Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydropneumatic suspension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpowiadając na zapotrzebowanie Wojskowej Akademii Technicznej, firma RDL Hydraulics zrealizowała projekt „Wyposażenie Pracowni Projektowania i Testowania Modeli Układów Napędowych Platform Lądowych”.
PL
Artykuł objaśnia zasadę działania zawieszenia hydropneumatycznego stosowanego od lat w samochodach osobowych francuskiej marki Citroën, zapewniającego wyższy komfort jazdy niż zawieszenie aut z konwencjonalnym rozwiązaniem resorowania. Układ hydrauliczny jest w tym przypadku centralnym układem otwartym, którego zadaniem jest: wypoziomowanie nadwozia oraz utrzymywanie go na odpowiednim poziomie niezależnie od obciążenia, umożliwienie regulacji wysokości w określonym zakresie oraz zasilanie układu hamulcowego i wspomagania układu kierowniczego. W artykule ograniczono się do omówienia zasady działania konwencjonalnego hydraulicznego układu podnoszenia stosowanego w starszych modelach oraz przedstawiono budowę wybranych elementów układu hydropneumatycznego. Wspomniano także o nowych generacjach zawieszenia Hydroactive, które w kolejnych latach stosowano w coraz nowszych modelach marki Citroën.
EN
Article explains the principle of hydropneumatic suspension used for years in passenger cars French brand Citroën, providing greater comfort than the suspension of cars with conventional suspension solution. The hydraulic system is in this case an open central control unit whose function is the leveling of the body and maintain it at the proper level regardless of the load, allowing height adjustment in a certain range and the power brake and power steering. This article is limited to arrange the principles of conventional hydraulic lifting system used in older models and presents the construction of selected elements of the hydropneumatic. Also mentioned the new generations of Hydractive suspension, which in subsequent years been used in more recent models Citroën.
EN
The article addresses results of analyses of design solutions and materials commonly used in gas springs for hydropneumatic suspension systems. The authors have discussed main advantages resulting from application of such a design solution in passenger car suspension systems. Fundamental correlations defining the parameters characterising a gas spring with constant gas mass have been referred to. Also materials used in the manufacture of selected gas spring elements have been described.
PL
Referat opisuje przykłady wykorzystywania Bezzałogowych Platform Lądowych (BPL) jako wspierających bądź zastępujących człowieka w wykonywaniu zadań niebezpiecznych. Przeważnie są to działania prowadzone w niesprzyjających warunkach, w bardzo ciężkim terenie. Efektywne wykorzystanie BPL wymaga jej dużej zdolności do pokonywania przeszkód terenowych, rozwijania dużych sił przyczepności i uciągu oraz wysokiej stabilności i stateczności. Różnorodność wykonywanych misji z użyciem BPL pociąga za sobą konieczność zastosowania w nich rekonfigurowalnych sterowanych układów zawieszeń. Możliwe jest to do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu w układach ich zawieszeń elementów hydropneumatycznych. Trudność w tym aspekcie stanowi odpowiednie ukształtowanie charakterystyk takich układów. W szczególności brak dostępnych w literaturze wytycznych dla układów zawieszeń teleoperowanych BPL. W referacie przedstawiono numeryczną metodę kształtowania charakterystyki hydropneumatycznego zawieszenia. Otrzymane wyniki badań modelu zostały następnie zweryfikowane podczas badań doświadczalnych przeprowadzonych na obiekcie fizycznym. Dodatkowo w badaniach eksperymentalnych ocenie uległy wartości przyspieszeń jakie poprzez bryłę nadwozia oddziałują na kamery systemu teleoperacji.
EN
More often Unmanned Ground Vehicles (UGV) support or replace human in dangerous tasks performing. Usually this operations are realizing in hard conditions in rough terrain. UGVs effectively use determines its ability to obstacle negotiating, to reach high adhesion force, drawbar pull and extra longitudinal and lateral stability of UGV. Variety missions determining of use in UGVs reconfigurable and control suspension system. It is able to meet this requirement thanks to use hydropneumatic components in them suspension system. However currently it is very hard to developed characteristic of such a suspension systems. In literature there is no clear guidelines for suspension systems of teleoperated UGVs. This paper presents results of hydropneumatic suspension system research on heavy UGV.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań na stanowisku z kinematycznym wymuszeniem harmonicznym, przeprowadzonych dla zawieszenia hydropneumatycznego samochodu Citroen BX. Rejestrowano przyśpieszenia wybranych elementów pojazdu dla różnych stanów technicznych zawieszenia hydropneumatycznego (wartości ciśnień azotu w sferze). Przeprowadzono analizy FFT sygnałów przyspieszeń nadwozia dla stacjonarnej części wymuszenia i zestawiono widma dla różnych stanów technicznych zawieszenia hydropneumatycznego.
EN
The paper presents results of researches made on kinematic extortion test stand of Citroen BX hydropneumatic suspension. The accelerations of chosen elements was measured for different technical conditions (value of nitrogen pressure in hydropneumatic sphere). There was Fast Fourier Transform of body accelerations made for stationary part of signal and the spectrums for different technical conditions of hydropneumatic suspension was compared.
6
Content available Multifunction suspension of EOD robot
EN
One of the applications of Unmanned Ground Vehicles (UGV) consists in conducting tasks connected to removing and disposing of Improvised Explosive Devices (IED). The tasks are often performed in hard to reach places, on off-road terrain, with weights and dimensions of explosives which require the use of work attachments of considerable lifting capacities. Due to this, it is necessary to equip the robot with suspension designed for performing such tasks. Because of variable character of the charges which are subjected to the chassis of robots, it is necessary to build a suspension with variable characteristics and examine efficiency of its action. One of the research methods that can be used for that purpose are the simulations based on the method of Multibody Systems. The paper presents a hydro-pneumatic suspension system of an EOD robot, which has been developed at the Military University of Technology, describes its model, simulation findings and the initial verification thereof based on a real object. Apart from that, special consideration is given to the quality and effectiveness of UGV suspension systems. The development of a basic platform enables the use of the platform for various purposes as a carrier of a multi-sensor system for detecting dangerous materials or for carrying other attachments.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku indykatorowym przystosowanym do badań kolumn hydropneumatycznych. Badania kolumny hydropneumatycznej przeprowadzono dla różnych wartości ciśnień płynu hydraulicznego w układzie zasilania (obciążenia statycznego), którego zmiany realizowano przy zastosowaniu pompy zasilającej. Określono wpływ zmiany obciążenia statycznego na wykresy pracy oraz charakterystyki prędkościowe dla kolumny zawieszenia przedniego samochodu Citroen BX.
EN
The paper presents results of researches made on indicator test stand adapted to hydropneumatic strut research. The research of hydropneumatic strut was made for different value of pressure (static load) in power supply system regulated with forcing pump. The influence of static load changes on work diagrams and velocity diagrams for front Citroen BX hydropneumatic strut was determined.
PL
Jednym z obszarów zastosowania robotów na współczesnym polu walki jest usuwanie i neutralizowanie improwizowanych ładunków wybuchowych IED. Zadania te często realizowane są w trudnodostępnym terenie i wymagają użycia osprzętów roboczych o znacznych udźwigach. Determinuje to konieczność wyposażenia robotów w zawieszenie o specjalnej konstrukcji dostosowanej do realizowanej przez nie funkcji. W referacie przedstawiono układ hydropneumatycznego zawieszenia Robota Wsparcia Inżynieryjnego (RWI) oraz jego model wraz z wynikami badań symulacyjnych.
EN
One of the areas of robots activities on contemporary battlefield is the removal and neutralization of Improvised Explosive Device IED. These task are often performed in rough terrain and required high capacity equipment. It causes necessity of equip robots in special construction suspension. In this paper has been presented multifunction hydropneumatic suspension of EOD Robot and its model with simulation results.
PL
W referacie przestawiono koncepcję hydropneumatycznego zawieszenia trzyosiowego Robota Wsparcia InSynieryjnego (RWI). W celu oceny wpływu nierówności o znacznych wysokościach, opracowano płaski model robota z zawieszeniem hydropneumatycznym. Model ten pozwolił na przeprowadzenie symulacji umożliwiających ocenę wpływu zmiany wybranych parametrów zawieszenia na odpowiedź modelu oraz wyselekcjonowanie parametrów istotnych dla oceny efektywności jego działania.
EN
In this article the concept of hydro-pneumatics suspension three-axles EOD Robot is presented. In order to assess an influence of terrain roughness at significant height, the planar model of robot with hydro-pneumatics suspension has been elaborated. This model enabled to select essential parameters necessary to assess efficiency of suspension system.
EN
The paper shall present results of simulation research studies performed using a simulation model of a vehicle in which ABS and EBS system were taken into consideration as well as hydropneumatic suspension. A decision was made to conduct the simulation studies following three tests: circumferential fixed motion; emergency braking in curvilinear motion; stepping extortion on the steering wheel. As a result of performed simulation studies, more than 30 physical quantities were recorded describing the curvilinear motion of the AFV vehicle. The following were selected for presentation in listings: motion trajectory; progress of the value of lateral and side acceleration of the vehicle centre of inertia; progress of circumferential velocity values of driving wheels (essential at braking); progress of the vehicle velocity values recorded in the vehicle's centre of inertia and in places corresponding to positions of driving wheels; and progress of the values of vertical reaction forces under the driving wheels. Catalogue of the parameters being changed for the simulation is looked up to real objects and trends occurring in the changes being introduced. Paper presents progress of the value ofverticalforce in different conditions and vehicle motion trajectory. It also shows general diagram of hydropneumatic suspension system in view of the vehicle and diagram of hydropneumatic suspension system.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zmiany wybranego parametru na charakterystyki dynamiczne sprężyny gazowej. Parametrem tym jest ciśnienie w sferze hydropneumatycznej (sprężyna gazowa o stałej masie gazu), które w trakcie eksploatacji ulega sukcesywnemu zmniejszeniu na skutek dyfuzji gazu poprzez membranę. Zmiany te pociągają za sobą zmiany charakterystyki dynamicznej sprężyny gazowej zwiększając jej progresję.
EN
This paper presents influence of select parameter on dynamics characteristics gas spring (with constant mass of gas). This parameter is pressure of nitrogen into sphere of hydro-pneumatic suspension. Pressure of nitrogen into sphere is decrease during operating. This causes modification dynamics characteristics gas spring (progress of characteristic is increase).
PL
W pracy opisano sposób modyfikacji stanowiska indykatorowego do badania amortyzatorów teleskopowych, którego celem było jego przystosowanie do badań kolumn hydropneumatycznych. Stanowisko zostało wyposażone w nowy układ pomiaru sił tłumienia kolumny zawieszenia, którego głównym elementem jest tensometryczny czujnik siły o odpowiednio dobranym zakresie pomiarowym. Badania niezabudowanej kolumny hydropneumatycznej dla różnych wartości ciśnień płynu hydraulicznego wymagały zastosowania układu zasilania ciśnieniem. Jego podstawowym elementem była pompa wysokiego ciśnienia. Przystosowanie stanowiska umożliwiło wyznaczanie sił tłumienia kolumny hydropneumatycznej.
EN
The paper presents prepare the indicatory stand of telescopic shock-absorbers investigation modification to his adaptation to investigations hydropneumatic struts. The stand was equipment m new arrangement of measurement of forces, which the tensometres sensor of force about suitably the well-chosen measuring range. The investigations of built-up hydropneumatic strut for different values of pressures of hydraulic liquid required the uses of feed the system the pressure. It was his basic element the pump of high pressure. The adaptation the stand made possible the determination damping forces of hydropneumatic strut.
EN
This paper presents results of simulation researches of changes in technical condition of vehicle hydropneumatic suspension (changes of pressure nitrogen in hydropneumatic sphere which causes changes in gas spring and dumper characteristics). The static load of vehicle has been changed too. The input harmonic signal was used and changes of magnitude for higher range harmonics were analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wynik badań symulacyjnych dla zmian stanu technicznego zawieszenia hydropneumatycznego (obniżenie wartości ciśnienia azotu w sferze zawieszenia hydropneumatycznego powodującą zmiany w charakterystykach sprężyny gazowej i tłumienia kolumny hydropneumatycznej). W badaniach uwzględniono również zamianę obciążenia pojazdu. Zastosowano wymuszenie harmoniczne i analizowano wartości harmonicznych wyższego rzędu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kolumny hydropneumatycznej złożonej ze sprężyny gazowej i tłumika drgań na stanowisku indykatorowym. Badania przeprowadzono przy różnych wartościach ciśnienia statycznego które w przypadku zawieszenia hydropneumatycznego odpowiadają obciążeniom statycznym pojazdu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można iż zmiany obciążenia statycznego w badanym zakresie obciążeń i prędkości praktycznie nie wpływają na siłę tłumienia w kolumnie hydropneumatycznej.
EN
This paper presents the result of investigation hydro pneumatic strut (build from air spring and hydraulic dumper) on the research stand. The static pressure (static load in case hydro pneumatic strut) was changed. The results of investigation in determinate range provided that the damping force not independent of the static pressure (static load).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.