Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermographic camera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the construction of a thermal imaging camera with low power consumption. The 80 × 80 Micro80Gen2 microbolometric array of detectors records infrared radiation in the LWIR spectral range (long infrared wave, 8-12 μm). The entire digital part of the electronic circuit has been integrated within the reprogrammable FPGA chip from the Spartan 6 family. In order to read and display thermograms, an application for the .NetFremework 3.1 platform, which implements non-uniformity correction (NUC) and image processing, is written. Due to its low cost, small size and weight, the camera can be used in various applications, e.g. in unmanned aerial vehicles (UAV) known as drones.
PL
W artykule przedstawiono budowę i oprogramowanie kamery termowizyjnej μIR80 o niskim poborze mocy. Kamera wyposażona została w mikrobolometryczny detektor podczerwieni 80 × 80 - Micro80Gen2, który pochłania promieniowanie podczerwone w długofalowym zakresie spektralnym LWIR (8-12 μm). Cyfrowa część układu została zintegrowana w układzie FPGA z rodziny Spartan 6. W celu odczytu i wyświetlenia obrazu termalnego, napisane zostało oprogramowanie na platformie .NetFramework 3.1. Dodatkowo zaimplementowano 1-punktową korekcję niejednorodności matrycy detektora (NUC) oraz podstawowe algorytmy przetwarzania obrazów, np. wyznaczanie histogramu, zmianę zakresu i interpolację bikubiczną. Ze względu na niski koszt oraz niewielkie wymiary i masę, przedstawiona kamera termowizyjna może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach począwszy od monitorowania otoczenia przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego (UAV), po zastosowania w przemyśle, energetyce i medycynie.
PL
Bezkontaktowe pomiary temperatury oraz urządzenia dedykowane do ich wykonywania są znane i wykorzystywane od dekad w wielu gałęziach gospodarki. W szczególności popularność kamer termowizyjnych wzrasta w ostatnich latach, głównie z uwagi na spadek cen tych urządzeń. Pomimo wielu potencjalnych źródeł błędów pomiarowych, kamery termograficzne z powodzeniem wykorzystywane są, zarówno w aplikacjach przemysłowych, medycznych, jak i wielu innych dziedzinach. W niniejszej pracy zaprezentowano konstrukcję prostej kamery opartej o czujnik termograficzny AMG8833. Urządzenie, pomimo niewielkiej rozdzielczości, może być wykorzystywane w wielu dziedzinach, gdzie zakres mierzonych temperatur jest niski. Potencjalne możliwości zostały potwierdzone wykonanymi badaniami.
EN
Non-contact temperature measurements and devices designed for implementation of this technique are known and used for decades in many different applications. In particular, popularity of thermal imaging cameras increases in last years, especially due to reduction of prices of these devices. Despite many potential sources of measurements errors, thermographic cameras are successfully used both in medical, industrial applications and many other fields. In the paper design of simple thermographic camera based on AMG8833 sensor has been detailed. Presented device, despite the small resolution of matrix sensor, can be implemented in many applications, where range of measured temperatures is limited to 100°C. Potential capabilities of the device were confirmed by performed tests.
EN
Human life parameters such as the frequency of heart contractions, temperature, arterial pressure and breathing frequency are one of the most important parameters used to assess the basic vital functions of the most important organs of the body. In addition to describe health status, they can be used to assess the state of human activity, its efficiency and fatigue. Traditional techniques for measuring physiological parameters require appropriate sensors connected to human body. However, attaching the sensors to a human body may be undesirable or impossible, such as in newborns or during sports training. The article presents the method of measuring the frequency of heart rate and the frequency of breathing based on the analysis of the thermographic image of the human head.
EN
In the smart textile field the combination of textile and metallic materials is rising. In order to conduct electricity in textile, different methods are used. This paper deals with a new measuring method to determine the lateral thermal conductivity of a textile fabric. The technique starts by measuring the temperature distribution on the fabric using a thermographic camera. In addition to that, the method outlined in this paper will also allow to determine the change in thermal conductivity when an electric conducting layer has been screen printed on a textile fabric.
PL
W dziedzinie inteligentnych tkanin wzrasta znaczenie połączeń materiałów tekstylnych i metalicznych. W celu przewodzenia energii elektrycznej w tkaninie stosuje się różne metody. W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru w celu określenia bocznej przewodności cieplnej tkaniny tekstylnej. Technika ta oparta jest na pomiarze rozkładu temperatury na tkaninie za pomocą kamery termograficznej. Oprócz tego, metoda opisana w pracy pozwala również na określenie zmiany przewodności cieplnej, gdy warstwa przewodząca prąd elektryczny zostanie wydrukowana na tkaninie.
PL
W artykule przedstawiono perspektywiczne systemy badań nieniszczących kompozytów polimerowych w aspekcie aktualnych rozwiązań w obszarze metodyki i urządzeń. Opracowano wykaz dostępnych norm dotyczących badań nieniszczących kompozytów polimerowych ustanowionych przez ASTM International, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO oraz SAE . W eksperymencie przeprowadzono próby możliwości zastosowania kamery Flir ONE w warunkach warsztatowych do badaniach NDT kompozytowych płyt węglowo-epoksydowych. Wykazano możliwość wykorzystywana kamery termowizyjnej Flir One do podstawowej kontroli kompozytów polimerowych w małych zakładach produkcyjnych.
EN
This article presents non-destructive polymer composite systems in terms of current solutions in the area of methodology and devices. A list of available standards for non-destructive polymer composites established by ASTM International, the International Organization for Standardization (ISO ) and the SAE has been developed. In the experiment, Flir ONE cameras were tested in the NDT workshop for carbon-epoxy composites. The possibility of using the Flir One thermal imaging camera for basic control of polymer composites in small production facilities has been demonstrated.
PL
W artykule wskazano na możliwość przeprowadzenia wstępnej diagnostyki pojazdu za pomocą kamery termowizyjnej. Opisano wymagania odnośnie skalowania kamery i warunków przeprowadzenia badania. Opisano błędy popełniane podczas pomiarów i interpretacji obrazów termicznych. Zaprezentowano wyniki badań układu chłodzącego samochodu. Na podstawie wykonanych zdjęć oraz zarejestrowanych wielkości przedziałów czasowych nagrzewania się układu chłodzącego i głowicy silnika sformułowano wnioski dotyczące prawidłowości ich działania.
EN
In the article examples of applying the thermovision camera for determining the technical condition of the engine were expressed. Requirements were described in relation to calibrating the camera and conditions of conducting research. They presented research results with their interpretation.
EN
Purpose: Analysis of non-destructive testing systems polymer composite in terms of current solutions in the area of methodology and devices. Analysis of contemporary standards for non-destructive testing of polymer composites established by ASTM. Analysis of Flir ONE camera capabilities in non-destructive testing composite carbon-epoxy composites. Design/methodology/approach: The thermal imaging tests of the carbon-epoxy composite discontinuity were carried out using a thermal imaging camera and Flir One accessory for an iOS phone. The tests were performed on carbon-epoxy composite samples measuring 100x100 mm. In order to simulate the discontinuity in a sample by the Resin Transfer Molding (RTM) method, a 30x30 mm PTFE film was inserted between the reinforcement layers. The thickness of the sample with discontinuity was 2 mm. Water was added to the selected sample sites. Samples were placed on a 50°C heated plate to record thermal images and thermal images combined with visual contours of samples with simulated defects. Area Calculator – SketchAndCalc Icalc, Inc. was used to describe the size and location of the defects. Findings: As a result of the tests, the use of the Flir One thermal imaging device in epoxycarbon composite discontinuity tests has been demonstrated, and a methodology has been proposed to measure geometrical features of defects. Research limitations/implications: The description of welded joint structure and mechanical properties was based on welding toughened steels by using an innovative welding method and a filler that has been proposed. Practical implications: The development of thermal imaging studies of polymer composite discontinuity using the Flir One thermal imaging camera and accessory with iOS opens up the possibility of conducting a basic inspection of composite materials in production plants, and even for simplicity – also in small laboratories. Originality/value: In order to improve the quality of imaging of small items using the Flir One mobile camera, the use of cheap and readily available lenses used in laser optics has been tested positively.
8
Content available remote Electric power quality assessment based on thermographic measurements
EN
Can thermographic images be considered a base of electric power quality assessment in a selected point of the electric power system? It turns out that there they can, beyond any doubt. Thanks to thermographic examination it is possible to observe phenomena which can be the cause of e.g. power stoppages, overvoltages, overloads, and asymmetries in three-phase networks, transformer stations, switching stations, etc. Early response to a damage or approaching failure based on thermographic images — the so-called thermograms — can eliminate or at least mitigate the problems with failure to meet conditions in scope of power supply continuity and reliability, resulting in deterioration of the electric power quality. The paper presents the rules of conducting and selected results of measurements with the use of thermographic camera in the form of thermographic images and their analysis from the point of view of the electric power supply quality in selected points of an electric power system (EPS). Thermograms, obtained readily, contactlessly, and at low cost can be considered an indication to undertake further, more advanced measurements in the scope of the electric power quality.
PL
Czy obrazy termowizyjne mogą być podstawą do dokonania oceny jakości energii elektrycznej w wybranym punkcie systemu elektroenergetycznego? Otóż okazuje się, że jak najbardziej. Dzięki badaniom termowizyjnym można zaobserwować zjawiska, które mogą być przyczyną wystąpienia m.in: przerw w zasilaniu, przepięć, przeciążeń oraz asymetrii zasilania w sieci trójfazowej, w stacjach transformatorowych, rozdzielniach itd. Wcześniejsza reakcja na uszkodzenie czy nadchodzącą niebawem awarię na podstawie obrazów termowizyjnych – tzw. termogramów – może wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć na przykład problemy z niedotrzymaniem warunków ciągłości i niezawodności zasilania, czyli zjawiska powodujące pogorszenie jakości energii elektrycznej. W artykule zaprezentowano zasady przeprowadzania pomiarów oraz wybrane wyniki pomiarów kamerą termowizyjną, w postaci obrazów termowizyjnych i ich analizę pod kątem oceny jakości energii elektrycznej w wybranych punktach systemu elektroenergetycznego. Otrzymywane, w bardzo szybki, bezdotykowy i w sumie tani sposób termogramy mogą być wskazaniem do przeprowadzenia dalszych, bardziej zaawansowanych pomiarów w zakresie jakości energii elektrycznej.
9
Content available Thermography – Past, Present and Future
EN
Infrared thermography is one of the fastest growing inspection techniques nowadays. This article provides an overview of the existing equipment solutions on the market of infrared thermography. It also presents the latest announcements of new products and points the path of future development of this technology.
PL
Termografia podczerwono to jedna z najszybciej rozwijających się dziś technik inspekcyjnych. W artykule tym przedstawiono przegląd istniejących na rynku rozwiązań sprzętowych stosowanych w termografii podczerwonej. Zaprezentowano także najnowsze zapowiedzi nowych produktów oraz przedstawiano ścieżkę przyszłego rozwoju tej technologii.
PL
Pomiar temperatury w procesach skrawania ma istotne znaczenie ze względu na możliwość wykorzystania tych informacji do analiz i symulacji. Przedstawiono potencjalne zastosowania metody termoelementu naturalnego w pomiarach temperatury skrawania podczas toczenia ostrzami węglikowymi. Opisano przykładowe stanowisko do wzorcowania termopary naturalnej. Omówiono możliwości zastosowania kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury skrawania podczas frezowania walcowo-czołowego. Przedstawiono wyniki badań dotyczące analizowanych metod pomiaru temperatury.
EN
The temperature measurement in machining processes is an important problem due to the using this information for analysis and simulation. The possibilities of application of the natural thermocouple method for temperature measurement during turning with use of carbide insert were described. The exemplary system for calibrate a natural thermocouple was presented. The possibility of using the thermographic camera to measure the cutting temperature during end-milling was presented. The results of research in the field of analyzed methods of temperature measurement were showed.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4420--4429, CD 1
PL
Hamulce są jednym z kluczowych układów bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach mechanicznych. Stanowią standardowe a także wymagane warunkami prawa wyposażenie w pojazdach samochodowych, jednośladach oraz samolotach. Podczas działania hamulca ciernego energia kinetyczna ruchu pojazdu jest przetwarzana na energię cieplną penetrującą w elementy mechaniczne hamulca, która jest następnie oddawana do ośrodka, w którym pracuje hamulec. Taka zasada pracy hamulca ciernego powoduje powstawanie wysokich temperatur w jego obrębie, co wpływa na jego charakterystyki pracy. W niniejszej pracy autor przedstawia wyniki swoich badań modelowych par ciernych pod kątem przeznaczenia ich do wysoko obciążonych hamulców ciernych w zastosowaniach lotniczych, a także innych pojazdów mechanicznych. W swoich badaniach autor położył nacisk na pomiar temperatury podczas procesu jednokrotnego hamowania. Do pomiarów temperatury użyte zostały jednocześnie metody stykowe i bezstykowe, w celu porównania pozyskanych wyników i przydatności poszczególnych metod. Wyniki otrzymane podczas opisywanych badań przydatne będą w dalszych pracach związanych z pomiarami temperatury badań hamulców.
EN
Brakes are the one of the most important safety system in all of the moving vehicles. Having a brake system in vehicle such as motorcars, airplanes or motorbikes is nowadays an industry standard, which is also required by law. During friction brake operation, kinetic energy of vehicle movement is converted to thermal energy, which is penetrating brake mechanical components. In result thermal energy is dissipated into the medium in which brake is operating. Such friction brake operating principle is responsible for producing high temperatures in the brake itself, what affects its work characteristics. In this article, author presents results of his research on sample friction pairs used in high-energy brakes used in not only in aviation but also in various vehicle’s brakes. Author mainly focused on temperature measurement during single high energy braking. For temperature measurements contact and contactless methods were used simultaneously for direct result comparison and for evaluation suitability of each method. Obtained results can be treated as base for other works using brake temperature measurements.
PL
Niezawodność działania układu hamulcowego danego pojazdu uzależniona jest w dużej mierze od współpracy elementów hamulcowych stanowiących parę cierną np. tarcza hamulcowa-okładzina cierna. Niestabilność pracy wynika między innymi z wahania chwilowego współczynnika tarcia, co wpływa na obniżenie sprawności procesu hamowania. Celem artykułu jest ocena współpracy kolejowych okładzin ciernych z tarczą hamulcową w aspekcie nierównomiernego rozkładu temperatury na okładzinach ciernych metodą termowizyjną. Artykuł dodatkowo jest wprowadzeniem do szeroko rozumianych zjawisk nieliniowych jakie występują w procesie hamowania. Spowodowane jest to między innymi występowaniem warstwy trzeciej znajdującej się pod powierzchnią okładzin w styku z tarczą hamulcową, co dodatkowo wpływa na zmienność rozkładu temperatury na powierzchniach ciernych hamulca. W szerszym sensie również ma wpływ na zmienność nacisków okładzin na tarczę hamulcową i wahania chwilowego współczynnika tarcia w czasie zarówno hamowań zatrzymujących oraz hamowań ze stałą mocą.
EN
The reliability of the operation of the braking system of the vehicle depends to a large extent on the cooperation of the brake components forming a pair of friction e.g. brake disc-friction pad. Work instability arises by the occurrence of instantaneous changes to the coefficient of friction, which affects the lower efficiency of the braking process. The purpose of the article is to assess the contact of railway brake pads with the brake disc in the aspect of non-uniform temperature distribution on friction pads method to recognize the IR camera. The article, furthermore, the introduction of a wide range of nonlinear phenomena that occur during braking. This is due, in particular, the advent of the third layer under the surface of the lining in contact with the brake disc, which also affects the variability of the temperature distribution on friction surfaces of the brake. In a wider sense also affects the variability of the pressure of the brake pads on the brake disc and temporary fluctuations of the coefficient of friction, while stop braking and braking with constant power.
13
Content available remote Thermographic camera use in brake oriented friction materials tests
EN
Friction brake temperature due to its influence on brakes’ operation is subject to many test and studies. Measurements methods of this important brake parameter are being continuously developed. In order to withstand difficulty in temperature evaluation in full brake system as well as in isolated friction pair is use of contactless measurement methods. Currently, the most widespread contactless testing method of the thermal effects is to measure infrared emission by pyrometers or thermographic (infrared) cameras. Thermal imaging method wasn’t used so far during aviation brake materials usefulness evaluation and certification testing performed in Instytut Lotnictwa Landing Gear Laboratory. In this paper, author described performed friction materials tests which were recorded with thermal imaging camera as well as evaluated usefulness of the method by comparing its accuracy to thermocouple measurement.
PL
Temperatura w hamulcach ciernych, z powodu wpływu na działanie hamulców, jest przedmiotem wieloletnich badań i analiz. Metody pomiaru tego istotnego parametru pracy hamulca parametru podlegają ciągłemu rozwojowi. Jednym ze sposobów na poszerzenie możliwości pomiarowych w badaniach hamulców ciernych jak i wyizolowanych próbek materiałów ciernych jest zastosowanie metod bezstykowych. Na chwile obecną najbardziej rozpowszechniona metodą bezstykowych badań zjawisk termicznych jest pomiar emisji podczerwonej poprzez pirometry lub kamery termowizyjne. W badaniach materiałów ciernych wykonywanych w Laboratorium Podwozi Lotniczych Instytutu Lotnictwa na potrzeby oceny przydatności i certyfikacji lotniczej, metoda termowizyjna nie była dotychczas stosowana. W przedstawianej pracy autor opisał możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej do rejestracji badań materiałów ciernych. W ramach wykonanych prac ocenił dokładność metody przez porównanie wyników z niej uzyskanych z wynikami rejestracji termoparowych.
14
Content available Visual analysis of heat transport in a unique object
EN
The paper presents a visual analysis of heat propagation in selected elements of a unique building structure. Numerous spots of construction deterioration and weakening are exemplary to the presented method and to the procedure of concluding for the purpose of combined research and education at the third academic level of education. The described procedures use a thermographic camera. The most attention has been put to thermal bridges to avoid energy loss in further modernization of the investigated object and how the conclusion process can be supported. The discussion is based on four parallel types of camera imaging: thermal, multispectral, thermal fusion and digital. The selected important aspects of measurement conditions have been discussed to justify the reliability of presented measurements.
PL
Jednym z badań prowadzonych na bezwładnościowym stanowisku hamulcowym jest pomiar temperatury tarczy dla hamulca tarczowego lub temperatury obręczy dla hamulca klockowego przy różnych symulacjach hamowań pociągu. Dla badań temperaturowych kolejowego hamulca tarczowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w [5] używa się termopar zainstalowane na powierzchni ciernej tarczy hamulcowej. Rozkład średniej temperatury tarczy wyznaczony jest na podstawie sześciu termopar zainstalowanych po trzy na każdą stronę pierścienia ciernego. Termopary na każdej stronie tarczy rozstawione są co 120° na trzech różnych promieniach tarczy. Podczas symulowanych badań hamulcowych zgodnie z programem badań przewidzianym dla kolejowego hamulca tarczowego [4], rejestruje się przebiegi średniej temperatury tarczy w funkcji czasu hamowania. Szczególnie jest to istotne podczas prób hamowań z dużych prędkości 200 i 300km/h przy dużych dociskach okładzin do tarczy oraz dużych masach do wyhamowania w przypadku hamowań pociągów z wagonami towarowymi. Wówczas sprawdza się graniczne obciążenie cieplne hamulca. Celem artykułu jest ocena wyników badań rozkładu średniej temperatury tarczowego układu hamulcowego uzyskanych z pomiaru przy użyciu kamery termowizyjnej oraz przy użyciu termopar zainstalowanych na pierścieniu ciernym tarczy hamulcowej w warunkach stanowiskowych.
EN
Measurement of disc temperature of disc brake or temperature of the rim of block brake at various simulated train brakings is one of tests carried out at inertia brake station. For the temperature tests of railway disc brake, in accordance with the guide lines presented in [5] thermocouples installed on friction surface of brake disc are used. Behaviour of average temperature is defined on the basis of six thermocouples mounted in threes on each side of the friction collar. Thermocouples on each side of the disc are placed every 120° on three different radii of the disc. During simulated braking tests ofthe disc in accordance with a test programme provided for a railway disc brake [4], waveforms of average temperature of the disc in the function of braking time are registered. This is especially important during trials of brakings from high speeds: 200 and 300km/h with high pressures of pads to the disc and large braking masses in case of brakings of trains with goods wagons. Then heat load limit of brake is checked. The purpose of this article is to analyse results of research on behaviour of average temperature obtained from the measurement of railway disc brake system using thermographic camera and using thermocouples installed on friction ring of the brake in station tests.
16
Content available remote Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej
PL
Termografia jest całkowicie nieinwazyjną, bezbolesną oraz bezpieczną dla badanego i badającego metodą diagnostyczną umożliwiającą określenie stanu fizjologicznego badanych tkanek czy narządów na podstawie emitowanego promieniowania podczerwonego. W artykule opisano podstawowe zagadnienia problematyki pomiarów termograficznych i zastosowanie w wybranych aplikacjach medycznych.
EN
Thermography is a diagnostic method, which is totally non-invasive, painless and safe for both a patient and a diagnostician. It enables to define the physiological condition of the examined tissues or organs basing on the emission of the infrared radiation. The paper described basic problems of thermography measurement and chosen medical application.
17
Content available remote Thermal diagnostic in electrical machines
EN
This article presents information about issues requiring particular attention during thermal tests of electrical machines. It presents mistakes that can be made and describes the influence of parameters such as: relative humidity, reflected temperature, atmospheric temperature, distance from an object and emissivity, on the tests results. It presents examples of practical use of infrared measurements in the production of electrical machines.
PL
Ten artykuł przedstawia informacje dotyczące problemów wymagających szczególnej uwagi podczas termicznych badań maszyn elektrycznych. Przedstawia błędy, jakie można popełnić oraz opisuje wpływ takich parametrów jak: wilgotność, temperatura odbita, temperatura otocznia, odległość od badanego obiektu oraz współczynnik emisyjności. Przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania pomiarów termowizyjnych przy produkcji maszyn elektrycznych.
EN
The aim of this study is to measure the distribution of core loss in electrical steel sheets by using a thermographic camera. This paper describes the measurement system and method, along with their underlying principles. Measurement problems are investigated, and the measurement accuracy is determined. The iron loss distributions are presented, as measured under various conditions on vector magnetic measurement equipment.
PL
Zbadano rozkład strat magnetycznych przy wykorzystaniu kamery termograficznej. Przeanalizowano problem pomiarowe i niepewność pomiaru. Straty mierzono dla różnych warunków magnesowania z uwzględnieniem wartości wektorowych.
19
Content available Dystorsja obiektywów kamer termograficznych
PL
Przeprowadzono badania dystorsji dwóch obiektywów kamery termowizyjnej FLIR ThermaCAM S65 o ogniskowej 18mm i 36 mm. Kalibrację wykonano programem do kalibracji aparatów fotograficznych PI-Calib. Pole testowe przygotowane przez producenta programu zaadaptowano do rejestracji termograficznej. Dystorsja obiektywu 36 mm jest bardzo mała (max 5 pikseli), natomiast dystorsja obiektywu 18 mm w narożnikach termogramu dochodzi do 35 pikseli. Obraz zmontowany z termogramów nieskorygowanych ze względu na dystorsję może posiadać bardzo duże błędy.
EN
The authors conducted a study on lens distortion of the FLIR Ther-maCAM S65 thermographic camera. Two lenses were examined: with focal length equal to 36 mm and 18 mm. Calibration was carried out using professional PI-Calib software that uses an unbalanced distortion model described with formula (1). A special test field was prepared (Fig. 1) and its thermal image was captured outside under a cloudless sky (Fig. 2). Additionally, the thermograms were projectively transformed using all points of the test field. The resulting distribution of deviations of the test field points represents balanced distortion. The 36 mm lens has very small distortion - up to 5 mm near the corners of a thermogram. The distribution of deviations after projective transformation (Fig. 6) confirms the small distortion. The distortion can be often neglected, as can be seen in the picture composed of images that did not have distortion corrected (Fig. 9). The 18 mm lens has large distortion - up to 35 pixels in the corners (Fig. 3). The distribution of deviations after projective transformation is presented in Fig. 5. Composing images with uncorrected distortion leads to large geometric errors in the resulting image (Fig. 10a). After correcting the distortion with PI-Calib software (Fig. 8), images can be composed and the resulting image has no geometric errors (Fig. 10b).
EN
Heat transmission coefficient U is a measure of thermal insulating properties of walls. Its value should be determined in a stable state of heat exchange. During the in situ measurements the temperature of wall surface and heat flux density are measured with the use of a heat flow meter. These are single-point measurements and thus they do not provide a complete view of a thermal insulation of the surface. Thermographic measurement allows to achieve a surface temperature distribution. It lasts too short to conclude on its basis that the state of heat exchange was really stable. Therefore, for quantitative thermographic measurements, it is important to identify the exact conditions of heat exchange and to carefully select the time of conducting imaging procedure.
PL
Współczynnik przenikania ciepła U jest miarą izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Jego wartość powinna być wyznaczana w ustalonym stanie wymiany ciepła. W warunkach in situ przeprowadza się pomiary temperatury powierzchni przegrody i gęstości strumienia ciepła z wykorzystaniem ciepłomierza. Są to pomiary punktowe, które nie dają powierzchniowego obrazu izolacyjności cieplnej. Pomiar termograficzny umożliwia uzyskanie powierzchniowego rozkładu temperatury. Trwa on zbyt krótko, by stwierdzić na jego podstawie, że stan wymiany ciepła naprawdę był ustalony. Dlatego dla ilościowych pomiarów termograficznych ważne jest dokładne rozpoznanie warunków wymiany ciepła i staranny wybór pory wykonania obrazowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.