Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EXPLO-SHIP 2004
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości mechanicznych materiału kompozytowego na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al zbrojonego cząstkami Al2O3. Zbadano wpływ ilości i wielkości tych cząstek na właściwości tribologiczne i odporności na zużycie erozyjne badanego materiału kompozytowego. Stwierdzono wyraźną poprawę właściwości materiału kompozytowego, którego zbrojenie stanowią cząstki Al2O3 z powłoką niklową ukonstytuowaną na ich powierzchni.
EN
The results of research on selected mechanical properties of composite material on the matrix of intermetallic phase Fe-Al reinforced with Al2O3 particles are presented. The influence of particle quantity and size on tribologic properties of selected composite material was examinedas well as the influence of resistance on erosion wear of the material was investigated. Significant improvement of properties was recorded in the composite material reinforced with Al2O3 particles with nickel layer placed on their surface.
PL
Układy sterowania okrętowymi systemami elektroenergetycznymi są zbiorami powiązanych wzajemnie urządzeń (podsystemów), przeznaczonych do wytwarzania, przekształcania i rozdziału energii elektrycznej. Niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego jest zakładana jeszcze w stadium projektowania i budowy statku. Badanie takich układów elektroenergetycznych jest możliwe tylko z wykorzystaniem współczesnej techniki komputerowej, oparte na stworzeniu modelu matematycznego systemu, a następnie na jego analizie za pomocą uniwersalnych pakietów oprogramowania matematycznego (takich jak MatLAB lub MatCAD) lub z wykorzystaniem specjalistycznych programów tworzonych w językach Fortran, Pascal, C itp.
EN
This paper presents principles of simulations of ship electrical systems featuring new software such as MatLAB, MatCAD and other programs.
PL
Przedstawiono koncepcje stworzenia modelu diagnostycznego steru strumieniowego, którego budowa oparta jest na miarach sygnałów różnego typu generowanych przez urządzenie. Rozpatrzono możliwości pozyskania informacji na temat stanu poszczególnych elementów agregatu, analizując składowe czasowo-częstotliwościowe sygnału.
EN
The paper presents the concept of creation of a diagnostic model of thruster based on signal estimates, generated during the operation of the aggregate. Possible use of time-frequency details for individual elements of machine are taken under consideration.
PL
Zaprezentowano metodę wyznaczania wskaźników eksploatacyjnych z doświadczenia. Dokonano klasyfikacji wskaźników eksploatacyjnych. Przedstawiono metodę prezentacji wskaźników eksploatacyjnych z jednoczesną oceną tendencji ich zmian. Podano zasady zwiększania dokładności wskaźników eksploatacyjnych w miarę napływu informacji bieżącej oraz przykłady wyznaczania wskaźników funkcyjnych. Sformułowano wnioski.
EN
A method of determining reliability rates from real life experience has been presented in this paper. Then, reliability rates have been classified. Besides, a method of presentation of reliability rates together with the evaluation of the tendency of their changes has also been put forward. Some principles of increasing the accuracy of reliability rates in accordance with current information havebeen given. There is also an example of how to determine function rates. Finally, the author has formulated conclusions.
PL
Zapas wody pod stępką statku manewrującego na akwenie portowym powinien zapewnić bezpieczny ruch statku. Skutkami uderzenia statku w dno akwenu może być uszkodzenie kadłuba statku. Konieczne jest opracowanie naukowej metody określania minimalnego zapasu wody pod stępką przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa manewrowania statku. Artykuł przedstawia założenia budowy modelu oceny uderzenia statku w dno.
EN
The under-keel clearance of a ship manoeuvring in a port water area should provide for safe ship movement. The results of undesired ship impact into the channel ground can damage the ship hull. There is a need to prepare a scientific method of specifying the minimum under-keel clearance such that the safety of a manoeuvring ship will be maintained. The article presents guidelines for of the model enabling the estimation of ship impact into the bottom.
PL
Przedstawiono problematykę optymalizacji drogi morskiej statku jako zagadnienia wyboru trasy statku w warunkach rozmytości. Podjęto próbę formalnego zdefiniowania elementów otoczenia rozmytego - celów, ograniczeń i decyzji rozmytych. Rozpatrywane zagadnienie sklasyfikowano jako problem podejmowania decyzji przez jednego decydenta, w jednym etapie podejmowania decyzji oraz jako zagadnienie wielokryterialne.
EN
The article presents the ship weather routeing problem as a decision-making of ship route selection in fuzzy conditions. An attempt was made to set forth a formal definition of fuzzy environment elements: fuzzy goals, constraints and decisions. The considered problem was classified as a problem of decision made by one person, in one stage of decision procedure and as multi-criterion problem.
PL
Przez wiele lat pomiary zanieczyszczenia wody produktami ropopochodnymi były wykonywane z użyciem transmisyjnej metody spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni. Jednakże metoda ta musi ulec modyfikacji ze względu na wprowadzony w 2003 roku zakaz stosowania czterochlorku węgla, używanego w tej metodzie jako rozpuszczalnik. Inną metodą badania absorpcji w podczerwieni jest metoda HATR, gdzie jako rozpuszczalnik może być użyty benzen. W artykule opisano tę metodę oraz przedstawiono jej zalety i wady .
EN
For many years the analysis of concentration residual hydrocarbon and oil in samples of water and soil has been performed using transmission infrared spectroscopy. However, this method will have to be modified due to the prohibition of the use of carbon tetrachloride, used as a solvent in this method. Another method of measuring the absorption of infrared radiation is horizontal attenuated total reflection( HATR), where benzene could be used as a solvent. A description of the HATR method, its advantages and disadvantages are presented.
PL
Okresowe wyniki pomiarów przemieszczeń zostały wykorzystane do wizualizacji zmian obiektów powierzchniowych. Jako platformę opracowania wykorzystano system ArcView z nakładkami Spatial Analyses i 3D Analyses. Opracowany przykład ukazuje możliwości wykorzystania funkcji systemów informacji przestrzennej do analizy odkształceń i przemieszczeń obiektów.
EN
The results of repeated surveys were used to visualize and evaluate shifts and alteration of the configuration of surface objects. The ArcView system with Spatial Analyses and 3D Analyses aplications was adopted as the elaboration platform. The presented examples have served to demonstrate some of the new facilities created by the application of spatial information systems in deformation analyses.
PL
Przedstawiono teoretyczne podstawy teorii rozpraszania światła w zakresie rayleighowskim i ramanowskim z ukierunkowaniem na rozkłady energetyczne. Wskazano na związek kształtu indykatrysy rozpraszania z wielkością cząsteczek rozpraszających. Przedstawiono budowę urządzenia, które opierając się na pomiarach rozpraszania strumienia światła umożliwia pomiar stężenia zapylenia powietrza lub gazów oraz określa wielkości ziaren pyłów.
EN
Theoretical principles of the light scattering theory with a focus on energy distributions within the Rayleigh and Raman ranges are presented. The relation between the shape of the angle distribution of scattered energy and the magnitudes of particles is indicated. On the basis of measurements of the scattering of a stream of light, the author presents a structure of the appliance which enables measurements of the air or gases pollution intensity and the estimation of the magnitudes of the pollution particles.
PL
Przeprowadzono badania dotyczące możliwości wykorzystania baz ortogonalnych do rozpoznawania przejść między różnymi formami dna, zapisanymi na obrazie sonarowym. Rozkład zmian form dna jest charakterystyczny dla danego miejsca, stąd można je powiązać z konkretnymi współrzędnymi geograficznymi, co może być wykorzystane do określenia pozycji statku w nawigacji porównawczej.
EN
The paper describes a research concerning possible applications of orthogonal bases for the recognition of changes between various forms on the seabed recorded as sonar images. The distribution of changes in seabed forms is characteristic of any place. Therefore, they can be associated with geographical co?ordinates, which can be used for determining ship position in comparative navigation.
PL
Na koncentrację zawiesin w wodzie morskiej wpływa wiele czynników. Są to między innymi: odległość od ujścia rzeki, budowa geologiczna brzegu i dna morskiego, kierunek i prędkość prądów pływowych i dryfowych oraz stopień sfalowania morza. Przedstawiono wyniki badań pokazujące wpływ siły wiatru na zjawisko sedymentacji w przybrzeżnych obszarach zbiorników wodnych.
EN
There are many factors which influence the concentration of suspension in sea water. These includethe distance from the estuary, geological structure of the shore and seabed, direction and speed of tidal current and drift, as well as wave height. The results of research presented in the article show the effect of the wind force on the sedimentation in offshore areas of water reservoirs.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i wybranych właściwości mechanicznych stopu tytanu Ti-6Al-3Mo-2Cr poddanej procesom azotowania. Zbadano wpływ stanu powierzchni oraz sposobu azotowania na wybrane właściwości mechaniczne badanego stopu. Stwierdzono, że poziom wytrzymałości zmęczeniowej stopu tytanu Ti-6Al-3Mo-2Cr, w bardzo istotnym stopniu jest uzależniony od stanu warstwy wierzchniej próbek poddanych badaniom (elementów maszyn).
EN
This research was concerned with the investigation of microstructure and selected mechanical properties of titanium alloy Ti-6Al-3Mo-2Cr after plasma nitriding processes. The influence of surface state and the nitriding method on selected mechanical properties of examined alloy was investigated. It was found that that the level of fatigue strength of titanium alloy Ti-6Al-3Mo-2Cr depends significantly on top layer state of examined samples (machines' elements).
PL
Numeryczne modele terenu są tworzone coraz częściej na bazie danych rejestrowanych w sposób automatyczny. W procesie przetwarzania takich zbiorów, często zachodzi potrzeba uporządkowania wielkości mierzonych i przedstawienia ich w postaci określonej struktury GRID lub TIN. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na dokładność modelu terenu jest prawidłowe ustalenie kryteriów przetwarzania oraz odpowiedni dobór parametrów konstrukcyjnych danej struktury. W artykule przeanalizowano wpływ rozmieszczenia punktów pomiarowych na dobór parametrów konstrukcyjnych regularnej siatki kwadratów przy tworzeniu numerycznego modelu dna.
EN
Digital terrain models are often generated on the basis of data recorded automatically. If such sets are to be processed, the measured quantities must be ordered and represented as a GRID or TIN structure. Terrain model accuracy depends on establishing appropriate processing criteria and proper selection of design parameters of a given structure. The effects of measuring points distribution on the selection of design parameters of a regular square grid for the purpose of generating a digital bottom model have been analysed in the paper.
EN
The factor of thermal efficiency, used for the assessement of the use of heat in the diesel engine working cycles, has been based on the the first law of thermodynamics only. This paper indicates the fact that to achieve more comprehensive thermodynamic analyses it is necessary to use factors based on the two laws of thermodynamics. One such factor herein proposed is the exoergic efficiency. The method for the determination of this factor for the main engine is presented. Original relations involving the exoergic efficiency are set out. The factor depends on the ambient temperature.
EN
The present article is devoted to the results of calculation of ZD72/48 type (of different models - with and without undercut) engine atomizers in tense-deformed condition by the finite elements method. Besides, the article deals with the influence of heat and mechanical loads and design features on the atomizer body deformation for that type of engine.
PL
Przedstawiono lokalne układy współrzędnych stosowane w nawigacji na akwenach ograniczonych oraz typowe przykłady ich zastosowań.
EN
The article deals with local coordinate systems used in navigation in restricted areas. Typical examples of such systems are shown.
PL
Zaproponowano samodrgający układ akustyczny do ciągłego monitorowania deformacji w kadłubach statków. Układ korzysta z ultradźwięków o dość wysokiej (rzędu 1 MHz) częstotliwości, wzbudzających materiał kadłuba. Zmiany naprężeń objawiają się w małych, ale mierzalnych zakresach częstotliwości drgań. Zastosowany układ może być używany do monitorowania zmiennych naprężeń w kadłubach statków w warunkach silnego falowania, również podczas załadunku statku.
EN
A self-oscillating ultrasonic system is suggested for monitoring deformations in ship hulls. The system employs high frequency (about 1 MHz) ultrasounds exciting the hull material. Stress changes manifest themselves in small but detectable variations of frequency in the self-oscillating system. The suggested system can be applied for continuous stress changes monitoring in high seas as well as in nearly fully laden ship conditions.
PL
Porównano symulowane przebiegi prędkości obrotowej silnika spalinowego w trzech strukturach: w układzie regulacji MFC z regulatorem fuzzy PI oraz w dwóch układach regulacji klasycznej z regulatorami PI oraz fuzzy PI. Symulacje zostały wykonane dla różnych parametrów nieliniowego modelu obiektu przy dwóch wymuszeniach skokowych. Porównania przebiegów dokonano korzystając z kryterium całki z kwadratu błędu.
EN
In the paper are compared simulated diesel engine speed runs in three structures: in MFC control system with fuzzy PI controller and in two classic control systems with PI and fuzzy PI controllers. Simulations were conducted for different non-linear object model parameters with two unit step functions. The integral of the square of the error (ISE) was used for the comparison of unit step responses.
EN
When hot exhaust gas is mixed with inlet air, the charge to a diesel engine is modified in different ways: the charge temperature increases, the total charge mass is reduced and the charge composition changes. This paper is concerned with the residual gas fraction that is usually determined by straight CO2 measurement in a sample of gas extracted from a cylinder during the compression stroke. A general zero-dimensional model for calculating the residual gas fraction in reciprocating internal combustion engines has been formulated. The model accounts for both the trapped gas in the cylinder at top dead center and the back-flow of exhaust gas into the cylinder during the valve overlap period. The effect of EGR introduction has been discussed.
PL
Gdy gorące gazy spalinowe są zmieszane z czystym powietrzem dolotowym, ładunek ma zmienione parametry w różny sposób: wzrasta jego temperatura, masa całkowita ulega zmniejszeniu i zmienia się skład. Omówiono możliwości oceny ilości pozostałych spalin, którą normalnie oznacza się dzięki pomiarowi stężenia CO2 w próbce gazu pobranej z komory spalania. Sformułowano podstawy teoretyczne zero-wymiarowego modelu dla obliczania ilości gazów spalinowych w silnikach tłokowych. Obliczenia prowadzi się dla fazy przepłukania w celu oszacowania ilości gazów pozostałych w komorze, jak również cofających się z układu wylotowego. Przeanalizowano możliwości realizacji recyrkulacji spalin.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania metody symulacji komputerowej w analizie zjawiska ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego i rozproszenie wartości prędkości ruchu jednostek na torze. Wykazano przydatność tej metody do identyfikacji zjawisk i oceny parametrów procesu ruchu.
EN
The paper sets forth a computer simulation method analysis of the phenomenon of traffic flow movement in an approach area and in a fairway. The model takes into consideration the probability of a vessel report in the fairway approach area and the dispersion of the speed values of fairway vessel traffic. The advantage of this method for the identification of the phenomena and parameters estimation of the movement process has been proved.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.