Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 801

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie jakością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
EN
A turbulent manufacturing market, especially in the metal industry, determines the quality of products and the level of production efficiency, which contributes to a company's market position and competitiveness. The aim of the study was to develop a model to define a manufacturing company’s current market position using KPIs in relation to a key product - gearbox casting. The company's position was defined in terms of the relationship occurring between technological capabilities and market position. An additional aim of the study was to identify critical determinants and, ultimately, to identify conditions for strengthening market position. As a test of the proposed model, the position of the analysed company (in terms of technological capabilities and market position) was defined as “Search for occasions”- box 9 within the 3x3 matrix. Technological determinants that weaken the company’s position (low level of maintenance capacity and long production cycle time) and determinants with a strong negative impact on market position (low level of human resource development) were identified. An element of novelty is the use of KPIs as variables determining the position of the company within the3x3 matrix, which is indicative of a specific technological position in the market. Further lines of research will concern the determination of appropriate KPIs in relation to the identified critical areas of the company. Subsequent steps will concern the implications of the model in relation to the company’s other key aluminium alloy castings.
EN
The Covid-19 pandemic has acknowledged the importance of educational management information systems (EMIS) for quality management (QM) in higher education and set new directions for post-pandemic studies. Successful implementation of QM, however, processes depends mainly on lecturers' perceptions about quality and educational technology. However, higher education lecturers’ profiles regarding these quality perceptions and their commitment to technology acceptance must be investigated more. The aim of research is to analyse the relationship between Education Management Information System (EMIS) and Quality Management (QMAS) to lecturers' Continuance Commitment (CC). In response to this research gap, the researchers identified such profiles using a quantitative survey of 534 lecturers from Indonesian higher education institutions. A seven-point Likert scale was used to measure the respondents' expectations or expression of their perceived experience on all indicators used in the study. The data analyses were descriptive analysis and factor analysis. Based on the seminal work of Roger's diffusion of innovations, technology enthusiasts, visionaries, pragmatists, conservatives and sceptics remain valid in the organisation, and the uptake of educational management information systems is still in the hands of technology enthusiasts and visionaries. Quality management and EMIS acceptance are critical factors that make lecturers willing to continue using the system to support accreditation. These profiles will enable customised training in the recovery after the Covid-19 pandemic.
PL
Pandemia Covid-19 potwierdziła znaczenie systemów informacyjnych zarządzania edukacją (Education Management Information Systems - EMIS) dla zarządzania jakością (Quality Management - QM) w szkolnictwie wyższym i wyznaczyła nowe kierunki badań post-pandemicznych. Pomyślne wdrożenie zarządzania jakością zależy głównie od postrzegania jakości i technologii edukacyjnych przez wykładowców. Należy także dokładniej zbadać profile wykładowców szkolnictwa wyższego w zakresie postrzegania jakości i ich zaangażowania w akceptację technologii. Celem badania jest analiza związku między Systemem Informacji o Zarządzaniu Edukacją (EMIS) a Zarządzaniem Jakością (QMAS) w odniesieniu do ciągłego zaangażowania wykładowców (Continuance Commitment - CC). W odpowiedzi na tę lukę badawczą naukowcy zidentyfikowali takie profile za pomocą ankiety ilościowej przeprowadzonej wśród 534 wykładowców z indonezyjskich instytucji szkolnictwa wyższego. Siedmiostopniowa skala Likerta została wykorzystana do pomiaru oczekiwań respondentów lub wyrażenia ich postrzeganego doświadczenia we wszystkich wskaźnikach wykorzystanych w badaniu. Analizy danych obejmowały analizę opisową i analizę czynnikową. W oparciu o przełomową pracę Rogera na temat dyfuzji innowacji, entuzjaści technologii, wizjonerzy, pragmatycy, konserwatyści i sceptycy pozostają ważni w organizacji, a absorpcja systemów informatycznych zarządzania edukacją jest nadal w rękach entuzjastów technologii i wizjonerów. Zarządzanie jakością i akceptacja EMIS są krytycznymi czynnikami, które sprawiają, że wykładowcy chcą nadal korzystać z systemu w celu wspierania akredytacji. Profile te umożliwią zindywidualizowane szkolenia w zakresie odbudowy po pandemii Covid-19.
EN
This study aims to practice the implementation of the Fishbone Diagram for Cause & Effect Analysis and prove the validity of the technique’s usability in any construction project to increase productivity for both construction managers and engineers. In every sub-branch of the given Fishbone Diagram, possible failures might be expected to occur unless necessary precautions are taken. The failures, emerge as significant problems and range from possible delays to product quality deficiencies which would affect the acceptance of the project from customers. During the creation of the Fishbone Diagram, the obtained results show us that possible delays are co-existing among each of the 5 M's. Fishbone Diagram in the study also points out there are common issues and similarities between Men and Machine since both 2 M’s lead to progress in a construction project and are interdependent. As a result of this study, usage of Fishbone Diagram Technique demonstrated the possible connections between M’s and determination of the Cause & Effect relations in a construction project. Findings of this study proved that usage of Cause & Effect Analysis in construction projects is also practical to determine the key points of a construction and interdependent factors.
EN
The dynamically developing production market, and in particular the metallurgic industry, enforces constant improvement of the level of production efficiency and product quality, which influences company position on the market and the level of its competitiveness. Therefore, the aim of the study was to determine the current position of the foundry enterprise, taking into account the aluminium gearbox casting, in the context of technological capabilities and market position, as well as to identify critical factors and, finally, to indicate the conditions for its strengthening. The study used a 3x3 matrix. The company under study, in the context of manufacturing the analysed product, is classified in the area of "marketing improvement". This area demonstrates the need to take measures to establish a marketing and development department and the need to make better use of the company's identified technological potential. The method presented in the study can be useful for analysing the position of manufacturing and service companies in various industries, in order to select an appropriate development strategy.
PL
Dynamicznie rozwijający się rynek produkcyjny, a w szczególności przemysłu metalurgicznego, wymusza stałe doskonalenie poziomu efektywności produkcji, jakości wyrobów, co wpływa na pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz na poziom jego konkurencyjności. Z tego względu celem opracowania było określenie aktualnej pozycji przedsiębiorstwa odlewniczego biorąc pod uwagę aluminiowy odlew skrzyni biegów, w kontekście możliwości technologicznych i pozycji na rynku, a także identyfikacja newralgicznych czynników i finalnie wskazanie warunków jej umocnienia. W badaniu wykorzystano macierz 3x3. Badane przedsiębiorstwo w kontekście wytwarzania analizowanego wyrobu zlokalizowane jest w obszarze „poprawa marketingu”. Lokalizacja ta świadczy o konieczności podjęcia działań związanych z utworzeniem działu marketingu i rozwoju oraz konieczności lepszego wykorzystania zidentyfikowanego potencjału technologicznego przedsiębiorstwa. Przedstawiona w opracowaniu metoda może być przydatna do analizy pozycji przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych z różnych branż, celem obrania adekwatnej strategii rozwojowej.
EN
Conducting research on the quality of service and customer satisfaction is currently necessary for the proper and effective functioning of any organization. One of the organizations that have changed in recent years is petrol stations. In this paper, the Customer Satisfaction Index (CSI) is used to measure the quality of services and customer satisfaction. This research was carried out with the use of a proprietary questionnaire in which the respondents assessed the level of service at petrol stations. The obtained results allowed identifying the most important areas for the customers of petrol stations. In addition, the developed quality map indicated areas that should be given special attention, improved and those that are least important to customers. The conducted analyzes indicate that the CSI method used in this study is a tool that enables the assessment of customer satisfaction in a complex organization such as a petrol station.
6
Content available Project management standards
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the main project management standards and topics connected with quality management in projects. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The considerations presented in the publication made it possible to analyses the most important aspects of project management in the context of quality management. The publication concentrate on problems connected with various aspects of project management. The paper says about ISO and non ISO related projects trying to characterize and compare various types of standards and approaches. There is a spatial attention towards analysis of quality management in projects. Especially problems connected with risk in process which are important part of quality management and also play important role in ISO 9001 quality management standards. Paper also contains some analysis connected with the impact of COVID-19 pandemic on the project management and try to conclude main methods how to manage teams in project management in virtual environment. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with project management in the conext of standards and quality management.
EN
Purpose: The main purpose of the research is to devise and present a concept for a solution enabling integration of popular off-the-shelf online forms with a tool aligned with the MiRel concept used for quality measurement by application of the SERQUAL method. Design/methodology/approach: The analysis performed by the author comprised various possibilities of using standard features of popular online forms to store data for purposes of the SERVQUAL method. This involved identification of several potential layouts of the master table where the answers previously received are kept. The analysis concerned the data structure applied in the tool designed, as proposed in the literature, in accordance with the MiRel concept, to support the method in question. The elements identified in this structure were the attributes whose values should be entered directly and manually in tables as well as those whose values should be added automatically on the basis of the answers previously received. Solutions were developed to enable automatic data migration from the master table to the tool’s respective tables. Findings: The data required for purposes of the SERVQUAL analysis, supported by a tool created in a spreadsheet according to the MiRel concept, can be successfully stored by means of commonly available online forms. What proves to be problematic is the impossibility of verifying the correctness of the answers in terms of the relevance of individual dimensions, yet in this respect both the verification and potential adjustment of the answers received can be inherent in the mechanism responsible for data migration from the master table to the tool’s tables. A fully functional solution enabling data to be retrieved from the master table and moved to the tool’s tables can be developed using built-in spreadsheet features only, without the need for any code created in any programming language. Practical implications The solution proposed in the paper can be used in practice when measuring quality using the SERVQUAL method. Originality/value: The concept described in the paper is the author’s original solution.
EN
Purpose: The main goal of the research was to determine the spectrum of instruments supporting management processes that are used to improve the quality of products in terms of sustainable development. We analyzed the degree of their use in the practical functioning of the surveyed enterprises. In addition, the aim of the research was to determine the scope of application of the indicated instruments or the possibility of their use in the decision-making process relating to the improvement of the broadly understood quality of products. Design/methodology/approach: The research method applied are: 1) standardized survey research making based on a survey conducted in contact and remote way conducted in 78 enterprises in south-eastern Poland; 2) analysis of the source documentation and in-depth interviews. It is a component of broader research. Findings: The following methods were used in decision-making processes with varying frequency: the Delphi method by 58% of respondents, Tree of Failure Analysis (by 52%), Event Tree Analysis (by 44%), and the QFD method (by 41% respondents). The surveyed companies that have implemented a vapour management system based on ISO standards tend to use 5 methods out of 25 cited in this study (these are a survey, brainstorming, 5Why and/or 5W2H, benchmarking, and the Delphi method). As a result of using mainly the above mentioned methods in decision-making processes, 74% (out of all) of the respondents indicated an increase in the quality level of products, and 39% of respondents indicated the enhancement of the pro-ecological impact of products on the natural environment. Research limitations/implications: Most of the analysed enterprises from SMEs are tried integrating qualitative-environmental actions as part of improving the quality of products. This approach is crucial when improving the quality of products in SMEs. Practical implications: It is necessary to develop a multidimensional modl enabling the optimization of decision-making processes with the possibility of making full use of the available instruments for improving the quality of the product in such a way as to meet the rapidly changing requirements of stakeholders. Originality/value: The article has cognitive value for development of knowledge, science, quality, and environmental in the area of management of products.
EN
Purpose: The basic purpose of research was to determine the causes of making the decision that manufacturers on their way to improve the quality of their products. Design/methodology/approach: The research method applied in article is mainly standardized survey research making based on survey conducted in contact and remote way conducted in 78 enterprises in south-eastern Poland. The research process also accompanied analysis of thesource documentation. Findings: It was concluded that decision during improving quality of the product were making mainly in simultaneously with considering customers' requirements of the customers about the quality of the products and the impact of products on the natural environment. Research limitations/implications: Most of the verified enterprises from SMEs are tried integrating qualitative-environmental actions as part of improving the quality of products. This is a favorable condition for further research, so that it is possible to adjust the quality and environmental approach when improving the quality of products in SMEs. Practical implications: Discussion of the results of research have a series of practical implications mainly for product management staff. Especially in organizations that designed new products or also in significant modification of these products. Social implications: Building awareness improves not only quality of products, but also simultaneously in line with sustainable development, including in improving environmental aspects. Originality/value: The article has cognitive value for development of knowledge, science, quality, and environmental in the area of management of products.
EN
The article presents the results of the analysis of cardboard packaging complaints based on selected quality tools and statistical tools for the purpose of a rough assessment of the effectiveness of corrective and preventive actions taken by the surveyed company and for predictive purposes. The analysis was performed in terms of two research periods - 1 year and quarters, and from the point of view of total complaints and external - customer complaints. Data on the number of products complained of as well as financial losses incurred by the company on this account were analysed. The article presents the potential of both classic quality tools and statistical tools for the purposes of in-depth analysis of complaints data and for predictive purposes and subsequent risk analysis. The critical complaint was indicated - complaint code 403 - overprint. The number of complained products to be expected in the next quarter of the new year was determined. The article shows that the corrective and preventive actions taken by the company have not yet brought the expected result in the form of reducing the number of products complained by customers during the quarters surveyed.
EN
In the paper the D3 discipline of the G8D method has been presented. In the presented procedure all decisions are made regarding the introduction of interim corrective actions - ICA. The algorithm of conduct for the discipline and the quality management tools that the discipline uses have been also presented. It has been also discusses how to proceed for the D3 discipline in determining temporary corrective actions for the NOK detail with the preceding actions in the D2 discipline.
PL
Cel: Wraz z rozpowszechnianiem koncepcji Przemysłu 4.0 coraz lepiej widoczne jest niedostosowanie tradycyjnych metod i narzędzi zarządzania jakością. Celem prezentowanych w artykule badań wstępnych była identyfikacja postrzeganego poziomu gotowości do wprowadzania koncepcji jakości 4.0, a także korzyści oraz barier, z którymi przedsiębiorstwa spodziewają się spotkać w wyniku realizacji projektów zmian. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Artykuł został oparty na przeglądzie literatury. W badaniach posłużono się udostępnionym w internecie kwestionariuszem ankiety skierowanym do przedstawicieli polskich przedsiębiorstw (CAWI). Uzyskano i poddano analizie 101 kompletnych odpowiedzi. Wyniki/wnioski: Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie deklarowanych poziomów gotowości przedsiębiorstw różnej wielkości do wdrażania koncepcji jakości 4.0, a także na identyfikację postrzeganych korzyści i barier. Ograniczenia: Przeprowadzone badania mają charakter wstępny. Ograniczeniem jest liczba respondentów. Ograniczona długość kwestionariusza nie pozwoliła na wykrycie wszystkich zależności. Zostanie to rozwiązane w badaniach pogłębionych. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań pozwalają wskazać, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami w odniesieniu do wdrażania koncepcji jakości 4.0, a także jakiego rodzaju wsparcie ze strony biznesu oraz naukowców jest potrzebne. Może to stanowić podstawę dla opracowania nowych programów badawczych i wdrożeniowych. Oryginalność/wartość poznawcza: Jakość 4.0 jest pojęciem, które zostało stworzone ok. 2017 r. Badania w tym zakresie są na wczesnym etapie. Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw została oparta na nowym modelu, który dotychczas został wykorzystany tylko w jednym kraju.
EN
Purpose: Along with the spread of the Industry 4.0 concept, the maladjustment of traditional quality management tools is becoming increasingly visible. The purpose of the preliminary research presented in the article was to identify the perceived level of readiness to implement the concept of quality 4.0, as well as the benefits and barriers that companies expect to meet during implementing change projects. Design/methodology/approach: The article is based on a literature review. The research used a questionnaire made available on the Internet. It was addressed to representatives of Polish enterprises (CAWI approach). 101 complete responses were obtained and analyzed. Findings/conclusions: The obtained results made it possible to indicate the declared levels of readiness of enterprises of various sizes to implement the concept of quality 4.0, as well as to identify perceived benefits and barriers. Research limitations: The conducted research is of a preliminary nature. The limitation is the number of respondents. The limited length of the questionnaire did not allow the detection of all dependencies. This will be solved in in-depth research. Practical implications: The research results allow to indicate what challenges are faced by enterprises in relation to the implementation of the concept of quality 4.0, as well as what kind of support from business and scientists is needed. This can be the basis for the development of new research and implementation programs. Originality/value: Quality 4.0 is a concept that was created around 2017. Research in this area is at an early stage. The assessment of the readiness of Polish enterprises was based on a new model that has so far been used only in one country.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu było przedstawienie znaczenia problematyki obsługi klientów korzystających ze stacji paliw. Tego typu obiekty nie są jedynie punktami zajmującymi się sprzedażą paliwa. Obecnie ich działalność rozwinęła się na tyle, że dostępność różnorodnych usług przez nie realizowanych jest bardzo bogata i zróżnicowana. Stąd też potrzeba weryfikowania jakości usług, szczególnie w kontekście obsługi tam świadczonej i zadowolenia konsumentów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, który skierowany był do osób korzystających ze stacji paliw. Wyniki/wnioski: Przeprowadzone badania ankietowe umożliwiły ocenę stopnia zadowolenia z obsługi oraz wskazanie najbardziej frustrujących czynników podczas tego procesu w opinii respondentów stacji paliw. Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że problem jest ważny, a konsumenci, wybierając konkretną stację paliw, kierują się wieloma różnymi czynnikami. Do jednych z ważniejszych zaliczyć należy jakość obsługi klienta. Ograniczenia: Przeprowadzone badania odnosiły się do klientów stacji paliw z obszaru Polski południowo-wschodniej, z uwagi na ograniczone możliwości rozpowszechniania kwestionariusza ankiet. Autorzy zamierzają jednak, w następnych etapach badawczych, rozszerzyć zakres badań do respondentów pochodzących z innych regionów Polski. Zastosowanie praktyczne: Badania jakości usług oferowanych przez stacje paliw są istotnym zagadnieniem ze względu na stale poszerzaną ofertę usług świadczonych przez te obiekty, a także rosnące wymagania klientów. Stąd też wyniki uzyskane z badań mogą znaleźć zastosowanie w doskonaleniu strategii działań implementowanych przez stacje paliw. Oryginalność/wartość poznawcza: Z przeglądu literatury związanej z podjętym tematem badawczym wynika, że istnieje ograniczona ilość danych dotyczących tej problematyki. Stąd też uzyskane wyniki badań ankietowych uzupełniają wiedzę poznawczą z zakresu analizy i oceny satysfakcji klientów stacji paliw ze świadczonych przez nie usług.
EN
Purpose: The purpose of this article was to present the importance of the issues of servicing customers using petrol stations. These types of facilities are not only points that sell fuel. Currently, their activities have developed so much that the availability of various services provided by them is very rich and varied. Hence the need to verify the quality of services, especially in the context of the service provided there and consumer satisfaction. Design/methodology/approach: The research was conducted with the use of a proprietary questionnaire, which was addressed to people using petrol stations. Findings/conclusions: The conducted questionnaire survey made it possible to assess the level of satisfaction with the service and to identify the most frustrating factors during this process, in the opinion of the respondents of the petrol stations. The conducted research shows unequivocally that the problem is important and that when choosing a particular petrol station, consumers are guided by many different factors. One of the most important ones is the quality of customer service. Research limitations: The conducted research related to the customers of petrol station from south-eastern Poland, due to the limited possibilities of disseminating the questionnaire. The authors intend, however, in the next research stages, to extend the scope of the research to respondents from other regions of Poland. Practical implications: Research on the quality of services offered by petrol stations is an important issue due to the constantly expanded offer of services provided by these facilities, as well as the growing requirements of customers. Hence, the results obtained from the research can be used to improve the strategy of actions implemented by petrol stations. Originality/value: A review of the literature related to the research topic undertaken shows that there is a limited amount of data in this area. Hence, the obtained results of the questionnaire surveys supplement the cognitive knowledge in the field of analysis and assessment of the satisfaction of petrol station customers with the services provided by them.
EN
This research aims to propose an effective model for the detection of defective Printed Circuit Boards (PCBs) in the output stage of the Surface-Mount Technology (SMT) line. The emphasis is placed on increasing the classification accuracy, reducing the algorithm training time, and a further improvement of the final product quality. This approach combines a feature extraction technique, the Principal Component Analysis (PCA), and a classification algorithm, the Support Vector Machine (SVM), with previously applied Automated Optical Inspection (AOI). Different types of SVM algorithms (linear, kernels and weighted) were tuned to get the best accuracy of the resulting algorithm for separating good-quality and defective products. A novel automated defect detection approach for the PCB manufacturing process is proposed. The data from the real PCB manufacturing process were used for this experimental study. The resulting PCALWSVM model achieved 100 % accuracy in the PCB defect detection task. This article proposes a potentially unique model for accurate defect detection in the PCB industry. A combination of PCA and LWSVM methods with AOI technology is an original and effective solution. The proposed model can be used in various manufacturing companies as a postprocessing step for an SMT line with AOI, either for accurate defect detection or for preventing false calls.
EN
Purpose: The article concerns the analysis of the applicable normative requirements in the field of product quality planning in the process of approving parts for production. Design/methodology/approach: The analysis, in particular, concerns the correlation of appropriate methods and quality management tools in the quality planning process. Findings: Correct use of quality planning tools in product and process development determines the effectiveness of implementing individual phases of APQP (Advanced Product Quality Planning). Research limitations/implications: It is important that the organisation skilfully and consciously uses the quality tools required by APQP; they usually require multiple uses during the project implementation time, which depends on the specificity of a particular project. Practical implications: The study presents how core quality planning tools are related, proving that they cannot be treated as an individual tool, but only their correct use can protect the project/organisation against nonconformities or misunderstandings between the supplier and the customer. Originality/value: The study's originality and novelty show the relations and dependence between APQP phases and core quality tools/evidence developed in the PPAP (Production Part Approval Process), according to PPAP level 3. The article presents a practical approach to the use or multiuse of particular core quality planning tools according to APQP phases.
EN
The production of high pressure die casts also brings difficulties regarding the processing of the waste material. It is mainly formed by runners, overflows and other foundry supplements used and, in the case of machines using the cold chamber, also the remainder from this chamber. As this material is often returned to the production process, we refer to it as return material. In the production process, it is therefore essential to deal with the proportion issue of return material against primary material that can be added to the melt to maintain the required cast properties. The submitted article monitors the quality properties of the alloy, selected mechanical properties of casts and porosity depending on the proportion of the return material in the melt. At the same time, the material savings are evaluated with regards to the amount of waste and the economic burden of the foundries. To monitor the above-mentioned factors, series of casts were produced from the seven melting process variants with a variable ratio of return to the primary material. The proportion ratio of return material in the primary alloy was adjusted from 100% of the primary alloy to 100% of the return material in the melting process. It has been proven that with the increasing proportion of the return material, the chemical composition of the melt changes, the mechanical properties of the alloy decrease and the porosity of the casts increases. Based on the results of the tests and analyzes, the optimal ratio of return and primary material in the melting process has been determined. Considering the prescribed quality of the alloy and mechanical properties, concerning the economic indicator of the savings, the ratio is set at 70:30 [%] in favor of the primary material.
18
Content available remote Systemy Zarządzania Jakością w firmie CERTECH
PL
Artykuł przedstawia istotę stosowania norm i systemów zarządzania jakością, na podstawie firmy CERTECH. Istotnym elementem procesu kontroli jakości w tej firmie jest oznaczanie zawartości montmorylonitu, na podstawie której surowiec podlega wstępnej klasyfikacji. W przeprowadzonym eksperymencie skorzystano ze stosowanej przez zakład normy BN-77/4024-16 do ustalenia zawartości minerału w produkcie gotowym. Dodatkowo przeprowadzono badania wykluczając użycie pirofosforanu sodu, którego podstawową rolą w oznaczeniu jest zdyspergowanie próbki. Ponadto wykonano również badania z użyciem dwóch krzywych wzorcowych opierających się na różnych zakresach stężeń. Przeprowadzone w artykule oznaczenia sorbentów udowodniły, że niestosowanie się do normy prowadziło do zafałszowania wyników. Zastosowanie szeregu procedur zgodnych z systemami zarządzania jakością, w znaczący sposób pomaga podnieść poziom oferowanych przez producenta wyrobów.
EN
The article presents the point of the application of standards and quality management systems, based on the company CERTECH. An important part of the quality control process at this company is the determination of montmorillonite content, on the basis of which the raw material is subject to preliminary classification. In the experiment carried out, the standard BN-77/4024-16 was used to determine the content of the mineral in the final product. Moreover, tests were carried out excluding the use of sodium pyrophosphate, whose primary role in the determination is to disperse the sample. In addition, tests were also performed using two standard curves based on different concentration ranges. The sorbent determinations carried out in the article proved that not following the standard led to alteration of the results. Usage of procedures in accordance with quality management systems improves the level of products offered by the manufacturer.
PL
Wysoki poziom jakości produktów w analizowanym przypadku wyrobów medycznych gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa przez zapewnienie klientom bezpiecznego użytkowania, skuteczne konkurowanie oraz nawiązywanie dobrych relacji z partnerami. W odniesieniu do powyższego podjęto badania, których zasadniczym celem było określenie przydatności stosowanych metod i narzędzi zarządzania jakością w procesie produkcji wyrobów medycznych badanego przedsiębiorstwa. W artykule zawarto analizę instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wyrobów medycznych klasy I. Uwagę zwrócono zarówno na ocenę poziomu zastosowania metod, jak i ich przydatności w realizacji procesu produkcji. Wyznaczono odpowiedzialności i wykorzystywane instrumentarium w procesie. Korzystając z metody studium przypadku, wskazano metody zarządzania jakością najbardziej przydatne w realizacji procesu produkcji. Zweryfikowano, że większość z nich jest rzadko stosowana. Za najbardziej przydatne uznano: FMEA, kanban i walidację procesów. Stosowanie metody 5S nie wpływa w większym stopniu na usprawnianie procesu produkcji analizowanych wyrobów medycznych. Rzadkie stosowanie metod i ich jakże ograniczona liczba spowodowane są słabą znajomością wśród kierownictwa oraz trudnościami z określeniem pozytywnego wpływu poszczególnych metod na osiągnięcie korzyści w procesie.
EN
High product quality, in this case of analyzed medical devices, ensures the development of the company by providing customers with safe operation and effective competition and establishes good relationships with partners. In view of the above, the main purpose of this research was to determine the suitability of the applied quality management methods and tools in the production process of medical devices in the examined company. The article contains an analysis of the quality management instruments in the production process of class I medical devices. The degree of application of the methods and their suitability over the course of the production process was noted. Responsibilities and instruments used in the process were assigned. Using the case study method, the methods of quality management most useful in the production process were indicated. Most of them have been verified to be rarely used. The most useful were: FMEA, kanban and process validation. The use of the 5S method does not significantly improve the production process of the analyzed medical devices. The infrequent use of methods and their limited number are caused by poor knowledge among the management and difficulties in determining the positive impact of individual methods on the production process.
EN
The article was created thanks to participation in program PROM of the Polish National Agency for Academic Exchange. The program is co-financed from the European Social Fund within the Operational Program Knowledge Education Development, non-competitive project entitled “International scholarship exchange of PhD students and academic staff” executed under the Activity 3.3 specified in the application for funding of project No. POWR.03.03.00-00-PN13/18. Purpose: The main goal of the article is to present quality management tools that help solve problems in the functioning hoshin kanri system. Design/methodology/approach: In this article described practical aspects of quality focusing on solving problems in foundation system of hoshin kanri. Operation of this system means a systematic process of planning and achieving long-term goals, by developing organization's strategy for all its departments and units. In addition, the article discusses analytical research in relation to Toyota Motor Corporation. This analysis included evaluation of the most popular quality tools for solving problems such as DMAIC, 8D, A3, 5-Why and Ishikawa diagram. Findings: The case study presented in the article showed that the most applicable and useful is A3 Report but it is possible to use 8D and 5-Why however, the results are less useful than in the case of previous ones. Originality/value: The results of the considerations are very useful for small and large companies. The application of the presented method in article is mainly for better strategic planning and as a tool in quality management systems and management of complex projects.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.