Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 245

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W artykule opisano rolę i możliwości diagnostyki technicznej OPA Zabrze z wykorzystaniem systemu diagnostycznego monitoringu komutatorów i pierścieni ślizgowych (MKPS), opracowanego przez OPA Zabrze i Politechnikę Śląską. Omówiono przeznaczenie i metodę pomiaru oraz przykładowe wyniki wykonanych w 2019 r. pomiarów geometrii komutatorów i wynikającą z nich ocenę stanu technicznego komutatorów. Opisane wyniki badań potwierdzają efektywność pomiaru geometrii powierzchni ślizgowej komutatorów systemem MKPS oraz – uogólniając – ważną rolę diagnostyki w kształtowaniu i podtrzymaniu gotowości technicznej maszyn.
EN
This article describes the role and possibilities of technical diagnostics using the diagnostic Monitoring of Commutator and Slip Ring System (MKPS), developed by OPA Zabrze and the Silesian University of Technology. MKPS is designed for measuring deviations in cylindrical surface shapes using a non-reference method. Non-contact measurement of the studied object is performed by laser detectors supported by computer technology. MKPS system is used for acquiring, gathering, processing and visualising information about the rotating surface. Based on the information gathered, the rate of wear of sliding surfaces, a degree of insulation "milling" can be determined and a profile of misplacement of electric machine commutator sectors can be established. Simple operation of the MKPS and recording results during normal machine operation make it possible to decrease the costs of operation and shorten inspection time. The described results of the research conducted in 2019 confirm the efficiency of measuring the sliding surface of commutators with the use of the MKPS system and – generally speaking – the important role of diagnostics in shaping and maintaining the technical availability of machines.
PL
Badanie pobranej z transformatora próbki oleju uważa się za podstawowe narzędzie w procesie oceny jego stanu technicznego. Z jednej strony wyniki takiego badania powinny sygnalizować na jak najwcześniejszym etapie powstanie defektu i umożliwiać śledzenie jego rozwoju, z drugiej zaś po wyłączeniu transformatora z ruchu przez zabezpieczenia, powinny w jak najbardziej precyzyjny sposób, rozpoznawać charakter potencjalnego defektu i ułatwiać wybór adekwatnych metod diagnostycznych dla jego wiarygodnego potwierdzenia, a nawet wstępnej lokalizacji. W artykule przedstawiono kilka przypadków takich analiz, spośród bogatej bazy zgromadzonej przez autorów. W celu zweryfikowania poprawności wniosków, uzyskanych na podstawie badania oleju, skonfrontowano je ze spostrzeżeniami poczynionymi podczas wykorzystania innych metod diagnostycznych oraz przeprowadzonych rewizji wewnętrznych
EN
The examination of the oil sample taken from the transformer is considered to be the basic tool in the process of evaluating its technical condition. On the one hand, the results of such a study should signal the defect at the earliest possible stage and enable its development to be tracked, and on the other hand, after switching off the transformer, should in the most precise way recognize the nature of the potential defect and facilitate the selection of adequate diagnostic methods for its credible confirmation, and even initial location. The article presents several cases of such analyzes, from a rich database collected by the authors. In order to verify the correctness of the conclusions obtained on the basis of the oil tests, they were confronted with observations made during the use of other diagnostic methods and internal revisions carried out.
EN
Rotary vane vacuum pumps are devices widely used in various types of industries. A three-phase electric motor, which is a usual drive source in this group of devices, propels rotor, which is eccentric placed in the cylinder. The combination of this arrangement, between cylinder and rotor, with centrifugal force, forces the vanes to move out and into its slots milled in the rotor. As a result, the increase and decrease of the inter-vane volume occur, causing the air to be sucked into the pump. Due to improper exploitation, there is a possibility of a mechanical damage to the vane, and in some cases the vane can fall out of its groove, what leads to catastrophic failure. The article presents a new method for diagnostics of vanes, based on the observation and analysis of a pressure signal, generated by a rotary vane vacuum pump.
PL
W artykule omówiono zjawiska związane z powstawaniem zniekształceń linii magnetycznie obojętnych w lotniczych komutatorowych prądnicach prądu stałego. Przedstawiono przypadki przemieszczania się tych stref podczas wieloletniej eksploatacji statku powietrznego. Przedstawiono wyniki regulacji kilku kompletów prądnic prądu stałego GS-12T wraz z regulatorami napięcia RN-180M z samolotów Su-22, wykonanej według metodyki opracowanej w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
EN
This article discusses the phenomena associated with the generation of the magnetically neutral line disturbances in aircraft commutator direct current generators. It presents examples of the displacement of these zones in the course of many years of aircraft operation. The paper includes the results of adjusting several sets of GS-12T direct current generator along with RN-180M voltage regulators for Su-22 aircraft, conducted as per the procedure developed at AFIT.
EN
This article describes functional and diagnostic structure of the equipment of a Wind Power Station. Considering particular operational conditions of a technical object, that is a set of Wind Power Station equipment, this is a significant issue. A structural model of Wind Power Station equipment is developed. Based on that, a functional – diagnostic model of Wind Power Station equipment is elaborated. That model is a basis for determining primary elements of the object structure, as well as for interpreting a set of diagnostic signals and their reference signals.
EN
Infrared thermography has evolved as an effective condition monitoring tool for real-time temperature monitoring of objects or processes in a noncontact way. This paper presents the results of research conducted with use of infrared camera for monitoring 3AL25/30 engine, especially turbocharger, placed in Marine Engineering Faculty of Gdynia Maritime University. Research was carried out using a thermal camera NEC Thermo Gear G100 with appropriate software. Test results improved that infrared thermography is useful also for monitoring the condition of ship engine equipment, and enable anticipating failures during engine work.
PL
Termografia w podczerwieni rozwinęła się jako skuteczne narzędzie bezkontaktowego monitorowania stanu obiektów lub procesów w czasie rzeczywistym, poprzez badanie temperatury i jej rozkładu na powierzchni monitorowanych maszyn i urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki badań, w których wykorzystano kamerę termograficzną do monitorowania stanu technicznego (cieplnego) silnika okrętowego, w szczególności turbosprężarki, na przykładzie silnika laboratoryjnego 3AL25/30. Badania zrealizowano za pomocą kamery firmy NEC, Thermo Gear G100.Wyniki badań dowiodły, że termografia w podczerwieni jest przydatna w monitorowaniu stanu silnika okrętowego i umożliwia wykrycie nieprawidłowości w czasie pracy silnika.
7
Content available remote Measurement and diagnostic system for marine engines
EN
The Scheduled Maintenance System allows ship-owners and operators to plan, carry out and document the maintenance and repair of equipment and mechanisms on board the ship at intervals in accordance with the class requirements imposed by the Classification Societies and the manufacturer of the equipment. In order to develop the research capabilities of the Faculty of Marine Engineering of Gdynia Maritime University, a Measurement and Diagnostic System has been developed to assess the technical condition of machinery and equipment in operation on board the ship. Modernization of measuring equipment, significantly expanded the research capabilities, which resulted in increasing the scope, improving quality, and speeding up the research and development work in the field of safety of operation and diagnostics of engine rooms and ship operation.
PL
Planowy System Utrzymania (PMS) pozwala armatorom i operatorom planować, wykonywać i dokumentować konserwację i naprawy urządzeń i mechanizmów na statku w odstępach zgodnych z wymaganiami klasy narzuconych przez Towarzystwa Klasyfikacyjne i producenta tych urządzeń. W celu rozwoju możliwości badawczych Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie prawidłowego przeprowadzenia badań zgodnie z PMS opracowano System Pomiarowo-Diagnostyczny do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń będących w eksploatacji na statku. Modernizacja urządzeń pomiarowych znacznie rozszerzyła możliwości badawcze, co zaowocowało zwiększeniem zakresu, poprawą jakości i przyspieszeniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i diagnostyki siłowni okrętowych i eksploatacji statku.
EN
Technical diagnostics of the overhead power line supporting structures is very important from the point of view of reliability and the national energy security. The paper presents a method of identification of technical condition of power line supporting structures. The technique is based on testing the correlation between the change of stress in the system and the change of modal parameters caused by damage. Presented approach is comprehensive and accounts for a number of problems related to the diagnostics of large-size objects of complex geometry. The basic advantage of the developed identification algorithm of the overhead power line supporting structures technical condition is low sensitivity to measurement errors, which is very important in the context of exploitational diagnostics.
PL
Diagnostyka techniczna konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych jest zagadnieniem niezwykle istotnym z punktu widzenia niezawodności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji stanu technicznego kratownicowych konstrukcji wsporczych. Technika jest oparta na badaniu korelacji pomiędzy zmianą stanu naprężenia w układzie, a zmianą parametrów modalnych, spowodowanych uszkodzeniem. Zaprezentowane podejście jest kompleksowe i uwzględnia szereg problemów związanych z diagnostyką obiektów wielkogabarytowych o złożonej geometrii. Podstawową zaletą opracowanego algorytmu identyfikacji stanu technicznego konstrukcji wsporczych jest niska wrażliwość na błędy pomiarowe, co jest niezwykle istotne w kontekście diagnostyki eksploatacyjnej.
EN
In the article, the concept of technical diagnostics in relation to marine engines was characterized. The compression ignition piston engine was presented as a diagnostic object. The next part of the article discusses the composition of exhaust gases with particular emphasis on compounds harmful to the environment. The available test methods for exhaust composition are also briefly described by means indication of the engine and exhaust gas analyzer. The reduction of emission of harmful compounds in the exhaust gases is also described in the article. The main part of the article presents the research object, i.e. the marine diesel engine piston and the exhaust gases analyzer, as well as tests carried out. The tests were performed for the engine in working order and inefficient condition in order to compare them with the simulated damages of injection pump and turbocharger. The article was completed conclusions.
PL
W artykule pokazano problematykę wyznaczania informacji diagnostycznej na potrzeby badania stanu urządzeń farmy wiatrowej. W tym celu przedstawiono i opisano istotę struktury inteligentnego systemu ekspertowego. Strukturę badanego obiektu pokazano w postaci modelu funkcjonalno-diagnostycznego. Na podstawie opracowanego modelu wyznaczono informację diagnostyczną w postaci zbioru elementów podstawowych oraz zbioru sygnałów diagnostycznych, które w dalszym etapie są wykorzystane w budowie ekspertowej bazy wiedzy. Bazę taką wyznaczają zbiory faktów oraz reguł wnioskujących. Istotną częścią artykułu jest opis struktury systemu ekspertowego oraz zastosowanej w nim ekspertowej bazy wiedzy.
EN
The article presents the issue of determining diagnostic information for the needs of testing the condition of wind farm equipment. To this end, the essence of the structure of an intelligent expert system was presented and described. The structure of the tested object is shown in the form of a functional and diagnostic model. Based on the developed model of the examined object, diagnostic information was determined in the form of a set of basic elements and a set of diagnostic signals, which are later used in the construction of an expert knowledge base. The expert knowledge base is determined by sets of facts and rules applied. An important part of this article is description of the structure of the expert system and the expert knowledge base used in it.
PL
W artykule przedstawiono problematykę budowania diagnostycznej bazy wiedzy dotyczącej hybrydowego systemu zasilania na potrzeby organizacji procesu diagnozowania. Podstawą do pozyskiwania informacji diagnostycznej dotyczącej urządzeń hybrydowego systemu zasilania jest analiza funkcjonalno-diagnostyczna badanego obiektu. Efektem procesu opracowania diagnostycznego jest wykonany model struktury funkcjonalno-diagnostycznej, wyznaczone zbiory elementów podstawowych oraz sygnałów diagnostycznych wraz z przypisanymi im wzorcowymi sygnałami diagnostycznymi.
EN
The article presents the problem of building a diagnostic base of knowledge for a hybrid power system for the needs of the organization of the diagnosis process. The basis for obtaining the diagnostic in-formation, regarding devices of the hybrid power system, is functional and diagnostic analysis of the tested object. The effect of the diagnostic development’s process is a model of functional and diagnostic structure, determined sets of basic elements, and diagnostic signals along with assigned standard signals.
PL
W artykule przedstawiono problematykę budowania diagnostycznej bazy wiedzy dotyczącej hybrydowego systemu zasilania na potrzeby organizacji procesu badania stanu obiektu. Podstawą do pozyskiwania informacji diagnostycznej dotyczącej urządzeń hybrydowego systemu zasilania jest analiza funkcjonalno-diagnostyczna badanego obiektu. Efektem procesu budowania jest model struktury funkcjonalno-diagnostycznej, wyznaczone zbiory elementów podstawowych oraz sygnałów pomiarowych wraz z przypisanymi im wzorcami mierzonych sygnałów.
EN
The article presents the issues of building a diagnostic knowledge base regarding a hybrid power system for the needs of the organization of the process of examining the condition of the object. The basis for obtaining diagnostic information about the devices of the hybrid power system is the functional and diagnostic analysis of the tested object. The effect of the building process is a functional and diagnostic structure model, designated sets of basic elements and measuring signals along with the assigned standard measured signals.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę budowania programu lokalizacji uszkodzeń w obiekcie technicznym na podstawie teorii „drzewa decyzji”. Podstawą w takim procesie podejmowania decyzji jest analiza funkcjonalno-diagnostyczna badanego urządzenia technicznego. Efektem tego procesu analizy jest wyznaczony zbiór elementów podstawowych (funkcjonalnych) wraz z przypisanym im zbiorem współczynników wagowych. Rozwinięciem teorii „drzewa decyzji” w procesie lokalizacji uszkodzeń w badanym układzie zasilania elektrycznego pojazdu jest opracowany algorytm lokalizacji uszkodzeń.
EN
The article presents the problems of building a damage location program in a technical facility based on the theory of the “decision tree”. The basis in such a decision-making process is the functional and diagnostic analysis of the tested technical device. The result of this analysis process is a set of basic (functional) elements with a set of weighting factors assigned to them. An algorithm of fault location is developed in the theory of the “decision tree” in the process of locating faults in the tested vehicle power supply system.
EN
This article is a continuation to the theme of the article Operational diagnostics synthesis of the naval gas turbines operated by the Polish Navy published in SJ of PNA No. 1/2017. This article presents examples of results of energy research carried out by the Polish Naval Academy in the years 1985–2016, for the purpose of operational diagnostics of this type of engine, operated by the Polish Navy. The research conducted since 1985 covered four types of naval gas turbines (DE 59, DR 76, DR 77 and LM 2500), with a total of 24 engines. Currently in operation there are four LM 2500 type engines. In the near future, another LM 2500 engine will commence operations, along with a project 661M patrol ship. The energy research covers the engine start-up process, their operation in idle mode and within the whole range of load variations, as well as the process of engine stopping. The article presents examples of characteristics specific to the above processes, determined based on the results of studies of individual types of engines. Currently ongoing studies allow for constructing strategies for naval gas turbines, operated in the Polish Navy, according to technical condition.
PL
Artykuł jest kontynuacją tematyki przedstawionej w artykule Operational diagnostics synthesis of the naval gas turbines operated by the Polish Navy opublikowanym w SJ of PNA No. 1/2017. Zaprezentowano w nim przykłady wyników badań energetycznych wykonywanych przez Akademię Marynarki Wojennej w latach 1985–2016 na potrzeby diagnostyki eksploatacyjnej tego typu silników użytkowanych w MW RP. Badaniami prowadzonymi od 1985 roku objęte były cztery typy okrętowych turbinowych silników spalinowych (DE 59, DR 76, DR 77 i LM 2500), o łącznej liczbie 24 sztuk. Obecnie w eksploatacji znajdują się cztery silniki typu LM 2500. W najbliższej perspektywie do eksploatacji wejdzie kolejny silnik typu LM 2500 wraz z okrętem patrolowym projektu 661M. W ramach badań energetycznych nadzorem eksploatacyjnym objęty jest proces rozruchu silników, ich praca na biegu jałowym oraz w całym zakresie zmienności obciążeń, a także proces zatrzymania silników. W artykule przedstawiono przykłady charakterystyk właściwych dla powyższych procesów wyznaczonych na podstawie wyników badań poszczególnych typów silników. Bieżące badania umożliwiają prowadzenie strategii eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych eksploatowanych w MW RP według stanu technicznego.
EN
The paper presents results of experimental measurements and analysis of combustion pressure and fuel pressure in high-pressure line before fuel valve. The aim of conducted experiments was detection of failures of high-pressure fuel system. Both pressure signals were recorded simultaneously and subsequently processed using FFT decomposition of obtained wavelets. The idea of comparison of both fuel and gas pressures came after observations of occurrence changes of wavelets form of fuel high pressure, probably caused by malfunction of injector's sprayer. The engine from test bed is very well armoured with sensors, what enable observations of fuel and combustion pressure in real time. Unfortunately, such equipment is very unlike in real objects, what created un idea to find out whether run of combustion pressure wavelet reflects fuel pressure deviations and whether is possible to detect such kind of deviations in way of decomposition of indicated pressure wavelet. Experiment was carried out in laboratory of Gdynia Maritime University, using medium speed diesel engine. Simulation of malfunctions of fuel valve was obtained by installation of specially prepared spraying nozzles. All measurements were carried out at reference load of 75% of MCR (Maximum Continuous Rating). In order to get reliable results and avoid errors due to omitting outer atmospheric conditions, registrations were repeated several times, in days characterized by different temperature and atmospheric pressure.
PL
Ochrona i adaptacja podziemnego dziedzictwa jest procesem interdyscyplinarnym i ma charakter permanentny. Podjęto próbę określenia i analizy podstawowych kryteriów decyzyjnych przydatnych w adaptacji antropogenicznych obiektów podziemnych. Przedstawiono system planowania diagnostyki technicznej w aspekcie zmiany sposobu użytkowania tych obiektów.
EN
Effective protection and adaptation of underground sites is a permanent process, requiring an interdisciplinary approach. This paper summarises the efforts made to define and analyse the key criteria in the decision-making processes relating to adaptation of underground structures and sites and scheduling of diagnostic procedures before they can be put to new use.
PL
W artykule przedstawiono: podstawowe czynniki degradacji konstrukcji żelbetowych, charakterystykę ogólną diagnostyk technicznych, postępowania diagnostyczne z wyszczególnieniem różnych metod badawczych, w tym metod nieniszczących, seminieniszczących oraz obciążeń próbnych. Ponadto podano podziały diagnostyk technicznych, wybraną aparaturę badawczą oraz przykładowe zależności do oceny właściwości betonów i stali.
EN
This paper presents: basic factors influencing deterioration of concrete structures, general description of technical diagnostics methods, diagnostic processes specifying in particular various testing methods including non-destructive methods, semi-non-destructive method and test loadings. Classification of technical diagnostics methods, testing equipment and examples of relations used for assessment of the properties of concrete and reinforcement steel was listed.
EN
This paper presents the essence of an examination of informativeness in the diagnostic information outputs expressed with multiple-valued logic. The diagnostic test required for the examination was completed on wind turbine equipment. The examination included a constant set of determined diagnostic output values. The DIAG 2 diagnostic system was used for the examination and the diagnostic test. DIAG 2 is a smart diagnostic system capable of any inference k of the set {k = 2, 3, 4}. The examination results were expressed in an Object State Table, separately for each k-valued logic of inference tested.
PL
W artykule zaprezentowano istotę badania informacyjności diagnoz informacji diagnostycznej wyrażonych w logikach wielowartościowych. Badanie diagnostyczne przeprowadzono dla urządzeń elektrowni wiatrowej. W badaniu wykorzystano stały zbiór wyznaczonych wartości sygnałów diagnostycznych. Podstawą prowadzonych badań był wykorzystany system diagnostyczny (DIAG 2). Inteligentny system diagnostyczny (DIAG 2) posiada możliwość wnioskowania w jednej z dowolnej k-tej logiki wnioskowania ze zbioru {k = 2, 3, 4}. Uzyskane wyniki badania wyrażono w postaci „Tablicy stanów obiektu” oddzielnie dla poszczególnych logik wnioskowania.
EN
The paper outlines research issues relating to 2- and 3-valued logic diagnoses developed with the diagnostic system (DIAG 2) for the equipment installed at a low-capacity solar power station. The presentation is facilitated with an overview and technical description of the functional and diagnostic model of the low-power solar power station. A model of the low-power solar power station (the tested facility, a.k.a. the test object) was developed, from which a set of basic elements and a set of diagnostic outputs were determined and developed by the number of functional elements j of j. The work also provides a short description of the smart diagnostic system (DIAG 2) used for the tests shown herein. (DIAG 2) is a proprietary work. The diagnostic program of (DIAG 2) operates by comparing a set of actual diagnostic output vectors to their master vectors. The output of the comparison are elementary divergence metrics of the diagnostic output vectors determined by a neural network. The elementary divergence metrics include differential distance metrics which serve as the inputs for (DIAG 2) to deduct the state (condition) of the basic elements of the tested facility.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę badania wypracowanych diagnoz w logice 2- i 3-wartościowej przez system diagnostyczny (DIAG 2) dla urządzeń elektrowni słonecznej. W tym celu przedstawiono i opisano model funkcjonalno-diagnostyczny urządzeń elektrowni słonecznej. Na podstawie opracowanego modelu badanego obiektu wyznaczono zbiór elementów podstawowych oraz zbiór sygnałów diagnostycznych, które są wypracowane przez j-te elementy funkcjonalne obiektu. Przestawiono także krótki opis wykorzystywanego w badaniu inteligentnego systemu diagnostycznego (DIAG 2). System (DIAG 2) jest autorskim opracowaniem. Program diagnostyczny w systemie (DIAG 2) pracuje na zasadzie porównaniu zbioru wektorów sygnałów diagnostycznych z ich wektorami wzorcami. W wyniku porównania sygnałów wyznaczane są przez sieć neuronową elementarne metryki rozbieżności wektorów sygnałów diagnostycznych. Na podstawie metryk odległości różnicowej następuje wnioskowanie systemu co do rozpoznania stanu elementów podstawowych obiektu.
EN
This paper presents the essence of an investigation of a complex technical object with the use of four-valued logic. To this end, an intelligent diagnostic system (DIAG 2) is described. A special feature of this system was its capability of inferring k at {k = 4, 3, 2}, in which case the logic {k = 4} is applied. An important part of this work was to present the theoretical foundations describing the essence of inference in the four-valued logic contemplated. It was also pointed out that the basis for classification of states in the multiple-valued logic of the diagnostic system (DIAG 2) was the permissible interval of changes in the values of diagnostic signal features. Four-valued logic testing was applied to a system of wind turbine equipment.
PL
W artykule zaprezentowano istotę badania stanu złożonego obiektu technicznego w logice 4-wartościowej. W tym celu zaprezentowano inteligentny system diagnostyczny (DIAG 2). Cechą szczególną tego systemu jest możliwość wnioskowania w k-tej logice przy {k = 4, 3, 2}, w tym przypadku zastosowano logikę {k = 4}. Ważną częścią tego opracowania jest przedstawienie w nim podstaw teoretycznych opisujących istotę wnioskowania w badanych logikach 4-wartościowych. Wskazano także, że podstawą klasyfikowania stanów w logikach wielowartościowych w systemie diagnostycznym (DIAG 2) jest zinterpretowany dopuszczalny przedział zmian wartości cech sygnałów diagnostycznych. Badaniu stanu w logice 4-wartościowej poddano system urządzeń elektrowni wiatrowej.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.