Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Structural analysis of a scissor structure
EN
This paper presents equilibrium mechanics and a finite element model for analysing a scissor structure that contains pivots with zero bending stiffness representing structural instability. The pivot at the centre of each structural unit, which is a feature of scissor structures, can be used to transfer the displacement between the units. It cannot, however, transfer the rotation between these units, and the angular stiffness must be considered independently for each unit. To construct a general model of the scissor structure, a scissor unit was developed using the left and right boundary connections of adjacent units to simulate a periodically symmetric structure. The proposed method allows us to obtain an accurate distribution of the internal forces and deflections without the use of special elements to account for central pivots.
PL
Badania zrealizowane na potrzeby niniejszego artykułu miały na celu eksperymentalną ocenę wpływu typowego elementu armatury instalacyjnej oraz wartości turbulencji przepływu na wyznaczanie długość odcinka prostego pozwalającego na stabilizację strugi przepływającego płynu.
EN
The research reported in this article was concerned with experimental evaluation of the effect of installation of a typical element of armature and the level of flow turbulence on the length of the straight tube section needed for the development of fluid flow. In order to carry out the tests, an experimental setup was built, which main element consists of a steel channel through which ambient air is delivered inside the installation. The channel has a square cross-section and length of 160 mm. Along this channel, a system of three 30o elbows was installed and combined to form a single 90° segmented bend. With the purpose of assessing the flow disturbance at specified distances from the flow obstruction, it was necessary to determine the velocity profile of the fluid flow in the channel. This goal applied a measuring system comprising a Pitot tube connected to a linear module. This setup provided the measurements of the velocity along the entire section of the channel with the measurement space traversed with a step equal to 2mm.
EN
The paper presents results for business clients portfolio natural gas demand forecasting. Historical data set was analysed to find dependences between gas demand and any other variables such as weather variables and some social behaves of gas customers. Advanced statistical methods have been applied to achieve high model accuracy. Article presents two approaches to forecasting model design. First one forecasts whole portfolio gas demand and the other one forecasts each individual customer gas demand and then summarizes it into the whole portfolio gas demand. The article clearly disclose how to create a forecasting model and which approach is more accurate.
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowanych modeli matematycznych służących do prognozowania zużycia gazu naturalnego przez klientów biznesowych. Projektując model prognostyczny, szczególny nacisk został położony na analizie danych historycznych, zarówno dotyczących rzeczywistego zużycia gazu przez odbiorców jak również danych pogodowych. Wnioski, które powstały na podstawie analizy wyżej wymienionych danych umożliwiły postawienie pewnych założeń oraz wymagań niezbędnych do stworzenia modeli prognostycznych. Artykuł przedstawia dwa podejścia do zagadnienia prognozowania zapotrzebowania na gaz: prognoza sumarycznego zużycia wszystkich odbiorców oraz prognozowanie zużycia każdego indywidualnego odbiorcy.
4
Content available remote Badania porównawcze wybranych metod oceny stabilności paliw zawiesinowych
PL
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących paliwa węglowe w formie zawiesiny wodnej jest ich stabilność w czasie, odzwierciedlająca podatność na sedymentację. Literatura przedmiotu opisuje wiele stosowanych metod oceny tego parametru, niektóre z nich omówiono w pracy. Przedstawiono wyniki pomiarów stabilności zawiesin węglowo-wodnych trzema wybranymi metodami kwantyfikowalnymi. Uzyskane wyniki pomiarów pozwoliły na porównanie metod pod kątem jednoznaczności i przydatności uzyskiwanych za ich pomocą informacji o stabilności zawiesin węglowo-wodnych.
EN
Susceptibility to sedimentation of hard or brown coal slurries was tested by (i) optical observation of the interface between water and sediment, (ii) measuring a speed of descent of the std. rod in the suspension or (iii) detg. the av. speed of grains of slurry. The method (ii) was the best tool for assessing the tested property, because it minimized the possibility of making errors by the operator and facilitated a comparative anal. of this type of measurement performed in various centers. The least precise course of sedimentation of both types of suspensions was detd. by the method (i).
5
Content available remote PLC – elektroniczny element automatyki przemysłowej
PL
Programowalny układ logiczny do zastosowań przemysłowych (PLC) stał się standardowym elementem elektronicznym układów automatyki przemysłowej. Układ ten wytwarzany jest przez wielu producentów. W ofercie handlowej spotyka się wiele typów PLC różniących się wielkością, możliwościami oraz różnorodnością modułów dodatkowych, rozrzerzających dostępne wejścia i wyjścia. W artykule przedstawiono wyposażenie laboratorium układów PLC, w którym są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej. W artykule wymienione zostały główne podzespoły tworzące każde stanowisko, wskazując na zagadnienia, które są tematami ćwiczeń laboratoryjnych.
EN
The programmable logic controller (PLC) has become a standard electronic component of industrial automation systems. Such components are produced by many manufacturers. Commercial offers include many types of PLCs that differ in size, functionality, and diversity of additional modules extending available inputs and outputs. This article presents the equipment of the PLC systems laboratory, organized for didactic classes for students of the Automation and Robotics at the Poznan University of Technology. The presentation lists the main components of each laboratory set, pointing to possible issues that may be the subjects of the exercises.
6
Content available remote Kurs Podstaw elektroniki dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka
PL
W artykule zaprezentowano kurs Podstawy elektroniki opracowany dla kierunku Automatyka i robotyka. Inżynier automatyki powinien mieć ogólną wiedzę z podstaw teoretycznych, ale również znać nowoczesne, rozwiązania praktyczne układów zasilania, mocy, wzmacniaczy sygnałów, np. pochodzących z czujników pomiarowych. W związku z tym w wykładach uwzględniono zarówno podstawy teoretyczne półprzewodników, wzmacniaczy (w tym wzmacniaczy mocy), czy układów ze sprzężeniami zwrotnymi (sterowanie), jak i wiedzę praktyczną dotyczącą właściwości nowoczesnych komponentów (w tym SMD) i ich zastosowań w układach elektronicznych. Ćwiczenia laboratoryjne uzupełniające wykłady zaplanowano dwutorowo: pierwszy wątek to cykl badań i pomiarów elementów i podstawowych układów elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu firmy National Instruments, drugi wątek to cykl symulacji w środowisku wspomagania projektowania układów firmy Altium Designer.
EN
The paper presents the course of basics of electronics developed for the field of automation and robotics. The automation engineer should have general knowledge of theoretical foundations, but should also know modern, practical solutions for the power supply systems, power amplifiers, signal amplifiers, e.g. of signals coming from measurement sensors. Therefore, the lectures include both theoretical basics of semiconductors, amplifiers (including the power amplifiers), and feedback systems (control), as well as practical knowledge about the properties of modern components (including SMD) and their applications in electronic circuits. The lectures are supplemented by laboratories, which are planned in two ways: the first thread is a cycle of measurements of the main electronics components and basic electronic circuits using software and hardware from National Instruments, the second thread includes simulations in Altium Designer - the electronic CAD.
7
Content available remote Akademia LabView
PL
Akademia LabVIEW (ang. LabVIEW Academy) to nowoczesny kurs projektowania układów elektronicznych za pomocą środowiska programistycznego LabVIEW firmy National Instruments. Pakiet edukacyjny zawierający materiały do wykładów, filmy szkoleniowe i przykładowe pytania egzaminacyjne jest przygotowany przez firmę National Instruments. Uczelnia posiadająca uprawnienia do Akademii LabVIEW musi zapewnić laboratorium wyposażone w komputery, oprogramowanie, sprzęt oraz zaoferować studentom kurs korzystania ze środowiska LabVIEW. W trakcie kursu studenci zdobywają wiedzę o środowisku LabVIEW i są przygotowywani do egzaminu certyfikującego CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer). CLAD jest uznawanym na całym świecie certyfikatem pierwszego stopnia, poświadczającym podstawowe umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW. W 2018 r. w Polsce działa 21 Akademii LabVIEW na 13-tu uczelniach. W artykule przedstawiono Akademię LabVIEW na przykładzie jej realizacji w Politechnice Poznańskiej.
EN
The National Instruments NI LabVIEW Academy free-of-charge training program is designed to prepare students to use the LabVIEW environment. The company provides the academic institution an educational package, while the university must provide a laboratory equipped with computers, software, hardware and perform the course of using the LabVIEW environment. During the course, students gain knowledge about the LabVIEW environment and are prepared for the CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) certification exam. The CLAD certificate is a worldrecognized first-level certificate that certifies basic programming skills in the NI LabVIEW environment. In 2018, there are 21 LabVIEW academies active at 13 universities in Poland. This article presents the LabVIEW Academy on the example of its realization at the Poznan University of Technology.
PL
W artykule Autorzy prezentują metodę oraz serię eksperymentów klasyfikacji rekordów rozmów na telefony alarmowe przy użyciu sztucznych sieci neuronowych (SSN). SSN służą do przetwarzania cech osób dzwoniących i zdarzeń pobranych z przygotowanej bazy rozmów eksperymentalnego centrum powiadamiania ratunkowego. Autorzy przeanalizowali cztery warianty klasyfikacji: grup rozmówców o określonych cechach, grup zdarzeń o określonych cechach, wybranych rozmówców i wybranych zdarzeń. Następnie została porównana skuteczność klasyfikacji przez SSN dla różnych zestawów treningowych, testowych i różnej liczby cech. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pokazują, że SSN mogą właściwie klasyfikować określonych mówców i zdarzenia, co rozwiązuje istotne problemy związane z weryfikacją i selekcją zgłoszeń alarmowych.
EN
In this paper the authors present a method and a series of experiments on the classification of emergency phone conversation records using artificial neural networks (ANNs). The ANNs process the features of callers and events taken from the prepared database of the experimental emergency notification center. The authors analyzed four variants of classification: the groups of callers, which have specified features, the groups of events, which have specified features, selected callers, and selected events. Then the efficiency of classification by the ANN with various number of training and testing sets and various number of features was compared. Results of the conducted experiments show that ANNs can properly classify defined callers or events, which solves important problems related to the verification and selection of emergency notifications.
PL
W artykule zaprezentowano procedurę detekcji pieszych na obrazach termowizyjnych z użyciem udoskonalonych technik segmentacji obrazów z przeznaczeniem do samochodowych systemów widzenia nocnego. Na etapie segmentacji obrazu zaproponowano technikę podwójnego progowania, technikę rozszerzania obszarów zainteresowań oraz dodatkowe etapy filtracji względem proporcji boków, filtracji perspektywicznej oraz filtracji obszarów homogenicznych. Zaproponowane rozwiązania przetestowano na bazie nagrań termowizyjnych CVC-14. Wyniki pokazały, że zaproponowane techniki progowania z rozszerzaniem obszarów zainteresowań istotnie poprawiają wskaźnik chybienia (z 41,5% do 4,1%), a ograniczenie liczby kandydatów do dalszego przetwarzania poprzez filtrację pozwoliło na pracę algorytmu w czasie rzeczywistym (szybkość przetwarzania do 33 klatek na sekundę) z dokładnością detekcji na poziomie najnowszych rozwiązań występujących w literaturze.
EN
This paper presents a procedure for detection of pedestrians in thermal images using improved image segmentation techniques with application to the car night vision systems. Especially the image segmentation stage was improved by several original solutions: a double thresholding technique, a region expanding techniques and additional filtering steps with respect to the area of candidates, perspective filtering and the filtering of homogenous regions. All proposed solutions were tested with the CVC-14 pedestrian thermal dataset. The results showed that the proposed thresholding techniques with the region enlargement significantly improve the miss rate (from 41.5% to 4.1%). Additional filtering reduces the number of candidates for further processing and allows the algorithm to work in the real time (processing speed up to 33 frames per second) with the accuracy of detection comparable to the other state-of-the-art solutions.
EN
Aircraft touchdown is one of the most difficult and dangerous phases of a flight. The paper presents an aerial light aircraft, prepared and produced by vibroacoustic tests, using an aircraft landing and landing monitoring system (AVI). The concept is based on the use of an ultrasonic transceiver head and vibration transducer, together with an appropriate signal processing and analysis system. The system measures the touchdown speed and altitude of the aircraft in the final phase of the flight and determines the level of load transmitted to the aircraft during the landing. Thanks to data archiving, it allows for better estimation of the wear rate of the structure, which is important in determining the causes of possible malfunction. It can be used with light and ultralight aircraft and, after adaptation, in unmanned aircraft. It can also be used to evaluate the art of piloting during landing.
PL
W referacie przebadano rozpoznawanie istotnych szczegółów w wybranych scenach z monitoringu CCTV przez niewytrenowanych i wytrenowanych operatorów wspomaganych techniką stereowizyjną. Wykazano, że stereowizyjna akwizycja i wizualizacja scen pozwala dodać istotne informacje, które nie są możliwe do pozyskania bezpośrednio z obrazów 2D. Przebadano szacowanie odległości między obiektami, w tym pomiędzy ludźmi, podczas obserwacji stereowizyjnej. W trybie 3D jest ono, w większości przypadków, o wiele lepsze niż w trybie monoskopowym. Udowodniono, że stereowizja może również pomóc w oszacowaniu trajektorii i relacji pomiędzy poruszającymi się obiektami. Zautomatyzowane obrazowanie 3D poprawia dokładność i szybkość manualnej analizy typowych sytuacji występujących w systemach CCTV. Wyniki badań wskazują, że wprowadzenie efektu stereowizyjnego pozwala na lepsze niż w przypadku obrazów 2D rozpoznawanie zagrożeń przez operatora monitoringu wizyjnego i może być oferowane jako cenna opcja w systemach monitoringu.
EN
This paper presents an analysis of recognition accuracy of typical CCTV scenes watched by untrained as well as by trained viewers (e.g. CCTV operators) supported by the stereovision technique. The 3D acquisition and visualization allows to perceive important details of the scene view, which are not seen in the case of 2D imaging. The authors experimentally checked estimation of distances between objects and people in 3D imaging. In this mode the accuracy was better than for 2D observations. Moreover it was proven that the stereovision can help in estimation of intersecting trajectories and relations between moving objects. It can also improve accuracy and speed of manual analysis of typical cases form CCTV. The proposed 3D imaging could be an important option for operators of the monitoring systems.
PL
Praca podejmuje temat wspomagania osób niepełnosprawnych za pomocą nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Przedstawiono projekt ergonomicznego, mobilnego urządzenia dedykowanego dla osób niewidomych, umożliwiającego testowanie kolorystyki przedmiotów. W trakcie badań wstępnych przeprowadzono ankietę z osobami niewidomymi, aby doprecyzować potrzeby i najważniejsze funkcje detektora. Przy realizacji projektu rozwiązano problemy związane z przetwarzaniem wartości pomiarowych RGB z czujników na znormalizowane składowe w przyjętym modelu barw HSL. W efekcie końcowym zrealizowano i przetestowano oryginalne, rozwojowe urządzenie oferujące kilka trybów detekcji kolorów (w najdokładniejszym trybie rozpoznające 15 kolorów w 5 jasnościach), pomiar natężenia światła, a także ładowanie bezprzewodowe. Układ monitorowania stanu pracy rozwiązał problemy zabezpieczeń obwodu, zasilania bateryjnego oraz ładowania urządzenia, umożliwiając wielogodzinny czas pracy oraz głosową informację o stanie urządzenia.
EN
This paper describes a design of an ergonomic mobile device dedicated for the blind people. The device allows testing of colors of objects and is an example of modern electronic device for the support of people with disabilities. Under the preliminary tests the authors carried out a survey of blind people to clarify the needs and the most desirable functions of the detector. During the realization of the project the authors solved problems of translating of the measured values by the RGB sensors to the standardized components of the HSL color model. Finally, the authors realized and tested an original device, which offers several modes of recognition of surface colors (in the most accurate mode it recognizes 15 colors in 5 levels of brightness). Additionally, the detector can measure the intensity of light. The results of the measurements and information of the device status are presented by voice messages. A built-in power monitoring circuit protects the inner circuitry, powers the device, charges the battery wireless, and enables many hours of working time.
PL
W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania spektrum termowizyjnego w detekcji pieszych i ich biometrycznej identyfikacji na podstawie zdjęć twarzy. Obraz termowizyjny prezentujący relatywnie duży kontrast cieplny pozwala na dokładniejszą ekstrakcję pieszych z otoczenia w stosunku do obrazowania w paśmie widzialnym. Zaproponowana w pracy metoda segmentacji z wykorzystaniem progu globalnego (Otsu) i techniki rozszerzania regionów osiąga bardzo wysoką skuteczność ekstrakcji obszarów zainteresowania (do 98%) przy krótkim czasie obliczeń (31ms). Technika ta generuje także stosunkowo niewielką liczbę próbek do klasyfikacji (średnio 8,6 próbki na obraz). Jednocześnie zarejestrowany termowizyjny obraz twarzy jest indywidualny dla każdego człowieka, a przy okazji jest niewrażliwy na zmiany warunków oświetlenia, co pozwala na stabilną identyfikację nawet w warunkach nocnych. Potwierdzają to eksperymenty przeprowadzone w oparciu o trzy różne techniki identyfikacji twarzy na dwóch bazach twarzy zarejestrowanych kamerą kolorową i termowizyjną. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystane w systemach monitoringu do wyszukiwania i rozpoznawania osób, np. przy zagrożeniach terrorystycznych.
EN
The paper presents an analysis of applicability of the thermal imaging for pedestrian detection and their biometric verification based on face images. The infrared image offers a relatively high thermal contrast and therefore it allows easier extraction of the pedestrians from the background than the typical visible light imaging. The proposed method of segmentation uses Otsu global threshold and region enlargement technique. It achieves high efficiency of the extraction of regions of interest (up to 98%) and short computation time (31 ms). Moreover, it generates a relatively small number of samples for the classification step (in average 8.6 sample per image). The additionally registered thermo facial images are individual for every human and insensitive for changes of the lighting conditions. It allows a reliable identification of people, even at night. These observations were confirmed in experiments performed with three various identification techniques on two databases of faces registered with the color camera and the thermal camera. The proposed solution can be used in monitoring systems for searching and recognition of persons, e.g. in terrorist threats.
14
Content available remote Interaktywny manipulator typu platforma Stewarta sterowany w środowisku LabVIEW
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję sprzętu oraz realizację oprogramowania sterującego platformą Stewarta – manipulatora o sześciu stopniach swobody. Platformę wykonano w technice druku 3D, w roli siłowników użyto serwomechanizmów modelarskich, dodatkowo wprowadzono kanał zwrotny (interaktywny) w postaci panelu dotykowego. Do wyznaczenia właściwego sterowania platformą wyznaczono jej model, obliczono kinematykę odwrotną i wykorzystano regulator typu PID. Sterowanie zostało zrealizowane w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Sterowanie serwomechanizmami oraz odczyty panelu dotykowego zrealizowano poprzez moduły rodziny CompactDAQ. Wyniki przeprowadzonych pomiarów pokazały poprawne zachowanie się manipulatora, a dodatkowy panel dotykowy pozwolił na interakcję z urządzeniem.
EN
The paper presents the design and implementation of hardware and control software of platform Stewart - manipulator with six degrees of freedom. The base of platform was made as 3D print, RC servomechanisms were uses as actuators. Additional touch panel offers a return (interactive) channel. To determine the appropriate control of the platform a proper model was performed, the inverse kinematics was calculated and the PID regulator was used. The control was implemented in National Instruments LabVIEW environment. To drive the servomechanisms and to read the touch panel two I/O modules in CompactDAQ was used. The results of the measurements showed the correct behavior of the manipulator, while the additional touch panel allows to interact with the device.
15
Content available remote Efektywna metoda uzyskiwania obrazów HDR dla systemów CCTV
PL
W artykule zaproponowano metodę przetwarzania obrazów przeznaczoną dla systemów CCTV (ang. closed circuit television) nadzorowanych przez człowieka (operatora monitoringu). Proponowane rozwiązanie poprawia szczegółowość obrazu uzyskiwanego w trudnych warunkach oświetleniowych, szczególnie dla obszarów nierównomiernie oświetlonych po zmroku lub przy silnym nasłonecznieniu. Do przetwarzania wykorzystano pary obrazów niedoświetlonych i prześwietlonych pochodzące z kamer o typowych przetwornikach 8-bitowych oraz z jednokrotnym naświetleniem dla przetworników o większej rozdzielczości niż 8 bitów.
EN
In this paper an image processing method designed for CCTV (closed circuit television) systems supervised by the man (typically the monitoring operator) is presented. The proposed method enhances details of image obtained in difficult lighting conditions, especially for areas unevenly illuminated at night or in strong sunlight. Images acquired using cameras with converters of 8-bit resolution (overexposed and underexposed frames) or more than 8-bit are processed.
PL
Energetyczne wykorzystanie odpadów może przynieść wiele korzyści środowiskowych przy dodatnim efekcie finansowym. Głównymi wyzwaniami technologicznymi, związanymi z przeróbką odpadów na paliwo, są: odseparowanie frakcji niepalnych oraz wysoko chlorowanych, rozdrobnienie oraz homogenizacja. Wytworzone paliwo powinno charakteryzować się parametrami spełniającymi kryteria ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Technologia energetycznego wykorzystania paliwa typu SRF (Solid Recovered Fuel) determinuje wymogi dotyczące właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych paliwa, a tym samym decyduje o wyborze technologii jego przygotowania.
EN
Energy use of recovered fuels can bring many environmental benefits with a positive financial result. The main technological issues associated with the conversion of waste into the fuel is adequate separation of non-combustible and highly chlorinated fraction as well as their fineness and homogenization. Produced fuel should be characterized by the parameters that meet the regulatory requirements of the European Committee for Standarization (CEN). The technology of energy use of solid recovered fuel (SRF) determines the requirements of physicochemical properties and utilization of the fuel, thus determines the choice of technology of their preparation.
EN
This paper presents three applications for mobile phones dedicated to pedestrians, cyclists, motorcyclists, and car drivers, i.e., generally to various road users in order to assist them with innovative control of traffic flow – thus to substantially improve the traffic safety. The prepared software processes in real time a video sequence acquired with a camera built-in a smartphone. The first application detects changes of traffic lights. The second warns pedestrians in cases of approaching vehicles. The third one indicates turn signals of vehicles from adjacent lanes. Results of the prepared experiments show high efficiency of the proposed solutions.
PL
W artykule przedstawiono trzy aplikacje do urządzeń mobilnych przeznaczone dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów, a więc dla różnych użytkowników dróg, w celu pomocy im w usprawnieniu sterowania ruchem i w konsekwencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Opracowane oprogramowanie przetwarza w czasie rzeczywistym sygnał wideo kamery wbudowanej w smartfon. Pierwsza aplikacja służy do wykrywania zmian świateł sygnalizacji ulicznej, druga – do wykrywania nadjeżdżających pojazdów i ostrzegania o tym pieszych. Trzecia służy zaś do wykrywania kierunkowskazów pojazdów na sąsiednich pasach ruchu. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują na wysoką skuteczność zaproponowanych rozwiązań.
PL
Parametrem opisującym zdolność przemiałową węgla, a tym samym pozwalającym zróżnicować węgle pod kątem ich zachowania w procesie mielenia (kruszenia), jest współczynnik przemiałowości Hardgrove’a (HGI). Im wyższa jego wartość tym łatwiej substancja węglowa poddaje się procesowi mielenia, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia jego wydajności. W niniejszej pracy zaprezentowano informacje na temat podatności przemiałowej polskich węgli koksowych, typu 34 i 35, szeroko wykorzystywanych w krajowym przemyśle koksowniczym do produkcji koksu metalurgicznego. Odnotowano wzrost podatności przemiałowej wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia wyrażonego zawartością części lotnych Vdaf, zawartością węgla pierwiastkowego Cdaf oraz stosunku atomowego C/H. Otrzymano zależności regresyjne, na podstawie których, można z dość dużą dokładnością oszacować podatność przemiałową badanych węgli.
EN
Hardgrove grindability index (HGI) is the parameter describing the grindability of coal and thus allowing to diversify the coals for their behavior in the process of grinding (crushing). The higher HGI value, the better coal substance is subjected to a milling process which directly leads to increasing of its efficiency. The paper presents information about the grindability of Polish coking coals (type 34 and 35), widely used in the domestic coke industry to produce metallurgical coke. The increment of grindability with increase of coalification degree expressed by volatile matter contend Vdaf, carbon content Cdaf and C/H atomic ratio has been noted. Regression equations were obtained on the basis of which one can , with high accuracy , assess grindability of coals under investigation.
19
Content available remote Video Processing Algorithms for Detection of Pedestrians
EN
In this paper a video processing procedure for automatic detection of pedestrians is presented. It is planned to use it as a part of the automotive night vision system. Generally, such systems are either passive (i.e. those based on thermal vision) or active (i.e. equipped with illuminators and near infrared cameras). Passive systems provide a large range of detection, while their active counterparts, operating in a somehow smaller range, offer more readable images for car drivers. However, all images produced with both kinds of these systems are quite specific and special image processing procedures are needed for them. For this purpose the authors used modified and adapted algorithms, such as dual-threshold locally adaptive classification, connected component labeling, histogram of oriented gradients, and the support vector machine with a radial basic function kernel or with a linear kernel. Tests performed on the real night vision recordings show very high efficiency of the proposed solution with accuracy equal to 99.2% for the linear kernel and even to 99.36% for the radial basic function kernel.
PL
Opierając się na przeprowadzonej optymalizacji opalania na jednej z najstarszych baterii koksowniczych przedstawiono szczegółowo praktyczny sposób jej realizacji dla jednostek znacznie wyeksploatowanych, o nieznanym rozkładzie elementów regulacyjnych. Wskazano trudności związane z prowadzeniem działań optymalizacyjnych na tego typu bateriach koksowniczych i możliwości oraz warunki ich praktycznego rozwiązania. Równocześnie przedstawiono metodykę postepowania oraz procedury doboru elementów regulacyjnych, a także regulacji rozkładu temperatur i ciśnień w systemie grzewczym poszczególnych ścian grzewczych takiej baterii koksowniczej. Omówiono szczegółowo poszczególne etapy prac przygotowawczych i właściwej optymalizacji parametrów hydrauliczno-temperaturowych układu grzewczego baterii koksowniczej oraz efekty ich prowadzenia. W podsumowaniu zaprezentowano ostateczne wyniki prowadzonych działań optymalizacyjnych zarówno eksploatacyjne, jak i ekologiczne.
EN
Based on the performed optimization of heating system on one of the oldest coke oven batteries a detailed, practical way of its implementation was presented to be used in significantly exploited units, with unknown status of adjustment elements. The difficulties in conducting of optimization measures for this type of coke oven batteries as well as the opportunities and conditions for their practical solution have been indicated. At the same time, the methodology of conduct and procedures for the selection of adjustment elements, as well as the adjustment of the temperature and pressure distribution in the heating system of each individual heating walls of such a coke oven battery were discussed. The various stages of the preparatory works and the proper optimization of the hydraulic-temperature parameters of a heating system of a coke oven battery and the effects of their conductance were discussed. In the summary the article presents the final results of conducted optimization measures, both operational and environmental ones.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.