Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a practical way to shorten changeover of HAAS VF3 milling machine during the production of parts for mowers performed at a manufacturing company SaMASZ, Bialystok. A typical SMED approach was applied, i.e. times of individual actions were measured upon a priorly recorded film. Then, the operations were grouped into external and internal ones. For the purpose of analysis the Gantt diagram was used. In order to increase the share of external actions, the EROWA zero-point system chuck was used. As a result, most of the internal actions could be converted into external ones, that do not take up valuable working time of the machine. Calculated resulting economic effect significantly reduces production costs and the EROWA system applied in the process further improves machining precision of manufactured parts, and thus the quality of the manufactured agricultural machinery.
PL
Artykuł prezentuje praktyczny sposób skrócenia czasów przezbrojeń frezarki HAAS VF3 podczas produkcji części dla kosiarek wykonywanych przez przedsiębiorstwo produkcyjne SaMASZ, w Białymstoku. W publikacji wykorzystano typowe podejście SMEA to znaczy czasy poszczególnych operacji mierzono na podstawie nagranego uprzednio filmu. Następnie operacje zostały pogrupowane na zewnętrzne i wewnętrzne. W analizie wykorzystano również wykres Gantta. W celu udziału zewnętrznych operacji wykorzystano system zerowania EROWA. W rezultacie część wewnętrznych operacji została zamieniona na zewnętrzne, które nie zajmują cennego czasu maszyny. Skalkulowane efekty ekonomiczne pozwoliły na znaczącą redukcję poziomu kosztów. Dodatkowo wykorzystanie systemu EROWA pozwoliło na poprawę precyzji wykonywanych części i jakości wyprodukowanego sprzętu rolniczego.
PL
Przedstawiono proces tworzenia i kalibracji modelu przepływu wód podziemnych w rejonie ujścia wód podziemnych w Koninie. Model wykonany w programie Visual Modflow obejmował 5 warstw modelowych (3 warstwy wodonośne i 2 warstwy rozdzielające). Do kalibracji modelu początkowo zastosowano ręczną metodę "prób i błędów", uzyskując mało zadowalające wyniki zgodności położenia zwierciadła wody w punktach obserwacyjnych z wartościami obliczonymi. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia automatycznej kalibracji parametrów z zastosowaniem pakietu optymalizacyjnego PEST. Zgodność pomiędzy wysokoscią zwierciadła wody obserwowaną a obliczoną za pomocą modelu matematycznego wzrosła do zadowalającego poziomu.
EN
The article presents the process of elabolatrion and calibration of an underground waters flow model in the area of the groundwaters intake in Konin. The model created in the Visual Modflow programme covered 5 model layers (3 water-bearing layers and 2 separating layers). Initially, the model was calibrated manually using the trial-and-error method what led to unsatisfactory results in the scope of conformity between the water-table location in observation points and the calculated values. In the next step, the automatic calibration of parameters with the use of the PEST optimisation package was carried out. The conformity between the water-table ІеvеІ observed and calculated with a mathematical model increased to a satisfactory degree.
PL
Badania modelowe, obejmujące zasięgiem zlewnie Przemszy i Białej Przemszy, przeprowadzono w celu oszacowania zasobów dyspozycyjnych tego obszaru. Powierzchnia modelowanego obszaru wynosi ponad 2 tys. km2 i jest o ok. 680 km2 większa od powierzchni dokumentowanych zlewni. W artykule omówiono zastosowaną schematyzację warunków hydrogeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odwodnień kopalnianych. Skomplikowany układ hydrostrukturalny, dodatkowo silnie zmieniony antropogenicznie na skutek prowadzonych odwodnień kopalnianych oraz intensywnego poboru wód w celach użytkowych, prowadzi do powstania złożonego układu hydrodynamicznego obszaru. W skali lokalnej warunki hydrodynamiczne należy traktować jako nieustalone. W skali regionalnej, z pewnym przybliżeniem, można je traktować jako quasi-stacjonarne. Ze względu na skomplikowane warunki hydrogeologiczne, które uniemożliwiają zastosowanie prostej schematyzacji polegającej na wydzieleniu sekwencji warstw wodonośnych i słabo przepuszczalnych, zdecydowano się na opracowanie modelu przestrzennego, składającego się z siedmiu ciągłych warstw o zróżnicowanym przestrzennie rozkładzie współczynnika filtracji, który odpowiada zróżnicowaniu litologicznemu skał.
EN
The aim of hydrogeological modelling of the Przemsza and Biała Przemsza catchments was to estimate their disposable resources. The modelled area is more than 2000 square kilometres in size, and is about 680 square kilometres larger than the area of the catchments. This article focuses on the discussion on the applied model schematization, which takes into consideration mine drainage. The study area is characterised by a complicated hydrogeological system, additionally changed by human activity (mine drainage and water consumption for utility purposes). On a local scale, the hydrodynamic conditions should be regarded as transient. On a regional scale, with some approximation, they can be regarded as quasi-stationary. Complexity of the hydrogeological conditions prevents use of simple schematization involving the separation of a sequence of aquifers and aquitards. In this situation, it has been decided to develop a hydrogeological model consisting of seven layers, using lithological criteria.
PL
W artykule omówiono i porównano funkcjonalność dwóch komercyjnych programów geologicznych: HydroGeo Builder (SWS) oraz GDM (BRGM). Artykuł jest adresowany do hydrogeologów praktyków, którzy posługują się komercyjnym oprogramowaniem w celu wspomagania wykonywanych przez siebie analiz i ekspertyz dotyczących rzeczywistych systemów hydrogeologicznych. Skupiono się na określeniu nakładów pracy niezbędnych do utworzenia przestrzennej reprezentacji systemu hydrogeologicznego (tworzenie powierzchni rozdzielających warstwy wodonośne i warstwy słabo przepuszczalne modelu koncepcyjnego) oraz na atrakcyjnej wizualizacji wyników. W omawianym artykule posłużono się danymi pozyskanymi dla modelu ustalającego zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni rzeki Białej Przemszy i Przemszy. Przedstawiono etapy prac przy tworzeniu powierzchni modelu koncepcyjnego przy wykorzystaniu bazy danych Bank Hydro. Jest to najczęściej wykorzystywana baza danych w Polsce, zawierająca informacje o profilach litostratygraficznych odwiertów, udostępniana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiono również możliwość wizualizacji powierzchni geologicznych w celu bieżącej weryfikacji poprawności, podczas procesu ich tworzenia oraz możliwości wizualizacji wyniku końcowego. W artykule wskazano różnice w sposobie stosowania obu programów. Nie wskazano jednoznacznie przewagi jednego programu nad drugim, z punktu widzenia funkcjonalności oprogramowania. Starano się wskazać użyteczne aspekty wykorzystania każdego z nich oraz trudności, jakie hydrogeolog może napotkać przy ich użytkowaniu.
EN
This paper discusses and compares the functionality of two commercial geological programs: Hydrogeo Builder (SWS) and GDM (BRGM). The article is aimed at skilled geologists who use commercial software in order to support analyses and expert opinions on the actual (hence complicated) hydrogeological systems. The article focuses on the identification of workload required to create a spatial representation of the hydrogeological system (creating surfaces separating aquifers and semipermeable layers of the conceptual model) and the attractive visualization of the results. Data, which has been used for the model setting, were extracted from the groundwater resources model of the Biała Przemsza and Przemsza rivers. The article presents the stages of work in creating a surface of conceptual model using the Bank Hydro database. It is the most commonly used database in Poland, containing lithostratigraphic profiles of boreholes, and it is supported by the PGI-NRI. The paper also presents the possibility of visualization of geologic surfaces to the current validation of their creation, and the possibility of visualizing the results. The article indicates differences in the use of both programs. The dominance of one over another in terms of software functionality has not been clearly indicated. Efforts were made to identify both useful aspects of the programs and difficulties that a hydrogeologist may encounter while using them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.