Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Symulatory chirurgii małoinwazyjnej
PL
Współczesna medycyna wymaga od lekarzy sprawnego korzystania z nowych technik chirurgicznych. Chirurgia laparoskopowa pomimo wielu zalet ma ograniczenia związane przede wszystkim z utrudnionym dostępem do wybranych narządów jamy brzusznej oraz ograniczonym ruchem narzędzia. Proste czynności manualne takie jak szycie czy cięcie wykonywane laparoskopowo są o wiele trudniejsze i pracochłonne, dlatego wymagają dodatkowego szkolenia. Symulatory stają się ważną, integralną częścią szkolenia chirurgicznego i w sposób zasadniczy wpływają na przebieg, czas trwania operacji oraz powikłania śródoperacyjne. W Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii już od wielu lat powstają unikalne stanowiska treningowe, które z powodzeniem są wykorzystywane do nauki nowych technik operacyjnych w czasie warsztatów chirurgicznych BioMedTech Silesia. Stanowiska treningowe operacji laparoskopowych wymagają jak najwierniejszego odwzorowania zarówno geometrii pola operacyjnego jak i właściwości fizycznych naturalnych tkanek. Procedurę przygotowania takich specjalistycznych symulatorów należy rozpocząć od analizy anatomii i właściwości fizycznych modelowanych organów oraz doboru materiałów potrzebnych do ich odtworzenia. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania tworzyw sztucznych w symulatorach chirurgii małoinwazyjnej zarówno w celu modelowania anatomii ciała, modelowania właściwości fizycznych naturalnych tkanek jak i umożliwienia interakcji między narzędziami i tkankami podczas podstawowych czynności manualnych wykonywanych w czasie operacji.
EN
In endoscopic surgery skill acquisition many of the initial challenges are related to a loss of depth perception, the fulcrum effect and the use of new, different instruments. Simulation is a promising technology as a tool for endoscopic training and new kind of surgical tools introducing education. Foundation of Cardiac Surgery Development (FCSD) is known as a research centre for surgical robotics. The Robin Heart robot and mechatronics tools are being developed for the first clinical application. FCSD is also a partner now in Stiff Flop project focused on a new kind of robot which is bio-inspired by octopus anatomy. To support the educational process, the virtual operating room for planning the surgery and training station have been prepared by FCSD Biocybernetics Laboratory team. Organized over 12 years in FCSD Surgical Workshop created possibilities for testing our devices and to improving educational methodology for training young adepts in surgery. The most important in obtaining the appropriate surgical simulation is creation of the quasi natural geometry of surgical scene and physical characteristics of used materials. Simulators and training models fall into three broad categories: virtual reality (VR) trainers, box or mechanical trainers and biological models for testing and training surgery have been designed and used. The procedures of preparation of these specialized devices started form analysis of anatomy and physical characteristics of operated tissue. In the next step artificial materials have been chosen for preparation of the appropriate model. In the article the authors show the process of producing the surgical training stations and few examples of the latest realized specialized devices. The paper presents the possibilities of application of artificial materials in simulators to allow realistic interactions between surgical instruments and soft tissues, including deformations during basic manual operations like cutting or sewing. These platforms allow geometric modelling of the body anatomy, but also the modeling of the physical properties of the living tissues.
PL
Prezentowana praca przedstawia aktualne prace związane z przygotowaniami do eksperymentalnych prób klinicznych robotów Robin Heart. Szeroko zakrojone prace obejmują niezbędne modyfikacje robotów oraz opracowanie systemu i technicznego zabezpieczenia szkoleń i planowania operacji robotami. Pierwszym robotem przeznaczonym do prób klinicznych jest Robin Heart Vision – robot toru wizyjnego.
EN
Presented work describes the current activities led in Zabrze's team connected with clinical trials preparation of Robin Heart surgical robot. Extensive works include the necessary robot modifications and creation of procedures and technical support of training and planning for experimental team. The first robot designed for clinical trials is Robin Heart Vision – the robot for control endoscope during surgery.
EN
This work presents a numerical analysis of p-T-x phase equilibrium in the Zn-Cd-Te ternary system in the framework of the polyassociative solution model. On the basis of the experimental data on p-T-x phase equilibrium in the ternary system, thermodynamic functions describing the formation of liquid associates were found. It was shown that the results of the mixing of components in the Zn-Cd-Te ternary melt are related to the occurrence of ZnCdTe and ZnCdTe3 associates. Dissociation parameters of these complexes were calculated and subsequently used in order to efficiently describe p-T-x phase equilibrium of the system in a wide temperature range.
4
Content available remote New Approach to the Determination of Phase Equilibrium in the Zn-Te System
EN
The polyassociative model of the liquid phase was applied to describe the phase equilibrium in the Zn-Te system. The thermodynamic functions describing the formation of liquid associates were obtained, taking into account the experimental data on the p-T-x equilibrium in the system. The model of polyassociative solutions with the parameters obtained in this work satisfactorily describes the p-T-x diagram of the system. The numerical results of the analysis of the phase equilibrium confirmed the possibility of applying the polyassociative model to the Zn-Te system in a wide temperature range.
5
Content available remote Nowe mechatroniczne narzędzia chirurgiczne Robin Heart Uni System
PL
Współczesna medycyna rozwija się w znacznej mierze dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauk ścisłych, wdrażaniu nowych metod, technik i technologii. Artykuł stanowi próbę przeglądu kierunków rozwoju narzędzi stosowanych w chirurgii małoinwazyjnej ze specjalnym uwzględnieniem najnowszych doświadczeń własnych - projektu Robin Heart Uni Tools.
EN
Present medicine develops in considerable measure thanks to the use of newest achievements of sciences as well as new methods, techniques and technologies introduction. Presented article is the review of directions of surgery tools development used in mini invasive surgery with special regard of own, currently performed experiences arrangement - project Robin Heart Uni Tools.
6
Content available remote Studium koncepcyjne nadwozia samochodowego w stylu retro
PL
Założeniem była wizualizacja w programie CAD koncepcji nadwozia samochodowego. W pierwszej kolejności został stworzony model z gliny, który został zeskanowany za pomocą skanera 3D. Tak uzyskana powierzchnia została obrobiona w programie CAD. Na koniec nadwozie zostało wydrukowane na drukarce FDM.
EN
The idea of this project was a visualization of a concept car body. First we have made a model in a clay, which was scanned on 3D scanner. Surface gained from scanning was worked using CAD programs. At the end the car body was printed on FDM printer.
PL
Badania zostały zrealizowane w latach 2002-2004. Przeprowadzono je na terenie województwa zachodniopomorskiego, w konwencjonalnym i ekologicznym gospodarstwie rolnym. Określono wartość energetyczną plonu, wielkość i strukturę nakładów materiałowo-energetycznych uprzedmiotowionych w ciągnikach, maszynach, środkach transportu, częściach do napraw, paliwie, materiałach i pracy ludzkiej, udział energii skumulowanej w wykonanych zabiegach agrotechnicznych oraz wielkość wskaźnika efektywności energetycznej. W gospodarstwie ekologicznym poniesiono wyższe nakłady energii skumulowanej wydatkowanej w pracy agregatów oraz bezpośrednim nośniku - paliwie zaś w konwencjonalnym w materiałach użytych do produkcji (sadzeniakach, nasionach gorczycy, nawozach, środkach ochrony roślin). Łączne nakłady energii skumulowanej poniesione na uprawę ziemniaka jadalnego wyniosły w gospodarstwie konwencjonalnym 39442,3 MJ-ha-1 zaś w ekologicznym były o 30,8% niższe. Spośród wykonanych zabiegów agrotechnicznych najbardziej energochłonnym w obu gospodarstwach okazał się zbiór plonu. Wskaźnik efektywności energetycznej wyrażający stosunek wartości energetycznej uzyskanego plonu do wielkości energii wydatkowanej na jego uzyskanie wyniósł w gospodarstwie konwencjonalnym 2,2, a w ekologicznym 1,9.
EN
The research concerning the above mentioned issue was conducted in 2002-2004 in a conventional and ecological farm. The input of the accumulated energy for potato cultivation was from 39442 MJ-ha-1 in the conventional farm, to 27294,5 MJ-ha-1 in the ecological one. In the ecological farm, higher outlays of accumulated energy were borne included in aggregates and fuel. In the conventional farm, higher outlays of accumulated energy were borne included in the materials used for the production. From among the operations performed in the conventional and ecological farm, the harvest work proved the most energy-consuming. The energy efficiency ratio in the conventional farm was 2,2 and 1,9 in the ecological one.
PL
Badania na powyższy temat zostały przeprowadzone w latach 2002-2004. Zrealizowano je na terenie województwa zachodniopomorskiego, w konwencjonalnym i ekologicznym gospodarstwie rolnym. Określono wielkość i strukturę nakładów materiałowo-energetycznych uprzedmiotowionych w ciągnikach, maszynach, środkach transportu, częściach do napraw, paliwie, materiałach i pracy ludzkiej, udział energii skumulowanej zawartej w wykonanych zabiegach oraz wielkość wskaźnika efektywności energetycznej. Łączne nakłady energii skumulowanej poniesione na uprawę gryki wahały się od 8693,3 MJźha-1 w gospodarstwie konwencjonalnym do 11952,8 MJźha-1 w ekologicznym. W strukturze tych nakładów w obu gospodarstwach, największy udział stanowiły materiały i paliwo a najmniejszy praca ludzka. Spośród zabiegów wykonanych w gospodarstwie konwencjonalnym najbardziej energochłonnym okazał się zbiór plonu, zaś w ekologicznym stosowanie nawożenia organicznego. Wskaźnik efektywności energetycznej w gospodarstwie konwencjonalnym wyniósł 1,45 a w ekologicznym 0,83.
EN
The research in this field was carried out in years 2002-2004. It was completed in a conventional and ecological farm, located in Zachodniopomorskie Voivodship. The researchers determined the size and structure of objectified material and energy expenditures for tractors, machines, means of transport, repair parts, fuel, materials and labour, the share of cumulated energy contained in completed operations, and the value of energy efficiency index. Total cumulated energy expenditures incurred for buckwheat growing ranged from 8693.3 MJźha-1 in a conventional farm to 11952.8 MJźha-1 in an ecological farm. Materials and fuel had highest share, and labour had lowest share in the structure of these expenditures in both farms. Crop collection (harvest) was most energyconsuming among operations performed in the conventional farm, and the use of organic fertilization was most energy-consuming in the ecological farm. Energy efficiency index was 1.45 in the conventional farm, and 0.83 in the ecological farm.
PL
W pracy porównano energochłonność uprawy żyta w gospodarstwie konwencjonalnym i ekologicznym. Określono wielkość i strukturę nakładów materiałowo - energetycznych uprzedmiotowionych w ciągnikach, maszynach, środkach transportu, częściach do napraw, paliwie, materiałach i pracy ludzkiej, udział energii skumulowanej w wykonanych zabiegach agrotechnicznych oraz wielkość wskaźnika efektywności energetycznej. W gospodarstwie ekologicznym poniesiono wyższe nakłady energii skumulowanej zawartej w agregatach, paliwie oraz pracy ludzkiej, a w gospodarstwie konwencjonalnym w materiałach użytych do produkcji, tj. nasionach, nawozach i środkach ochrony roślin. W rezultacie łączne nakłady materiałowo - energetyczne, w gospodarstwie konwencjonalnym były o 64,8% wyższe, zaś energia skumulowana w samych zabiegach o około 27,5% niższa - w porównaniu z gospodarstwem ekologicznym.
EN
The present paper includes a comparison of energy consumption of rye growing in conventional and ecological farms. The amounts and structure of the material and energy outlays were determined in the form of tractors, machines, means of transport, spare parts, fuel, materials and human labour. Also, the share of the energy accumulated in agricultural operations and the size of the energy efficiency index were determined. In the ecological farm, higher outlays of accumulated energy were borne included in aggregates, fuel and human labour. In the conventional farm, higher outlays of accumulated energy were borne included in the materials used for the production, i.e. seeds, fertilizers and plant pesticides. As a result, the total material and energy outlays were higher by 64,8% in the conventional farm, while the energy accumulated in the same operations was by ca. 27,5% lower, as compared with the ecological farm.
EN
The study is dedicated to the numerical method of calculating with good accuracy of space and time distribution of magnetic field (both B and H), in ferritic steel plates of various geometries. Indirect methods of experimental verification of simulations are presented, including the Hall effect measurements along the surface of the plates. Simulations are made at frequencies from 0.1 Hz (quasi-static) up to 25 Hz, and the measurements at frequencies from 0.1 to 5 Hz.
PL
Badania dotyczyły numerycznego ilościowego modelowania czasoprzestrzennego rozkładu pola magnetycznego (B, H, jak również gęstości prądów wirowych) w ferrytycznych stalowych płytach o różnych geometriach. Zaprezentowano pośrednią procedurę weryfikacji wyników modelowania za pomocą pomiarów pola rozproszonego. Symulacje przeprowadzone są dla częstotliwości zawartych między 0.1 (przypadek quasi-statyczny) oraz 25 Hz, natomiast pomiary przeprowadzone są w zakresie 0.1 – 5 Hz. Uzyskano dobrą zgodność jakościową; pewne rozbieżności ilościowe tłumaczone są niemodelowaniem procesu histerezy oraz zgrubnym doborem własności materiałowych użytych w modelu.
PL
Praca przedstawia konstrukcję oraz opisuje model powstałego w 2001 r. w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii ramienia bazującego na strukturze sferycznej. Podstawowym celem wznowionych prac i modyfikacji tego ramienia było ustalenie możliwości jego adaptacji do prototypu zrobotyzowanego ramienia dedykowanego chirurgii okulistycznej. Modyfikacja konstrukcji mechanicznej prowadząca do wyeliminowania błędów, zmiana jednostek napędowych oraz zbudowanie modelu robota w celu wykorzystania go w algorytmie sterowania pozwoliło na przeprowadzenie grupy testów kwalifikacyjnych. Ich wynik wskazał na kilka najbardziej istotnych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę przy dalszych pracach rozwojowych m.in. eliminacja drgań końcówki.
EN
Presented work describes mechanical construction and model developed for created in 2001 robotic arm based on spherical structure. The main goal of its current modification is to determine the possibilities of arm adaptation for opthalmic surgery. The modification of mechanical construction to eliminate its failures, the change of driven motors and model creation for application in control system allowed to carry out the group of robot arm qualification tests. Their results revealed the main important points, which must be taken into considerations in the future works e.g. the tooltip vibrations.
EN
Technological aspects of fabrication of the YBa2Cu 3O7-.delta ceramics with preparation of open pores are presented. The highest porosity of the sample with open pores and suitable mechanical properties was performed using C12H22O 11 (sugar sucrose) as the supplementary phase.
13
Content available remote Influence of conditions of synthesis on superconductivity in Nd2-xCexCuO4-y
EN
Samples of Nd1.85Ce0.15CuO4 were prepared using two different methods of synthesis (series A and B). The superconductivity was characterized by electrical resistivity and dc magnetic susceptibility measurements. X-ray diffraction (XRD) and energy dispersion X-ray analysis (EDAX) were used to characterize the structure composition and the sample quality. The resistivity measurements show a double transition to the superconducting state. It is proposed that the grains consist of a core with the optimum cerium content ( [similar to] 0.15) and a shell where the cerium content is different. The homogeneity of the samples was estimated through the determination of the slope of resistivity in the superconducting transition region (d?/dT). Ce content is higher and it is more homogeneously distributed in the samples treated at higher temperatures. EDAX analysis shows that the quantity of Cu on the surface of the samples increases with the temperature of the reduction process.
PL
Przedstawiono wyniki badań porównawczych nad technologią i opłacalnością uprawy gryki w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym. Zrealizowano je w latach 2001-2004 na terenie gminy Biały Bór położonej w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Poddano analizie podstawowe wskaźniki ekonomiczne decydujące o różnej opłacalności uprawy gryki w dwóch typach gospodarstw. Gospodarstwo ekologiczne w porównaniu z konwencjonalnym poniosło niższe koszty materiałowe, ale wyższe mechanizacji, jednak suma poniesionych nakładów w obu gospodarstwach była do siebie zbliżona. W tej sytuacji o wyższym dochodzie gospodarstwa ekologicznego decydowała głównie cena sprzedaży nasion.
EN
The results of comparative studies on the technology and profitability of buckwheat growing on an ecological and conventional farms were presented. The studies were conducted in the years of 2001-2004 in the Commune of Biały Bór, situated in the south-east part of West Pomeranian Province. The basic economic indices, which are decisive for a varied profitability of buckwheat growing in two types of farms, were subject to an analysis. The ecological farm, as compared with the conventional one, had smaller material costs, but higher costs of mechanization, however the total amounts of the costs borne in both types of farms were similar. In this situation, it was mainly the sale price of seeds that was decisive for the higher income generated on the ecological farm.
PL
W pracy przedstawiono znaczenie strategii dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów odnośnie rolnictwa ekologicznego i dzialalności agroturystycznej. Dokonano ponadto pod tym kątem oceny strategii rozwoju wybranych powiatów i gmin podregionu koszalińskiego.
EN
The importance of strategies for multifunctional development of an ecologic farming and agrotouristic activity is shown in this work. Opinions about existing strategies of development of selected administrative districts and communes at Koszalin region.
PL
W pracy przedstawiono przegląd wybranych aspektów związanych z badaniami powierzchni oraz mikroskopowych metod pomiarowych.
PL
Badania na powyższy temat przeprowadzono w ekologicznym gospodarstwie rolnym, na terenie województwa zachodnio-pomorskiego, w sezonie wegetacyjnym 2OOO/2OOI r. Przedstawiono nakłady materiałowe oraz koszty mechanizacji uprawy żyta, pszenżyta, gryki i ziemniaków oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne decydujące o opłacalności ich produkcji. Gopodarstwo ekologiczne charakteryzowały niższe koszty mechanizacji i wyższa opłacalność produkcji w porównaniu, do położonych w tym samym rejonie, gospodarstw konwencjonalnych.
EN
The research on the following subject was carried out on an ecological farm of Zachodniopomorskie Province area during the vegetative season 2OOO/2OOI. The costs of the mechanization and the materials connected with cultivation of rye. triti- cale, buckwheat and potatoes were shown in this work. The elementary economic coefficients that determine the profitability of the production in such a farm showed the lower costs of the mechanization and higher profitability of production in comparison with other traditional farms situated in the area.
EN
We consider the stationary flow of a heat conducting Power Law shear thinning fluid in a bounded domain in R2. We present an elementary proof of existence of at least one weak solution.
19
Content available remote Analysis of crystallisation of GaAs/Si heterostructures
EN
Analysis of influence of interface atom layout on the possibilities of GaAs thin layers and silicon substrates coupling obtained from liquid phase is presented. Significant lattice mismatch between Si and A III B V crystals as well as significant difference in sizes of atoms of adjoining structures may cause instability of interface on a stage of their mutual exposition. The main aim of this work is to find such configurations of atoms near the interface, which minimise a value of the coupling energy. The authors present a model of atoms interactions, based on the Morse potential. There was also elaborated an algorithm of numerical calculations of the total energy of interactions between the atoms near the interface as a function of substrate orientation.
EN
The structure of YBa2Cu3O7 crystal has been studied with the aid of molecular-dynamics (MD) technique. A two-body model potentials proposed by Zhang and Catlow have been used in MD simulations performed in wide range of temperature. The temperature-induced orthorhombic-to-tetragonal phase transition is observed. The distruction of the arrangement of atoms in the CuO chains due to diffusion of oxygen atoms is observed. The diffusion coefficients are calculated, and their variation as a function of temperature is analysed. The activation energy is estimated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.