Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja kruszyw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Frakcje drobne uzyskiwane podczas procesów produkcji kruszyw często stanowią materiał trudno zbywalny. Istnieje jednak możliwość ich zagospodarowania, wykorzystując cenną cechę, jaką jest znaczny stopień rozdrobnienia.
PL
Prowadząc działania związane z produkcją kruszyw, często obracamy się w branżowym środowisku. Ze względu na bardzo wysoką barierę wejścia w przemysł wydobywczy, forma prowadzenia biznesu ma charakter długodystansowy. Obserwując długofalowe działania biznesowe wydaje się, że branża jest dość hermetyczna, ale jak się okazuje, jest to opinia głównie producentów…
PL
Jednym z kluczowych wyzwań prowadzenia działalności gospodarczej jest redukowanie jej wpływu na środowisko. Na problem ten zwraca się ostatnio uwagę przed wszystkim przez pryzmat obserwowanych zmian klimatycznych. Tym samym, jednym z coraz częściej eksponowanych zagadnień staje się ochrona środowiska wodnego w aspekcie pogarszającego się - poprzez niedobory odpadów - bilansu wodnego Polski.
PL
Strefa środkowa złóż żwirów i piasków obejmuje środkową i południową część Niżu Polskiego, do której zaliczono 6 województw. Spośród trzech stref jest największa powierzchniowo (44,3% powierzchni kraju) i ludnościowo (43,7% ludności), jednak udokumentowane zasoby żwirów i piasków w tej strefie są najmniejsze i wynoszą 26,7% krajowych zasobów bilansowych i 27,5% zasobów przemysłowych. Udział wydobycia tej strefy w wydobyciu krajowym w 2018 r. wyniósł 28,4%.
PL
Okresowe zapotrzebowanie na konkretne asortymenty kruszyw w aspekcie ich dopasowania w strukturze produkcji to zadania, z którymi muszą się zmierzyć producenci kruszyw w niemal każdym sezonie. Różnorodność realizowanych zadań inwestycyjnych w znacznym stopniu wpływa na rodzaj i liczbę zamówień. Dość często analizy kosztowe powinny dać odpowiedź, czy w danej chwili lepszym wyborem jest np. wytwarzanie tłucznia kolejowego, czy po minimalnym zwiększeniu kosztów operacyjnych produkować bardziej marżowe grysy. W całej strukturze zamówień również okresowo pojawia się zapotrzebowanie na kamień hydrotechniczny oraz coraz częściej – sprzedawaną galanterię ogrodową.
PL
Produkcja kruszyw jest nierozerwalnie związana z wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem nimi. Odpady powstają jako efekt uboczny procesów produkcyjnych, takich jak wydobycie kopalin czy ich wzbogacanie i przerób, często są wykorzystywane jako surowiec do produkcji kruszyw. W niektórych przypadkach wytwarzane odpady są uznawane za produkt uboczny. Mając świadomość tych faktów, producenci kruszyw powinni zwrócić szczególną uwagę na najnowsze zmiany przepisów o odpadach.
EN
Aggregate production is inextricably linked with generating and managing waste. Waste is a side effect of production processes, such as mining deposits or their enrichment and processing, and is often used as a raw material for the manufacture of aggregates. In some cases generated waste is considered a by-product. Having this in mind, the manufacturers of aggregates should pay particular attention to the latest changes in the legislation on waste.
PL
Kruszywo stanowi dominujący objętościowo składnik betonu. Z tego względu jego właściwości znacząco wpływają zarówno na cechy użytkowe mieszanki betonowej, jak też na jakość stwardniałego betonu.
PL
Kruszywa naturalne żwirowe oraz kruszywa łamane uzyskiwane ze skał zwięzłych bardzo często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość kruszywa, a ponadto utrudniają procesy kruszenia i przesiewania. Także w kruszywach z recyklingu mogą występować różne zanieczyszczenia, wymagające usunięcia na drodze płukania lub innych metod przeróbki.
EN
Natural gravel aggregates and crushed aggregates produced from hard rock often contain significant amounts of clay and loam impurities. They must be removed during the production process, as they adversely affect the quality of aggregate and can make crushing and sieving difficult as well. Recycled aggregates may also contain various impurities, which are required to be removed by washing or other processing methods.
PL
W niniejszym artykule autor podejmuje próbę uszczegółowionego spojrzenia na funkcjonowanie nowego systemu zezwoleń administracyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową, niezbędnego dla zgodnego z przepisami prowadzenia wydobycia i produkcji kruszyw. Ponadto przeprowadza analizę mającą na celu wskazanie, jakie pozwolenia wodnoprawne będą najczęściej wymagane, jak powinna wyglądać kolejność uzyskiwania poszczególnych zgód administracyjnych i na jakich zasadach korzystać ze starych pozwoleń wodnoprawnych. Autor opisuje także wyzwania dla przedsiębiorców, jakie zaczęły się pojawiać wraz z rozpoczęciem stosowania nowych przepisów.
EN
The paper attempts to present a detailed insight into the functioning of a new system of administrative approvals referring to water and wastewater management required in order to mine and produce aggregates in accordance with the regulations. Moreover, it carries out an analysis aiming to identify which water management approvals will be required the most often and in what sequence particular approvals should be obtained, and to determine the rules of applying the old water management approvals. The author also describes challenges facing entrepreneurs with the start of the application of new regulations.
PL
Kuszenie surowców skalnych to podstawowa operaca w procesie ich przetwarzania, w celu pozyskania kruszyw. Bez kruszyw nie istniałoby drogownictwo czy budownictwo. Duże zapotrzebowanie wymusza na producentach systematyczne zwiększanie wydajności. Aby mu sprostać, niezbędne są coraz lepsze urządzenia do wyrobu kruszyw. Są to kruszarki bębnowe, szczękowe oraz przede wszystkim udarowe. Alternatywą w tych kruszarkach dla standardowych młotków, podlegających szybkiemu zużyciu, są młotki napawane twardymi materiatami oraz odlewane metodą warstwową. Wzrost ich żywotności ma istotny wpływ na wydajność produkcji. W artykule przedstawiono możliwości zwiększenia trwałości stosowanych nowych młotków udarowych lub generowania zużytych, z zastosowaniem technologii nawania z użyciem materiałów Capilla. Przedstawiono także metodę wykonywania tych młotków w procesie odlwania warstwowego. Porównano uzyskane wyniki wynikami rozwiązań standardowych.
EN
The process of crushing of natural rock material is one of the main processes that exists after extraction. Without crushed materials, highway or civil engineering development could not be possible in nowadays. High amounts of crushed materials that are required in nowadays enforce high efficiency of machinery; in order to meet high efficiently criteria, better tools for crushed materials production are essential, in this context drum crushers, jaw crushers and finally impact crushers are often utilised. An alternative solutions in such crushers for the standard hammers that often undergo accelerated wear degradation are the hammers that are coated by overlay weld coating and casted by multi-layered casting process. Higher wear resistance plays an important factor in production efficiency as mentioned. In the current study it showed, that higher hardness is possible to achieve on the new crusher hammers or refurbished hammers by overlay weld coating using Capilla materials. In addition in this work, the multi-layer c casting process is presented in details; the results of the performed investigations are compared with the standard solutions on the market.
PL
Podejmując temat rekultywacji terenów pogórniczych, najczęściej mamy na myśli przykłady dużych wyrobisk i zwałowisk, np. takich, z jakimi mamy do czynienia w górnictwie węgla brunatnego. Jawią nam się przykłady wielkich zwałowisk kopalń Bełchatów, Turów czy Konin, które w przeciągu kilku dekad w wyniku systematycznej i planowej rekultywacji na tyle wkomponowały się w naturalne otoczenie, że dzisiaj niewiele osób wie, że są to obiekty pogórnicze.
EN
The article concerns the issue of land reclamation after mineral deposits extraction on the basis of concessions issued by district heads. Due to the requirements of the regulations these concessions regard open pits that are small, mostly shallow and lie in quaternary layers. Although their reclamation does not pose any major problems, in practice they are rarely the subject of sound rehabilitation works. The problem is not irrelevant at all. These open pits are small but they are numerous and common. They lead to the bad publicity of the mining industry and what is even worse, they contribute to illegal landfills. In the article, apart from the problem description, some solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ponadnormatywną emisją hałasu z terenów zakładów przerobu kruszyw. Omówiono proces produkcji kruszyw, zidentyfikowano podstawowe źródła hałasu w środowisku oraz przedstawiono możliwość wykorzystania metod obliczeniowych w celu opracowania zakresu i kolejności prac wyciszeniowych, a także możliwości oszacowania skuteczności projektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na zakończenie przedstawiono przykłady zaprojektowanych i wdrożonych obudów akustycznych kruszarek i przesiewaczy oraz zabezpieczeń typu ekrany akustyczne.
EN
This article presents issues related to aggregate processing facilities emitting noise in excess of standard values. It analyzes the process of aggregate production, identifies basic sources of noise in the environment and presents how computational methods can be used to design the extent and order of noise minimalization process, as well as to estimate efficiency of the designed noise protection. Lastly, the article shows examples of already finalized noise protection devices, such as noise barriers or acoustic casing for crushers and sifting machines.
PL
Różne czasy wytrząsania mają znaczący wpływ na proces analizy składu granulometrycznego materiałów uziarnionych. Równocześnie czas, jaki powinien zostać dobrany do analizy, zależeć powinien od granulacji badanej nadawy.
PL
Im większy rozmiar oczka rusztu, tym stopień rozdrobnienia...? Im większa prędkość obrotowa wirnika, tym uziarnienie produktu...? Jaki jest wpływ podstawowych parametrów pracy kruszarki wirnikowej młotkowej na efektywność procesu rozdrabniania?
PL
W ciągu ostatnich kilku lat na polskim rynku kruszyw mineralnych zachodziły istotne zmiany. W regionach dolnośląskim i świętokrzyskim miały one szczególnie wyraźny przebieg, wynikający z wyjątkowej pozycji tych regionów w krajowej gospodarce surowcowej. W artykule przedstawiono zmiany wielkości zasobów dolnośląskich i świętokrzyskich kopalin skalnych wykorzystywanych do produkcji tych kruszyw. Analizy odniesiono do złóż kamieni łamanych i blocznych oraz kruszyw piaskowo-żwirowych. Scharakteryzowano zasoby geologiczne i przemysłowe oraz zmiany wydobycia, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu tych wielkości do 2011 roku oraz dynamiki spadku w latach następnych. Wykazano także korzystny wzrost podaży kruszyw sztucznych, produkowanych z żużli pomiedziowych w hutach w Głogowie i Legnicy. Podkreślono znaczenie województwa dolnośląskiego i świętokrzyskiego dla pokrycia zapotrzebowania na kruszywa w innych regionach.
EN
Important changes in the Polish market for natural aggregates have occurred during the last few years. In the Dolnośląskie and Świętokrzyskie provinces, these changes were especially sharply outlined because of its exceptional position in the domestic raw materials economy. In this article, the changes of the resources of the Lower Silesian rock raw materials to aggregate production were presented. These analyses were done in relation to the deposits of crushed and dimension stones, as well as sands and gravels. Geological and developed reserves were characterized, as well as the changes of output of these raw materials, taking into account the growth of their output to 2011 and decrease in the following years. Also used was a positive increase in the supply of artificial crushes produced from copper slag in the Głogów and Legnica smelters. Due to this background the importance of the Dolnośląskie and Świętokrzyskie regions in the provision for the demand of aggregate product for different parts of the country was underlined.
16
Content available remote Granulowanie dolomitów i wapieni w granulatorze wibracyjnym
PL
Badano granulowanie dolomitów i wapieni w rynnowym granulatorze wibracyjnym konstrukcji AGH w Krakowie. Granulacji poddawano materiał bardzo drobno zmielony (poniżej 10 μm). W badaniach uzyskano granulat zawierający ponad 74% granul o średnicach 2–10 mm i parametrach wytrzymałościowych pozwalających na transport.
EN
Dolomite and limestone powders (size below 10 μm) were agglomerated by using a vibratory trough granulator. The product contained mainly granules 2–10 mm (more than 74%) and a good mech. Strength.
PL
W ciągu ostatnich lat na polskim rynku kruszyw naturalnych zachodziły istotne zmiany. W regionie dolnośląskim miały one szczególnie wyraźny przebieg, wynikający z wyjątkowej pozycji tego regionu w krajowej gospodarce surowcowej. W artykule przedstawiono zmiany wielkości zasobów dolnośląskich kopalin skalnych, wykorzystywanych do produkcji kruszyw mineralnych. Analizy odniesiono do złóż kamieni łamanych i blocznych oraz piaskowo-żwirowych. Scharakteryzowano zasoby geologiczne i przemysłowe oraz zmiany wydobycia, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu ich wydobywania do 2011 roku oraz dynamiki spadku w latach następnych. Wykorzystano także korzystny wzrost podaży kruszyw sztucznych, produkowanych z żużli pomiedziowych, w hutach w Głogowie i Legnicy. Podkreślono znaczenie Dolnego Śląska dla pokrycia zapotrzebowania na kruszywa dla innych regionów kraju.
EN
During last few years important changes on the Polish market of natural aggregates were occurred. In Lower Silesian region these changes were especially sharply outlined because of exceptional position of it in domestic raw materials economy. In this article changes of resources of Lower Silesian rock raw materials to aggregates production were presented. These analysis were done in relation to the deposits of crushed and dimension stones also sands and gravels ones. Geological and developed reserves were characterized as well as changes of output of these raw materials taking into account growth of their output to 2011 and decrease in the next years. Used also a positive increase in the supply of artificial crushes produced from copper slag in Głogów and Legnica smelters. On this background importance of Lower Silesia region in provide the demand of aggregate product for different parts of the country was underlined.
PL
Artykuł prezentuje rodzaje urządzeń klasyfikujących i odwadniających wykorzystywanych w procesach eksploatacji kruszyw naturalnych spod wody i przeróbki kruszyw naturalnych łamanych z użyciem wody. Dobór konkretnego urządzenia klasyfikującego i odwadniającego uzależniony jest od charakterystyki mieszaniny ciała stałego i wody, stanowiącej nadawę do procesu, jak i od wymagań stawianych samym produktom uzyskiwanym w procesie odwadniania. Wpływ na dobór urządzenia ma także opłacalność danego rozwiązania.
PL
Kopalnia Wieśnica znana jest z nowoczesnego w pełni zautomatyzowanego kompleksu przeróbczo-załadunkowego, teraz przyszedł czas na modyfikację układu wydobywczego. W Wieśnicy po raz pierwszy w Polsce zastosowano transport przenośnikowy w wgłębnym wyrobisku granitowym.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.