Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komin stalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki cyklicznie prowadzonych inspekcji okresowych konstrukcji komina stalowego wysokości 75,0 m w kratownicowej wieży podtrzymującej. Komin odprowadza gazy z płuczek absorpcyjnych wytwórni nawozów fosforowych. Omówiono wyniki przeprowadzonych przeglądów technicznych, pomiarów weryfikacyjnych i obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.
EN
The results of periodic inspections of periodic steel chimney constructions of height of 75.0 m in the truss support tower are presented. The chimney discharges gases from the absorption fluids of the phosphate fertilizer plant. The results obtained from technical inspections, verification measurements and strength-checking calculations were discussed.
PL
Przedstawiono przykład nieuzasadnionych odstępstw wykonawczych w realizacji konstrukcji budowlanych w stosunku do opracowań projektowych. Stwierdzono, że w praktyce budowlanej każde odstępstwo od założeń projektowych, a w szczególności zmiana parametrów geometrycznych konstrukcji komina, może doprowadzić do realnego zagrożenia katastrofą budowlaną.
EN
An example of unjustified executive deviations in building constructions in relation to design studies is presented. It was found that in construction practice any deviation from the design assumptions, and in particular a change in the geometrical parameters of the chimney construction, could lead to a real risk of a construction disaster.
PL
Podano wzory określające wartości siły wstępnego naciągu w odciągach w zależności od warunków technicznych i klimatycznych. Omówiono metody określania wartości sił naciągowych i podano przykłady zastosowania tych metod. Przeanalizowano wyniki pomiarów wartości siły wstępnego naciągu w jednopoziomowych linach odciągowych trzech kominów stalowych.
EN
The formulas concerning values of initial tension forces in guys in dependence on technical and climatic conditions are given. Methods of determining the tension forces are discussed and examples of applications these methods were described. The results of the initial tension forces in guy-ropes measurements for three steel chimneys are analyzed.
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
PL
Artykuł porusza problem wyznaczania rzeczywistych charakterystyk dynamicznych stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki drgań. Dokonano przeglądu metod pomiarowych oraz omówiono ich wady i zalety pod kątem zastosowania w diagnostyce dynamicznej budowli wysokich. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych wykonanych podczas regulacji tłumików drgań na rzeczywistym obiekcie. Trzy instrumenty pomiarowe typu naziemny radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany oraz akcelerometr typu MEMS zostały poddane ocenie w zakresie stopnia zgodności otrzymanych wyników pomiaru charakterystyk dynamicznych.
EN
The article focuses on determination of the actual dynamic characteristics of steel chimneys equipped with vibration dampers. A review of measurement methods was made, together with a discussion of their advantages and disadvantages for use in the dynamic diagnosis of high structures. Examples of dynamic measurements, performed while adjusting the dampers on the real object, were presented. Three measuring instruments were assessed in terms of compliance of dynamic characteristics obtained as a result of measurement. They are: ground-based interferometric radar, robotic total station and MEMS accelerometer.
PL
Zestawiono wybrane metody weryfikacji stateczności powłoki trzonu kominów stalowych. W przypadku zaleceń projektowych skupiono się na postanowieniach Eurokodu 3, które uzupełniono o wytyczne wycofanej polskiej normy PNB-03201:1993. Przedstawiono sposób uwzględniania pomierzonych imperfekcji geometrycznych w obliczeniach nośności płaszcza trzonu kominów stalowych. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym komina stalowego wolno stojącego wysokości 36,0 m, w którym przeanalizowano nośność jego najniższego segmentu metodami opisanymi w artykule.
EN
The paper describes selected methods of verification of the steel chimneys shell stability, which have hitherto been widely used. In the case of design recommendations, the authors essentially focused on the provisions of the Eurocode 3, which they supplemented with guidelines of already withdrawn Polish Standard PN-93/B-03201. The paper also provides the method, where the actual measured geometric imperfections are taken into account in the calculation of steel chimneys shell stability. In addition, the study case of a 36,0 m high chimney was carried out, where all discussed verification methods were used.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kształtowaniem, projektowaniem i wykonawstwem przewodów spalinowych ze stali odpornej na korozję w kominach stalowych dwupowłokowych. Na przykładzie zrealizowanego komina dwupowłokowego omówiono problemy zapewnienia odpowiedniej trwałości w projektowaniu przewodów spalinowych z uwzględnieniem wymagań PN-EN 1993-3-2 oraz PN-EN 13084-1. Opisano przyjęte rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne oraz zasady wykonawstwa tych przewodów spalinowych – wkładów kominowych. Przedstawiono również zasady projektowania wkładów kominowych z uwzględnieniem oddziaływania różnicy temperatury według PN-EN 13084-6. Te zasady projektowe zostały zilustrowane odpowiednim przykładem obliczeniowym. W podsumowaniu artykułu zarekomendowano realizację stalowych kominów dwupowłokowych z wkładem ze stali nierdzewnej jako rozwiązań spełniających aktualne wymagania normowe związane z projektowaniem budowli na założoną trwałość.
EN
The paper presents problems of shaping, designing and execution of steel liners which are made of stainless steel in double wall chimneys. Taking an example of existing double wall chimney, problems with providing required durability in designing of steel chimneys with PN-EN 1993-3-2 and PN-EN 13084-1 code condition were taken into consideration. Applied material and structural solutions were described as well as the execution rules of the steel liners. Principles of chimney liner’s design were presented with regard to effects of the temperature difference according to PN-EN 13084-6 code. These principles are illustrated with proper design example. In conclusion, the paper recommends the implementation of double wall steel chimneys with stainless steel liner as a solution to meet the current standard requirements for durability.
EN
The article presents the results of the test measurements performed on the steel chimney during the installation and tuning of two mass dampers. Three surveying devices were used: an interferometric radar, a robotic total station and an accelerometer. The methodology of data processing, the evaluation of the effectiveness of the applied measurement tools for determining vibration frequencies and the logarithmic decrement of damping both without damping and with active dampers were presented.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru drgań stalowych kominów przemysłowych (rys. 1), które są coraz częściej stosowane w przemyśle do odprowadzania spalin. Opisano zjawiska powstawania drgań i ich tłumienia (rys. 2), na jakie narażone są tego typu obiekty [1, 8], oraz popularne techniki stosowane do ich pomiaru [3, 5, 7]. Drgania badanego komina, który został wyposażony w dwa tłumiki masowe [2], były mierzone przy użyciu radaru interferometrycznego [6, 9, 10, 11] i tachymetru zrobotyzowanego (rys. 4) oraz przyspieszeniomierza [4]. Wyniki pomiarów były wykorzystywane w trakcie prac terenowych do wykonania poprawnego strojenia tłumików zainstalowanych na szczycie komina (rys. 3). Ponadto posłużyły do określenia przydatności poszczególnych instrumentów do pomiaru drgań. Wyniki opracowano w sposób graficzny (rys. 5 i 6) oraz analityczny, poprzez obliczenie dokładności wpasowania funkcji matematycznej w zbiór obserwacji (tab. 1) oraz częstotliwości drgań (tab. 2) i logarytmicznego dekrementu tłumienia (tab. 3) podczas wykonywanych wzbudzeń. Wszystkie użyte instrumenty wyznaczają poprawne wartości analizowanych charakterystyk dynamicznych komina i w większości przypadków spełniają wymagania normy ISO 4866:2010 w tym zakresie. Wykonane pomiary świadczą o poprawności działania zastosowanych tłumików masowych.
10
Content available remote Badania okresowe pionowości osi trójprzewodowego komina stalowego
PL
Artykuł stanowi przykład badania odchylenia od pionu osi stalowego komina trójprzewodowego dwoma technikami pomiaru: klasyczną metodą wcięcia kątowego wprzód oraz naziemnego skaningu laserowego. Opisano etapy doboru stanowisk skanera i punktów do stosowania oraz modelowania, opracowania i interpretacji pozyskanych danych.
EN
The article is an example of the study of deviation of the vertical axis of a three-flue steel chimney with two measurement techniques: the method of angular indentation and terrestrial laser scanning. The stages of the selection of the scanner positions and points of alignment and modeling of the data acquired are described.
PL
Przedstawiono sekwencyjnie normową procedurę obliczania współczynnika konstrukcyjnego cscd kominów stalowych, który jest konieczny do ustalenia oddziaływania wiatru. Podano tablice ułatwiające obliczanie – osobne współczynnika rozmiarów budowli cs i osobne współczynnika dynamicznego cd. Procedurę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The paper presents a sequential standard procedure for calculating the structural factor cscd, which is necessary to assess of the wind action. Tables are given to facilitate the calculation – a separate for the size building factor cs and separate for the dynamic factor cd. The procedure is illustrated numerical example.
PL
Przeanalizowano wyniki pomiarów naciągu wstępnego w dwupoziomowych linach odciągowych czterech kominów stalowych podczas ich rektyfikacji. W jednym przypadku był to komin sztywno zamocowany w fundamencie, natomiast w trzech – przegubowo na cokołach murowanych oraz żelbetowych. Omówiono dwie metody określania wartości sił naciągowych: metodę dynamiczną (uproszczoną) oraz pomiaru bezpośredniego (dokładną).
EN
The measurements results of the initial tension in the duplex guy ropes for four steel chimneys during their rectification were analyzed. In one case the chimney was rigidly fixed in the foundation, while the other three ones were hinged on a masonry and concrete pedestal. Two methods for determining the strength of tension were discussed: the dynamic method (simplified method) and the method of direct measurement (exact method).
PL
Montaż kominów stalowych wymaga wyznaczenia kształtu ich osi. Pomiary geodezyjne powinny charakteryzować się dużą dokładnością i dotyczyć stanu spoczynkowego komina. W przypadku montażu komina wybór warunków obserwacji nie jest możliwy. Odchylenie osi komina od linii pionu wyznaczone w warunkach słonecznej pogody jest obarczone sprężystym ugięciem trzonu spowodowanym nierównomiernym rozkładem temperatury na powierzchni płaszcza komina. Rozważanym problemem jest uzyskanie rzeczywistych wartości temperatury na powierzchni płaszcza komina w sposób możliwie szybki i dokładny. Technika termografii umożliwia pozyskanie informacji o powierzchniowym rozkładzie temperatury w sposób szybki. Na dokładność otrzymanej wartości temperatury mają wpływ: współczynnik emisyjności powierzchni, temperatura i wilgotność powietrza, temperatura otoczenia. Problemem jest wyznaczenie temperatury otoczenia w przypadku, gdy otoczenie stanowi kilka ciał o różnych temperaturach. Ekwiwalentną temperaturę otoczenia wyznaczono w sposób doświadczalny z kontaktowych i termograficznych pomiarów temperatury specjalnie przygotowanej próbki. Próbka została wykonana z tego samego materiału, co płaszcz komina i ustawiona na czas obserwacji w pobliżu komina, a więc jej otoczenie było tożsame z otoczeniem komina. Przeprowadzone doświadczenie pokazuje, że w słoneczny dzień nie można utożsamić ekwiwalentnej temperatury otoczenia z temperaturą powietrza. Przy bezchmurnym nieboskłonie we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych temperatura otoczenia jest niższa od temperatury powietrza, a w środku dnia jest dużo od niej wyższa.
EN
Assembly and technical evaluation of a steel chimney both require determining shape of its axis. Because permissible deflection of the top of a steel chimney shaft relative to the base according to the PN-B-06200 norm is: 30 mm when height < 50 m and 0.0006 * height when height > 50 m, geodetic measurements should be performed with high accuracy. Additionally, the measurements should be performed when deflection of the chimney is not influenced by sun and wind. Deflection measured in a sunny weather is influenced by elastic deflection caused by uneven temperature distribution in the chimney shaft. In practice, the measurements should be done before the sunrise or on a cloudy day. However, during chimney assembly it is often not possible to choose conditions of measurement. For steel chimneys of cylindrical shape without thermal insulation inside, the direction of elastic deflection is not very different from the direction of sun’s rays, and its value can be calculated from dimensions of the chimney and temperature differences on its circumference. The problem discussed in this article is measuring the real temperature of the outer surface of a chimney in a possibly fast and accurate way. Thermography allows acquiring the surface temperature distribution quickly (in a few minutes). The accuracy of the measured values is influenced by: emissivity coefficient of the chimney surface, air temperature and humidity and background temperature. The biggest problem is determining background temperature if the surroundings consist of a few objects with different temperatures. The equivalent background temperature was determined from thermographic and contact temperature measurements of a specially prepared sample. The sample was produced from the same material as the steel chimney, covered with the same paint and the measurements were performed near the chimney, so the surroundings were similar to the surroundings of the chimney. Conducted experiment shows that on a sunny day the background temperature cannot be assumed equal to the air temperature. In cloudless conditions in the early morning or the late afternoon the background temperature is lower than the air temperature, and around the noon it is much higher. Only in the low overcast conditions the background temperature becomes close to the air temperature.
PL
W artykule przedstawiono główne zasady budownictwa zrównoważonego. W ramach wdrażania tych zasad kilku dostawców ciepła dla miast Podkarpacia wykonało instalacje odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych do kominów stalowych, z myślą o minimalizacji zużycia energii. Modernizacje te spowodowały trzykrotny wzrost intensywności korozji blach trzonów kominów wykonanych ze stali zwykłej. Szczegółowo przeanalizowano wpływ zmiany parametrów odprowadzanych spalin na trwałość komina stalowego o wysokości 60m w jednej z kotłowni miejskich. Omówiono również przyjęte rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne niezbędne do wydłużenia okresu przydatności użytkowej komina.
EN
The paper presents the basic rules of sustainability in building industry. In order to introduce them some suppliers providing heat to a few cities of the Podkarpacie Region built installations recovering heat from waste gases sent up a steel chimney. The modernization is responsible for a threefold corrosion increase of windshield made of ordinary steel. The effect of the change gas parameters on the service life of the steel chimney in one of city coal-fired boiler plant, was investigated in great detail. The chimney was observed, estimated and investigated by the authors of the paper for more then 20 years. Mathematical model of the service life object’s and its usability was created. The applied changes in the chimney structure introduced in other to prolong its usability were discussed.
15
Content available remote Projektowanie konstrukcji na trwałość na przykładzie komina stalowego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady budownictwa zrównoważonego, które należy uwzględniać we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Omówiono warunki konieczne do spełnienia w procesie projektowania konstrukcji na okres użytkowania (service life design). Stworzono model matematyczny przydatności eksploatacyjnej obiektu i jego zużycia w czasie. Zasady te zilustrowano przykładem komina stalowego o wysokości 60m, objętego wieloletnią obserwacją, badaniami i zabiegami technicznymi pozwalającymi wydłużać okres jego przydatności użytkowej i dostosować do zmieniających się warunków eksploatacji. Wszystkie te działania były możliwe do zaplanowania i wykonania dzięki dbałości właściciela obiektu o stan komina.
EN
The article presents basic building sustainability rules which should be taken into account at all the stages of the investment process. The necessary conditions of design process for structures service life design have also been discussed. A mathematical model of an object’s service life and its usability has been created. The sustainability rules have been illustrated using a 60m high steel chimney. The chimney had been monitored for many years and subjected to tests and maintenance procedures to prolong its lifetime and adjust it to changing service conditions. The chimney was covered for increasing the time of its usability and adjustment to changing conditions of exploitation. All these activities were planned and conducted thanks to the owner’s care of the chimney’s state of repair.
16
Content available Zwiększanie trwałości kominów stalowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie trwałości kominów stalowych, które spośród różnego rodzaju konstrukcji stalowych należą do obiektów o stosunkowo krótkim okresie użytkowania. Ogólnie zaprezentowano postacie szeroko rozumianej utraty nośności komina oraz wpływ czynników, które przyspieszają kres jego bezpiecznej pracy. Zwrócono uwagę na wpływ różnych rodzajów konstrukcji kominów, schematów statycznych i parametrów dynamicznych na trwałość tych obiektów.
EN
In the paper the problem of the durability of steel chimneys is presented. Among other steel structures, steel chimneys are characterized by a relatively short time of exploitation. It is important to know both the main forms ot the loss of capacity and the decisive factors which considerably reduce the time of safe functionality ot chimneys. Moreover the durability ot these structures depends on the structural type of the chimney as well as on the dynamic parameters.
PL
W artykule opisano kilka przykładów uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji różnego typu konstrukcji stalowych. Uszkodzenia były wynikiem długotrwałej, intensywnej eksploatacji obiektu. Powstały one także z powodu niedoskonałości rozwiązań projektowych i wykonawczych lub wskutek zmian wynikających ze sposobu ich obciążenia. Do każdego z przykładów zamieszczono opis propozycji usunięcia stwierdzonych wad konstrukcji.
EN
Several examples of damages occurring during use of different type of steel constructions have been described in this paper. The damage was a result of long-term and intensive use of the structures. Moreover, it occurred due to imperfections in design and its execution or due to change in the load of the object. Each example bas a explanation attached to it describing how to remove specific construction.
PL
Kominy stalowe podlegają drganiom od wzbudzania wirowego wywołanego wiatrem. Norma PN-EN 1991-1-4 podaje dwa różne sposoby obliczania wartości amplitud drgań poprzecznych yFmax. Wyniki obliczeń wielu wolno stojących kominów stalowych, przeprowadzone dwoma sposobami podanymi w PN-EN 1991-1-4 i załączniku krajowym NA.17, wykazują rażąco różniące się wartości. Wykazano niektóre usterki i potrzeby zmian w PN-EN 1991-1-4 i jej załączniku krajowym NA.17.
EN
Steel chimneys are subjected to vortex shedding vibrations. Two different methods of calculating the vibration amplitudes yFmax are given in PN-EN 1991-1-4. The calculations of some free standing chimneys showed great differences in yFmax values obtained using both calculation manners given in code PN-EN 1991-1-4 and National Annex NB 1.15. Some defects in National Annex for PN-EN 1991-1-4 are presented.
PL
Rozważania dotyczą dwupowłokowych kominów stalowych z wewnętrznym przewodem ze stali odpornej na korozję. Na przykładzie zrealizowanych kominów omówiono problemy zapewnienia odpowiedniej trwałości w projektowaniu przewodów spalinowych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1993-3-2. Opisano przyjęte rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne oraz sposób montażu tych kominów.
EN
The consideration of this paper refers to steel double wall chimneys consisting of on outer steel structural shell and one inner liner carrying fumes which is made of stainless steel. Using as existing chimneys an example, problems with providing required durability in designing of steel chimneys were taken into consideration with PN-EN 1993-3-2 code condition. Applied materials and structural solutions were described as well as the method mounting of the chimneys.
PL
Na przykładzie pięciu wolno stojących kominów stalowych, przedstawiono zastosowanie środków zapobiegających drganiom kominów wywoływanym odrywaniem się wirów powietrza podczas wiatru. Omówiono zaobserwowane drgania i zastosowane środki zapobiegawcze, którymi były, z jednym wyjątkiem, turbulizatory spiralne wykonane z okrągłych prętów stalowych o średnicach 6 i 8 mm. Oceniono skuteczność przyjętych rozwiązań.
EN
The paper deals with the cross wind vibrations of five free standing steel chimneys. Such vibrations arising due to vortex shedding called as vortex excitation, are characterized by large amplitudes of chimney's top. Observed vibrations and preventive measures against them, used for those chimneys, have been presented. With one exception they were spiral.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.