Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 448

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
25. Wielgosiński, G. 2020 – Termiczne przekształcanie odpadów. Wydawnictwo Nowa Era. Analizą objęto wytwarzanie frakcji energetycznej i jej udział w odpadach komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców województw południowo-wschodniej Polski (województwo małopolskie, województwo śląskie oraz województwo podkarpackie). Udziały poszczególnych frakcji morfologicznych w całym strumieniu odpadów komunalnych są zróżnicowane w zależności od województwa. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych dokumentów planistycznych (na lata 2016–2022) oraz materiałów sprawozdawczych (za lata 2017‒2019). Za frakcje energetyczne uznano odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, tekstyliów, drewna oraz odpady wielomateriałowe. Udział frakcji energetycznych w całkowitym strumieniu wytwarzanych odpadów komunalnych w województwie małopolskim sięga blisko 49%. W województwach podkarpackim oraz śląskim udział ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 29 i 36%. Ustalono, że wielkość wytwarzania frakcji energetycznej w województwiemałopolskim kształtowała się w granicach od 500 531 do 603 875 Mg rocznie. Wielkość wskaźnika wytwarzania tej frakcji w województwie jest na poziomie 148–177 kg/M/rok. Roczna wielkość wytwarzania odpadów frakcji energetycznej w województwie podkarpackim mieściła się w granicach 138 239–165 100 Mg. Wartości wskaźnika wytwarzania kształtują się na poziomie 65–78 kg/M/rok. Wytwarzanie frakcji energetycznej w województwie śląskim mieściło się w granicach 553 556‒700 868 Mg rocznie. Wartości wskaźnika wytwarzania tej frakcji kształtują się na poziomie 122–155 kg/M/rok. Wykazano ponadto szacowaną wielkość niezagospodarowanej masy frakcji energetycznej, która może być docelowo wysegregowana w instalacji i skierowana do dalszego przetwarzania a obecnie najprawdopodobniej zasila strumień odpadów zmieszanych. Masa takiej frakcji jest zdecydowanie zróżnicowana dla województw i mieściła się w szerokich granicach od 10 do 71% masy wytworzonej. Ze względu na trudności metodyczne, napotkane w trakcie analizy, uzyskane wyniki należy traktować orientacyjnie.
EN
The analysis covered the production of the energy fraction and its percentages in the municipal waste produced by the inhabitants of the voivodships of south-eastern Poland (Małopolskie, Śląskie and Podkarpackie voivodships). The shares of individual morphological fractions in the entire stream of municipal waste vary depending on the voivodship. The analysis was carried out on the basis of available planning documents (for 2016‒2022) and reporting documents (for 2017‒2019). Wastes from plastics, paper and cardboard, textiles, wood and multi-material waste were considered as energy fractions. The percentages of energy fractions in the total stream of municipal waste generated in the Małopolskie Voivodship is close to 49%. In the Podkarpackie and Śląskie Voivodships, the percentages is 29 and 36%, respectively. The production of the energy fraction in the Małopolskie Voivodship ranged from 500,531 to 603,875 Mg per year. The production index of the fraction in the voivodeship was set at the level of 148–177 kg/per capita/year. The annual volume of energy fraction waste generation in the Podkarpackie Voivodship ranged from 138,239 to 165,100 Mg. The values of the production index range from 65 to 78 kg/per capita/year. The production of the energy fraction in the Śląskie Voivodship ranged from 553,556 to 700,868 Mg annually. The production index of the fraction are at the level of 122–155 kg/per capita/year. Moreover, the estimated the mass of the energy fraction, which can be ultimately segregated in the installation and directed to further processing, and currently most likely feeds the stream of mixed waste, has been shown. The mass of the a fraction is definitely differentiated for voivodeships and ranged from 10 to 71% of the produced mass. Due to methodological difficulties encountered during the analysis, the obtained results should be treated as indicative.
EN
Currently, we are facing the ever-increasing phenomenon of bacteria being resistant to antibiotics. It is the consequence of excessive and incorrect use of drugs. The phenomenon is a global problem affecting bacteria both in their hospital population and in the natural environment. Municipal waste is an environment conducive to the development of microorganisms, therefore it contains various groups of bacteria, including drug-resistant staphylococci. The aim of the study was to identify species of bacteria, determine their antibiotic resistance, and assess the occurrence of genes responsible for methicillin resistance in Staphylococcus aureus isolated from mixed municipal waste. Strains were isolated by Koch’s serial dilution method with the use of microbiological media. Species were identified using the MALDI TOF-MS technique, whereas the drug resistance profile was determined by disk diffusion and molecular PCR methods. 250 isolates of S. aureus were collected. The highest resistance found was to cefoxitin, erythromycin and tetracycline. Among the bacteria collected, resistance to 1, 2, 3 or 4 antibiotics at the same time was the most common, with a maximum of 10. Additionally, 45 (18%) MDR (multidrug-resistant) isolates were detected. Methicillin resistance was found by the disk diffusion test in 60 (24%) strains, while the mecA gene was detected in as many as 180 (72%) isolates.
EN
Mercury and its compounds are among the most dangerous and toxic substances in the environment. As part of the study, several exploratory analyses and statistical tests were conducted to demonstrate how low and stable mercury content is in municipal waste. A statistical analysis of the mercury content in waste (waste codes 19 12 12 and 20 03 01) was carried out using advanced IT tools. Based on 32 results for each waste, the maximum mercury concentration was 0.062 mg/kg dry weight (EWC code 19 12 12) and 0.052 mg/kg dry weight (EWC code 20 03 01). The analysis, data inference, and modeling were performed according to the CRISP-dm methodology. The results obtained were compared with the maximum allowable mercury concentrations for agricultural soils (2 mg/kg dry weight) and the provisions of the Minamata Convention (1 mg/kg). The average, median, and maximum observed mercury concentrations in waste are significantly lower than the assumed levels of 2 mg/kg (permissible concentrations for II-1 soils) and 1 mg/kg (Minamata Convention). The stability of mercury content in waste was examined. Descriptive statistics, statistical tests, and regression modeling were used. The tests and analyses performed showed an insignificant variation in the mercury content of the wastes with codes 19 12 12 and 20 03 01. No trend or seasonality was observed. The analyses and tests performed confirmed that the data are stable, and the values are low.
PL
Właściwa troska o utrzymanie terenów zieleni wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu prac utrzymaniowych, takich jak np. koszenie trawników lub pielęgnacja zieleni. W dużej mierze prace te przeprowadzane są przez podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu tego typu usług. W procesie tym powstają odpady – skoszona trawa czy przycięte gałęzie. Może jednak dojść do wytworzenia również innych pozostałości, takich jak zużyty sprzęt czy opakowania po stosowanych preparatach. I tu już do głosu dochodzi prawo.
5
Content available Port Czystej Energii. Zielona energia dla Gdańska
PL
Przed Polską i Unią Europejską stoją ważne wyzwania związane z optymalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jakość selektywnej zbiórki wciąż pozostawia wiele do życzenia i wymaga znacznej poprawy. O skali problemu świadczy to, że w Polsce wytwarza się średnio 14,5 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Ich ilość co rok wzrasta o około 0,5 mln ton. Wdrożenie racjonalnej gospodarki odpadami powinno być nie tylko priorytetem, ale koniecznością.
PL
Globalnie co roku wytwarza się w przybliżeniu dwa mld ton stałych odpadów komunalnych. Składowanie odpadów stanowi w Polsce istotny problem, bowiem 43% z nich trafia na składowiska często uchybiające standardom prawnym, podczas gdy średnia unijna wynosi ok. 24%.
PL
We współczesnych koncepcjach rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu akcentowane są kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Wśród przyczyn tej sytuacji można wymienić: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, co jest czynnikiem motywującym do działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz usuwanie zalegających w środowisku odpadów; ograniczenie zasobów naturalnych, co motywuje do ograniczenia zużycia surowców i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych uniezależniających gospodarkę od tego typu ograniczeń oraz wzrost „odpowiedzialności za środowisko” przez społeczeństwa.
PL
Odpady komunalne stanowią tylko ok. 10% wszystkich odpadów, są jednak poważnym problemem. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przekształcanie termiczne. Taki kierunek można zaobserwować w UE. Udział tej metody stale wzrasta i z reguły jest podstawowym sposobem radzenia sobie z odpadami komunalnymi. Ale czy powinno to dotyczyć wszystkich odpadów komunalnych? Zwłaszcza, że zwykle rozumiane jest jako spalanie w celu uzyskania energii cieplnej. Czy dla osadów ściekowych to jest najlepszy sposób?
EN
As a waste neutralization facility, the landfill is a kind of bioreactor producing landfill gas or (LFG) - biogas, which should be captured and neutralised for environmental reasons. One of the ways of its utilisation is the combined production of heat and electrical energy in combined heat and power (CHP) cogeneration systems. For that purpose, the assessment of the energy efficiency of a cogeneration unit was undertaken in this work on the basis of the unit performance over the last 5 years. The analysis of the CHP system energy performance demonstrated that the ratios range at the lower limits for units up to 0.5 MW. The lower efficiency of fuel chemical conversion in the CHP plant (0.70) stems from the failure to use the rated thermal and electrical power fully (74.2%), which is caused by the insufficient stream of biogas collected from the landfill (161.46 m3∙h-1). The analysis of the generated energy usage, particularly in terms of heat, has shown a surplus which is not used and therefore is a loss. The proposed solutions in this area should optimize the use of heat generated from the renewable source, i.e. landfill biogas.
10
Content available remote The noise exposure, at a municipal mechanical-biological waste treatment plant
EN
Poland in the European Union statistics, takes the penultimate place, in terms of generated municipal waste in European countries. By 2035, in accordance with the EU law, Member States are to achieve a recycling level of 65% for municipal waste. According to GUS data for 2020, Poland reached a general recycling level of 26.7%, excluding bio-degradable waste. Pressure from the European Union, for much higher recycling levels, is prompting the construction of many more modern facilities, including mechanical-biological treatment (MBT) plants. MBT plants often have difficult working conditions for employees: A very foul odor, excessive light, biological hazards, rodents and noise. Excessive noise, can not only damage hearing, but can also cause other negative health issues. Examples, include reduced mental capacity, reduced precision of movement and visual disturbances. The purpose of the research presented here, was to analyze and study noise exposure in selected areas of the MBP plant in order to determine the maximum and average exposure of workers to this factor.
PL
Polska w statystykach Unii Europejskiej, zajmuje przedostatnie miejsce, pod względem wytwarzanych odpadów komunalnych w krajach europejskich. Do 2035 r., zgodnie z prawem unijnym, państwa członkowskie mają osiągnąć poziom recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 65%. Według danych GUS za rok 2020 Polska osiągnęła ogólny poziom recyklingu w wysokości 26,7%, z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji. Presja ze strony Unii Europejskiej na znacznie wyższe poziomy recyklingu skłania do budowy wielu nowoczesnych instalacji, w tym zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). W zakładach MBP często panują trudne warunki pracy dla pracowników: bardzo nieprzyjemny zapach, nadmierne światło, zagrożenia biologiczne, gryzonie i hałas. Nadmierny hałas może nie tylko uszkadzać słuch, ale także powodować inne negatywne problemy zdrowotne. Przykładem może być obniżona sprawność umysłowa, zmniejszona precyzja ruchów oraz zaburzenia widzenia. Celem artykułu było przeanalizowanie i zbadanie narażenia na hałas w wybranych obszarach zakładu MBP w celu określenia maksymalnego oraz średniego narażenia pracowników na ten czynnik.
EN
Bioleaching research considers both the bio- and anthroposphere in the search for novel ways to recover resources and elements, which is important to the concept of sustainable development. Since the efficient, cost-effective and simple recovery of resources is of increasing importance in the circular economy model, the bioleaching of metals is a method currently gaining interest. The process is also of importance considering the need for the neutralization of waste materials/resources that allow for their safe storage and use. In this study, Acidithiobacillus thiooxidans bacteria, which is commonly found and widely utilized in the bioleaching process due to its high tolerance to heavy metals, was used in a twenty-eight-day experiment. The manner in which bacteria inhabit incineration residues was observed using fluorescence optical microscopy and scanning electron microscopy. The concentration of elements in incineration residues and in the post-reaction solutions was measured using inductively coupled plasma mass spectrometry and the efficiency of element recovery was calculated based on the results. Municipal waste incineration bottom ash and sewage sludge incineration fly ash were considered in the experiment. The extraction rates were far from satisfactory, with the average 20 and 50% for bottom ash and sewage sludge ash, respectively. The obtained results were consistent with microscopic observations where the relative number of bacteria increased only slightly over time in the sewage-sludge fly ash and was barely observed in the bottom ash of municipal-waste incineration.
PL
Badania procesów bioługowania to analiza przenikania się bio- i antroposfery, w poszukiwaniu nowych sposobów na odzyskiwanie zasobów i pierwiastków. Granica tych sfer ma duży potencjał dla wdrażania modelu zrównoważonego rozwoju. Ze względu na fakt, że efektywne, tanie oraz proste metody odzyskiwania surowców mają rosnące znaczenie w gospodarce o obiegu zamkniętym, bioługowanie metali jest metodą, która obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to również proces istotny w kontekście neutralizacji surowców odpadowych umożliwiającej ich bezpieczne magazynowania i zastosowanie. W przeprowadzonym badaniu powszechnie występujące bakterie Acidithiobacillus thiooxidans, które są często używane w procesach bioługowania ze względu na fakt ich wysokiej tolerancji na metale ciężkie, zostały wykorzystane w 28-dniowym eksperymencie. Sposób i zmienność w czasie, w jaki bakterie zasiedlają osad po spalaniu, został zaobserwowany przy pomocy fluorescencyjnej mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Stężenie pierwiastków w osadach po spalaniu i w poreakcyjnych roztworach zostało zmierzone przy użyciu indukcyjnie sparowanej plazmowej spektrometrii mas, a efektywność odzyskiwania pierwiastków została obliczona na podstawie uzyskanych wyników. Popioły po spalaniu odpadów komunalnych oraz popioły lotne ze spalania osadów ściekowych zostały ujęte w eksperymencie. Stosunki ekstrakcji pierwiastków były dalekie od zadowalających ze średnią 20 oraz 50% dla popiołów po spalaniu odpadów komunalnych oraz popiołu z osadów ściekowych. Pozyskane wyniki są w zgodzie z obserwacjami dokonanymi przy pomocy mikroskopii, gdzie relatywna liczba bakterii wzrosła niewiele we wspomnianym czasie w przypadku popiołów ściekowych i była w zasadzie niedostrzegalna w przypadku popiołów dennych.
EN
In developed countries, the main burden of waste management rests on the organised (formalised) and massive municipal waste management system. The functioning of these systems is regulated by legislation at the local, national, and international levels. At the same time, some waste fractions are entirely or partially excluded from this system (e.g. bulky waste, second-hand clothing, food, green waste, or metals). As in developing countries, they are partially managed through informal undertakings, the organisation of which, including the mode of operation, scale, or spatial coverage, are diversified. The formal system is organised hierarchically and strictly regulated by law. On the other hand, informal activities are governed by terms and conditions or sets of everyday rules. Thus, municipal waste management in developed countries forms a complex mosaic of activities, organisations and institutions that contribute to reducing waste and its nuisance. The paper aims to determine whether waste management systems in developed countries have the characteristics facilitating the achievement of the benefits resulting from a polycentric management system. The analysis was conducted using the Polish waste management system as an example. For this purpose, a Theoretical Model for the Commons (Carlisle & Gruby, 2019) was used.
XX
W krajach rozwiniętych główny ciężar gospodarki odpadami spoczywa na zorganizowanym (sformalizowanym) i masowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Funkcjonowanie tych systemów regulowane jest przepisami prawnymi na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie niektóre frakcje odpadów są całkowicie lub częściowo wyłączone z tego systemu (np. odpady gabarytowe, odzież używana, żywność, odpady zielone, czy metale). Są one, podobnie jak w krajach rozwijających się, częściowo zagospodarowane w drodze nieformalnych działań. Organizacja, sposób funkcjonowania, skala czy zasięg przestrzenny tych działań jest bardzo różny. Cały system formalny jest zorganizowany w sposób hierarchiczny i ściśle regulowany przepisami prawnymi. Natomiast działania nieformalne podlegają regulaminom lub zestawom reguł. Tym samym gospodarka odpadami komunalnymi w krajach rozwiniętych tworzy skomplikowaną mozaikę działań, organizacji i instytucji przyczyniających się do redukcji odpadów oraz ich uciążliwości. Celem artykułu jest określenie, czy systemy gospodarki odpadami w krajach rozwiniętych posiadają cechy, które pozwalają na osiągnięcie korzyści, jakie niesie policentryczny system zarządzania. Analizę przeprowadzono na przykładzie Polski. W tym celu wykorzystano Theoretical Model for the Commons (Carlisle & Gruby, 2019).
EN
This paper presents the results of research of the impact of the COVID-19 pandemic on the amount of municipal waste generated in the Sieniawa community (region of south-eastern Poland). The basic assessment was conducted in relation to restrictions and limitations introduced in Poland in order to limit the transmission of the SARS-CoV-2 virus. The pandemic affected almost every sector of the economy and disrupted the existing social life, including the functioning of the waste management system. The analysis shows that in the study area during the COVID-19 pandemic, the level of waste generated changed significantly. It has been shown that in the study area, the introduction of various types of restrictions (including working and/or studying remotely, "national quarantine", restrictions on free movement, etc.) contributed to a clear reduction in the amount of waste generated in households, business entities, educational institutions, commercial and service facilities, among others. It turned out that the results of our observations are opposed with the generally formulated theses in this aspect. Nevertheless, an undeniable and unintended (indirect) effect of the actions taken to combat COVID-19 was the reduction of negative human pressure on the environment (reduction of the amount of waste generated). It follows that, in the current state of knowledge, there are no unambiguous patterns developed which would make it possible to predict the mechanisms responsible for the amount of waste generated during a crisis situation.
EN
The problem of municipal waste management is one of the greatest challenges of the 21st century. Its solution requires the integrated involvement of central and local authorities as well as the public. For their actions to be fully effective, they must be accompanied by an increase in environmental awareness. The aim of the study was to assess the environmental awareness and knowledge of inhabitants of eastern Mazovia regarding municipal waste management. A survey study was carried out on a group of 262 individuals using a questionnaire. Analysis of the results showed that the surveyed inhabitants of eastern Mazovia were aware of problems associated with municipal waste management, but some of them were critical of the actions taken by central and municipal authorities to solve them. Their high level of environmental awareness and knowledge was evidenced by the fact that most of those surveyed were familiar with the principles of selective collection of municipal waste, including green and hazardous waste.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania prognoz demograficznych do przewidywania ilości odpadów komunalnych. Dodatkowo przedstawiono rolę prognozowania demograficznego w procesie zarządzania gospodarką odpadami, nie tylko w skali makro, ale również mikro, m.in. w zakresie określania składu morfologicznego odpadów komunalnych, co ma istotne znaczenie w procesie dostosowawczym doboru optymalnej technologii w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów.
EN
Demographic forecasts were used to det. the amt. of planned municipal waste. The role of demographic forecasting in the process of waste management in the field of detg. the morphological compn. of municipal waste was presented. It is important in the process of adaptation and selection of the optimal technology in the field of recycling and waste disposal.
PL
W połowie lutego br. odbyła się dwunasta edycja konferencji skierowanej do branży odpadowej „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, organizowana tradycyjnie przez Abrys. Skupiono się na analizie obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), dotyczących m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingu do 2025 r. Dyskutowano również nad tym, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców, czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami i czy te zmiany zahamują wzrost cen. Ponadto, zaprezentowano kilka wizji systemu ROP, a przedstawiciele instalacji komunalnych wypowiedzieli się, co może, a co nie powinno trafić na ich linie. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy ekoprojektowanie i odpowiedzialność producentów ułatwi pracę instalacjom przetwarzania odpadów.
EN
Introduction/background: The problem of municipal waste management is an increasingly popular topic. The overproduction of waste is dangerous for human health, but also for the whole environment. For this reason, the coordination of the municipal waste management process is important for the general public, but at the same time it is not an easy process and involves many organisational and social challenges. Aim of the paper: The aim of the paper is to identify problems occurring in the process of municipal waste management together with a proposal for improvement measures. Materials and methods: The paper was prepared on the basis of a critical review of the literature and an interview conducted with 9 employees of the Town Office in Wodzisław Śląski. The article was created on the basis of the diploma thesis. Results and conclusions: As a result, the issues of municipal waste management were described, the process of municipal waste management in the municipality of Wodzisław Śląski was characterised, disturbances in the process were detected and improvements correcting the occurring errors were proposed.
PL
Prawie 10 lat temu - 1 lipca 2011 r. - parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zapoczątkowała tzw. rewolucję śmieciową. Rewolucja ta trwa po dzień obecny. Wśród ambitnych założeń zapoczątkowanej wówczas reformy gminnych systemów odpadowych wskazywano wówczas „zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów”.
19
Content available remote Wykorzystanie odpadów w cementowni a polityka klimatyczna
EN
The aim of the study was to assess the composition collected of municipal waste in selected three Institutes of State University of Applied Sciences in Nowy Sącz in 2017 and 2018, taking into account the morphological composition covering five fractions. Paper waste had the highest share of 24.28% in the structure of the analyzed municipal waste in the Institute of Economics. The highest average value among the analyzed waste fractions was for organic waste (0.117 kg), similarly the standard deviation confirming the greatest variability of the results. The poor correlation relationships were most often noticeable in the Engineering Institute (r = 0.30), between organic waste and metals. Based on the conducted research, it was considered justified to implement selective waste collection at the University in accordance with the waste management hierarchy.
PL
Celem pracy była ocena składu gromadzonych odpadów komunalnych w wybranych trzech Instytutach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w latach 2017 i 2018 z uwzględnieniem składu morfologicznego, obejmującego pięć frakcji. Największy udział, 24,28%, w strukturze badanych odpadów komunalnych przypadał na odpady papieru w Instytucie Ekonomicznym. Najwyższa wartość średnia spośród badanych frakcji odpadów przypadała na odpady organiczne (0,117 kg), podobnie odchylenie standardowe, potwierdzające największą zmienność wyników. Słabe związki korelacyjne wystąpiły pomiędzy odpadami organicznymi i metalami (r = 0,30). Na podstawie przeprowadzonych badań za wskazane uznano wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów w uczelni, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.