Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
In recent years, the number of long-distance trains running on non-electrified lines has been increasing in Poland. Unfortunately, trains running on non-electrified lines, unlike those running on the hook of electric locomotives, are very often canceled, especially in the winter. In this research, the analysis of which lines had the most frequent cancellations of trains in 2021 and the reasons for these cancellations were analyzed. The results show that the most common cause of train cancellations was the lack of an efficient locomotive at the starting station. Most often, accessibility problems concern Czech series 754 diesel locomotives. The numbers of canceled trains in February 2021 and 2022 were also compared. The comparison showed that although the situation is far from ideal, it has improved significantly.
PL
W artykule porównano wybrane rozwiązania ochrony przed hałasem stosowane na liniach kolejowych w Polsce i przedstawiono wyniki badań wielkości redukcji hałasu kolejowego przez cztery typy zabezpieczeń akustycznych. Najlepsze wyniki redukcji poziomu dźwięku uzyskano w przypadku zastosowania kombinacji podkładek podpodkładowych z tłumikami szynowymi, a najmniej skuteczną metodą okazały się podkładki amortyzacyjne. Ponadto zbadano zależność pomiędzy wielkością redukcji hałasu a prędkością pociągów. Analiza danych jednoznacznie wskazała zwiększenie wartości redukcji hałasu wraz ze wzrostem prędkości pociągu.
EN
The article presents the results of a study on the reduction of railway noise by four types of noise mitigation measures. The aim of the study was to compare selected noise protection solutions used on railway lines in Poland.The best results were obtained using a combination of sleeper pads with rail dampers, while the least effective method turned out to be rubber damping pads. In addition, the relationship between noise reduction and train speed was examined. Analysis of the data clearly indicated an increase in the value of noise reduction with increasing train speed.
PL
W zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK) jest 6789 mostów i wiaduktów o łącznej długości ponad 231 km. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządzała po koniec 2021 r. 9191 obiektami mostowymi (dane za 2022 r. zostaną podane w II kwartale 2023 r.). To niemal trzy razy więcej niż w 2002 r. W przypadku PKP PLK z 6789 obiektów mo¬stowych eksploatowanych jest 6356 o łącznej długości 224,37 km. 85% obiektów ma stalowy ustrój nośny, 15% wybudowano z betonu i cegły. Wszystkie podlegają regularnym przeglądom technicznym. Na bieżąco są realizowane naprawy utrzymaniowe. W 2022 r. zakończono prace na ponad 130 obiektach inżynieryjnych (mostach, wiaduktach). Plany na 2023 r. obejmują ich 270. W wyniku modernizacji linii kolejowych m.in. w Krakowie, Gdańsku, Przemyślu oraz na trasach Warszawa - Poznań, Kraków - Katowice, Poznań - Szczecin, Olsztyn - Szczytno - Ełk, Białystok - Warszawa stan obiektów systematycznie się poprawia. Jednocześnie powstają nowe konstrukcje, jak skrzyżowania bezkolizyjne na styku dróg z torami.
PL
Z tekstu dowiesz się: jakie obiekty inżynieryjne powstają na budowie HS2, ile maszyn TBM wydrąży tunele w I etapie prac, jakie efekty przyniosło zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.
PL
Kolizje pociągów ze zwierzętami zdarzały się od powstania kolei, jednak dopiero przy większych prędkościach pociągów stanowią one poważny problem i zagrożenie dla ruchu kolejowego. Otoczenie linii kolejowych jest często atrakcyjne dla dzikich zwierząt, a sam pociąg jest dla nich zjawiskiem obojętnym, o ile nie znajdą się na torach. Artykuł prezentuje metody zapobiegania kolizjom stosowane w Polsce. PKP PLK wybudowały kilka dużych przejść dla zwierząt połączonych z ogrodzeniami naprowadzającymi, co jest metodą znaną na świecie, minusami są koszty specjalnych konstrukcji i efekt barierowy ogrodzeń. Alternatywną metodą są aktywne urządzenia ochrony zwierząt, które odpowiednio skonstruowaną sekwencją naturalnych dźwięków (zawierającą m.in. krzyk alarmowy sójki) ostrzegają dzikie zwierzęta przed nadjeżdżającymi pociągami, jednocześnie nie ograniczając dostępu do obszaru torowiska, kiedy nie jedzie żaden pojazd.
EN
Animal-train collisions have been happening since railways were first built, but only at higher train speeds do they pose a serious problem and pose a threat to rail traffic. The surroundings of railway lines are often attractive to wild animals, and the train itself is indifferent to them, as long as they remain off the tracks. The article summarises collision prevention methods used in Poland. PKP PLK (Polish Railway Lines) has built several large passages for animals connected to guiding fences, which is a known method in the world. The disadvantages are the costs of special constructions and the barrier effect of the fences. An alternative method are active animal protection devices, which use a specially constructed sequence of natural sounds (including, among others, the alarm call of jay) to warn wild animals against oncoming trains, while not restricting access to the track area when no vehicle is coming.
PL
Prace na czynnych torach kolejowych lub innych torowiskach oraz w ich pobliżu należą do grupy robót szczególnie niebezpiecznych. Wiążą się z dużymi zagrożeniami dla pracowników, którzy mogą zostać potrąceni lub przejechani przez będące w ruchu pojazdy szynowe lub maszyny do robót torowych. Pracownicy mogą także doznać porażenia prądem przez sieć trakcyjną lub napowietrzną sieć elektryczną, która dla potrzeb nietrakcyjnych jest zasilana prądem stałym 3000 V. Aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa podczas prowadzenia tego rodzaju robót, czynne tory należy odgrodzić i oznakować zgodnie z przepisami kolejowymi. Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h definiuje kolejowa Instrukcja Id-18. Wszelkiego rodzaju roboty budowlane związane z pracą przy czynnych liniach kolejowych i z siecią trakcyjną będącą pod napięciem mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR), stanowiącej załącznik do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ). Należy pamiętać, że zastosowane systemy zabezpieczenia miejsca robót powinny mieć odpowiednie certyfikaty i być dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych. Transport kolejowy jest dziedziną szczególnie wymagającą pod względem bezpieczeństwa. Kluczowym dla wzrostu jego poziomu jest kontynuowanie dotychczasowych oraz podejmowanie nowych działań w zakresie promowania idei bezpieczeństwa. Automatyczne Systemy Ostrzegania to w Polsce wciąż innowacyjne rozwiązanie, które od kilkunastu lat z powodzeniem sprawdza się w Europie i stanowi bezpieczniejszą opcję dla sygnalisty kolejowego. System odpowiada za bezpieczne ostrzeganie przed ruchem kolejowym w obszarze toru naprawianego i sąsiadującego. Powstałe w wyniku zawodności człowieka lub spowodowane jego błędem ryzyko jest eliminowane do minimum. FAC Rail jako czynny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, oraz aktywny użytkownik Automatycznych Systemów Ostrzegania zapewnia ochronę brygad pracujących w obszarze torów kolejowych w szerokim wachlarzu oferowanych usług. Czas na bezpieczną kolej – kolej na bezpieczeństwo!
EN
Work on and in the vicinity of active railway tracks or other tracks is particularly hazardous work. They involve high risks for workers who may be hit or run over by moving rail vehicles or track machinery. Workers may also be electrocuted by the overhead catenary or overhead electrical network, which for non-traction purposes is supplied with 3000 volts DC. To ensure an adequate level of safety during this type of work, active tracks should be cordoned off and marked in accordance with railway regulations. Guidelines for securing the site of works carried out on closed track during the operation of railway vehicles on live track at a speed of V ≥ 100 km/h are defined in Railway Instruction Id-18. All types of construction work on live railway lines and overhead contact lines may only be carried out on the basis of the Instruction for Safe Work Performing (IBWR), which is an annex to the Safety and Health Plan (Safety and Health Plan). It is important to remember that the site protection systems used should be certified and approved for use on railway lines. Rail transport is a particularly demanding area in terms of safety. The key to increasing its level is to continue existing and take new measures to promote the idea of safety. Automatic Warning Systems are still an innovative solution in Poland, which has been successfully proven in Europe for several years and is a safer option for the railway signalman. The system is responsible for the safe warning of railway traffic in the area of the repaired and adjacent track. Risks arising due to human fallibility or caused by human error are eliminated to a minimum.
PL
Podczas realizacji robót budowlanych często pojawiają się różne wady fizyczne, które wpływają na jakość, a także na stan techniczny wykonywanego obiektu budowlanego. Nieprawidłowości mogą warunkować odbiór prac bądź wpływać znacząco na wydłużenie czasu trwania procedury odbiorowej, generując opóźnienia. W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania najczęściej występujących usterek budowlanych, pojawiających się podczas budowy zasadniczych elementów konstrukcyjnych nawierzchni kolejowej.
EN
During the implementation of construction works, various physical defects often appear, which affect the quality and technical condition of the building object. Irregularities may condition the acceptance of works or significantly extend the duration of the acceptance procedure, generating delays. This article attempts to identify the most common construction faults that appear during the construction of the main structural elements of the railway track.
EN
As an important department of railway transportation and production, large freight train depot is responsible for the regular overhaul and maintenance of railway trucks. The shunting operation of freight train depot covers the whole process of railway trucks entering, storing, overhauling and leaving the depot. It is an important step in the implementation of the maintenance operation. Usually, shunting personnel in the depot transport the trucks to be overhauled to the maintenance line by relying on the shunting operation plan, which is the key to determine the shunting operation plan according to the distribution relationship between vehicles and maintenance. Firstly, this paper analyzes the process of centralized shunting operation in the freight train depot and the factors affecting the time-consuming based on the research idea of flexible workshop scheduling problem. Then, on the premise that the proportion of the weight coefficient will have an impact on the time-consuming of truck busy and shunting in the shunting process, and with the goal of minimizing the time-consuming of truck maintenance busy and shunting, the allocation model between trucks and maintenance lines is established; In addition, an improved genetic algorithm is proposed to solve the established model; Finally, combined with the maintenance of railway trucks in a large freight train depot, an example analysis is carried out on this basis. The results demonstrate that using simulated annealing genetic algorithm to solve the model can obtain the allocation scheme between railway trucks and maintenance operation line. Under the influence of three different coefficients, compared with genetic algorithm, simulated annealing genetic algorithm can reduce the detention time of railway trucks in depot by 0.21%, 0.09% and 0.12% respectively, which is beneficial to reducing the detention time of maintenance vehicles in depot, It plays a positive role in improving the maintenance efficiency of trucks in the depot, and also provides new ideas for the research of railway truck shunting
PL
O liniach kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce mówi się od początku lat 90. ubiegłego wieku. Na świecie KDP funkcjonuje znacznie dłużej, bo już w latach 60. XX w. w Japonii zaczęto eksploatować pierwsze pociągi, które mogły poruszać się osiągając prędkość powyżej 200 km/h. W poniższej pracy za cel główny przyjęto określenie zmian dostępności w indywidualnym transporcie samochodowym na skutek budowy KDP w województwie łódzkim. Na potrzeby oszacowania zmian dostępności potencjałowej gmin przed i po oddaniu do użytku nowych lub zmodernizowanych odcinków linii kolejowych niezbędne było wygenerowanie punktów centralnych gmin w  województwie i  przypisanie im liczby mieszkańców. Otrzymane wyniki dowodzą, że każdy z siedmiu wariantów przebiegu tras przyczyni się do spadku dostępności potencjałowej w województwie łódzkim.
EN
There have been talk of high-speed rail (HSR) lines in Poland since the beginning of the 1990s. High-speed railways have been in operation in the world for much longer, because already in the 1960s in Japan the first trains that could move at speeds above 200 km / h began to be operated. In the study below, the main goal was to determine the changes in accessibility in individual car transport as a result of the construction of high-speed rail in the Łódź Province. In order to estimate changes in the potential accessibility of settlement units before and after the commissioning of new or modernized sections of railway lines, it was necessary to generate focal points of communes in the voivodship and assign them the number of inhabitants. The obtained results prove that each of the seven variants will contribute to a decrease in potential accessibility in the Łódź Province.
PL
Modernizacja linii kolejowych i dopasowanie ich do współczesnych standardów wymagają zwykle przebudowy lub wzmocnienia istniejących obiektów inżynieryjnych.
EN
Intensive modernisation of railway lines is almost always connected with the replacement of often damaged railway structures that are unfit for further service. This article presents the construction of a railway bypass, located near Krzyż Wielkopolski, along the E59 railway line at the junction with the 203 railway line. A variant analysis of several proposed solutions demonstrated that the construction of a bypass for the duration of the modernisation works will allow to maintain continuous railway traffic, will not create excessive problems for passengers, and at the same time will reduce the investment costs as compared to the implementation of replacement transport services.
EN
The railway and the Rail Traffic Control Systems installed on it in Poland have recently experienced rapid technological development. This is undoubtedly due to the funds that Poland receives from the European Union for the modernization of railway infrastructure. The development of modern railway infrastructure means not only stations, modern rolling stock, but also safe and reliable train control systems based on the latest telecommunications and information technologies. For a longer time, radio communication based on the GSM-R (GSM for Railways) standard is being introduced on PKP. For this purpose, dedicated infrastructure is being built in order to use this technology for railway traffic. This is associated with huge investment costs. Since the beginning of its existence, research has been conducted worldwide on the use of LTE (Long Term Evolution) technology for conducting railway traffic. For economic and technological reasons, it is necessary to study other possibilities of using modern telecommunications infrastructure not yet dedicated to railway tasks in these open networks. The article will present research on the use of open radio communication network based on LTE standard for rail traffic and passenger comfort. It will discuss the research method and selected results of measurements made on railway line no. 4. The choice of this railway line was dictated by two factors. The first one resulted from the maximum train speed, the second one is the variety of rolling stock used on this line (compartmental and non-compartmental wagons). The part of research concerning collection of measurement material was performed within the framework of completed research work PBS3/A6/29/2015. As a result of conducted in-depth literature analysis as well as performed measurements and calculations, it allowed to develop a model and software for simulating system operation in real conditions. This system allows to send railway telegrams on appropriate safety level defined in standardization documents. The research proved the possibility of using an open system in the LTE standard for the transmission of signals for railway traffic control and passengers while maintaining an appropriate level of safety. The only limitations which were indicated by the tests are improper radio interface coverage of railway lines. Appropriate planning of radio coverage of railway areas by radio communication operators (so far ignored) with proper cooperation of infrastructure manager can lead to launching efficient communication system without necessity to build specialized infrastructure for railway.
EN
This article describes three examples of bridge-type relieving constructions located on railway lines in the areas of active mining exploitation. It discusses how to take into account mining influences and how to support a temporary relieving construction on the railway embankment. This article discusses the incorrect solutions and their consequences. The first example involves the protection of train traffic continuity during the replacement of bridge span under an intensively used railway line. The second example shows the incorrect use of the relieving construction, leading to the relaxation of soil ground base and failure of a small brick arch railway bridge. The third example describes the use of the relieving construction as a permanent span of the railway bridge locates in the area where mining subsidence is over 14 m. The railway line locates on the third bridge; it is a single-track line, which is the only way to transport coal and equipment needed for operation in a large underground coal mine; interruptions of railway traffic longer than 4 working days (5 consecutive days) are unacceptable. This article has basic information about the effects of mining impacts, bridge-type steel relief constructions and a theoretical introduction enabling analysis of interactions of temporary supports and embankment in mining areas. All examples, especially the third one, contribute to development of knowledge in the field of civil engineering and transport.
PL
W związku z postępującym procesem cyfryzacji budownictwa, w szczególności budownictwa infrastrukturalnego, należy oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na usługi geodezyjne świadczone z wykorzystaniem adekwatnych technologii. W tym kontekście została przedstawiona technologia BIM – Building Information Modeling/ Management rozumiana jako Modelowanie/Zarządzanie Informacją o Budowli. Technologia BIM oraz jej część RIM (R-Railway) jest wciąż rozwijana, a efektem końcowym mają być wytyczne, przepisy i standardy, które umożliwią nadzór i zarządzanie infrastrukturą kolejową według przyjętych powszechnie norm. Zgodnie z założeniami technologia BIM (RIM) ma wspierać nadzór nad inwestycją, począwszy od etapu projektowania, poprzez budowę, utrzymanie aż do jej rozbiórki. Artykuł zawiera podstawowe informacje o technologii BIM oraz zasadach jej stosowania w budownictwie. Opisuje także specyfikę inwestycji kolejowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych, geodezyjnych i diagnostycznych technik pomiarowych w kolejnictwie. Autorzy zawarli propozycje adaptacji technik pomiaru i opracowania danych na potrzeby projektowania i utrzymania infrastruktury kolejowej w technologii BIM.
EN
In connection with the progressing process of construction digitization, in particular infrastructure construction, an increase in demand for surveying services provided using adequate technologies should be expected. In this context, the BIM technology - understood as Building Information Modeling/Management was presented. The BIM technology and its part RIM (R-Railway) is still being developed and the end result is to be guidelines, regulations and standards enabling supervision and management of railway infrastructure according to commonly accepted standards. BIM technology (RIM) is intended to support the supervision of the investment, starting from the design stage, through construction, maintenance to dismantling. The article contains basic information about BIM technology and its application in construction. It also describes the specificity of railway investments and the possibility of using modern, geodetic and diagnostic measurement techniques in railway industry. The authors have included proposals for the adaptation of measurement techniques and development of data for the design and maintenance of railway infrastructure in BIM technology.
14
EN
The article presents basic information on the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data on the situation in a highly industrialized country such as the USA and in Poland are given in the first part. Then it is presented the numerical data, location concentration and a map of the location of non-electrified lines as well as general information about diesel vehicles. The next point of the article discusses the carried out and planned purchases and modernization of diesel railway vehicles. The second, following part of the article presents data on the development plans for the non-electrified rail network and describes the selected information about possible sources of financing the activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks. The following text is a continuation of the article with the same title, published in the quarterly journal Rail Vehicles No. 2/2020.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. W części pierwszej podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. Dalej przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnym punkcie artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. W drugiej, poniższej części artykułu przedstawione zostały dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej oraz opisano wybrane informacje o możliwych źródłach finansowania działań na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 2/2020.
15
EN
The article presents the basic information about the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data concerning the situation in a highly industrialized country like the USA and in Poland are given. The further part presents the numerical data, location concentration and a map of arrangement of non-electrified lines, as well as general information about diesel vehicles. The next part of the article discusses the ongoing and planned purchases and modernizations of railway diesel vehicles. An important part of the article are data about development plans of the non-electrified railway network in Poland. The last part of the article describes the selected information about costs related to activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks.The second part of the article will be published in the next issue of quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. Podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. W dalszej części przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnej części artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. Istotną częścią artykułu są dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej w Polsce. W ostatniej części artykułu opisano wybrane informacje o kosztach związanych z działaniami na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
16
Content available Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
PL
Wraz z postępem cywilizacyjnym przybywa samochodów, które poruszając się po drogach, generują hałas szkodliwy dla zdrowia człowieka. Równie uciążliwy może być hałas przy liniach kolejowych, który w dużej mierze zależy od budowy torowiska oraz jego bieżącego utrzymania. Nic więc dziwnego, że zarówno konstruktorzy, producenci pojazdów, jak i inżynierowie branży drogowej i kolejowej dokładają wysiłków w celu zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po drogach kołowych i szynowych.
17
Content available remote Akustyka w pobliżu linii kolejowej
PL
Rozważono zastosowanie nowoczesnych zespołów trakcyjnych na liniach pasażerskich Trójmiasta. Zaproponowano budowę linii Gdańsk Śródmieście – Orunia Górna oraz odtworzenie komunikacji do północnych dzielnic Gdyni. Przeanalizowano trójmiejski układ komunikacyjny dla ruchu pociągów z zasobnikami energii. Zaproponowano trasę Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi. Wykonano wstępne obliczenia.
EN
The application of modern EMUs in Trójmiasto has been discussed in the paper. A new line between Gdańsk Śródmieście and Orunia Górna has been proposed as well as the reconstruction of lines running to northern quarters of Gdynia. Trójmieście transport system has been analysed from the viewpoint of operation of energy storage trains. Moreover the route Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie has been proposed, with alternating electrified and non-electrified sections. The initial calculations have been conducted.
EN
The application of modern EMUs in Trójmiasto has been discussed in the paper. A new line between Gdańsk Śródmieście and Orunia Górna has been proposed as well as the reconstruction of lines running to northern quarters of Gdynia. Trójmieście transport system has been analysed from the viewpoint of operation of energy storage trains. Moreover the route Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie has been proposed, with alternating electrified and non-electrified sections. The initial calculations have been conducted.
PL
Rozważono zastosowanie nowoczesnych zespołów trakcyjnych na liniach pasażerskich Trójmiasta. Zaproponowano budowę linii Gdańsk Śródmieście – Orunia Górna oraz odtworzenie komunikacji do północnych dzielnic Gdyni. Przeanalizowano trójmiejski układ komunikacyjny dla ruchu pociągów z zasobnikami energii. Zaproponowano trasę Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi. Wykonano wstępne obliczenia.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 i ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia. Katalog wyjątków od tej generalnej reguły został wprowadzony w art. 83f ust. 1 ustawy.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.