Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  iluminacja obiektów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Iluminacja rzeźb i pomników
PL
Projektowanie iluminacji rzeźb i pomników wymaga przeanalizowania szeregu uwarunkowań dotyczących ich znaczenia i symboliki oraz emocji, jakie należy wyrazić poprzez odpowiednie oświetlenie. Często dobór rozwiązań technicznych jest uwarunkowany przez lokalizację i otoczenie obiektu, a także przez możliwość oceny rodzaju oświetlanego obiektu. Komputerowa wizualizacja uzyskanych efektów plastycznych dla różnych sposobów oświetlenia obiektu ułatwia ocenę wariantowych propozycji i przyjęcie ostatecznych rozwiązań oświetleniowych, możliwych do praktycznej realizacji.
EN
Monuments and sculptures illumination is more than the calculation of lighting levels and photometric properties. They express an emotion through the perspective of artists, so lighting principles can be similar to the methods of stage lighting. The choice of the selected illumination method can be made using computer visualizations, prepared on– site photographic documentation.
PL
Celem referatu jest zdefiniowanie oraz określenie, na postawie pomiarów, ilościowego charakteru nowego parametru – strumienia penetrującego. Ponadto wyniki pomiarów terenowych oraz prostych symulacji komputerowych zostały odniesione do obowiązujących w Polsce wymagań normatywnych i skomentowane z punktu widzenia osoby zajmującej się projektowaniem oświetlenia. Obiekt, który posłużył za przedmiot badań to Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
EN
The main aim of this paper is to define the quantitative nature of a new parameter which is called penetrating luminous flux. It is made by the measurement of illuminance on the windows of an actual floodlit object. Additionally, the results of field measurements and simple computer simulations are compared with the valid requirements of the Polish standard connected with light trespass and the light pollution. The results are also carefully commented upon from the point of view of the lighting designer. The object which forms the basis of the analysis in this paper is the Centre for Foreign Mission Veterans in Warsaw.
PL
Podstawowymi celami iluminacji obiektów w miastach są: oświetlenie obiektów w nich najważniejszych lub wyjątkowych, poprawa estetyczna wizerunku miasta w porach wieczornych i nocnych oraz względy bezpieczeństwa. W artykule podano kryteria wyboru obiektów iluminacji oraz wymieniono dwie metody projektowania iluminacji: próby terenowe z użyciem sprzętu oświetleniowego oraz symulację komputerową oświetlenia wirtualnego modelu obiektu. Przedstawiono kilka przykładów projektów iluminacji, m. in.: kościoła Franciszkanów Reformatorów w Węgrowie, kamienicy Michała Szelechowa w Warszawie, Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie oraz kampusu akademickiego Politechniki Gdańskiej.
EN
Basic aim of object illumination in cities is mainly floodlighting of the most important or exceptional buildings, improvement of aesthetic image of a city during late evening and night hours as well as the safety reasons. Given are criteria of object selection for illumination and specified are two methods of illumination design – field tests with the use of floodlighting equipment and computer simulation of a virtual object model lighting. Presented are several examples of illumination designs including the church of Franciscans Friars of the Renewal in Węgrów, tenement house of Mr. Michał Szelechow in Warsaw, museum of the King Jan III Sobieski Palace in Wilanów and the academic campus of Gdańsk University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Opisano podstawę działania diod LED, a więc zjawisko elektroluminescencji. Wykazano również zalety stosowania tych źródeł światła oraz wskazano możliwości ich zastosowania w oświetleniu zewnętrznym oraz w iluminacji obiektów w aspekcie oszczędności energii. Podano i zilustrowano wiele przykładów zastosowań diod LED w iluminacji obiektów zabytkowych, jak i nowoczesnych w Polsce, w Europie i na świecie, m. in. w Hajnówce, Białowieży, Warszawie, Kielcach, Wałbrzychu, w Chorwacji czy Wietnamie.
EN
Presented is the history of LEDs development, their construction and working principle. Described is LEDs working principle niai.e. the phenomenon of electroluminescence. There are also proved the benefits of using that type of light sources and indicated are possibilities of their application for outdoor lighting and illumination of buildings in the aspect of energy saving. Given and illustrated are many examples of LEDs application for illumination of historical as well as of modern objects in Poland (Hajnówka, Białowieża, Warszawa, Kielce, Wałbrzych, in Europe (Croatia) and in the world (Vietnam).
PL
Artykuł prezentuje wyniki związane z konstrukcją układu optycznego asymetrycznego reflektora iluminacyjnego, którego celem jest wytworzenie wyrównanego rozkładu luminancji na oświetlanej elewacji przy asymetrycznym usytuowaniu oprawy w bliskiej odległości. Przedstawiona konstrukcja jest oceniona poprzez porównanie z dotychczasowymi rozwiązaniami uwzględniające m.in. uzyskany obszar o równomiernym rozkładzie luminancji i sprawność oprawy oświetleniowej.
EN
The paper presents the results of the construction of the optical system of the asymmetric floodlighting reflector, the purpose of which is to produce an even distribution of luminance on an illuminated facade with asymmetric location of the reflector in close distance. The design is assessed by comparison with currently used solutions and took into account, among others, obtained area of even luminance distribution and luminaire efficiency.
EN
An observer of a floodlit object is able to reflect, contemplate upon and observe the beauty of their environment. However, one has to remember that floodlighting is also associated with some threats to the environment. Firstly, with regard to the low energy efficiency of floodlighting, and secondly with regard to the phenomenon of light pollution. This work is concerned with a preliminary consideration of the assessment of these two threats at a design level. Some new and useful parameters are also discussed and calculated.
PL
Nocne oświetlenie obiektów architektonicznych skłania odbiorcę do refleksji, przeżywania i dostrzegania piękna swojego otoczenia. Należy jednak pamiętać, że luminacja obiektów jest również związana z pewnymi zagrożeniami. Po pierwsze kwestią niskiej efektywności energetycznej oświetlenia, po drugie zjawiskiem zanieczyszczenia światłem środowiska. Referat przedstawia wstępne rozważania na temat sposobu oceny tych dwóch zagrożeń, na poziomie projektowym, odbywającej się za pomocą nowych parametrów.
7
Content available remote Possible ways of floodlighting the baroque-style Zamoyski Palace in Kozlowka
PL
Artykuł przedstawia możliwości kształtowania nocnego wizerunku Pałacu Zamoyskich w Kozłówce za pomocą różnych sposobów jego oświetlenia. Praca zawiera krótki opis historyczny i architektoniczny obiektu, a także cztery koncepcje jego iluminacji, przedstawione w postaci wizualizacji komputerowych. Ta najbardziej odpowiednia została przez autora scharakteryzowana przez podanie danych projektowych w postaci charakterystyki sprzętu oświetleniowego, jego rozmieszczenia i uzyskanego rozkładu luminancji.
EN
This article is about the possible ways of creating a night view of Zamoyski Palace by the use of different floodlighting concepts. The article contains a short historical and architectural specification of this object and four visualizations of the four concepts of floodlighting. For the most appropriate concept, the technical parameters of the project have been shown, such as luminance distribution on the front elevation, and the location and specification of luminaries.
8
Content available remote Iluminacja obiektów użyteczności publicznej na przykładzie ratusza w Jaworze
PL
Artykuł przedstawia tok projektowania iluminacji obiektów na przykładzie ratusza w Jaworze. Omówiona została dotychczasowa iluminacja obiektu, oświetlenie jego otoczenia oraz zalecenia dotyczące ewentualnych zmian. Zaprezentowano pięć wariantów iluminacji ratusza ze wskazaniem najwłaściwszego. Wariant ten został omówiony w sposób kompletny. Wszystkie koncepcje iluminacji zaprezentowane zostały w formie fotorealistycznej wirtualnej wizualizacji.
EN
The article presents progress of floodlighting based on an example town – hall in Jawor. There are discussed hitherto existing illumination of the object, surroundings lighting and recommendations of possible changes. There are also presented five variants of illumination of the town hall with the choice of the best one. This variant is discussed in a complete way. All conceptions of illumination are presented in the form of photorealistic virtual visualization.
PL
Artykuł dotyczy iluminacji obiektów, która obecnie staje się coraz częściej stosowana. Do powstania iluminacji obiektu niezbędne jest poza stworzeniem jej koncepcji, zastosowanie odpowiedniego sprzętu oświetleniowego (opraw oświetleniowych), tak aby urzeczywistnić zaproponowana koncepcję. Dostępne na rynku oprawy oświetleniowe stosowane do celów iluminacyjnych są w rzeczywistości typowymi urządzeniami oświetleniowymi stosowanymi w wielu innych aplikacjach takich jak oświetlenie placów zewnętrznych. Są to więc rozwiązania uniwersalne, z uwagi na ograniczenie kosztów produkcji. Niestety po głębszej analizie efektów zastosowania takich właśnie uniwersalnych opraw oświetleniowych w iluminacji obiektów, dochodzi się do wniosku, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ze względu na specyficzne warunki powstające przy iluminacji obiektu powstaje potrzeba modyfikacji stosowanego obecnie rozwiązania konstrukcji układu optycznego typowej oprawy oświetleniowej, tak aby w lepszym stopniu spełniała wymagania iluminacji obiektów.
EN
This article concerns object’s illumination (floodlighting), which is now becoming more common. The creation of the object’s illumination require the concept and the use of appropriate lighting equipment (luminaires) to realize the proposed concept. Commercially available luminaires for floodlighting purposes, are in fact conventional lighting devices used in many other applications such as lighting of external sites. These solutions are versatile, due to the reduction of production costs. Unfortunately, a deeper analysis of the effects of the use of such luminaires in floodlighting, led us to conclusion that this is not the best solution. Due to the specific conditions arising from the illumination of the object there is a need to modify the structure currently used solutions of the optical system of a typical luminaire to better meets the requirements of object’s illumination.
10
Content available remote Użycie światła barwnego w iluminacji
PL
Rozwój iluminacji obiektów i źródeł światła prowadzi często do rozwiązań , które są nieuzasadnione teoretycznie i niezgodne z dobrą praktyką. W artykule poddano analizie kwestię możliwości wykorzystania oświetlenia barwnego w iluminacji. Autor przedstawia swój krytyczny stosunek do używania światła barwnego w iluminacji argumentując to na kilka sposobów.
EN
Development of the floodlighting and light sources often leads to solutions that are theoretically unjustified and inconsistent with good practice. The paper analyzes the issue of the use of colored lighting for illumination. The author presents his critical attitude to the use of colo red light in the illumination.
11
Content available remote Iluminacja obiektów – powrót do zapomnianych metod wizualizacji
PL
W artykule zaprezentowano alternatywną metodę sprawdzenia poprawności przyjętej koncepcji iluminacji. Metodą tą jest budowa modelu makietowego obiektu przeznaczonego do iluminacji i zasymulowanie efektu oświetleniowego przy pomocy miniaturowych źródeł i miniopraw. W celu weryfikacji prawidłowości przyjętej metody, wykonano zestawienie jej wyników z wizualizacją komputerową.
EN
In this article an alternative method of checking of correctness of the illumination concept was shown. The construction of a paper-model of a building intended to be illuminated and lighting it using LED light sources and mini-luminares is the method. In order to verify correctness of the method, the results were compared with computer visualization.
PL
Problematyka związana z tworzeniem projektów iluminacji jest bardzo złożona. Wymagana jest znajomość nie tylko danych fotometrycznych sprzętu oświetleniowego czy wytycznych projektowo - instalacyjnych, ale także, a może przede wszystkim, znajomość symboliki i sztuki. Projektant musi więc cechować się szeroką wiedzą, umożliwiającą kompleksową analizę wszystkich aspektów zagadnienia. Należy zaznaczyć, że nie ma jednego standardowego, uniwersalnego, sposobu iluminowania obiektów. Każdy projekt wymaga innego podejścia chociażby ze względu na różnorodność architektury, historii, środowiska, kultury, otoczenia czy funkcji budynków. Najważniejszym, z punktu widzenia iluminacji, znaczeniem światła jest estetyka i wpływ na psychikę, podświadomość człowieka poprzez kreowanie nastroju otoczenia i ukazywanie świata w całym jego pięknie i zróżnicowaniu. Wizualizacje wykonane w programach komputerowych, mimo swoich ograniczeń, ułatwiają pracę projektanta i przybliżają go do osiągnięcia zamierzonego efektu plastycznego i emocjonalnego. Celem artykułu jest prezentacja i analiza teorii iluminacji oraz zaleceń, zawartych w przepisach prawnych, normach i w literaturze, dotyczących projektowania oświetlenia iluminacyjnego obiektów sakralnych. Przestrzeganie tych założeń i spełnienie wymagań powinno zapewnić uzyskanie efektu zgodnego z celami iluminacji jak również aspektami estetyczno - emocjonalnymi i projektowo - instalacyjnymi.
EN
The problems associated with the creation of projects of illumination is very complex. Not only the knowledge about the photometric data of lighting equipment and design guidelines - the installation is needed, but also, and perhaps above all, the knowledge of symbolism and art. The designer must therefore be characterized by extensive knowledge which enables a comprehensive analysis of all aspects. It should be noted that there is no single standard and universal way of illumination objects. Each project requires a different approach, because of the diversity of architecture, history, environment, culture, surroundings and function of buildings. In terms of illumination, the most important meaning of the light is the aesthetics and impact on the psyche, on the human subconscious by creating of the ambience environment and showing the world in all its beauty and diversity. Renderings done in computer programs, despite their limitations, facilitate the work of designer and brings him closer to achieve the desired artistic and emotional effects. The aim of this article is to present and analyze the theory of illumination and the recommendations contained in the legislation, standards and literature which concerns the design of architectural illumination lighting. Obeying of these objectives and fulfilling of the requirements should provide the obtainment of the required effect which consists with the objectives of illumination as well as with aesthetic - emotional and design - installation effects.
PL
W pracy przedstawiono wybrane komputerowe wizualizacje iluminacji elewacji północno-wschodniej Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Opisano problemy projektowania komputerowego i wizualizacji iluminacji obiektów oraz zaprezentowano weryfikację eksperymentalną jednego z wariantów komputerowej iluminacji Gmachu.
EN
In the paper the selected computer visualizations of illumination the north-east wall of the Gdańsk University of Technology Faculty Electrical and Control Engineering main building are presented. Principles of the computer design and visualization of buildings illumination and experimental verification of the illumination project are described.
16
Content available remote Dokładność obliczeń efektów oświetlenia akcentującego w iluminacji
PL
Artykuł przedstawia rozważania związane z obliczeniami oświetleniowymi przy iluminacji obiektów. Prostopadle do sceny i skośne skierowanie wiązki świetlnej wymaga podawania zupełnie różnych danych fotometrycznych. W artykule zaproponowano nowy sposób prezentowania właściwości fotometrycznych reflektorów używanych do iluminacji metodą.
EN
Article presents impressions related to lighting calculations used in designing illuminations of architecture. Light beams perpendicular and skew pointed at the wall require different photometric data. In the article is presented new complementary way of presenting photometric parameters characteristics of reflectors used in accent method of illumination.
PL
Od wieków siedziby człowiek były iluminowane. Nie zawsze oświetlenie tego rodzaju było zamierzone, niekiedy powstawało tak jakby przy okazji. Dzisiaj iluminacje można spotkać na każdym kroku. Dobrze zrobiona iluminacja będzie dobrze zapamiętana.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.