Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preparat eksploatacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of the mass of samples caused by the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable of a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the impact of the concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the mass decrement of tested samples. The statistical analysis was produced on the basis of R software.
PL
W pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany masy próbek w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na ubytek masy badanych próbek. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of electric power consumption of a tribological station as a consequence of the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable of a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the influence of concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the variation of electric consumption of a tribotester. The statistical analysis was carried out on the basis of R software.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotesteru dla wybranej prędkości ruchu względnego. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotestera. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of the mass of samples caused by the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable Pf a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the impact of the concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the power variation of tribotester. The statistical analysis was produced on the basis of R software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych oleju silnikowego Titan Truck Plus 15W40 stosowanego w bezwodzikowych silnikach okrętowych oraz modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym Mind M. Badania wykonano na aparacie czterokulowym T-02 zgodnie z PN-76/C-04147. Wyznaczono następujące wskaźniki właściwości smarnych: obciążenie zespawania Pz, obciążenie zacierające Pt, największe obciążenie niezacierające Pn, wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih oraz graniczne obciążenie zużycia Goz. Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami autora dotyczącymi innego preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym Motor Life Professional. Badania wykazały, że preparat eksploatacyjny Mind M dodany do oleju smarowego spowodował poprawę jego właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych, a w szczególności znaczący wzrost odporności na zużycie współpracujących elementów węzła tarcia. Zdaniem autora modyfikacja olejów silnikowych (wyposażonych przez producenta w dodatki przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe) preparatami eksploatacyjnymi może być korzystna w trudnych warunkach pracy urządzenia, np. częste starty i zmiany obciążenia, przeciążenia, praca w zanieczyszczonym środowisku (np. transport, górnictwo, budownictwo). W przypadku silników okrętowych preparaty eksploatacyjne mogą uchronić silnik przed zatarciem w sytuacji braku smarowania.
EN
The paper presents the results of lubricating properties tests of Titan Truck Plus 15W40 motor oil used in trunk piston marine diesel engines and modified by the Mind M aftermarket additive. The test results were collected by means of a four-ball extreme pressure tester T-02 according to Polish Norm PN-76/C-04147. The following lubricating properties parameters were determined: weld point Pz, maximum non-seizure point Pn, seizure point Pt, load wear index Ih and load limit of wear Goz. Obtained results agree with previous authors investigations concerning different chemical interaction aftermarket additive Motor Life Professional. Investigations showed that modification of lubricating oil by Mind M aftermarket additive improves antiwear and antiseizure properties of the tested oil and especially the wear resistance of the friction node elements. In authors opinion, modifying of motor oils (provided by antwear and antiseizure additives by the manufacturer) by the aftermarket additives can bring some advantages rather only in hard working condition of the machine for example frequent starts and load changes, overloads, operation in polluted atmosphere (transport, mining, building engineering). In case of marine diesel engines aftermarket additives can protect engine against seizing in the event of lubrication lack.
PL
W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych doświadczalnych badań porównawczych wpływu dodania preparatu eksploatacyjnego do oleju smarującego na stan współpracujących powierzchni zębów. W ramach pracy przeprowadzono pomiary chropowatości powierzchni współpracujących kół zębatych. Wykazano, że zastosowanie olejów mineralnych i syntetycznych skojarzonych z preparatem eksploatacyjnym do eksploatacji wysoko obciążonych kół zębatych pozwala na zmniejszenie chropowatości współpracujących powierzchni kół zębatych w porównaniu z powierzchniami smarowanymi tylko czystymi olejami mineralnymi.
EN
The paper presents the results of the experimental comparative studies on the impact of addition of a metal conditioner to the lubricating oil on the condition of the mating surfaces of the teeth. The studies included measurements of the roughness of surfaces of the mating gears. It has been shown that the use of mineral and synthetic oils together with a metal conditioner for highly loaded gears allows reducing the roughness of the mating surfaces of the gears as compared with the surfaces lubricated only with pure mineral or synthetic oils.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności smarnych oleju handlowego silnikowego Marinol RG 1240 stosowanego w bezwodzikowych silnikach okrętowych oraz modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym Motor Life Professional (MLP). Badania wykonano na aparacie czterokulowym T-02 zgodnie z PN-76/C-04147. Wyznaczono następujące wskaźniki własności smarnych: obciążenie zespawania Pz, obciążenie zacierające Pt, obciążenie niezacierające Pn, wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih oraz graniczne obciążenie zużycia Goz. Modyfikowanie oleju preparatem eksploatacyjnym Motor Life Professional w zdecydowany sposób wpłynęło na zwiększenie odporności na zużycie i poprawę własności przeciwzatarciowych środka smarowego (wzrost Goz oraz Ih). Pozostałe wskaźniki (Pz, Pt) pozostały na tym samym lub nieco niższym poziomie (Pn).
EN
The paper presents the results of lubricating property tests on Marinol RG 1240 motor oil used in trunk piston marine diesel engines and modified by the Motor Life Professional surface active agent. The test results were collected by means of a four-ball extreme pressure tester T-02 according to PN-76/C-04147. The following lubricating properties parameters were determined: weld point Pz, non-seizure point Pn, seizure point Pt, load wear index Ih, and load limit of wear Goz. Investigations showed that the modification of lubricating oil by Motor Life Professional surface active agent considerably increases the wear resistance and antiseizure properties – increase of Goz and Ih parameters. The remaining parameters are unchanged (Pz, Pt) or a little lower (Pn).
PL
Oleje smarowe charakteryzują się coraz lepszą jakością. Mimo to w ekstremalnych warunkach pracy systemów tribologicznych (wysokie naciski, prędkości względne, temperatury, chwilowy brak smarowania, np. podczas rozruchu), elementy tych systemów nie są dostatecznie chronione. W związku z tym pojawiła się idea wprowadzenia do węzła tarcia wraz z olejem dodatkowej substancji – preparatu eksploatacyjnego. Obecnie najszersze zastosowanie znajdują preparaty o działaniu chemicznym. Preparaty te łączą się z olejem, zatem nie osadzają się na filtrach i nie tworzą warstw termoizolacyjnych, zdecydowanie polepszając jego własności przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Oleje smarowe stosowane w silnikach okrętowych oprócz filtrowania podlegają oczyszczaniu w procesie wirowania. W związku z tym nasuwa się pytanie czy preparaty eksploatacyjne (charakteryzujące się większą gęstością niż oleje smarowe i woda) są w stanie na tyle trwale połączyć się z olejem, aby nie zostały odseparowane w procesie wirowania oraz jaki będzie ich wpływ na zdolność oleju do oddzielania wody? Przedstawione w niniejszym artykule badania wirowania oleju smarowego z dodatkiem wody i preparatu eksploatacyjnego Motor Life Proffesional miały na celu uzyskanie odpowiedzi na wyżej postawione pytania.
EN
Lubricating oils are characterised by improving the quality of the operation engines. Nevertheless, in extreme working conditions of the tribological systems (high pressures, velocities and temperatures, temporary lubricating lack during starting) the machine elements are not secured enough. In connection with the abovementioned problem, the idea to introduce an additional substance operating preparation into tribological systems (with the lubricating oils) was put forward. The chemical interactions of preparations have wide application. These preparations join permanently with lubricating oil, so they do not precipitate on the filters and do not create heat-insulating layers. The chemical interaction preparations improve antiwear and antiseizure properties considerably. Lubricating oils used in marine engines are purified filtering. In connection with this, the question arises if the operating preparations (which have higher density then oils and water) are able to join permanently with lubricating oil in order not to separate in the purifying process and what influence they have on lubricating oil ability to separate the water. The lubricating oil with operating preparation Motor Life Professional and water purifying research were presented in the article so as to answer the above questions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.