Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań dotyczących gęstości wodnych roztworów siarczanu(VI) potasu oraz punktu ich nasycenia. Pomiary wykonano w zakresie stężeń 10,7-14,5% mas. Wykazano, że dla zakresu nienasycenia gęstość roztworu można opisać liniową funkcją temperatury. Ponadto udowodniono, że istnieje specyficzny punkt (gęstość, temperatura), który pozwala na wyznaczenie temperatury nasycenia roztworu na podstawie pomiaru gęstości w punkcie nienasycenia.
EN
The d. of satd. aq. solns. of K₂SO₄ with concns. 10.7-14.5% by mass was measured sep. under thermostatic conditions at temps. near their satn. The d. of soln. in unsatn. range was described as a linear function of temp. Furthermore, the results revealed existence a sp. point with allows calcn. of satn. temp. of soln. based on a single d. measurement at any temp. below the satn. point.
EN
The key feature of thermosensitive polymers is the reversible transition between the hydrophilic and hydrophopic forms depending on the temperature. Although the main research efforts are focused on their application in different kinds of drug delivery systems, this phenomenon also allows one to precisely control the stability of solid-liquid dispersions. In this paper research on the application of poly(N-isopropylacrylamide) copolymers in processing of minerals is presented. In the experiments tailings from flotation plant of one of the coal mines of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Poland) were used. A laser particle sizer Fritsch Analysette 22 was used in order to determine the Particle Size Distribution (PSD). It was proved that there are some substantial issues associated with the application of thermosensitive polymers in industrial practice which may exclude them from the common application. High salinity of suspension altered the value of Lower Critical Solution Temperature (LCST). Moreover, the co-polymers used in research proved to be efficient flocculating agents without any temperature rise. Finally, the dosage needed to achieve steric stabilization of suspension was greatly beyond economic justification.
EN
Although the flocculation process was invented a half century ago, the novel methods of suspension destabilization are still of great interest of both scientific community and industry. The goal of this work is to review the current state of application of stimuli-responsive polymers as stabilization agents in solid-liquid dispersion systems.
PL
Proces flokulacji opracowano pół wieku temu, ale metody destabilizacji zawiesin nadal cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak i przemysłu. Artykuł stanowi przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat zastosowania polimerów reagujących na bodźce zewnętrzne jako czynników stabilizujących układy dyspersyjne typu ciało stałe-ciecz.
4
Content available remote Impact of the ultrasonic preconditioning onto sedimentation process
EN
In this work the impact of the ultrasonic preconditioning of slurry combined with the application of thermosensitive polymer onto sedimentation process is presented. It was proved that the sonication may be beneficial for the solid liquid separation processes although it decreases the size of particles. The cavitation phenomenon modifies the shape of particles enhancing their movement in liquid. Another important conclusion is that the application of thermosensitive polymers proved to be successful in controlling the stability of suspension.
PL
W pracy przedstawiono wpływ ultradźwiękowego prekondycjonowania zawiesiny w połączeniu z dodatkiem termoczułego polimeru na proces sedymentacji. Udowodniono, że nadźwiękawianie może być korzystne dla rozdziału ciała stałego od cieczy, pomimo, że w rezultacie zmniejsza się rozmiar cząstek. Kawitacja modyfikuje kształt cząstek, co ułatwia ich ruch w cieczy. Kolejnym ważnym wnioskiem jest to, że zastosowanie termoczułych polimerów okazało się być skuteczne pod kątem kontroli stabilności zawiesiny.
5
Content available remote Drag reduction in the flow of CuO based nanofluid
EN
Experimental studies on drag reduction (DR) of CuO based nanofluid with the additives of mixture of cationic surfactant CTAC (cetyltrimethylammonium chloride) and sodium salycilate - NaSal were performed. The obtained results were compared with those for water solution of CTAC/NaSal. Values of pressure drop were measured in specially designed laboratory setup equipped with measuring tubes of three different diameters - 4, 8 and 12 mm. It was found that the addition of surfactant and sodium salycilate mixture to nanofluid decreased its pressure drop during flow, however the drag reducing effect was greater for pure water. The DR effect obtained was in the range of 20 ÷ 70% for CuO based nanofluid. The diameter effect was also observed - the DR coefficient was greater for pipes of smaller inner diameters.
PL
Przeprowadzono badania eksperymentalne dotyczące obniżenia oporów przepływu (DR) w nanopłynie z cząstkami CuO oraz dodatkiem mieszaniny kationowego surfaktantu CTAC (chlorek cetylotrimetyloamoniowy) i salicylanu sodu - NaSal. Otrzymane wyniki porównano z otrzymanymi dla wodnego roztworu CTAC/NaSal. Wartości oporów przepływu mierzono w specjalnie w tym celu zaprojektowanej instalacji laboratoryjnej wyposażonej w rurki pomiarowe o trzech różnych średnicach - 4, 8 i 12 mm. Stwierdzono, że dodatek mieszaniny surfaktantu i salicylanu sodu do nanopłynu zmniejsza jego opory przepływu w rurze, lecz w mniejszym stopniu niż dla czystej wody. Uzyskano współczynnik DR dla nanopłynu zawierającego cząstki CuO w zakresie 20 ÷70%. Zaobserwowano także wpływ średnicy rurki - współczynnik DR był większy dla rurek o mniejszej średnicy.
EN
This paper presents results of investigations on the application of CuO-water nanofluids for intensification of convective heat transfer. Performance of nanofluids with 2.2 and 4.0 vol.% CuO NPs (nanoparticles) content were examined with regard to heat transfer coefficient and pressure losses in case of turbulent flow in a tube. Negligible impact of examined nanofluid on heat transfer improvement was found. Moreover, measured pressure losses significantly exceeded those determined for primary base liquid. The observations showed that application of nanofluid for heat transfer intensification with a relatively high solid load in the examined flow range is rather controversial.
7
Content available remote Numerical simulation of nanofluid flow in a small diameter pipe
PL
Przedstawiono efekty badań dotyczących spadku ciśnienia przy przepływie nanopłynu przez kanał o malej średnicy. Wyniki eksperymentalne porównano z rezultatami symulacji z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów (CFD). Zbadano przepływ nanocząstek tlenku miedzi zawieszonych w wodzie przez przewód cylindryczny o średnicy 12 mm. W symulacjach wykorzystano zarówno podejście jednofazowe jak i wielofazowe. Wykazano, iż oba sposoby prowadzenia symulacji dały podobne rezultaty.
EN
The research concerning nanofluid pressure drop during flow through a small diameter pipe is presented. Experimental results are compared with the computational fluid dynamics (CFD) simulations. The flow of copper nanoparticles suspended in water through the cylindrical tube of 12 mm diameter was investigated. In simulations single-phase as well as multiphase approaches were employed. It was proven that both ways of simulations gave similar results.
8
Content available remote Preparation of metal oxide-water nanofluids by the two-step method
EN
Nanofluids, i.e. suspensions of nanoparticles in base fluid, may be prepared either by the one- or two-step method. In the one-step method nanoparticles are synthesized directly in base fluid. In the two-step method nanoparticles prepared as a powder are suspended in base fluid. Influence of sonication time, stabilizer and pH on stability, particle size distribution and zeta potential of CuO- and Al2O3-water nanofluids prepared by the two-step method is presented in the paper.
PL
Nanopłyny, czyli zawiesiny nanocząstek w płynie bazowym, mogą być otrzymywane metodą jedno- i dwustopniową. W metodzie jednostopniowej nanocząstki otrzymuje się bezpośrednio w płynie bazowym. W metodzie dwustopniowej nanocząstki otrzymane w postaci proszku zawieszane są w płynie bazowym. Przedstawiono wpływ czasu nadźwiękawiania, rodzaju stabilizatora i pH na stabilność oraz rozkłady ziarnowe i potencjał zeta nanopłynów CuO i Al2O3 w wodzie otrzymanych metodą dwustopniową.
EN
The aggregation and breakage play an important role in nature as well as in different branches of industry. The impact of addition of Magnafloc 1011 flocculant on the particle size distribution and fractal dimension of three different suspensions: chalk, kaolin clay and titanium white in RO water, is presented in this paper. The research was performed using a laser particle sizer and a biological microscope. The fractal dimension was determined using HarFA software.
PL
Zjawiska agregacji i rozpadu odgrywają istotną rolę zarówno w środowisku naturalnym jak i w różnych gałęziach przemysłu. W pracy przedstawiono wpływ dodatku flokulantu Magnąfloc 1011 na rozkład ziarnowy i wymiar fraktalny trzech zawiesin: kredy, gliny kaolinowej oraz bieli tytanowej w wodzie RO. Badania były wykonywane za pomocą laserowego analizatora ziarnowego oraz mikroskopu biologicznego. Wymiar fraktalny wyznaczono za pomocą oprogramowania HarFA.
PL
Celem pracy jest przedstawienie problemu obniżenia emisji niezorganizowanej z baterii pieców koksowniczych. Dotyczy on zwłaszcza krajów UE, objętych ostrymi regulacjami środowiskowymi. Omówiono wielkość i miejsca powstawania emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza w czasie procesu koksowania. Przedstawiono również metody obniżenia emisji niezorganizowanej z drzwi piecowych i otworów technologicznych wykorzystujące regulację ciśnienia surowego gazu w komorach koksowniczych na przykładzie systemów firmy Uhde GmbH i Paul Wurth S.A. Zaprezentowano własną instalację badawczą do prób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych CFD przepływu surowego gazu przez rurę odciągową, które porównano z rezultatami obliczeń analitycznych.
EN
The goal of this paper is to present problem of fugitive emissions from coke oven battery reduction. In particular it concerns the UE countries where hard environmental regulations have to be met. The size and sources of fugitive emissions into air during coking are presented. Moreover the methods of fugitive emissions reduction from coke oven doors and other technical openings using pressure adjustment of raw coke oven gas in coke oven chambers are discussed on the examples of Uhde GmbH and Paul Wurth S.A. systems. Furthermore, the own research installation for pressure adjustment in coke oven chamber is shown. The results of raw coke oven gas flow through ascent pipe CFD simulations are presented and compared with analytical solution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem mechanizmu agregacji na przebieg procesu flokulacji w zbiorniku z mieszadłem turbinowym, w tym na położenie tzw. „okna flokulacji". W eksperymentach wykorzystano stanowisko laboratoryjne do pomiarów on-line rozkładu ziarnowego, w skład którego wchodził m.in. laserowy analizator ziarnowy. Przeprowadzona analiza pozwoli na lepsze zrozumienie procesów spagirycznych i na ich bardziej efektywne wykorzystanie w przemyśle.
EN
The results of research into influence of aggregation mechanism on the course of flocculation process running in a stirred vessel with turbine mixer, including its impact on the flocculation window are presented in this paper. In the experiments, a laboratory setup for on-line measurements of particle size distribution with a laser particle sizer was used. Performed analysis extends the knowledge of spagyric processes and should allow their more efficient employment in the industry.
EN
Flocculation process is commonly used in diffcrent industrial branches, eg in sewage sludge treatment. New methods are constantly developed for efficiency improvement or enhancement of other desirablc end product features. It was proved that uitrasonic sonication of flocculant advintageously mfluences dewaterability parameters of sewage sludge. The final water contcnt was dcercased. Moreover, a half of dosage of the sonificated flocculant allowcd one to achieve the electrokinetic potential equal to that achievcd with a fuli dosage of the unmodified flocculant. An influence of uitrasonic sonication of the industrial flocculant ZETAG 63 on the particle size distribution of chalk suspension in distillcd water is presented. Mcasurements were taken with the use of the laser particle size analyzer Frisch Analysette 22. It was shown that sonication of flocculant had a negative impact on flocculation process and resulted with the decreased efficiency of polymer flocculating properties, ie the mean particle diameter decreased.
PL
Proces flokulacji jest powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w oczyszczalniach ścieków. Wciąż poszukuje się nowych metod zwiększenia jego efektywności czy też poprawy innych, pożądanych cech produktu końcowego. Udowodniono, że ultradźwiękowa sonitlkacja flokuiantów korzystnie wpływa na parametry odwadniania osadów ściekowych. Zmniejsza ona końcową zawartość wody. Ponadto, połowa dawki nadźwiękawianego flokulantu pozwala osiągnąć potencjał clcktrokinetyczny równy potencjałowi w przypadku użycia pełnej dawki niemodyfikowancgo flokulantu. W pracy przedstawiono wpływ ultradźwiękowej sonifikacji przemysłowego flokulantu ZETAG 63 na rozkład ziarnowy zawiesiny kredy w wodzie destylowanej. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu laserowego analizatora ziarnowego Analysette 22 firmy Fritsch. Wykazano, że sonitikacja flokulantu ma niekorzystny wpływ na proces flokulacji i skutkuje osłabieniem możliwości flokujących polimeru, tj. średni rozmiar ziarna zmniejsza się.
13
Content available remote Assessment of QMOM and DQMOM calculation efficiency
EN
The research on the efficiency assessment of population balance equations (PBE) solving methods in Mathcad 2001 Professional software has been presented in the paper. Numerical simulations for four different theoretical examples were made using the quadrature method of moments (QMOM) and direct quadrature method of moments (DQMOM).
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wydajności metod rozwiązywania równań bilansu populacji z wykorzystaniem programu Mathcad 2001 Professional. Cztery przykłady teoretyczne poddano symulacjom numerycznym z wykorzystaniem kwadraturowej metody momentów (QMOM) oraz bezpośredniej kwadraturowej metody momentów (DQMOM).
EN
The results of an experimental research on dewatering of dump suspensionfrom the DECANTER centrifuge are presented in this paper. The suspension was taken from one of mines of the Jastrzębska Spółka Węglowa. This research allowed one to determine so called filtration parameters needed for the modeling of pressure filtration with cake compression. Some physical properties (density, mass fractions, moisture content, porosity, resistance of filter medium) as well as the kinetic constant coefficients (K and K') were concerned. The data was collected for the original suspension, i.e. liquid from the DECANTER centrifuge, and for the suspension with an addition of Magnafloc 919, flocculant used for flotoconcentrate, in the amount range between 10÷80 g/1 Mg of dry product, while the used dosage is 30 g/1 Mg. It was found that the addition of flocculant caused the increase of cake porosity and cake compressibility coefficient calculated according to the Tiller and Leu equation. Simultaneously, in small extends, the addition of flocculant resulted in increased cake's moisture content after the pressure filtration which is an unfavorable effect. On the other hand, it increased the constant kinetic coefficients K and K' in comparable conditions, enlarged mean arithmetic diameter of grains and accelerated the sedimentation process. The dosage of 30 g/1 Mg used by the maintenance personnel appears to be correct as well as the used filter cloth PT 912. One of the most interesting conclusion from this work is that the cake moisture content was lower after the pressure filtration than after the centrifuge filtration - this observation applies to the original dump suspension as well as to the one with the addition of flocculant. It is worth to emphasize that in case of the flocculant addition between 10÷30 g/1 Mg, Magnafloc 919 significantly influenced filtration properties of dump suspension. In case of the addition above 30 g/1 Mg that influence became very weak, therefore the application of the excessive addition is pointless from thetechnical point of view. The comparison of filtration parameters for dump suspension without and with the addition of flocculant suggests that there should not be any operating difficulties with the filtration process after a change of dewatering technology based on the usage of a settling tank for the dump suspension, recirculation of clear liquid and mixing of sludge with flotoconcentrate. One of advantages of this solution is the water - sludge circulation closure but it is connected with a greater DECANTER centrifuge load or with the addition of a supplementary centrifuge to the system.
15
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu intensywności mieszania i geometrii mieszalnika na rozmiary agregatów ciała stałego utworzonych z kulek lateksu zawieszonych w wodzie. W pomiarach wykorzystano dwa mieszalniki laboratoryjne wyposażone odpowiednio w mieszadło obrotowe i wibracyjne. Agregacje uzyskiwano przez dodatek polimerowego flokulanta - ZETAG 63. Stwierdzono istotny wpływ jednostkowej mocy mieszania na wielkość powstających agregatów, przy braku wpływu sposobu mieszania.
EN
An attempt of concise presentation of reactive distillation is undertaken in the paper. Short characteristic of thermodynamic bases, constructional designs and mathematical models describing the process are discussed. The paper presents also an increasing interest of reactive distillation nowadays indicating new areas of application.
16
Content available remote Heat transfer from a pc processor to an air-cooled heat sink
EN
Heat transfer from PC processors to radial heat sinks cooled by air has been examined. The dimensionless equations derived could be used for the prediction of the heat transfer coefficient for the system. The influence of processor temperature on the operation of the fan is demonstrated.
PL
Przedstawiono wyniki badań odbioru ciepła z procesora komputera PC za pomocą radiatora promieniowego chłodzonego powietrzem. Otrzymane równania kryterialne mogą służyć do obliczenia współczynnika wnikania ciepła dla takiego układu. Pokazano, jak temperatura procesora wpływa na pracę wentylatora.
17
Content available remote Przegląd metod chłodzenia procesorów komputerowych
PL
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody odbioru ciepła z procesorów komputerowych — zasadę ich działania, wady i zalety, oraz zastosowania. Pierwsze z nich, jako historycznie najstarsze, to urządzenia oparte wyłącznie na chłodzeniu powietrzem. Omówiono również chłodzenie za pomocą obiegów cieczy oraz zastosowanie technologii ciepłowodów. Przedstawiono także ogniwo Peitiera, które zapewne będzie stosowane w przyszłości. Porównano wydajność i emisję hałasu różnych systemów chłodzących.
EN
The most frequently used methods of heat reception from a computer processor, their working principles, advantages and disadvantages as well as applications arc presented in the paper. The oldest methods were solely based on air cooling. The up-to-day methods based on cooling liquid circulation and heat pipes technology are then discussed. In the end. the Peltier fuel cell is introduced as the most promising solution. Capacity and emission of noise for various cooling systems are also compared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.