Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microelements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Mikroelementy to istotny czynnik wzrostu ilości i jakości plonu roślin uprawnych. Z uwagi na relatywnie niską zasobność gleb w mikroelementy oraz coraz wyższe potrzeby pokarmowe roślin w tym względzie, konieczne w gospodarce rolnej jest stosowanie nawozów zawierających pierwiastki śladowe. Głównym celem pracy była identyfikacja potencjału mikroelementów w produkcji roślinnej. Przedstawiono wyniki badań na pograniczu nauk przyrodniczych, chemii i biochemii. Uwzględniono także wymiar rynkowy. Wyzwaniem w badanej tematyce dla przemysłu chemicznego jest nie tylko rozwój produktów (nowe czynniki chelatujące, wzrost koncentracji składników), ale i edukacja rolników w badanym zakresie.
EN
A review with 36 refs.
2
Content available remote Badanie składu mineralnego wybranych gatunków pszenicy
PL
W czterech genotypach pszenicy jarej (Triticum durum, Triticum aestivum L. ssp. vulgare, Triticum aestivum L., ssp. spelta, Triticum dicoccum Desf.) uprawianej w latach 2015-2017 na Lubelszczyźnie oznaczono zawartość mikro (Zn, Fe) i makroelementów (P, K, Mg, Ca). Najwyższą zawartość korzystnych dla człowieka minerałów stwierdzono w pszenicy Triticum dicoccum. Zawartość metali ciężkich (Pb, As, Hg) była poniżej granicy wykrywalności (0,01 mg/kg). Odnotowano jedynie obecność kadmu w ilości 0,05–0,08 mg/kg, nie przekraczającej dopuszczalnego limitu (0,20 mg/kg).
EN
Contents of micro (Zn, Fe) and macroelements (P, K, Mg, Ca) in 4 genotypes of spring wheat (Triticum durum, Triticum aestivum L. ssp. vulgare, Triticum aestivum L. ssp. spelta and Triticum dicoccum Desf.) cultivated in 2015– 2017 in the Lublin region (Poland) was detd. The highest content of the for humans beneficial minerals was found in Triticum dicoccum wheat. The content of heavy metals (Pb, As, Hg) was below the detection limit (0.01 mg/kg). The content of Cd (0.05–0.08 mg/kg) did not exceed the permissible values.
3
Content available remote Charakterystyka chemiczna piasków obszaru Pustyni Błędowskiej
PL
Oznaczono zawartość pięciu wybranych pierwiastków (Na, K, Mg, Zn, Mn) w próbkach gleby z Pustyni Błędowskiej, pobranych z czterech obszarów o odmiennym stopniu zagęszczenia i różnorodności roślinności. Próbki gleby poddano dwóm pierwszym etapom sekwencyjnej ekstrakcji według Tessiera. Otrzymane ekstrakty analizowano z wykorzystaniem Atomowej Spektrometrii Absorbcyjnej ASA oraz Emisyjnej ASE. Dla potasu i magnezu stwierdzono spadek ich zawartości w glebie wraz ze wzrostem zagęszczenia roślinności, jednak dla pozostałych z rozpatrywanych mikro- i makroelementów roślinnych nie potwierdzono żadnych zależności. Wskazuje to na niskie zdolności akumulacyjne i łatwe wymywanie zaadsorbowanych jonów z piasków pustyni. Ogólnie stwierdzono niższe zawartości rozpatrywanych pierwiastków niż średnie wartości w polskich glebach: ok. 7 ppm dla Mg i Mn, 9 ppm dla Zn oraz 25 ppm dla K i 27 ppm dla Na.
EN
Five chosen elements (Na, K, Mg, Zn, Mn) concentrations were determined in samples of sandy soil from Błędów Desert. These specimens were taken from four areas with differential flora densification and diversity. Soil samples were subjected to first two parts of sequence extraction (according to Tessier theory) and then determined using Atomic Absorption Spectroscopy and Atomic Emission Spectroscopy. Decrease of concentration with increasing flora density has been determined for potassium and magnesium. However, for other investigated elements no relation can be stated, which can be caused by weak accumulation abilities and easy elution of adsorbed ions. Generally, lower concentrations of examined elements than mean values in polish soils were reported: ca. 7 ppm for Mg and Mn, 9 ppm for Zn, 25 ppm for K and 27 ppm for Na.
PL
Do badań wytypowano położoną w zlewni typowo rolniczej, rzekę Gowienicę Miedwiańską. Badania prowadzono w latach 2014 – 2015. Próbki osadów dennych z badanej rzeki pobierano z warstwy 0-30 cm. W pobranych próbkach oznaczono zawartość całkowitą pierwiastków tj.: Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn. Celem podjętych badań był wstępny monitoring rozprzestrzeniania się makro- i mikroskładników w osadach dennych rzeki Gowienicy wzdłuż jej biegu. Wykonane analizy w próbkach osadów dennych pozwoliły zaobserwować, że najwyższe stężenia analizowanych pierwiastków, zarówno w 2014 i 2015 roku wystąpiły w końcowym odcinku badanej rzeki (P-5 i 6) za wyjątkiem stężeń cynku, gdzie najwyższe stężenie wystąpiło w początkowym jej odcinku w punkcie nr 2. Podwyższone stężenia spowodowane mogą być spowolnieniem biegu rzeki. Najwyższe istotnie statystycznie dodatnią korelacje dla osadów rzeki Gowienicy wykazano pomiędzy magnezem i sodem w 2014 i 2015 roku. Również analiza wykazała istotnie statystyczną korelacje dla wapnia i miedzi (w 2014 i 2015 roku) oraz dla wapnia i manganu w 2014 i 2015 roku.
EN
Gowienica Miedwiańska river, located in a typical agricultural catchment, was selected for the research. They were carried out in 2014-2015. Samples of bottom sediments from the river were collected from the 0-30 cm layer. In the samples taken, the total content of the elements was determined: Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn. The aim of the research was to initially monitor the spread of macro- and microelements in bottom sediments of the Gowienica River along its course. The analyzes performed in the bottom sediment samples allowed to observe that the highest concentrations of the analyzed elements in both 2014 and 2015 occurred in the final section of the studied river (P-5 and 6) with the exception of zinc concentrations, where the highest concentration occurred in the initial section in point no. 2. Increased concentrations may be caused by a slowing down of the river water speed. The highest statistically significant positive correlations for the deposits of the Gowienica River appeared between magnesium and sodium in 2014 and 2015. The analysis also showed statistically significant correlations for calcium and copper (in 2014 and 2015) and for calcium and manganese in 2014 and 2015.
EN
The agricultural landscape of Western Pomerania is characterised by frequent occurrence of small, post-glacial water ponds commonly called mid-field ponds. They serve numerous important functions, both with regard to agriculture and ecology. Due to their specific location in the agricultural landscape, they are exposed to permanent and strong anthropic pressure, which often translates into pollution of surface water and benthic sediments with macro-and microelements. This study attempts to assess and determine the level of macro – and microelements in benthic sediments, depending on the type of agricultural production, on the example of selected mid-field ponds. The assessed benthic sediments of both ponds were characterised by varied macro - and microelement levels, depending on the collection site and the depth of their deposition. Based on the performed chemical analyses it was found that both observation points in the pond Żelisławiec were characterised by the highest concentrations occurring in the top layer (0-5 cm), which is related to the fact that there are areas of agriculture in the pond basin with the use of mineral and organic fertilisation and occurrence of higher water erosion. And the other assessed mid-field pond (Stare Czarnowo) showed the highest concentration of microelements in the middle layer, 5-15 cm. Statistical analyses revealed that statistically significant differences were observed only for potassium levels, depending on the type of agricultural production in the basin of both assessed ponds. This may result from various types of agricultural crops (Brassica napus L. var. napus and ×Triticosecale Wittm. ex A.Camus) and intense fertilization of arable land in Stare Czarnowo. Statistically significant differences in particular layers of sediment confirm that depending on the type of agricultural activity, mid-field ponds are supplied with various mineral matter at different times, resulting in its accumulation in benthic sediments.
6
Content available remote Alleviation effect of selenium on manganese stress of plants
EN
Mn, as Fe, Zn, Cu and Ni is a heavy metal and also a necessary element all the living organisms. Excessive Mn nutrition causes a strong oxidative stress. The aim of the studies was to determination the effect of Se treatment (as sodium selenite Na2O4Se3) to alleviate the Mn stress of plants. Because of its sensitivity to oxidative stress induced by excessive concentrations of Mn a model plant was lettuce (Lactuca sativa L. ‘Sunny’). The studies were conducted in a controlled environment growth room in stable climate conditions: 16 h photoperiod; temperature light/dark 18.0 ±0.5°C/16.0 ±0.5°C; relative humidity 70-80%; quantum flux density 195-205 μmol m−2 s−1. Plants were grown hydroponically in nutrient solution characterized by excessive Mn content (19.2 mg dm−3) and different contents of Se (control; 0.77, 1.05, 1.33 mg dm−3). In all the combination were also tested different foliar sprays (distilled water and a 0.005% Se solution). Plants grown under conditions described above take up and transported Se from nutrient solutions into their leaves with a significant reduction of Mn concentration and changes in the plant nutrient status. With the increase in the concentrations of Se clearly narrowed quantitative relations in the leaves between this element and micro-metallic. Increasing Se levels in nutrient solution has a positive influence on the growth of plants, but Se foliar treatment generally decreases plant yield. The study shown that Se application may lead to alleviation of Mn stress of plants, with simultaneous reduce in Mn concentration in leaves - which may be of practical importance also in the cultivation of more economically important species.
EN
The paper aimed at comparing the yield and concentrations of zinc, copper and nickel in maize cultivated in soil fertilized with two different sewage sludge with yielding of maize fertilized with manure and solely with mineral fertilizers. The experiment was conducted in plastic pots, of which each contained 8.5 kg of air-dried soil with granulometric composition of light sandy loam and neutral pH. Sewage sludge used for the experiment originated from two municipal sewage sludge treatment plants in Krzeszowice (sludge I) and Niepołomice (sludge II), while manure from a private farm in Czernichów district. The test plant was maize (Zea mays) cultivated for 74 days and then harvested for green forage. On the basis of conducted research it was found that various fertilizer combinations applied in the experiment had a significant influence on the test plant yielding. All compared fertilizer variants allowed maize to produce statistically significantly higher yield in comparison with the yield harvested from the unfertilized soils. Fertilization with sewage sludge I supplemented with mineral treatment and application of solely mineral salts proved the most beneficial for the maize yield. Applied fertilizer combinations affected the content of microelements. The highest concentrations of nickel in maize green mass were assessed in plant samples from the unfertilized object, whereas zinc and copper from mineral fertilization variant. Except of zinc, introducing additional metal doses did not influence their increased content in plant organs. Soil enrichment with zinc contained in sewage sludge I and II (respectively 77.4 mg and 49.9 mg ∙ pot-1) contributed to its elevated concentration in maize roots but at the same time this metal content statistically significantly decreased in maize shoots in comparison with the amounts determined in plants fertilized with mineral materials.
EN
The objective of this research was to examine the concentrations of crude protein, P, K, Mg, Fe, Mn and Zn of 5 triticale genotypes and 2 barley cultivars (two-row) at different growth stages. The experiments were carried out at Süleyman Demirel University farm in Isparta during the growing season of 2012-2013. Three hexaploid triticale lines (SDÜ- 21, SDÜ-27, SDÜ-43) and 2 cultivars (Karma-2000 and Tatlıcak-97), and two-row barley cultivars (Hamidiye and Cumhuriyet) were used in the experiment. The experimental design was a randomized split block design with three replication. The genotypes were used as main plots and growth stage were used as sub-plots. The basic pre-sowing fertilization rates for all plots were 30 kg N·ha-1 and 50 kg P·ha-1, the rest of 30 kg N·ha-1 was applied at the early spring (stem-elongation stage). Plants were harvested at four stages, stem elongation, milk development, dough development and mature stage. Samples taken from each plot were dried to constant weight at 65°C in oven. After cooling, the samples were milled for crude protein and mineral element analyses. According to the results of variance analysis, the nutrient concentrations of triticale and barley genotypes showed variations depending on the genotypes and different growth stages. The crude protein content of barley cultivars were higher than triticale genotypes. The concentration of K, Fe, Mn and Zn in whole plants decreased from stem elongation to maturity, while Mg and P contents increased. Crude protein rate (18.59%) at dough development stage was higher than other growth stages. The nitrogen use efficiency of SDÜ-27 line, which can be used for cultivar registration, was higher than control cultivar (Karma - 2000; Tatlıcak-1997).
EN
The aim of the study was to assess the influence of Effective Microorganisms (EM) on the content of nutrients in the leaves of lettuce (Lactuca sativa L. ‘Sunny’) grown under cover in the spring-summer season and in autumn. The influence of the following methods of EM application was assessed: root treatment, leaf treatment and seed inoculation. When EM was applied into the roots, plants were irrigated with a 1% solution of the EM-A preparation or with EM-5 (250 cm3 of the liquid per plant), depending on the combination. The same preparations concentrated at 1% were sprayed on the leaves. Seeds were inoculated immediately before being sown (they were soaked for 30 minutes in a 10% solution of the EM-A preparation). During the growing season the plants were sprayed or irrigated four times at three-day intervals. Effective Microorganisms was not used in the control combination. The research proved the influence of EM on the content of nutrients in lettuce leaves. When the plants were irrigated and sprayed with EM-5, they had higher content of nitrogen. They were significantly better nourished with phosphorus, when the seeds were inoculated with EM-A, when the plants were sprayed with EM-5 at both terms of cultivation and when the plants were irrigated with EM-A in autumn. In comparison with the control combination the application of EM preparations significantly increased the content of potassium in the lettuce leaves. Simultaneously, the content of potassium generally tended to increase significantly when the plants were irrigated with both preparations and sprayed with EM-5 in the spring-summer season. The highest content of magnesium was noted when the plants were irrigated with EM. The inoculation of seeds resulted in the lowest content of this element. The tendencies were similar at both terms of cultivation. As far as the content of micrślements is concerned, the application of EM at both terms of cultivation resulted in a significant increasing tendency in the content of iron and zinc in the lettuce leaves. The volume of increase depended on the method of application of the preparations.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów (EM) na zawartość składników pokarmowych w liściach sałaty (Lactuca sativa L. ‘Sunny’) uprawianej pod osłonami, w okresie wiosenno-letnim i jesiennym. Określono wpływ następujących form aplikowania EM: dokorzeniową, dolistną oraz poprzez zaprawianie nasion. Przy stosowaniu EM dokorzeniowo, rośliny podlewano w zależności od kombinacji 1% roztworem preparatu EM-A lub EM- 5 (250 ml cieczy na 1 roślinę). Do opryskiwania dolistnego wykorzystano wyżej wymienione środki, w stężeniu 1%. Zaprawianie nasion przeprowadzano bezpośrednio przed wysiewem (moczenie przez 30 minut w 10% roztworze preparatu EM-A). W okresie wegetacji przeprowadzono 4-krotnie zabiegi opryskiwania lub podlewania roślin, w odstępach 3 dniowych. W kombinacji kontrolnej nie stosowano Efektywnych Mikroorganizmów. W przeprowadzonych badaniach wykazano wpływ zastosowania EM na zawartość składników pokarmowych w liściach sałaty. Stwierdzono poprawę odżywienia roślin azotem po stosowaniu preparatu EM-5 poprzez podlewanie i opryskiwanie roślin. Jednocześnie wykazano istotną poprawę odżywienia roślin fosforem przy zaprawianiu nasion preparatem EM-A oraz opryskiwaniu roślin środkiem EM-5, w obu terminach uprawy i dodatkowo przy podlewaniu roślin (EM-A) w cyklu jesiennym. Zastosowanie preparatów EM wpływało istotnie na zwiększenie zawartości potasu w liściach sałaty (w relacji do kontroli), przy równoczesnej generalnej tendencji wzrostowej zawartości wapnia (istotnej dla podlewania obydwoma preparatami oraz opryskiwania środkiem EM-5 w terminie wiosenno-letnim). Największą zawartość magnezu oznaczono w przypadku podlewania roślin EM, a najmniejszą dla zaprawiania nasion (tendencje w obydwóch terminach uprawy były zbliżone). W przypadku mikroskładników w obu cyklach uprawowych po zastosowaniu EM zaobserwowano istotną tendencję wzrostową zawartości żelaza oraz cynku w liściach sałaty, a poziom wzrostu był zróżnicowany w zależności od sposobu aplikowania preparatów.
PL
Doświadczenie wegetacyjne przeprowadzono w latach 2013-2014 w szklarni nieogrzewanej Stacji Doświadczalnej Katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wzrastających poziomów boru w pożywce stosowanej do fertygacji na plonowanie oraz zawartość składników pokarmowych w liściach sałaty masłowej (Lactuca sativa L.). Rośliny uprawiano w hydroponice stagnującej. W doświadczeniu stosowano pożywki o zróżnicowanej zawartości boru (mg · dm-3): kontrola 0,011; 0,40; 0,80; 1,60. Wykazano istotny wpływ zawartości boru w pożywce na średni plon główek sałaty, indeks SPAD oraz zawartość azotu, fosforu żelaza, manganu, miedzi i boru w główkach sałaty. Potwierdzono możliwość uprawy sałaty masłowej w hydroponice stagnującej.
EN
Experiment was conducted in the years 2013-2014 in an unheated greenhouse Experimental Station of the Departments of the Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Poznan. The aim of this study was to determine the effect of increasing levels of boron in the liquid feed used for fertigation on yield and nutrient content in leaves of butterhead lettuce (Lactuca sativa L.). Plants were grown in hydroponice stagnant. In the experiment liquid feed with different boron content: (mg · dm-3): control 0.011; 0.40; 0.80; 1.60 was used. It was found a significant influence of boron fertigation on the average mass produced heads of lettuce, SPAD index and content of nitrogen, phosphorus, iron, manganese, copper and boron in leaves. It has been confirmed the possibility of cultivation of butterhead lettuce in hydroponics.
11
PL
Wykonano analizy zawartości miedzi i cynku w surowcu ziemniaczanym: nieobieranych, obieranych i gotowanych ziemniakach pochodzenia krajowego (z terenów przemysłowych, podmiejskich i rolniczych) oraz pochodzących z rejonu Morza Śródziemnego. Zawartość Cu i Zn była większa w surowcu krajowym niż zagranicznym. Proces obierania wpływał na obniżenie zawartości tych pierwiastków o 11–13%, a proces gotowania o 18–20%. Zróżnicowane było stężenie Cu i Zn w przetworach (skrobia ziemniaczana, frytki, chipsy, prażynki).
EN
Samples of potatoes from 6 various regions from Poland and 6 Mediterranean regions were studied for Cu and Zn content as received and after peeling and cooking. Some com. Domestic products of their processing (pommes frites, chips with onion or paprika, potato flour) were also studied. The domestic raw potatoes showed higher Cu and Zn contents than the foreign ones. The peeling and cooking potatoes resulted in substantial decrease of the contents. The Zn/Cu ratio was 2.30–2.54 in the raw potatoes but only 1.31 in the potato flour.
12
Content available remote Pierwiastki śladowe w wybranych wodach mineralnych dostępnych w handlu
PL
Butelkowane wody mineralne stanowią istotne źródło zaspokajania zapotrzebowania na wodę w codziennej diecie człowieka. Ze względu na łatwość przyswajania przez organizm składników mineralnych zawartych w wodach mineralnych konieczne jest świadome wybieranie produktu o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Oprócz makroskładników, których charakterystyka ilościowa zawsze widnieje na etykietach, wody mineralne zawierają również mikroelementy. Celem pracy była analiza koncentracji pierwiastków śladowych w 22 butelkowanych wodach mineralnych dostępnych w handlu na terenie Rzeszowa. Artykuł zawiera główne zagadnienia dotyczące znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka. W badaniach zastosowano metodę całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF. Analizy wykazały obecność 18 pierwiastków śladowych w badanych wodach: Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Najwyższe stężenia mikroskładników w przeważającej większości występują w wodach leczniczych. Żadna z badanych wód mogąca służyć jako stałe źródło płynów w diecie (wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane) nie zawiera mikroskładników w ilości, która pozwalałaby na fizjologiczno-odżywcze oddziaływanie na organizm. Dodatkowo wykazano, że pomiędzy stężeniem bromu i germanu istnieje silna korelacja dodatnia (R2 = 0,993).
EN
Bottled mineral waters areimportant source of recommended daily amount for water. Due to the facility in assimilation elements in water by human organism, it is essential to choice consciously product with individual composition. Amount of the main elements in mineral water are always visible on the label, but there are also trace amounts of microelements. The purpose of this study was to investigate the trace elements in 22 mineral waters commercially available in Rzeszow. The paper presents the main issues of water influence on functioning of the human body and microelements influence on human health. The method which was applied in study is total reflection X-Ray Fluorencences TXRF. The results of the study were that there is 18 microelements in bottled water: : Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Zinic, strontium and iron occurred in all waters used in study. In the therapeutic water the contest of 14 microelements were the highest. Lowly-mineralized, medium-mineralized and highly-mineralized waters do not containmicroelements inan amountwhich would allow forthe physiological andnutritionaleffects on theorganism. Additionally it has been proved that there is a strong positive correlation between the concentration of bromine and germanium (R2= 0,993).
13
Content available remote Superabsorbenty hydrożelowe jako nośniki mikroelementów
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania hydrożeli Luquasorb 1160 oraz Luquasorb 1280 jako materiałów wyjściowych do otrzymywania nawozów mineralnych o kontrolowanym działaniu na bazie biodegradowalnego czynnika kompleksującego. Sorpcję kompleksów Cu(II), Zn(II), Mn(II) i Fe(III) z kwasem iminodibursztynowym prowadzono metodą statyczną na wymienionych superabsorbentach polimerowych. Określono wpływ stężenia, czasu kontaktu faz, pH oraz obecności jonów azotanowych(V) i siarczanowych(VI) na pojemność sorpcyjną. Wyznaczono parametry kinetyczne i sorpcyjne.
EN
Two com. hydrogels were used as sorbents of Cu(II), Zn(II), Mn(II) and Fe(III) ions from their aq. solns. in the presence of Na N-(1,2-dicarboxyethylene)-D,L-aspartate under static conditions to det. kinetic and adsorption parameters of the sorption at changing pH and concn. of metals. The hydrogels can be applied in modern agriculture.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of the foliar fertilizer InCa on the chemical composition of fruits and leaves of sweet cherry cultivar ‘Burlat’. The study involved 14-year old sweet cherry trees of ‘Burlat’ cultivar, grafted onto ‘PHL-A’ rootstock and growing at 4×3 m spacing. The trees were sprayed with InCa calcium fertilizer based on CaT technology (manufacturer: Plant Impact). The fertilizer was applied three times, at a dose of 1.5 dm3ha. The first foliar fertilization was performed at the beginning of the flowering period, and the next two took place at fourteen-day intervals. The fruits were analysed for nitrate content, and both fruits and leaves were considered for dry weight and macro- and micronutrient analysis. The use of InCa fertilizer improved the dry matter and calcium content and reduced potassium, magnesium and cadmium level in the leaves and fruits of sweet cherry. The fertilizer facilitated narrowing K:Ca and K:(Ca + Mg) ratioes and extending of K:Mg, and especially Ca:Mg ratio in both leaves and fruits. Foliar supplementation with the investigated preparation resulted in an increase in nitrogen and manganese content, and a drop in phosphorus, copper, nickel and lead concentration in the leaves of the studied sweet cherry cultivar.
EN
A pot experiment was conducted to compare the effects of compost from fish waste with mineral and manure fertilization on the yield and chemical composition of the overground parts of maize (Zea mays L.). The experiment comprised two series: I – composts at a dose of 1 g of compost per pot, and II – composts with 0.5 g of urea. The treatments were conducted on the following types of composts: compost 1: fish waste (80% d.m.), sawdust (20% d.m.); compost 2: fish waste (80% d.m.), straw (20% d.m.); compost 3: fish waste (80% d.m.), bark (20% d.m.); compost 4: fish waste (79.3% d.m.), sawdust (19.7% d.m.), lignite (1% d.m.); compost 5: fish waste (79.3% d.m.), straw (19.7% d.m.); lignite (1% d.m.); compost 6: fish waste (79.3% d.m.), bark (19.7% d.m), lignite (1% d.m). The contents of Ni, Zn, Cr, Cu and Cd were deter-mined in an air-acetylene flame using the flame atomic absorption spectrophotometric method. The average crop yield of the overground parts of maize in the series without additional mineral fertilization and with mineral N-fertilization was higher compared to objects without mineral N-fertilization. The highest crop yield was noted in the case of compost containing fish waste and straw with addition of lignite and with bark and lignite. The addition of lignite to the compost mass in the series with mineral N fertilization had stronger influence on the content of cadmium, chromium, nickel and zinc in the overground parts of maize.
PL
Analizowano wpływ zastosowanego terminu oprysku i dawek retardanta Antywylegacza Płynnego 675 SL chlorku chlorocholiny (CCC) na zmiany akumulacji wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn, Zn) w nasionach komosy ryżowej. Zbadano dwa terminy wykonania oprysku na etapie fazy rozwojowej roślin Sili par liści. Dawkę retardanta oceniano na trzech poziomach: l, 2 i 3 dm3•ha-1, które porównano z badaniem kontrolnym - bez zastosowania preparatu. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na zawartość wybranych mikroelementów w nasionach komosy ryżowej. Najwyższą zawartość Fe i Mn zaobserwowano na obiektach z dawką 3 dm3•ha-1 CCC i była ona wyższa w fazie 8 par liści. Jednocześnie zastosowanie CCC w uprawie komosy ryżowej stymulowało nieznaczne zmniejszenie zawartości Cu i Zn.
EN
An influence of spraying time and chloromequat chloride (CCC) retardant doses on changes in the accumulation of selected micronutrients (Fe, Cu, Mn, Zn) in quinoa seeds was analyzed. Two time deadlines for retardant spraying at the stage of 8 and 11 pairs of leaves plant development phase was checked. The retardant dose was evaluated in three levels at l, 2 and 3 dm3 ha-1, which was compared to the control test without the use of preparation. A significant influence of examined factors on the content of selected micronutrients in seeds of quinoa was confirmed. The highest content of Fe and Mn was observed on objects with a dose of 3 dm3-ha"' CCC and was higher in the 8 pairs of leaves stagc. At the same time the use of CCC in the cultivation of quinoa stimulated a slight reduction of Cu and Zn content.
EN
The components crucial for fulfilling plant nutrient needs are, beside macroelements, also microelements. Microelement content in plant raw materials is often modified by various agronomic measures, therefore it does not always meet the requirements for this element. The research was conducted to determine the effect of agronomic factors on the content of zinc, copper, iron, cobalt and manganese in oat grain. Three field experiments were set up acc. to fractional factorial designs (25–1 and 34–1) in two localities (Wierzbica and Prusy) in 2003. Akt cv. revealed a lower content of zinc, copper, iron and manganese in comparison with STH 7000 and STH 4770 strains. Microelement concentrations in oat grain were determined by the selection of oat cultivar/strain and growth regulator dose. Zinc content in oat grain fulfilled the requirements for plants designed for human consumption and animal feeds. Optimal iron content but deficient contents of manganese, copper and cobalt were registered in oat grain treated as fodder.
PL
Składnikami niezbędnymi do pokrycia potrzeb pokarmowych roślin, obok makroskładników, są również mikroelementy. Zawartość mikroelementów w surowcach roślinach jest często modyfikowana różnymi zabiegami agrotechnicznymi, dlatego też nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu na ten składnik. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu czynników agrotechnicznych na zawartość cynku, miedzi, żelaza, kobaltu i manganu w ziarnie owsa. Trzy eksperymenty polowe założono według planów frakcyjnych (25–1 i 34–1) w dwóch miejscowościach (Wierzbica i Prusy) w 2003 r. Odmiana Akt cechowała się niższą zawartością cynku, miedzi, żelaza i manganu w porównaniu do rodów STH 7000 i STH 4770. Zawartość mikropierwiastków w ziarnie owsa była determinowana doborem odmiany/rodu owsa oraz dawką regulatora wzrostu. Zawartość cynku w ziarnie owsa spełniała wymogi stawiane roślinom przeznaczonym na cele konsumpcyjne i paszowe. Stwierdzono optymalną zawartość żelaza, a niedoborową manganu, miedzi i kobaltu w ziarnie owsa traktowanego jako pasza.
PL
W latach 2009–2011, na Lubelszczyźnie, przeprowadzono badania środowiskowe, których celem była ocena zaopatrzenia w makro- i mikroelementy roślin pomidora. Ocenę tę przeprowadzono po wykonaniu analiz chemicznych liści tych roślin. Liście pobierano z plantacji prowadzonych w siedmiu miejscowościach. Próbki liści pobierano w czasie zbioru owoców. Analizy chemiczne zostały wykonane w akredytowanym laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. W analizowanym materiale oznaczono: suchą masę, ogólne zawartości azotu wg metody Kjeldahla, fosforu metodą wanado-molibdenową, potasu i wapnia metodą fotometrii płomieniowej, magnezu, miedzi, cynku, manganu i żelaza metodą ASA, a boru metodą kurkuminową. W liściach roślin obliczono średnią zawartość i odchylenie standardowe makro- (N, P, K, Ca i Mg) i mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn, B) oraz określono współzależności występujące pomiędzy tymi pierwiastkami. Zaopatrzenie pomidora uprawianego na plantacjach Lubelszczyzny w makroelementy w większości przypadków wykazywało przekroczenie zakresu optymalnego. Jedynie zawartość azotu w liściach mieściła się w zakresie optymalnym, a fosforu, potasu, wapnia i magnezu przekraczała ten zakres. Zaopatrzenie pomidorów uprawianych na Lubelszczyźnie w mikroelementy w większości przypadków przekraczało zakres optymalny, a w jednym – niedoborowy. Zakres optymalny przekraczała zawartość w liściach: miedzi, cynku, manganu i żelaza; niedoborowy – boru. Stwierdzono, że spośród oznaczanych makro- (N, P, K, Ca, Mg) i mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe i B) jedynie w nielicznych przypadkach (3) wystąpiły istotne, dodatnie zależności pomiędzy oznaczanymi pierwiastkami. Należy jednak zauważyć, że tylko w jednym przypadku współczynnik determinacji przekroczył 50% (77,1%).
EN
In the years 2009–2011, in the Lublin Region, an environmental study was conducted with the objective of estimation of the supply of tomato plants with macro- and microelements. The estimation was conducted after performing chemical analyses of leaves of those plants. The leaves were collected from plantations situated in seven localities. Samples of leaves were collected during the harvest of the fruits. The chemical analyses were performed at the accredited laboratory of the Regional Chemical-Agricultural Station in Lublin. Assays performed on the material analysed included the following: dry mater, content of total nitrogen according to the Kjeldahl method, content of phosphorus – with the vanadium-molybdenum method, potassium and calcium – with the method of flame photometry, magnesium, copper, zinc, manganese and iron with the ASA method, and boron – with the curcumin method. The mean contents and standard deviation of the content of macro- (N, P, K, Ca and Mg) and microelements (Cu, Zn, Fe, Mn, B) in tomato leaves were calculated, and correlations occurring among those elements were determined. In most cases the level of supply in macroelements of tomatoes grown in plantations in the Lublin Region indicated exceeding of the optimum range. Only the content of nitrogen in the leaves was within the optimum range, while the levels of phosphorus, potassium, calcium and magnesium exceeded that range. The supply of tomatoes grown in the Lublin Region with microelements in most cases exceeded the optimum range, and in one case it was at the deficit level. The optimum range was exceeded for the leaf content of copper, zinc, manganese and iron; the deficit content was related to boron. It was found that among the assayed macro- (N, P, K, Ca, Mg) and microelements (Cu, Zn, Mn, Fe and B) only in a few cases (3) there appeared significant positive correlations between the elements assayed. It should be noted, however, that only in a single case the coefficient of determination was higher than 50% (77.1%).
EN
The aim of conducted studies was estimation of increase manganese nutrition on content of nutrient and yielding of lettuce (Lactuca sativa L.) in hydroponic cultivation. Plants were grown in rockwool using closed system fertigation with recirculation of nutrient solution. In experiment were used nutrient solution with following nutrient contents [mg·dm-3]: N-NH4 < 10, N-NO3 150, P-PO4 50, K 150, Ca 150, Mg 50, Fe 3.00, Zn 0.44, Cu 0.03, B 0.011, pH 5.50, EC 1.8 mS·cm-1. It was studied the following manganese concentrations in nutrient solution (in [mg・dm-3]): 0.5, 4.8, 9.6, 19.2 (described as Mn-I, Mn-II, Mn-III and Mn-IV). It was found a significant influence of increasing manganese concentration applied in fertigation on the content of: N, K (for Mn-IV); P, Fe, Cu (for Mn-III and Mn-IV); Mg, Zn (for Mn-II to Mn-IV) in aboveground parts of lettuce. It was no differences in case of calcium and sodium content. Increasing concentration of manganese used to fertigation significantly influenced the content of Mn in plants. Manganese also affected on the SPAD measurement (decreasing at Mn-IV) and yielding of the plants (decreasing for Mn-II to Mn-IV comparing with Mn-I).
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wzrastającego żywienia manganem na zawartość składników pokarmowych i plonowanie sałaty (Lactuca sativa L.) w uprawie hydroponicznej. Rośliny uprawiano w wełnie mineralnej z zastosowaniem układu zamkniętego z recyrkulacją pożywki. W doświadczeniach stosowano pożywkę o następującej zawartości składników pokarmowych [mg·dm-3]: N-NH4 < 10, N-NO3 150, P-PO4 50, K 150, Ca 150, Mg 50, Fe 3,00, Zn 0,44, Cu 0,03, B 0,011, pH 5,50, EC 1,8 mS·cm-1. Badano następujące poziomy żywienia manganem w pożywce [mg・dm-3]: 0,5, 4,8, 9,6, 19,2 (opisane jako Mn-I, Mn-II, Mn-III i Mn-IV). Wykazano istotny wpływ wzrastających stężeń manganu stosowanego w fertygacji na zawartość w częściach nadziemnych sałaty: N, K (dla Mn-IV); P, Fe, Cu (dla Mn-III i Mn-IV); Mg, Zn (dla Mn-II do Mn-IV). Nie stwierdzono różnic w przypadku zawartości wapnia i sodu. Wzrastające stężenia manganu stosowanego w formie fertygacji silnie wpływały na zawartość tego składnika w roślinach. Mangan oddziaływał także na odczyt SPAD (obniżenie dla Mn-IV) i plonowanie roślin (obniżenie dla Mn-II - Mn-IV w porównaniu z Mn-I).
EN
The aim of conducted in years 2008-2012 studies was to assess the efficiency of application of increasing manganese levels on the nutritive value of tomato fruits (Lycopersicon esculentum Mill. cvs. ‘Alboney F1’ and ‘Emotion F1’), expressed in the contents of macro- and micronutrients. Plants were grown in rockwool with application of nutrient solution characterized the following chemical composition (in [mg dm–3]): N-NH4 2.2, N-NO3 - 230, P - 50, K - 430, Ca - 145, Mg - 65, Cl - 35, S-SO4 - 120, Fe - 2.48, Zn - 0.50, Cu - 0.07, pH -5.50, EC - 3.00 mS cm–1. The following manganese plant nutrition levels were examined (in mg Mn · dm–3): 0.06 (control), 0.3, 0.6, 1.2 (Experiment I), 2.4, 4.8, 9.6 and 19.2 (Experiment II); (denoted as Mn-0, Mn-0.3, Mn-0.6, Mn-1.2, Mn-2.4, Mn-4.8, Mn-9.6; Mn-19.2). The source of manganese was manganese sulfate (MnSO4 · H2O, 32.3% Mn). The nutritive value of tomato fruits changed significantly under the influence of the application of wide range of manganese concentrations. It was found a significant reduction of the content of phosphorus (Exp. I, II), potassium (Exp. II), calcium (Exp. I, II) and magnesium (Exp. I, II). Manganese influence on the decreasing content of other metallic micronutrients (Fe, Zn, Cu) in fruits. Cultivar had a significantly influence on the content of: nitrogen (except Mn-2.4, Mn-4.8, Mn-9.6), potassium (in Exp. II, except Mn-4.8), calcium (except for Mn-0.6, Mn-2.4), magnesium (except Mn-0.3 and Mn-2.4), iron (except Mn-1.2), manganese and zinc (except control combination) and copper (except Mn-0.6 and Mn-1.2). The highest contents of N, Ca and Mg in fruits were recorded for the application of Mn-0, while for P and K - at 0.3 mg Mn dm–3, whereas it was lowest for all these nutrients (except N) in the case of Mn-19.2 (Exp. II). The reduction of nutrient contents amounted to (% changes: from the lowest content to the highest content): N (11.3), P (48.1), K (24.8), Ca (75.4), Mg (57.5), Fe (59.2), Zn (65.4) and Cu (43.7).
PL
Celem przeprowadzonych w latach 2008-2012 badań była ocena skuteczności stosowania wzrastających stężeń manganu na wartość odżywczą owoców pomidora (Lycopersicon esculentum Mill. cv. ‘Alboney F1’ i ‘Emotion F1’), wyrażoną zawartością w nich makro- i mikroskładników. Rośliny uprawiano w wełnie mineralnej, przy zastosowaniu pożywki o następującym składzie (w [mg · dm–3]): N-NH4 - 2,2, N-NO3 - 230, P - 50, K - 430, Ca - 145, Mg - 65, Cl - 35, S-SO4 - 120, Fe - 2,48, Zn - 0,50, Cu - 0,07, pH - 5,50, EC - 3,00 mS · cm–1. Badano następujące poziomy żywienia roślin manganem (w [mg Mn dm–3]): 0,08 (kontrola); 0,3; 0,6; 1,2 (Eksperyment I); 2,4; 4,8; 9,6; 19,2 (Eksperyment II; opisane jako Mn-0, Mn-0,3, Mn-0,6, Mn-1,2, Mn-2,4, Mn-4,8, Mn-9,6; Mn-19,2). Źródłem manganu był siarczan manganawy (MnSO4 · H2O, 32,3% Mn). Wartość odżywcza owoców pomidora istotnie zmieniała się pod wpływem stosowania szerokiego zakresu stężeń manganu. Wykazano znaczne obniżenie zawartości fosforu (Eksperyment I, II), potasu (Eksperyment II), wapnia (Eksperyment I, II) i magnezu (Eksperyment I, II). Mangan wpływał na obniżenie zawartość pozostałych mikroskładników metalicznych (Fe, Zn, Cu) w owocach. Odmiana miała istotny wpływ na zawartość: azotu (poza Mn-2,4, Mn-4,8, Mn-9,6), potasu (Eksperyment II poza Mn-4,8), wapnia (poza Mn-0,6, Mn-2,4), magnezu (poza Mn-0,3 i Mn-2,4), żelaza (poza Mn-1,2), manganu i cynku (poza kombinacją kontrolną) oraz miedzi (poza Mn-0,6 i Mn-1,2). Największą zawartość N, Ca i Mg w owocach stwierdzono w przypadku aplikacji Mn-0, podczas gdy P i K - przy 0,3 mg Mn · dm–3, a najmniejsze zawartości składników (poza N) w przypadku Mn-19.2 (Eksperyment II). Obniżenie zawartości składników wynosiło (% zmian składnika: zawartość najmniejsza do zawartości największej): N (11,3); P (48,1); K (24,8); Ca (75,4); Mg (57,5); Fe (59,2); Zn (65,4); Cu (43,7).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.