EN
The effect of water activity on the mechanical properties of dried apples was determined. The compression tests of dried apples equilibrated at various a[w] levels in the range of 0-0,53, showed that mechanical properties are greatly dependent on water activity. It was observed that mechanical resistance of dried apples was lower at higher water activity. The maximum hardness of freeze-dried apples occurred at a[w] of 0,11. It suggested the presence of glassy stat
PL
Rehydrację suszu jabłkowego o różnej aktywności wody a[w] prowadzono przy ciągłym pomiarze wysokości kostki. Susz o a[w] = O i 0,11 początkowo zmniejsza swą względną wysokość, a po osiągnięciu minimum zaczyna pęcznieć. Może być to tłumaczone utworzeniem stanu amorficznego pod koniec suszenia, który uplastyczniany w czasie rehydracji powoduje załamanie struktury. Susz o a[w] = 0,225 pęcznieje od początku procesu, zaś o a[w] = 0,328 jest tak plastyczny, że ugina się pod ciężarem czujnika w pierwszym momencie, a następnie zwiększa swoją objętość.
EN
Rehydration of dried apples, was made with continuos measurement of cube height. Different behaviour of dried apples dependence on water activity was observed. The height of apple cubes with aw 0 and 0.11 decreases during the early stages of rehydration and, after the minimum was reached, the cube began to swell. It is suggested that the amorphous matrix was formed in the final stages of drying. Rehydrating water plasticized the glassy matrix and a structure collapse was observed. Dried apples with aw 0.225 swell from the very beginning of th
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.