Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura materiału
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca zawiera charakterystykę oraz podstawowe parametry stopów tytanu. Opisano zastosowania tytanu w zależności od jego odmiany stopowej. Przedstawiono prognozę wzrostu zastosowania przemysłowego oraz problemy kształtowania ubytkowego stopów tytanu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, własności mechanicznych i magnetycznych materiałów kompozytowych, magnetycznie miękkich o osnowie silikonowej. Proszki metalowe otrzymano w wyniku mielenia taśm metalowych o strukturze amorficznej oraz nanokrystalicznej ze stopu Co68Fe4Mo1B13,5Si13,5. Wykazano, że na własności mechaniczne jak i fizyczne bardzo silnie oddziałuje udział metalowego proszku.
EN
The article presents the investigation results of microstructure, mechanical and magnetic properties of soft magnetic composite materials with silicone matrix. Metal particles obtained by high energy ball milling of the metal ribbons of amorphous and nano-crystalline structure of the alloy Co63Fe4Mo1B13,5Si13,5. It was shown that the mechanical properties as well as physical influences strongly the powder metal part.
3
Content available remote Materiały kompozytowe z odpadów włóknistych pochodzących z samochodów
PL
Materiały włókniste typu dywaniki podłogowe i wykładziny bagażnika stanowią ok. 0,5% masy samochodu. Wykonane są głównie z włókniny poliestrowej lub poliestrowo-polipropylenowej na podlewce z polietylenu lub polipropylenu. Odpady tych wyrobów powstają tak w procesie ich produkcji jak i po zakończeniu użytkowania samochodu. W niniejszej pracy opisano sposoby otrzymywania materiałów kompozytowych metodą reaktywnej kompatybilizacji oraz przedstawiono wpływ kompatybilizatorów i parametrów procesu wytłaczania na właściwości mechaniczne i strukturę otrzymanych materiałów.
EN
Floor and trunk carpets are one of waste materials from used cars. The amount of such a kind of materials in one car is around 0,5%. of total mass. These materials are made from the polyester or the polypropylene unwoven fabric and polyolefines underlayer (PE or PP). Aim of this work was to produce composite by extrusion and compatilibilizing method. The effect of type of compatibilizator and processing parameters was investigeted and next mechanical and physical properties of granulates were studied.
EN
Fatigue life depends on a number of coefficients. One of them is temperature in which the structure is working. The aim of this paper is the analysis, on the basis of data from the literature, how temperature affects various cyclic properties of the analyzed materials.
PL
Gwinty kształtowane plastycznie mają szereg zalet. Możliwe jest uzyskanie niskiej chropowatości powierzchni i dużej dokładności. Gwint ma podwyższoną wytrzymałość na ścinanie i docisk powierzchniowy. Przeprowadzono badania wymiarów i chropowatości powierzchni gwintów walcowanych i nagniatanych oraz badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych i skrawanych. Ponadto przeprowadzono badania mikrostruktur oraz wyznaczono rozkłady twardości HV0,1 na przekrojach gwintów walcowanych.
EN
The threads fabricated by plastic working offer a number of indisputable advantages. It is possible to obtain low surface roughness and high accuracy. The threads are characterised by high shear strength and surface pressure. The dimensions and surface roughness of the threads were checked and the shear strength of the rolled and machined threads was compared. Additionally, microstructural examinations were made on cross-sections of the rolled threads and hardness distribution was determined.
PL
Zapotrzebowanie na materiały o lepszych właściwościach użytkowych i nowe bądź ulepszone, ze względów ekonomicznych i ekologicznych, technologie ich wytwarzania, inspirują do poszukiwań nowych materiałów i nowych technologii ich otrzymywania. Badania objęły analizę wpływu drogi odkształcenia na parametry siłowo-energetyczne oraz strukturę materiału w procesach ściskania z równoczesnym lub sekwencyjnym skręcaniem. Uzyskane wynik były podstawą do opracowania projektu i wykonania walcarki umożliwiającej walcowanie z równoczesnym osiowym, oscylacyjnym ruchem walców. Przeprowadzone próby walcowania pozwoliły na określenie parametrów zapewniających uzyskanie wyrobów o wymaganych cechach geometrycznych oraz ustalenie wpływu tych parametrów na siłę, pracę odkształcania i strukturę materiału. Badania przeprowadzono również dla procesu segmentowego kształtowania. Proces ten pozwala na wytwarzanie elementów o małej grubości w stosunku do wymiaru poprzecznego odkuwki oraz wykonywanie, dowolnie rozmieszczonych, lokalnych wgłębień. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla elementu o zarysie kołowym z promieniowo rozmieszczonymi wgłębieniami (żebrami). Analiza przebiegu płynięcia materiału w trakcie wgłębiania segmentów stempla wykazała możliwość uzyskiwania wgłębienia o dużej powierzchni w wyniku sumowania wgłębień pojedynczych segmentów o bardzo małej powierzchni. Obydwa sposoby odkształcania, walcowanie z równoczesnym poosiowym ruchem walców i kształtowanie segmentowe, znacznie rozszerzają możliwości procesów objętościowej obróbki plastycznej w zakresie oddziaływania na strukturę właściwości materiałów oraz możliwych do uzyskania cech geometrycznych wyrobów. Pełne rozpoznanie możliwości jakie dają te procesy wymaga przeprowadzenie dalszych badań.
EN
The demand for materials with better operation properties and for new or improved technologies of manufacturing them are a motivation for searching new materials and new technologies of obtaining them. The investigation included the analysis if the influence of the deformation path on the force and energetic parameters as well as on the material structure in the processes of compression with simultaneous or sequential twisting. The results obtained were a basis for the design and execution of a rolling mill able to perform rolling with simultaneous axial oscillating motion of the rolls. The rolling tests performed have allowed for the determination of the parameters ensuring products with the required geometrical features and determination of the influence of those parameters on the force, deformation work and material structure. Investigation of incremental forming has also been performed. The process makes it possible to manufacture elements with small thickness in relation to the transverse dimension of the forging, as well as to make local recesses situated at any place .Experiments were performed for an element with circular outline with radially oriented recesses (ribs). The analysis of material flow during the punch penetration has shown the possibility of obtaining a recess with large area as a result of summing single recesses of very small areas. Both ways of deformation, i.e. rolling with simultaneous axial motion of the rolls and incremental forming, significantly extend the possibilities of the volumetric metal forming in the scope of influencing the material structure and properties, as well as the obtainable geometrical features of the products. A full recognition of the possibilities offered by those processes requires further investigation.
EN
A specimen modeling welded joints in steam turbine rotor was fractured by a fatigue crack in the section of material P9 (EN 12070). Fracture surface was documented by SEM, material microstructure close under it by a light microscope, both in the same magnification 500x. Images covering the range of crack rates from about 2 to 20 (am/cycle were analyzed. Fourier decomposition was used to find characteristic dimensions of image textures in both image sets. Due to the mechanism of crack growth, fracture surface is anisotropic and must be analyzed with respect to direction. Three fatigue-independent characteristic dimensions were identified in fracture morphology. Within microstructure, the substructure of martensitic laths could be related to these dimensions. It was analyzed locally in 176 places. Two interpretations of mutual relations were proposed, giving significant agreement of characteristic dimensions in both sets of images.
PL
Próbki modelowe połączeń spawanych w wirnikach turbin parowych były łamane w warunkach zmęczenia w części materiału P9 (EN 12070). Powierzchnię przełomów dokumentowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, strukturę materiału w jego pobliżu rejestrowano za pomocą mikroskopii świetlnej, zawsze przy powiększeniu 500x. Analizowano obrazy obejmujące prędkości rozwoju szczeliny od 2 do 20 |um/cykl. W celu określenia wymiaru charakterystycznego tekstury obrazów w obu zbiorach stosowano dekompozycję Fouriera. Z powodu mechanizmu rozprzestrzeniania się szczeliny, powierzchnia przełomu wykazuje cechy anizotropowe i musi być analizowana z uwzględnieniem kierunku. Zidentyfikowano trzy, niezależne od warunków zmęczenia, wymiary charakterystyczne morfologii przełomów. Do tych wymiarów można odnieść substrukturę martenzytu listwowego. Lokalnie analizowano 176 miejsc. Zaproponowano dwie interpretacje wzajemnych związków, wykazując istotną zgodność wymiarów charakterystycznych w obu zbiorach obrazów.
PL
Celem badań było opracowanie założeń do technologii wyciskania na gorąco korpusów ze stali 45H1, przeznaczonych na wyroby specjalne dla przemysłu obronnego. Przedstawiono założenia technologiczne wykonania korpusów, obejmujące parametry nagrzewania wsadu, wyciskania oraz obróbki cieplnej odkuwek. Przeprowadzono analizę możliwości zaadaptowania istniejących urządzeń w FPS do budowy stanowiska prototypowego do wyciskania korpusów. Opracowana technologia zapewnia uzyskanie wymaganych właściwości mechanicznych korpusów: Rm min 1000 MPa, Z min 35% i KCU min 50 J/cm².
EN
The purpose of the research was to develop technological assumptions for hot extrusion of the HEDP bodies from 45H1 steel for special products used in the defence industry. The technological assumptions for bodies, including the parameters of charge heating, extrusion and heat treatment of forgings, were presented. The possibility of adaptation of the equipment existing in the FPS for construction of the prototype body extrusion stand was reviewed. The developed technology ensures obtaining the required mechanical properties of the HEDP bodies: Rm min 1000 MPa, Z min 35% and KCU min 50 J/cm².
PL
Podano metodę, za pomocą której możliwe jest dedukowanie z opisu mikroskopowego odpowiadającego mu opisu makroskopowego. Ponieważ periodyczność struktury upraszcza analizę, zakłada się, że analizowane ośrodki mają właśnie taką strukturę. Elementem strukturalnym drewna sosnowego jest jego warstwowość części bielastej składającej się naprzemiennie z warstw drewna wczesnego i późnego. W analizie założono, że każda z warstw jest zbudowana z materiału jednorodnego i transwersalnie izotropowego. Związki fizyczne sprężystości składników ośrodka przyjęto jako liniowe zależności Hooke’a. Warstewkowość struktury drewna wraz z warunkami periodyczności implikują zależności pola przemieszczeń, pola odkształcenia oraz pola naprężenia tylko od jednej mikroskopowej współrzędnej przestrzennej. Na tej podstawie opracowano zależności matematyczne pozwalające określić zastępcze stałe materiałowe na podstawie ustalonych doświadczalnie stałych materiałowych pojedynczych warstw drewna wczesnego i późnego.
EN
The paper presents a method which can use a microscope description to deduce a macro scope description corresponding to it. Since periodic appearance of the structure simplifies the analysis, it is assumed that the analyzed media have such structure. Layer structure of white part which consists of layers of early and late wood is the structural element of pine-wood. It was assumed in the analysis that each layer is composed of homogenous and transversely isotropic material. Physical dependences of resilience of components were assumed as Hook’s linear dependences. Layer structure of wood along with conditions of periodic appearance imply dependences of dislocation field, of deformation field and of strain field on only one microscope spatial co-ordinate. This was used to work out mathematical dependences which in turn can be used to determine substitute material constants based on experimentally determined material constants for single layers of early and late wood.
PL
Rozwojowi techniki towarzyszy wzrost zapotrzebowania na coraz bardziej wyrafinowane, wykorzystujące najnowsze zdobycze nauki i wiedzy inżynierskiej, metody badań struktury materiałów i złożonych obiektów przestrzennych. Stawia się przed nimi duże wymagania - mają być wykonywane szybko i zapewniać dokładność wyników.
PL
Wyniki każdego pomiaru obarczone są pewnym błędem. Dotyczy to również metod metalografii ilościowej. W rozprawie skoncentrowano się na ustaleniu tych elementów procesu pomiarowego, których siła oddziaływania na szybkość i dokładność ilościowego opisu struktury jest największa oraz na wprowadzeniu do sposobu ich realizacji takich zmian, które umożliwią zminimalizowanie wywołanych przez nie błędów. Zastąpienie klasycznych, tj. manualnych i półautomatycznych, metod pomiaru przez metody automatyczne doprowadziło do istotnych zmian w procesie pomiarowym. Pomiar cech geometrycznych analizowanych elementów struktury, stanowiący największy problem dotychczas stosowanych metod, można opisać za pomocą uniwersalnych, niezależnych od morfologii tych obiektów, algorytmów. Najtrudniejszym elementem procesu pomiarowego jest natomiast poprawna detekcja mierzonych obiektów. Obszary obrazu zajmowane przez mierzone elementy struktury powinny charakteryzować się jednolitym poziomem szarości wyraźnie różnym od poziomu szarości nie podlegającego analizie tła. Tak ważne w metalografii ilościowej jest zatem perfekcyjne przygotowanie zgładu metalograficznego, właściwe jego wytrawienie oraz poprawnie przeprowadzona akwizycja obrazu. W działaniach tych na szczególną uwagę zasługują metody obniżające refleksyjność analizowanych obiektów, co prowadzi do istotnego wzrostu kontrastu między tymi obiektami i tłem. W mikroskopii świetlnej są to metody prowadzące do wytworzenia na powierzchni zgładu warstewek interferencyjnych. W rozprawie wykazano, że przydatność technik specjalnych mikroskopii świetlnej do poprawy warunków detekcji mierzonych obiektów jest stosunkowo niewielka. Wynika to głównie z tego, że w obrazach struktury zarejestrowanych za pomocą tych technik pojawia się znaczny szum informacyjny. Wyjątkiem jest technika światła spolaryzowanego, której skuteczność można zwiększyć poprzez zastosowanie opracowanej w rozprawie metody łączenia obrazów. W rozprawie wykazano, że najlepsze warunki rejestracji klasycznych dla mikroskopii skaningowej obrazów elektronów wtórnych uzyskuje się dla napięcia przyspieszającego w zakresie 5-25 kV. Potwierdzone zostały dane literaturowe mówiące o dużej przydatności elektronów sprężyście wstecznie rozproszonych do tworzenia kontrastowych obrazów struktury nietrawionych próbek tworzyw wielofazowych. Często jednak detekcja wszystkich faz występujących w badanym tworzywie wymaga komplementarnego użycia obydwu wymienionych technik. W szczególnie trudnych przypadkach dobre efekty daje zastosowanie najbardziej nowoczesnych obecnie narzędzi mikroskopii skaningowej, jakimi są EBSP oraz mapping. Zaproponowane w rozprawie rozwiązania pozwoliły na znaczne przyspieszenie drugiej z nich. Uzyskanie cyfrowego obrazu struktury, który pozwala na detekcję mierzonych obiektów za pomocą samej tylko binaryzacji, jest możliwe - nawet wtedy, gdy procedury przygotowawcze przeprowadzone zostały prawidłowo - tylko w nielicznych przypadkach. Dlatego wyjściowy obraz szary należy poddać przed binaryzacją dodatkowym przekształceniom mającym na celu usunięcie wad obrazu powstałych w trakcie preparatyki oraz eliminacji cienia z obrazów struktury zarejestrowanych za pomocą mikroskopu świetlnego i elektronowego skaningowego. W rozprawie przedstawiono własne rozwiązania w tym zakresie. Za jeden z najważniejszych celów rozprawy uznano udoskonalenie narzędzi pozwalających na rekonstrukcję granic ziarn. Powstałe w wyniku tych prac procedury: segmentacja kontrolowana oraz rekonstrukcja warunkowa pozwalają na poprawną detekcję granic ziarn w strukturze zarówno tworzyw jedno-, jak i wielofazowych. Opracowano również metody ujawniania granic bliźniaków oraz kolonii wydzieleń płytkowych. Działania podjęte w rozprawie pozwoliły na rozbudowę o kolejne elementy istniejącego w Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej od roku 1994 atlasu przekształceń morfologicznych wybranych tworzyw metalicznych, ceramicznych i kompozytów. Obszar zainteresowań naukowych autora rozprawy sprawił jednak, że większość zawartych w atlasie rozwiązań odnosi się do tworzyw metalicznych. Uzyskane we wszystkich przypadkach dobre odwzorowanie mierzonych obiektów w końcowym obrazie binarnym, mimo niespełnienia w wielu przypadkach przez wyjściowy obraz szary podstawowych wymagań stawianych mu przez komputerowe metody pomiaru, jest potwierdzeniem podstawowej roli, jaką we współczesnej metalografii ilościowej odgrywa analiza obrazu.
EN
Results of every measurement are burdened with a certain error. This also concerns quantitative metallography methods. The dissertation focuses on the determination of these measuring process elements, whose impact on promptness and precision of a quantitative structure description is the greatest. It also concentrates on the introduction of such changes into the realization of the measuring process elements, that will make it possible to minimize the errors they cause. The replacement of classical, i.e. manual and semi-automatic measuring methods with automatic ones has led to significant changes in the measuring process. Measurement of geometric features of analyzed structure elements, which has constituted the greatest problem of the methods applied so far, can be described by universal algorithms, independent from these objects' morphologies. The most difficult element of the measuring process is exact detection of measured objects. The areas of image occupied by the measured structure elements should be characterized by a uniform grey level, clearly different from the grey level of the background not subjected to an analysis. Thus, very important for quantitative metallography is perfect preparation of a metallographic specimen, its proper etching and correctly performed image acquisition. In these actions, special attention is to be paid to methods reducing reflectiveness of analyzed objects, which leads to a significant increase of contrast between those objects and their background. In light microscopy, they are methods leading to the formation of interference films on the specimen surface. The dissertation reveals that suitability of special light microscopy techniques applied for an improvement of the measured objects' detection conditions, is relatively insignificant. This results mainly from the fact that in the structure images recorded using these techniques, there is considerable information noise. An exception here is a polarized light technique, the effectiveness of which can be increased by an application of the images combination method developed in this study. The dissertation proves that the best recording conditions of secondary electron images, typical for scanning microscopy, are obtained for accelerating voltage in the range of 5-25 kV. The literature data have been confirmed concerning great suitability of elastically backscattered electrons for the creation of contrast images of non-etched multi-phase plastic samples structure. Very often, however, detection of all phases existing in a tested material requires a complementary application of both of the techniques mentioned. In particularly difficult cases, good results are obtained where most modern scanning microscopy tools, such as EBSP or mapping, are applied. A disadvantages of those methods is that they are labour-and time-consuming. The solutions suggested in this dissertation enabled considerable acceleration of the latter. Obtaining of a structure's digital image which allows to detect measured objects using binarization only, is possible, even when preparation procedures were performed in a correct way, in sparse cases only. Therefore, the initial grey image, before binarization, is to be subjected to additional transformations to remove image defects which had occurred during the preparation and to shadow elimination from the structure images recorded by both light and scanning microscopes. The dissertation presents author's own solutions to this problem. An improvement of tools which allow to reconstruct grain boundaries, has been identified as one of the most important purposes of the dissertation. The procedures developed as a results of those works: a controlled segmentation and a conditional reconstruction, enable correct detection of grain boundaries in the structure of both one- and multi-phase materials. Methods of twins boundaries and lamellar precipitation colonies disclosure were also developed. The actions undertaken in the dissertation made it possible to enrich the atlas of morphological transformations of selected metallic, ceramic and composite materials kept by the Department of Materials Science of the Silesian University of Technology since 1994, with further entries. However, the area of scientific interest of the dissertation's author made the majority of solutions in the atlas referred to metallic materials. Obtained in all cases good imaging of measured objects in the final binary image, despite a failure to meet, in many cases, the basic requirements set to the initial grey image by computer-aided measurement methods, is a confirmation of the fundamental role which in the contemporary quantitative metallography is played by the image analysis.
PL
Kształtowanie laserowe, w odróżnieniu tradycyjnej obróbki plastycznej, zachodzi pod wpływem sił wewnętrznych generowanych przez silnie niejednorodne pola temperatury, powstające w materiale w wyniku oddziaływania wiązki. Oddziaływanie to powoduje istotne zmiany w strukturze obrabianego materiału. W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad zmianami struktury stali niskowęglowej i tytanu, powstałymi w wyniku zaginania laserowego. Próbki wykonane z blach o grubości 4 mm zostały zagięte pod kątem prostym bez udziału sił zewnętrznych. Proces prowadzono z różnymi prędkościami przemieszczania wiązki po materiale. Zwiększanie prędkości powodowało zmniejszanie zasięgu zmian struktury.
EN
Laser shaping of metals, unlike traditional methods of plastic forming, takes place as a result of internal forces within the processed material created by a highly nonhomogeneous temperature field generated by a laser beam. This strong thermal effect causes substantial changes in the material structure. The present report shows some results of preliminary investigations of structural changes in mild steel and titanium alloy caused by laser bending. The specimens made of 4 mm thick metal sheets were bent to a straight angle without application of any external forces. The deformations were carried out with the use of various travel speeds. Increasing of travel speed caused diminishing of heat affected zone.
14
Content available remote Examination on the materials' porosity with the aid of SEM
EN
The porosity is one of the parameters of the three-dimensional structure of certain materials, also of the biological origin. The work briefly presents different methods of porosity evaluation, especially the so called point method and connected with the application of the Scanning Electron Microscope (SEM). The results obtained for several samples of hydrated calcium sulphate (natural gypsum) agree with the results of other methods.
PL
Jednym z parametrów struktury przestrzennej różnych materiałów, również niektórych biologicznych, jest porowatość. W pracy krótko przedstawiono różne metody jej wyznaczania, przede wszystkim metodę punktową, z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego. Otrzymane rezultaty badań dla szeregu próbek uwodnionego siarczanu wapnia (gipsu naturalnego) są zgodne z wynikami z innych metod.
PL
Kończące się stulecie charakteryzuje się niebywałym dynamizmem rozwoju technologicznego. Przewrót w informatyce, komputeryzacja wszystkich dziedzin życia, praktyczne zastosowanie zdobyczy techniki, takich jak laser czy plazma, zrewolucjonizowały nie tylko technologię obróbki ale i technikę operacji chirurgicznych. Narodziły się nowe dziedziny wiedzy jak elektronika, logistyka, biomechanika, trybologia itp.
PL
W pracy określono warunki niezbędne do osiągnięcia nieograniczonych odkształceń plastycznych materiałów. Przedstawiono oryginalną metodę cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), która takie warunki spełnia. Dzięki skonstruowaniu i wykonaniu specjalnego urządzenia laboratoryjnego realizującego w warunkach odpowiednio wysokiego ciśnienia hydrostatycznego jednocześnie dwa zamknięte procesy, wyciskania i ściskania, uzyskano możliwość osiągnięcia nie tylko dowolnie dużych odkształceń plastycznych materiału, ale także zachowania jednakowego kształtu i wymiarów materiału we wszystkich cząstkowych etapów procesu. Te cechy są niezwykle przydatne w badaniach ewolucji struktury materiału, które w przypadku wykorzystania metody CWS mogą być obserwowane w bardzo szerokim zakresie odkształceń plastycznych i jednocześnie przy zachowaniu porównywalnych warunków badawczych. Korzystne warunki odkształcenia plastycznego zapewniają także szerokie możliwości praktycznego wykorzystania metody CWS w inżynierii materiałowej, a w szczególności do przerobu plastycznego metali i stopów, zagęszczania oraz bezspiekowego wytwarzania materiałów proszkowych, wytwarzania materiałów kompozytowych, a także materiałów o bardzo drobnoziarnistej strukturze - nanomateriałów.
EN
The necessary conditions for achievement of arbitrarily large deformations were determined in the work. The original cyclic extrusion compression (CEC) method, which fulfilled such conditions, was presented. The special laboratory device was constructed and build. During the deformation under the suitable high hydrostatic compressive stresses two close processes i.e. extrusion and compression were realized in the CEC method. In these conditions the possibility to achieve not only the arbitrarily large deformations but also preservation the same shape and dimensions of the material deformed in every partial stages of the deformation process, were obtained. These features are very advantageous in the investigations of the structure evolution, which in the case of the CEC method, can be observed in the very board range of plastic deformations in the same comparable conditions. The advantageous conditions of plastic deformation allow to use the CEC method in the material engineering, especially to plastic working of metals and alloys, condensation and formation of the powder materials without sintering, formation of composite materials, and also for the production of materials with very refinement microstructure - nanomaterials.
EN
In this work we present the results of investigations of ultrafine-grained iron obtained as a result of multicycle extrusion through a bent channel with 90 degrees centigrade bending angle. Strained samples were subjected to annealing. The investigations were focused on material structure characterization (TEM) and determination of its hardness (HV0.2).
EN
New knowledge of fundamental science about the reality of materials structure, fractality of naturally occuring objects, wholeness of various natural and social phenomena, sinergetics and self-organization in complex systems during their evolution, single block structure of material world, information and society allow to significantly change many principal approaches to the problem of creating new materials and improving the quality of traditional ones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.