Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anodizing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In recent years, scattered light measurement technology has developed into a common method for measuring roughness, form and waviness on precision machined surfaces. Meanwhile, the application for the material structure evaluation of electrolytically anodized surfaces has also been considered. In this context, we present a novel approach to layer thickness measurement of naturally anodised aluminium surfaces. Our approach is based on the reflection intensity of the light beam, which penetrates the oxide layer and is reflected back from the surface as well as from the layer base. In the approach, a model for estimating reflection intensity I from the absorption coefficient is employed. The methodology is tested by comparing results to a layer thickness evaluation using metallographic preparation. Based on the proposed approach, we are able to measure intervals of layer thicknesses on naturally anodized aluminium surfaces without contact.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów anodowania stopu tytanu na jego odporność korozyjną w roztworze sztucznej śliny. Stwierdzono, że w środowisku kwasu fosforowego, narastanie warstw tlenowych zależało od czasu i gęstości prądu anodowania. Zaobserwowano, że warstwy pasywne pełnią funkcje ochronne i zwiększają odporność na korozję stopu tytanu. Odporność korozyjna materiału wzrastała wraz ze wzrostem grubości tworzonych warstw.
EN
The objective of the work was to investigate the effect of anodizing parameters of titanium alloy on its corrosion resistance in artificial saliva solution. It was found that in the environment of phosphoric acid, the growth of oxygen layers depended on the time and density of the anodizing current. It has been observed that the passive layers perform a protective function and increase the corrosion resistance of the titanium alloy. The corrosion resistance of the material increased with the thickness of the created layers.
3
Content available Plasma Coatings on Aluminium-Silicon Alloy Surfaces
EN
Plasma oxidation, similarly to anodic oxidation (anodizing), are classified as electrochemical surface treatment of metals such as Al, Mg, Ti and their alloys. This type of treatment is used to make surface of castings, plastically processed products, shaped with incremental methods to suitable for certain requirements. The most important role of the micro plasma coating is to protect the metal surface against corrosion. It is well known that coating of aluminium alloys containing silicon using anodic oxidation causes significant difficulties. They are linked to the eutectic nature of this alloy and result in a lack of coverage in silicon-related areas. The coating structure in these areas is discontinuous. In order to eliminate this phenomenon, it is required to apply oxidation coatings using the PEO (Plasma Electrolytic Oxidation) method. It allows a consistent, crystalline coating to be formed. This study presents the mechanical properties of the coatings applied to Al-Si alloy using the PEO method. As part of the testing, the coating thickness, microhardness and scratch resistance were determined. On the basis of the results obtained, it was concluded that the thickness of the coatings complies with the requirements of conventional anodizing. Additionally, microhardness values exceeded the results obtained with standard methods.
EN
The article presents the type of wear of Al2O3 layers produced on the aluminium alloy EN AW-5251 depending on the production parameters. Oxide layers were produced by using DC anodizing in a ternary electrolyte at variable current density and electrolyte temperature. The layer scratch tests were carried out using a Micron Gamma microhardness tester. The scratches of oxide layers were tested for the geometric structure of the surface using a Form TalySurf 2 50i contact profilograph. Contact thickness measurements were also made using a Dualscope MP40 device based on the eddy-current method. Using a scanning microscope (SEM), photos of the sample surfaces were taken to show and compare the surface morphology of the anodized layers in various parameters. Based on the research, it can be concluded that changes in the conditions of the production process of Al2O3 layers (electrolyte temperature and current density) have an impact on the type of tribological wear and changes in layer thickness. The largest thickness of the oxide layer (19.44 μm) was measured for Sample B produced at a current density of 3A/dm2 at an electrolyte temperature of 283 K, which was also characterized by the lowest value of the ratio of parameters f1 to f2 (0.584). The smallest thickness (5.32 μm) was measured for the Sample C anodized at 1 A/dm2at 303 K, this sample had the largest ratio f1 to f2 (1.068) for the produced Al2O3 layers. Thanks to the parameters f1 and f2 and the calculation of their ratio, the wear process for Sample B was determined as scratching and microcutting, while for Sample C as grooving.
PL
W artykule przedstawiono rodzaj zużywania warstw Al2O3 wytwarzanych na stopie aluminium EN AW-5251 w zależności od parametrów wytwarzania. Warstwy tlenkowe zostały wytworzone poprzez zastosowanie anodowania stałoprądowego w elektrolicie trójskładnikowym przy zmiennej gęstości prądowej oraz temperaturze elektrolitu. Testy zarysowania warstw przeprowadzono za pomocą testera mikrotwardości Micron-Gamma. Zarysowania warstw tlenkowych poddano badaniom struktury geometrycznej powierzchni z użyciem profilografometru kontaktowego TalySurf 2.50i. Wykonane zostały również pomiary grubości warstw tlenkowych metodą stykową z wykorzystaniem urządzenia Dualscope MP40 działającego w oparciu o metodę prądowo-wirową. Z użyciem mikroskopu skaningowego (SEM) wykonane zostały zdjęcia powierzchni próbek w celu pokazania i porównania morfologii powierzchni warstw anodowanych w różnych parametrach. Na podstawie badań można stwierdzić, iż zmiany warunków procesu produkcyjnego warstw Al2O3 (temperatura elektrolitu i gęstość prądu) mają wpływ na rodzaj zużycia tribologicznego oraz na zmiany grubości warstwy. Największą grubość warstwy tlenkowej (19.44 μm) zmierzono dla próbki B wytwarzanej przy gęstości prądowej 3A/dm2 w temperaturze elektrolitu 283K, która charakteryzowała się również najmniejszą wartością stosunku parametrów f1 do f2 (0.584). Najmniejsza grubość (5.32 μm) zmierzona została dla warstwy próbki C anodowanej w 1 A/dm2 w temperaturze 303 K, próbka ta cechowała się największym stosunkiem f1 do f2 (1.068) dla wytworzonych warstw Al2O3. Dzięki parametrom f1 i f2 oraz przeliczeniu ich stosunku proces zużycia dla próbki B określono jako drapanie i mikroskrawanie, z kolei dla próbki C jako rowkowanie.
EN
The process of anodizing aluminum surfaces is connected with many variables, e.g. the current density, process duration, process temperature, applied process operations (e.g. brushing), which can be influenced in order to optimize the process. The activities which consist in obtaining corrosion resistant surfaces have always been topical and desired. The article presents test results of anodized layer with the use of Somatom Definition AS, a computer-assisted tomograph of Siemens make, and they were compared with results obtained in non-destructive method. Aluminum alloy EN AW 6060 was used as the material of samples.
EN
This paper presents a study on anodizing titanium alloy Ti-6Al-7Nb in electrolyte of dilute sulfuric acid. The effects of the parameters – voltage, anodizing time, and electrode distance on the anodic film properties have been investigated. The anodic layers are found to become more compact with the increase of the applied voltage in the electrolytic cell. The microstructure, chemical element distribution and mechanical properties, i.e. microroughness and microhardness of the anodic coatings obtained at different operating conditions have been evaluated.
PL
Proces anodowania powierzchni aluminiowych związany jest z wieloma zmiennymi czynnikami, np. gęstością prądu, czasem trwania procesu, temperaturą procesu, zastosowanymi operacjami procesu (np. szczotkowanie), na które można wpływać, aby ten proces zoptymalizować. Te działania, które polegają na otrzymaniu powierzchni odpornych na korozję są zawsze aktualne i pożądane. W artykule przedstawiono analizę statystyczną wpływu czasu anodowania na grubość otrzymanej powłoki. Analizę wykonano w oparciu o program R.
EN
The process of aluminum surface anodizing carries many variable factors, e.g., current’s density, anodizing time, temperature, operations employed in the process (for instance brushing). These factors can be influenced to optimize this process. Efforts to obtain surfaces resistant to corrosion are desirable and always up to date. The article presents statistical analysis of the influence of anodizing time on the thickness of the obtained coating. The analysis has been performed in the program R.
PL
Anodowanie powierzchni aluminiowych wiąże się z wieloma zmiennymi czynnikami, na które można wpływać, aby ten proces optymalizować. Działania polegające na otrzymaniu powierzchni odpornych na korozję są pożądane i zawsze aktualne. W pracy przedstawiono wstępne badania wpływu wybranych parametrów procesu anodowania na grubość otrzymanej powłoki anodowej i na jej twardość. Wyniki wykonanych badań wskazują, że można dla określonej temperatury kąpieli oraz dla określonej gęstości prądu znacznie zwiększyć grubość powłoki anodowej i jej twardość, zwiększając tylko czas trwania tego procesu.
EN
The process of aluminum surface anodizing carries many variable factors that can be influenced to optimize this process. Efforts to obtain surfaces resistant to corrosion are desirable and always up to date. Preliminary studies on the influence of selected parameters of the anodizing process on the thickness of the anodic coating obtained and on its hardness are presented. The tests carried out show that for a given bath temperature and for a specific current density, it is possible to significantly increase the thickness of the anodic coating and its hardness, increasing only the duration of the process.
9
Content available remote Fabrication of Cu2O nanostructured thin film by anodizing
EN
Cuprous oxide, a narrow bandgap p-type semiconductor, has been known as a potential material for applications in supercapacitors, hydrogen production, sensors, and energy conversion due to its properties such as non-toxicity, easy availability, cost effectiveness, high absorption coefficient in the visible region and large minority carriers diffusion length. In this study, Cu2O nanostructured thin film was fabricated by anodizing of Cu plates in ethylene glycol containing 0.15 M KOH, 0.1 M NH4F and 3 wt.% deionized water. The effects of anodizing voltage and temperature of electrolyte were investigated and reported. It was found that nanoporous Cu2O thin film was formed when anodizing voltages of 50 V and 70 V were used while a dense Cu2O thin film was formed due to the aggregation of smaller nanoparticles when 30 V anodizing voltage was used. Nanoplatelets thin film was formed when the temperature of electrolyte was reduced to 15 °C and 5 °C. X-ray diffraction confirmed the presence of Cu2O phase in thin film formed during anodizing of Cu plates, regardless of the anodizing voltage and temperature of electrolyte. Photoluminescence spectroscopy showed the presence of Cu2O peak at 630 nm corresponding to band gap of 1.97 eV. A mechanism of the formation of Cu2O thin film was proposed. This study reported the ease of tailoring Cu2O nanostructures of different morphologies using anodizing that may help widen the applications of this material.
EN
TiO2  nanotube arrays were fabricated using electrochemical anodization of titanium foils, where different types of electrolytes were tested to determine conceptual choice for nanotubes fabrication. These electrolytes are 1M (NH4)2SO4  containing 0.5% wt NH4F, 1M Na2SO4  containing 0.5% wt NH4F, 1M NaF containing 0.5% wt (NH4)2SO4  and a mixture of water: ethylene glycol 1:9 containing 0.5% wt NH4F. The foils were marked as EG type (Ethylene Glycol), AS type (Ammonium sulfate), SS type (sodium sulfate) and SF type (sodium fluoride). The photocatalytic capabilities and characterization of the fabricated NTAs were analyzed using SEM, XRD, and DRS. The degradation ratio of designated organic pollutants (Rhodamine B) was analyzed. The obtained results have proven that foils fabricated using Ethylene glycol have significant photocatalytic abilities, with a degradation ratio of EG-SS-SF-AS types being 80% to 85%, 70% to 80%, 70% to 75% and 52% to 55%, respectively.
EN
Aluminum foil was anodized in phosphoric acid bath and t hen composite have been prepared by electrodeposition silver into pores of anodic aluminum oxide. Morphology of obtained coatings were tested by SEM. These investigation revealed nanoparticeles visible on the top of anodized coatings. The specimens were tested for antibacterial and antifungical properties. Ali coatings revealed inhibiting or antimicrobial activities. Tests have been done against: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
PL
Metodą anodowania folii aluminiowej w roztworze kwasu fosforowego wytworzono kompozyt w postaci porowatej warstwy tlenkowej ze srebrem. Morfologia warstw była badana za pomocą mikroskopii SEM. Na badanych powierzchniach zaobserwowano nanowymiarowe cząstki srebra. Wytworzone próbki były badane w zakresie oddziaływań bakteryjnych i grzybiczych. Próbki wykazały antydrobnoustrojowe właściwości. Badania były przeprowadzone dla następujących szczepów bakterii: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
EN
The effect of an anticorrosive layer on the fatigue life of 2024-T-351-aluminium alloy has been studied in the present investigation. The fatigue tests were conducted on the aluminium alloy with and without anodizing to evaluate the fatigue life. The results indicate that the fatigue life of the anodized specimens is significantly shorter than that of untreated specimens. Further, experiments were conducted to evaluate the effect of the anodizing process parameters on the fatigue life of anodized specimens. These results show that the fatigue life of anodized aluminium alloy can be improved by controlling the anodizing process parameters such as process temperature, voltage, and time of immersion.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok tlenkowych w procesie utleniania anodowego na stopie aluminium o symbolu EN AW-2017A, którego głównym dodatkiem stopowym była miedź w ilości 3,5÷4,5%. Anodyzację prowadzono w kąpielach zawierających kwas siarkowy(VI), kwas szczawiowy, kwas winowy i podwójne mieszaniny tych kwasów. Powłoki o największej grubości oraz najlepszej odporności antykorozyjnej, po przepływie takiego samego ładunku elektrycznego, otrzymano stosując roztwory kwasu siarkowego(VI) lub kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem kwasu winowego w temperaturze 0°C.
EN
Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0°C.
14
PL
W artykule opisano wybrane metody antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych przeznaczonych na konstrukcje hal oraz obiektów wielkogabarytowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu utleniania anodowego (anodowania) stosowanego w przypadku aluminium i stopów aluminium, cynkowania stali oraz wytwarzania powłok lakierniczych.
EN
The article describes selected methods of the corrosion protection of metal structures intended for the construction of halls and large-size objects, with special emphasis on the process of anodic oxidation (anodizing) applicable to aluminium and its alloys, steel galvanizing and the production of paint and varnish coatings.
PL
Powłoki tlenkowe wytworzone na podłożu aluminium o czystości technicznej impregnowano w procesie elektroforezy. Stosowano zawiesinę wodną cząstek teflonu. Ustalono wpływ wartości napięcia elektrycznego i czasu prowadzenia procesu elektroforezy na odporność na zużycie – w warunkach tarcia wytwarzanych impregnowanych powłok tlenkowych. Wykazano, że aluminium nieimpregnowane ma największą odporność na ścieranie. Proces impregnowania poprawia natomiast odporność korozyjną powłoki tlenkowej w roztworze HCl.
EN
Electrophoresis was employed in order to impregnate anodic coatings obtained onto aluminium. The water suspension composed of teflon particles was applied. The influence of voltage and time of electrophoresis on the abrasion resistance of the impregnated coatings was determined. It was shown that anodized aluminium is the most wear resistant coating. However, the impregnation process enhances the corrosion resistance of anodic coatings in the HCl solution.
PL
Stan aktualnej wiedzy na temat anodowania nie uwzględnia w pełni synergicznego oddziaływania pola elektrycznego, elektrolitu i struktury fazowej materiału na formowanie właściwości warstw anodowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku anodowania stopów tytanu w roztworach kwasu fosforowego. Specyficzne właściwości tego elektrolitu umożliwiają wytwarzanie warstw anodowych o wielorakim zastosowaniu. W artykule zwrócono uwagę na skład i stężenie elektrolitu, parametry polaryzacji oraz przygotowanie powierzchni stopu, które wpływają na formowanie warstw anodowych o zróżnicowanej grubości, zwartych lub porowatych, mikro lub nanostrukturalnych, pokrytych subwarstwą żelo-podobną o cechach ochronnych i/lub bioaktywnych, wzbogaconych wybranymi pierwiastkami lub jonami (fluor, wapń, fosforany). Na podstawie wyników analizy impedancyjnej, mikroskopii skaningowej i badań rentgenowskich przedstawiono również wpływ struktury fazowej oraz pierwiastków stopowych na właściwości warstwy żelo-podobnej (P2O5×4 H2O), grubszej i bioaktywnej, o lepszych cechach ochronnych. Opracowano technologie formowania cienkich i grubych warstw ochronnych o zastosowaniach przemysłowych, warstw odpornych na zginanie i/lub ścieranie oraz warstw o zastosowaniach medycznych, w tym zwłaszcza warstw bioaktywnych i wykazujących samoorganizację warstw nanorurek z ditlenku tytanu. Te ostatnie bogate w fosforany, formowane w roztworach kwasu fosforowego o wyższym stężeniu z dodatkiem jonów fluorkowych, są obecnie udoskonalane pod kątem zastosowań medycznych w implantologii kostnej oraz jako platformy biosensorów elektrochemicznych.
EN
In the state of-art on metals and alloys anodizing the synergetic interaction between the electric field, electrolyte and phase structure and their influence on the formation of anodic layer has not been yet fully considered. The problem is more important with regard to titanium alloys anodized in phosphoric acid solutions. The specific properties of this electrolyte induce the formation of different surface layers: thin or thick, compact or porous, micro- and nanostructural, having protective or gel-like coating and enriched with selected elements and species (fluorine, calcium and phosphates). In this work several anodizing factors, including the polarization parameters and the composition and concentration of electrolyte will be considered to explain the growth of oxide layers on titanium alloys for different applications. Two different technologies of anodizing have been elaborated to form thin and thick barrier anodic layers for industrial application: corrosion protective and resistant to mechanical deformation, and for biomedical applications: the bioactive and the self-organized TiO2 nanotube (NT) layers. The latter rich in phosphates produced by using phosphoric acid of higher concentration with fluoride ions led are being now developed with regard of further applications as bioactive bone implants and the electrochemical biosensor platforms.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczysz-czania ścieków poprodukcyjnych w dziale anodowania zakładu SAPA Aluminium. W pracy wykonano szereg badań w celu ustalenia odpo-wiedniego czasu neutralizacji strumienia ścieków, a następnie wpływu różnych flokulantów na proces sedymentacji oraz na zawartość siarcza-nów w ściekach. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano warunki zastosowania dostępnych surowców odpadowych, aby spełniały one w sposób stabilny normy ochrony środowiska zapisane w pozwoleniu wodno-prawnym.
EN
The experimental results of post-production wastewater treatment process in the anodizing department of SAPA Aluminum plant are presented. Several tests for the determination of appropriate neutralization time of wastewater stream were carried out in the study. An influence of different flocculants on sedimentation process and a content of sulfates in wastewater were also established. The conditions of using available waste materials, satisfying stable environmental standards according to the license related to the water status permission, were formulated on the experimental bases.
PL
Celem badań było opracowanie modelu matematycznego opisującego formowanie nanorurek z tlenku tytanu (TNT) na folii tytanowej metodą anodowania. Równania uwzględniające wpływ parametrów anodowania na wybrane cechy morfologiczne TNT posłużą do wyznaczania i optymalizowania parametrów anodowania: potencjału, czasu i stężenia składnika organicznego elektrolitu, w celu uzyskania TNT o pożądanej średnicy i długości. W pracy stosowano dwa organiczne elektrolity - glikol etylenowy i glicerol, resztę stanowiła woda z dodatkiem 0,65% wag. NH4F. Wynikiem pracy są równania i wykresy opisujące zależności pomiędzy parametrami anodowania (dane wejściowe), a cechami morfologicznymi TNT (dane wyjściowe). Poprawność modelu została sprawdzona poprzez ocenę morfologii TNT wytworzonych zgodnie ze wskazaniami modelu. Wyniki potwierdzają możliwość przewidywania średnicy i długości TNT, tj. grubości ich warstwy na folii tytanowej na podstawie modelu. W celach aplikacyjnych konieczne jest udoskonalenie przedstawionego modelu poprzez redukcję błędów.
EN
A mathematical model to determine parameters of anodic formation of titania nanotubes (TNT) on titanium foil has been elaborated. Equations include the influence of voltage, time of anodization and concentration of organic component of electrolyte on the selected morphological features of TNT: diameter and length of nanotubes. The developed model can be used to predict and optimize the anodization parameters to obtain nanotubes of desired diameter and length. Two organic electrolytes, ethylene glycol and glycerol, have been used, the rest of electrolyte being water with addition of 0.65 wt% NH4F. The equations and graphs showing the correlations between the anodizing and morphological parameters are presented. The correctness of the model has been tested by comparing the parameters of produced nanotubes with parameters indicated by the model. Results confirm the possibility to predict the diameter and the length of TNT formed by anodizing of titanium in two organic solutions with small addition of fluorides and obtain TNT of desired morphology for biomedical applications.
PL
Korozja nitkowa, czyli szczególny rodzaj korozji lokalnej charakteryzująca się specyficzną formą rozpowszechniania (wygląd nitek) uwarunkowana jest takimi czynnikami jak: wilgotność powietrza, brak ciągłości w polakierowanej powierzchnia podłoża oraz obecność soli. Ze względu na konsekwencje, jakie wywołuje, ważnym etapem produkcyjnym jest odpowiednie przygotowanie powierzchni aluminium przed lakierowaniem. Wieloletnie doświadczenia potwierdzają, iż najlepszą ochroną antykorozyjną jest anodowanie. Badania laboratoryjne na profilach chromianowanych na żółto i lakierowanych lakierem proszkowym nie wykazały bezpośredniej zależności pomiędzy wpływem powstałych ubytków w procesie trawienia a odpornością korozyjną. Również przy zastosowaniu metody konwersyjnej uzyskano prawidłowe wyniki niezależnie od wielkości ubytków w trawieniu.
EN
Thread corrosion is a specific type of local corrosion that spreads in the special way (thread look). This type of corrosion needs the special conditions to appear such as humidity, discontinuity of the paint layer and presence of the salts. The best way to avoid the thread corrosion and its consequences is to pretreat properly the aluminium ground before painting. Many years of the experience show that the best way of the protection against thread corrosion is anodizing. Laboratory tests over the aluminium profiles with the yellow chromic conversion layer and powder painted didn't show the straight relation between influence of the loss of mass in the etching process and the corrosion resistance. In the conversion method proper result was achieved independently of the loss of mass in the etching process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.