Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aviation task
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Ryzyko w eksploatacji statków powietrznych
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia z obszaru ryzyka i niepewności występujących w planowaniu eksploatacji statków powietrznych. Problem ryzyka wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia strat, spowodowanych różnymi stanami niezdatności statku powietrznego do wykonania zadania lotniczego. Skutki wystąpienia stanu niezdatności będą zależały od fazy eksploatacji statku powietrznego (w czasie postoju, kołowania, dobiegu lub różnych faz lotu). W zależności od chwili wystąpienia niezdatności statku powietrznego zadanie lotnicze może okazać się niemożliwe do realizacji, jego realizacja może zostać przerwana lub jego realizacja może doprowadzić do wypadku lotniczego, wynikiem czego będą straty materialne i/lub w ludziach. Prawdopodobieństwo bezpiecznego lotu zależy więc od rozwoju zdarzeń prowadzących do niezdatności statku powietrznego i fazy lotu, w której niezdatność wystąpi.
EN
The article presents basic issues from the area of risk management in planning the operation of aircrafts. The problem of risk is closely connected to the probability of the loss caused by various states of incapability of the aircraft to perform any aviation tasks. The results of the state of unfitness will depend on the operation phase of the aircraft (stop, taxiing, accelerating run or the flight). Depending on the time in which the incapability is noticed, the aviation task may or may not be stopped, and its realisation may or may not result in material loss and casualties. The probability of a safe flight, thus, depends on the progress of events leading to the incapability of the aircraft and the phase of flight in which it takes place.
PL
W artykule autor przedstawia wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych zaprojektowanym układzie wspomagająco-decyzyjnym systemu sterowania uzbrojeniem lotniczym, zwiększającym efektywność wykonania wybranego zadania lotniczego przez samolot klasy MiG-29. Przedstawia metodykę określania efektywności samolotu w trakcie wykonywania przykładowego zadania lotniczego. Jest to pewna wizja i propozycja stworzenia udoskonalonego systemu sterowania uzbrojeniem.
3
Content available remote Wybrane problemy badania zadań lotniczych.
PL
Praca poświęcona jest zasadom modelowania zadania lotniczego. Wyróżniono następujące zadania lotnicze: transportowe, bojowe, szkoleniowe. Wskazano na specyfikę poszczególnych zadań. W lotniczym zadaniu wyróżniono przebiegi lotu, które z kolei składają się z faz lotu. W pracy podano algorytm wyznaczania charakterystyk probabilistycznych czasu trwania zadania lotniczego, przebiegów zadania lotniczego i faz zadania lotniczego. Podstawą algorytmu jest wyznaczenie chwilowej wartości dystrybuanty F(ti) lub chwilowych wartości funkcji wiodącej rozkładu Alfa(ti) określonych zmiennych losowych. W oparciu o wyznaczone wartości chwilowe F(ti) lub Alfa(ti) wyznaczane jest ich graficzne zobrazowanie, które pozwala wstępnie wybrać model matematyczny rozkładu zmiennej losowej (czasu trwania zadania lotniczego, przebiegu lotniczego, fazy lotniczej). W pracy rozważono metodę ekspertów do oceny prawdopodobieństw wystąpienia różnych zdarzeń w czasie realizacji zadania lotniczego. Dokonano analizy różnych skal ocen. W oparciu o dokonane oceny prawdopodobieństw wystąpienia zdarzeń (uszkodzenia, przesłanki do wypadków, wypadki) opracowano model matematyczny zadania lotniczego. Metodę zilustrowano przykładem. W zakończeniu sformułowano wnioski.
EN
This work denoted to principles of modeling aviation task. The following aviation tasks have been distinguished: transportation combat and training tasks. Specifity of particular task has been indicated. In an aviation task flight runs which consist of flight phases are distinguished. In the work an algorithm for determining probabilistic characteristics of the aviation task duration, runs of aviation task and phases of aviation task are given. The basis of the algorithm is determining actual value of the cumulative distribution function F(ti) or actual values of the leading distribution function Alpha(ti) of definite random variables. On the basis of the determined actual values F(ti) or Alpha(ti) their graphic presentation has been determined, which allows to preselect a mathematical model of random variable distribution (aviation task duration, aviation flight run, aviation phases). In the work experts' method has been considered for estimation of probabilities of various events occurrence while realizing aviation tasks. Analysis of various scales of estimation has been done. On the basis of the accomplished estimation probabilities of events occurrence (damages, perquisites to accidents, accidents) a mathematical model for aviation task has been worked out. The method has been illustrated with an example. Finally conclusions have been formulated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.